logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
od 28 kwietnia 2005 r. do 29 czerwca 2005 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 28 kwietnia 2005 r. do 29 czerwca 2005 r.Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 11 maja 2005 r.
2. 16 maja 2005 r.
3. 25 maja 2005 r.
4. 7 czerwca 2005 r.
5. 15 czerwca 2005 r.
6. 22 czerwca 2005 r.
7. 29 czerwca 2005 r.I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2005 roku.
- W sprawie Regulaminu okre艣laj膮cego tryb i kryteria przyznawania nagr贸d dla nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
- W sprawie za艂o偶enia technikum uzupe艂niaj膮cego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach,
- W sprawie za艂o偶enia szko艂y policealnej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.
- W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 ponadgimnazjalnych i szk贸艂 specjalnych w Powiecie Pyrzyckim.
- W sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2005.
- W sprawie ustalenia procedury uchwalania bud偶etu oraz rodzaj贸w i szczeg贸艂owo艣ci materia艂贸w informacyjnych.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005.
- W sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku akademickim 2005/2006 dla student贸w maj膮cych sta艂e zameldowanie na terenie powiatu pyrzyckiego.
- W sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku szkolnym 2005/2006 uczniom szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pyrzycki umo偶liwiaj膮cych uzyskanie 艣wiadectwa dojrza艂o艣ci lub 艣wiadectwa maturalnego.
- W sprawie przyj臋cia „Programu dobrowolnych odej艣膰 na wcze艣niejsz膮 emerytur臋 nauczycieli” zatrudnionych w jednostkach o艣wiatowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Pyrzycki.
- W sprawie okre艣lenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli i udzielania zni偶ek w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych Powiat Pyrzycki jest organem prowadz膮cym.
- W sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczeg贸艂owych zasad jego przyznawania.II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005.
- W sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
- W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urz臋du Pracy.
- W sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli 2005 roku w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki.
- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2004 rok.
- W sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2004 rok.
- W sprawie pozbawienia kategorii dr贸g powiatowych ulic na terenie miasta Stargard Szczeci艅ski.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wyp艂acenia kwoty 7 200 z艂 na pokrycie koszt贸w likwidacji SPZOZ zwi膮zanych z realizacj膮 umowy na wykonanie bilansu i sprawozda艅.
- W sprawie uruchomienia na terenie miast Pyrzyce i Lipiany sieci monitoringu TV przy wykorzystaniu istniej膮cej sieci telewizji kablowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyst膮pienie do projektu warunkuj膮c podpisanie umowy na finansowanie z przysz艂orocznego bud偶etu oraz uzyskaniu akceptacji Rady Powiatu.
- W sprawie przeznaczenia kwoty 3 tys. z艂 na zabezpieczenie budynku pralni by艂ego SPZOZ. Od wielu miesi臋cy budynek pozostawiony jest bez nadzoru. W dniu 13 maja stwierdzono kradzie偶 pokrycia dachowego. Ze wzgl臋du na przeciekaj膮cy dach zmniejsza si臋 warto艣膰 budynku.
- W sprawie zaci膮gni臋cia kredytu w formie limitu zad艂u偶enia w rachunku bie偶膮cym w banku prowadz膮cym obs艂ug臋 bud偶etu powiatu tj. Banku Gospodarki 呕ywno艣ciowej S.A. w kwocie 800 000 z艂.
- W sprawie przesuni臋cia termin贸w sp艂at rat kapita艂owych kredyt贸w przypadaj膮cych do ko艅ca roku 2005 na rok 2006.
- W sprawie odst膮pienia od 偶膮dania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Zarz膮d przy sprzeda偶y lokalu mieszkalnego przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2/15. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na odst膮pienie od 偶膮dania zwrotu bonifikaty pod warunkiem dostarczenia przez lokator贸w potwierdzenia faktu zakupu mieszkania o wy偶szym standardzie.
- W sprawie zgody na 艣ci臋cie topoli rosn膮cych przy drodze powiatowej. Firma Handlowo Us艂ugowa TRAK-DOL w zamian za pozyskane drewno oferowa艂a 艣ci臋cie 12 drzew i uporz膮dkowanie terenu w miejscowo艣ci 呕uk贸w. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody, gdy偶 to zadanie nale偶y do Zarz膮du Dr贸g Powiatowych.
- W sprawie wyra偶enia zgody na wszcz臋cie post臋powania przetargowego przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych na zakup znak贸w drogowych.
- W sprawie wyra偶enia zgody na doko艅czenie remont贸w i doposa偶enie internatu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. W zwi膮zku z podpisaniem umowy na wynajem internatu na przeprowadzenie kolonii w czasie wakacji konieczne jest uzyskanie odpowiednich standard贸w sanitarnych.
- W sprawie wyra偶enia zgody na wyp艂at臋 podwy偶ki wynagrodzenia dla pracownik贸w administracji i obs艂ugi jednostek o艣wiatowych. W cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji jest zapis o 3 % wzro艣cie wynagrodze艅 pracownik贸w. Wynagrodzenia nauczycieli ju偶 wzros艂y i zasadnym jest wyp艂acenie podwy偶ek pozosta艂ym pracownikom.
- W sprawie wykonania dokumentacji na przebudow臋 drogi w Za艂臋偶u, Babinie i na odwodnienie w D臋bicy.
- W sprawie wydania materia艂贸w promocyjnych zwi膮zanych ze zbi贸rk膮 publiczn膮 na zakup laparoskopu dla szpitala Powiatowego. Koszty z tym zwi膮zane to ok. 5 tys. z艂.
- W sprawie wniosku Burmistrza Pyrzyc o wyra偶enie zgody na remont dachu w budynku ratusza i partycypacji w kosztach. Po przedstawieniu przez Burmistrza kosztorysu Zarz膮d rozwa偶y mo偶liwo艣膰 uwzgl臋dnienia remontu w przysz艂orocznym bud偶ecie.
- W sprawie wniosku Burmistrza Pyrzyc o wyra偶enie zgody na partycypacj臋 w kosztach remontu parkingu przy ul. Pozna艅skiej. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody.
- W sprawie wyra偶enia zgody na podj臋cie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do likwidacji Lipia艅skiej Filii Domu Pomocy Spo艂ecznej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie procedury i okoliczno艣ci ustalenia miesi臋cznego kosztu utrzymania wychowanka Domu Dziecka w Czernicach na rok 2005. W zwi膮zku z ni偶szymi ni偶 w innych powiatach kosztami Zarz膮d poleci艂 skontrolowanie procedury ich ustalania.
- W sprawie zatwierdzenia protoko艂u z czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 dzia艂ki niezabudowanej nr 416/2 o powierzchni 0,2155 ha w Tetyniu. Do przetargu nie zg艂osi艂 si臋 偶aden oferent. Organizacj臋 kolejnych przetarg贸w odroczono na okres 5 miesi臋cy.
- W sprawie porozumienia z Pyrzyckim Przedsi臋biorstwem Komunalnym na kompensat臋 d艂ugu SPZOZ. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie za d艂ugi SPZOZ dzia艂ki nr 18 o powierzchni 8 387 m2 przy ul. M艂odych Technik贸w.

IV. Przyj臋to informacje:

- W sprawie organizacji, przygotowania do nowych standard贸w Domu Dziecka w Czernicach.
- W sprawie dost臋pno艣ci i jako艣ci opieki medycznej dla mieszka艅c贸w powiatu pyrzyckiego w Szpitalu Powiatowym.
- W sprawie dzia艂alno艣ci k贸艂 艂owieckich na terenie Powiatu Pyrzyckiego,
- W sprawie oceny skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2004 w Powiecie Pyrzyckim,
- W sprawie przygotowania do skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2005 r. w Powiecie Pyrzyckim.
- W sprawie ofert edukacyjnych szk贸艂 ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006.
- W sprawie dzia艂alno艣ci Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach.
- W sprawie dost臋pno艣ci us艂ug opieki d艂ugoterminowej w Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym w Pyrzycach dla mieszka艅c贸w powiatu pyrzyckiego.
- W sprawie realizacji program贸w stypendialnych realizowanych ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej i z bud偶etu pa艅stwa.
- W sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Turystyki i Infrastruktury Turystycznej.
- W sprawie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w I p贸艂roczu 2005 r.V. Sprawy r贸偶ne:
Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

28 kwietnia
- XXXVI Sesja Rady Miejskiej.

29 kwietnia
- Uroczysta inauguracja Dni Olimpijczyka.
- V Konkurs Powiatowy „Historia i walory krajobrazowe Ziemi Pyrzyckiej”, kt贸ry odby艂 si臋 w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.

1 maja
- I Festiwal „Pierog贸w i chleba”, zorganizowanym przez Pyrzycki Dom Kultury.

3 maja
- Wojew贸dzkie Obchody 艢wi臋ta Narodowego Trzeciego Maja, kt贸re odby艂y si臋 w Drawsku Pomorskim.
- Gminne Obchody Dnia Stra偶aka po艂膮czone z nadaniem sztandaru i 60 rocznicy powo艂ania Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach.
- Uroczysto艣膰 z艂o偶enia wi膮zanek pod obeliskiem po艣wi臋conym „Tw贸rcom Konstytucji 3-go Maja”.

4 maja
- Spotkanie z Miros艂awem Rabieg膮 Komendantem Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w sprawach organizacyjnych dotycz膮cych otwarcia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Pyrzycach.

5 maja
- Spotkanie z Ks. Dziekanem Waldemarem Gasztkowskim w sprawie budowy Pomnika Jana Paw艂a II.

7 maja
- Uroczysto艣ci z okazji Obchod贸w 60-lecia utworzenia Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Tetyniu.

9 maja
- Spotkanie z przedstawicielami Berli艅skiego Banku Inwestycyjnego. Podczas spotkania omawiano przedsi臋wzi臋cia, jakie s膮 mo偶liwe do realizacji przy wykorzystaniu walor贸w Powiatu Pyrzyckiego i Geotermii Pyrzyce, poczynaj膮c od s艂u偶by zdrowia, ko艅cz膮c na biznesie.

10 maja
- Fina艂 Wojew贸dzkiej Gimnazjady w pi艂ce siatkowej ch艂opc贸w, kt贸ry odby艂 si臋 Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.
- Wyjazd delegacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach do M盲lmo.

12 maja
- Spotkanie z okazji Dnia Piel臋gniarki i Po艂o偶nej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
- Podsumowanie Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla M艂odzie偶y Gimnazjalnej, kt贸ry odby艂 si臋 w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.
- Spotkanie w sprawie otwarcia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Pyrzycach.

14 maja
- Uroczysto艣膰 wr臋czenia Certyfikatu Systemu Zarz膮dzania Jako艣ci膮 ISO 9001:2001 dla Zachodniopomorskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego w Szczecinie.
- Wojew贸dzkie Obchody Dnia Stra偶aka, kt贸re odby艂y si臋 w Policach.

16 maja
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego.

17 maja
- Spotkanie w Wojew贸dzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie celem om贸wienia szczeg贸艂贸w otwarcia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Pyrzycach.
- Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu Regionalnego Funduszu Po偶yczkowego "POMERANUS" w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Sektorowego Programu Operacyjnego w Szczecinie.
- I Powiatowy Turniej Wiedzy Spo艂eczno-Politycznej "Polityczne rozwa偶ania gimnazjalisty 2005", kt贸ry odby艂 si臋 w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.

18 maja
- Konferencja Regionalna pt. "Wdra偶anie Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Polsce w Szczecinie.
- Spotkanie z dyrektorem firmy RENOLD potencjalnym inwestorem zainteresowanym dzier偶aw膮 pomieszcze艅 pod k膮tem prowadzonej dzia艂alno艣ci produkcyjnej.

19 maja
- Konferencja merytoryczna pod tytu艂em "Telepraca szans膮 na zwalczanie nier贸wno艣ci i dyskryminacji na rynku pracy" w Szczecinie.
- Mistrzostwa Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Pi艂ce No偶nej 7-osobowej ch艂opc贸w "Sprawni Razem", kt贸ry odby艂 si臋 w Pyrzycach.

21 maja
- Spotkanie z Eurodeputowanym Panem Zdzis艂awem Podka艅skim, kt贸re odby艂o si臋 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
- Uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchod贸w Dnia Stra偶aka i otwarcia po rozbudowie Stra偶nicy OSP w Bielicach.

23 maja
- Spotkanie konsultacyjne w sprawie przeprowadzenia zbi贸rki publicznej na zakup laparoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

24 maja
- Rejonowe Zawody w Pi艂ce No偶nej dziewcz膮t, kt贸re odby艂y si臋 na terenie O艣rodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.
- Warsztaty dla wychowawc贸w zatrudnionych z karty nauczyciela i kodeksu pracy w wojew贸dztwie zachodniopomorskim, kt贸re odby艂y si臋 w Domu Dziecka w Czernicach.
27 maja
- Dyskusja po艣wi臋cona rocznicy 15-lecia samorz膮du, kt贸ra odby艂a si臋 w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.

31 maja
- VII Mistrzostwa Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Sporcie Po偶arniczym, kt贸re odby艂y si臋 na terenie Komendy Powiatowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach.
- Otwarcie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Pyrzycach.
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.

1 czerwca
- Wizyta w Specjalnym O艣rodku Szkolno Wychowawczym w Pyrzycach, O艣rodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Nowielinie oraz w Domu Dziecka w Czernicach z okazji Mi臋dzynarodowego Dnia Dziecka.
- Zawody W臋dkarskie, kt贸re odby艂y si臋 w Pyrzycach na zbiorniku wodnym Sicina.
- Podpisanie aktu notarialnego o wyga艣ni臋ciu darowizny dla Gminy Bielice.

2 czerwca
- Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach z radc膮 handlowym Ambasady Du艅skiej, dyrektorem firmy LJ – HANDEL i Mobilhous z Danii w sprawie dzier偶awy hal produkcyjnych do produkcji kontener贸w.

3 czerwca
- Uroczysto艣膰 wr臋czenia sztandaru, kt贸ra odby艂a si臋 w Zespole Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach.
- Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ko艂a Zwi膮zku Kombatant贸w RP i By艂ych Wi臋藕ni贸w Politycznych w Pyrzycach, kt贸re odby艂o si臋 w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
- Zako艅czenie VII Mistrzostw Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Sporcie Po偶arniczym, kt贸re odby艂y si臋 na stadionie OSiR w Pyrzycach.

4 czerwca
- Uroczysto艣膰 100-lecia Zwi膮zku Nauczycielstwa Polskiego, kt贸ra odby艂a si臋 w Lipianach.

6 czerwca
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Reagowania Kryzysowego, podczas kt贸rego omawiano stan sanitarny Powiatu oraz bezpiecze艅stwo mieszka艅c贸w w czasie wakacji.
- Spotkanie z Dominikiem G贸rskim dyrektorem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie na temat Planu Rozwoju Lokalnego.
- Szkolenie obronne kadr kierowniczych administracji publicznej, kt贸re odby艂o si臋 w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, w dniach 6-10 czerwca br.

7 czerwca
- Spotkanie z przedstawicielami firmy Holtkamp w sprawie przeniesienia fabryki mebli z Barlinka do Lipian.

8 czerwca
- Spotkanie z dyrektorem naczelnym firmy Renold Deutchland w sprawie oferty inwestycyjnej firmy POM-MED w Pyrzycach.
9 czerwca
- Posiedzenie Komisji Po偶yczkowej POF-RFP "Pomeranus" w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.

10 czerwca
- Po偶egnanie absolwent贸w w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach zdaj膮cych tzw. "star膮 matur臋".
- II Festiwal Dzieci i M艂odzie偶y, kt贸ry odby艂 si臋 w Bielicach.

13 czerwca
- Spotkanie z przedstawicielami firmy Inelco w Lipianach oraz firmy BPI Polska Sp. z o.o. w sprawie mo偶liwo艣ci zatrudnienia pracownik贸w poprzez Powiatowy Urz膮d Pracy w Pyrzycach.

14 czerwca
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego.
- Spotkanie z ksi臋dzem Dziekanem Waldemarem Gasztkowskim oraz Stanis艂awem St臋pniem nt. budowy Pomnika Jana Paw艂a II.

16 czerwca
- II Mistrzostwa Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Pi艂ce No偶nej 7-osobowej Kobiet "Sprawni Razem".

17 czerwca
- Uroczystym po偶egnanie absolwent贸w Zasadniczych Szk贸艂 Zawodowych, kt贸re odby艂o si臋 w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.

18 czerwca
- VIII Forum Samorz膮dowo-Gospodarczym, kt贸re odby艂o si臋 w dniach 18-19 czerwca w Mi臋dzywodziu.

19 czerwca
- Jubileuszowy XX Wojew贸dzki Przegl膮d Zespo艂贸w Folklorystycznych w Lipianach.

20 czerwca
- Szkolenie obronne kadr kierowniczych administracji publicznej, kt贸re odby艂o si臋 w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, w dniach 20-24 czerwca br.

21 czerwca
- Rajd Sob贸tkowy w Lipianach.

22 czerwca
- Uroczyste po偶egnanie absolwent贸w, kt贸re odby艂o si臋 w Zespole Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach.
- Uroczyste rozdanie nagr贸d Wielkiego Konkursu Ekologicznego zorganizowanego dla przedszkoli, szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w, kt贸re odby艂o si臋 w Pyrzyckim Przedsi臋biorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Pyrzycach.
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
23 czerwca
- Spotkaniu w “Geotermii Pyrzyce” odno艣nie tr贸jstronnego porozumienia w sprawie Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w likwidacji.

24 czerwca
- Uroczyste po偶egnanie absolwent贸w w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach oraz w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.

25 czerwca
- Rejonowa Konferencja sprawozdawczo-wyborcza zorganizowana przez Zarz膮d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy偶a w Pyrzycach.

27 czerwca
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
- Spotkanie z przedstawicielami firmy “Prygnitz” w Lipianach nt. Zakresu 艣wiadczonych us艂ug przez Powiatowe Centrum Wspierania Przedsi臋biorczo艣ci w Pyrzycach.
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.

28 czerwca
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
- Spotkanie Komitetu ds. Budowy Pomnika Jana Paw艂a II w Pyrzycach.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-07-04 11:23:06
Data ostatniej modyfikacji : 2005-07-04 11:23:06
Liczba wy艣wietle艅 : 5442licznik odwiedzin: 13419108