logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
od 22 marca 2005 r. do 27 kwietnia 2005 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 22 marca 2005 r. do 27 kwietnia 2005 r.Odbyto 4 posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

22 marca 2005 r.
30 marca 2005 r.
11 kwietnia 2005 r.
27 kwietnia 2005 r.
I. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach za 2004r. (decyzja poprzedzona dog艂臋bn膮 analiz膮 sprawozdania finansowego - zatwierdzono.
- W sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach za 2004r. Strata bilansowa wynosi 22.753,57 z艂, propozycja - pokry膰 z dodatniego wyniku finansowego wypracowanego w latach przysz艂ych.
- W sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach, skierowano 27 os贸b z tego 5 os贸b z Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2005 rok.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie o艣wiaty funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego.
- W sprawie udzielenia por臋czenia Zak艂adowi Opieku艅czo - Leczniczemu w Pyrzycach.

II. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wniosku dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach o zwi臋kszenie 艣rodk贸w finansowych na utrzymanie i konserwacj臋 rezerw materia艂owych w roku 2005 - dyrektor Szpitala wyst膮pi do Wojewody Zachodniopomorskiego o dotacj臋 celow膮.
- W sprawie wniosku dyrektora Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami stosownie do pisma dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach o wyra偶enie zgody na przekazanie stacji transformatorowej na rzecz Zak艂adu Energetycznego ENEA S.A. z siedzib膮 w Poznaniu - doprowadzono do spotkania stron, ustalono, 偶e okre艣lony zostanie stan techniczny obiektu, ustalone zostan膮 szczeg贸艂owe warunki rozliczenia.
- W sprawie wniosku dyrektora Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej dotycz膮cego wyp艂aty wynagrodzenia dla dyrektora ZOL-u w Pyrzycach za miesi膮c luty 2005r.
- W sprawie wniosku dyrektora Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa o akceptacj臋 wydatk贸w z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r, wniosek uzyska艂 akceptacj臋.
- W sprawie wniosku dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki w zwi膮zku z wnioskiem dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno - Wychowawczego w Pyrzycach dotycz膮cego zmian w planie wydatk贸w bud偶etowych SOSW w 2005r - pozytywnie.
- W sprawie wniosku Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach o wyra偶enie zgody na wszcz臋cie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej 60.000 EURO na zakup emulsji asfaltowej szybkorozpadowej - pozytywnie.
- W sprawie wniosku Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach o wyra偶enie zgody na wszcz臋cie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej 60.000 EURO na 艣wiadczenie us艂ug transportowych - pozytywnie.
- W sprawie wniosku Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach o wyra偶enie zgody na wycofanie z eksploatacji i sprzeda偶 w drodze przetargu samochodu osobowego marki Skoda Felicja ZPY A500 - pozytywnie.
- W sprawie wniosku Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach dotycz膮cego zawarcia porozumienia pomi臋dzy Powiatem Pyrzyckim a Gmin膮 Pyrzyce na wsp贸艂realizacj臋 przebudowy chodnika w m. Czernice. Porozumienie zawarte, chodnik - 252 mb Gmina - kostka polbruk, Powiat - wykonawstwo, pozosta艂e materia艂y, (warto艣膰 szacunkowa oko艂o 60.000).
- W sprawie wniosku dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury o dofinansowanie koszt贸w organizacji XXVI Mi臋dzynarodowego Spotkania z Folklorem dotacja wyniesie 4.000 z艂 - pokrycie koszt贸w za nocleg lub wy偶ywienie.
- W sprawie wniosku dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie ustalenia dodatk贸w motywacyjnych na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2005r. dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych podleg艂ych Starostwu Powiatowemu w Pyrzycach, ustalono dodatki motywuj膮ce zgodnie z wymogiem dyrektora Wydzia艂u.
- W sprawie wniosku dyrektora Wydzia艂u Architektury i Budownictwa o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmuj膮cy obszary w obr臋bach geodezyjnych: Ryszewko i Nieborowo, gm. Pyrzyce, zgodnie z wymogiem art. 24 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - uzgodniono.
- W sprawie wniosku Prezesa Zarz膮du Oddzia艂u Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Pyrzycach o dofinansowanie funduszu na rzecz ufundowania sztandaru dla OSP Pyrzyce - zdecydowano zakupi膰 drzewiec na warto艣膰 550 z艂.
- W sprawie wniosku dyrektora Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami stosownie do pisma kierownika Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o dofinansowanie tej jednostki, w tej sprawie przygotowany b臋dzie stosowny projekt uchwa艂y Rady Powiatu na kolejn膮 Sesj臋.
- W sprawie przyj臋cia sprostowania do sprawozdania z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za rok 2004 - przyj臋to.
- W spawie kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach przez Zachodniopomorski Urz膮d Wojew贸dzki w Szczecinie w zakresie realizacji dochodu Skarbu Pa艅stwa w 2004 roku (wyst膮pienia do p.o. dyrektora Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami i dyrektora Wydzia艂u Finansowego z poleceniem niezw艂ocznego przyst膮pienia do realizacji zalece艅 pokontrolnych), podnoszona kwota w protokole to 1.730,50 z艂, wielokrotnie wyst臋puj膮 zdarzenia gdzie koszty windykacji przekraczaj膮 warto艣膰 nale偶no艣ci.
- W sprawie zatwierdzenia protoko艂u z przeprowadzonego trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 lokalu u偶ytkowego nr 72/1 wraz z udzia艂em w cz臋艣ciach wsp贸lnych budynku i dzia艂ki ew. 416/1 w obr. ew. Tety艅, nieruchomo艣膰 zbyta.
- W sprawie wniosku dyrektora Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej dotycz膮cego zmiany umowy o zarz膮dzanie z dyrektorem Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego i dyrektorem Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Umowy zmodyfikowano istnieje mo偶liwo艣膰 wp艂ywania Zarz膮du na cz臋艣膰 ruchom膮 wynagrodzenia.
- W spawie odniesienia si臋 do decyzji nr 60/2004 z dnia 30.12.2004r. wydanej jako zezwolenie na zaj臋cie pasa drogowego na prawach wy艂膮czno艣ci na miejsce postojowe - przystanek autobusowy przez firm臋 „PANN-BUS” sp. zo.o Stare Czarnowo oraz wydanej opinii prawnej w tym zakresie. Decyzja podlega sprostowaniu (b艂膮d rachunkowy).
- W sprawie zawarcia porozumienia z Gmin膮 Lipiany na powierzenie zada艅 Powiatu w zakresie utrzymania czysto艣ci i porz膮dku oraz piel臋gnacji zieleni ulic w mie艣cie Lipiany. Porozumienie do ko艅ca czerwca wed艂ug stawek roku ubieg艂ego.
- W sprawie zawarcia porozumienia z Gmin膮 Pyrzyce w zakresie utrzymania czysto艣ci i porz膮dku oraz piel臋gnacji na drogach powiatowych - ulic w mie艣cie Pyrzyce. Przetarg, ca艂y zakres us艂ug jak dla gminy Lipiany.
- W sprawie wniosku dyrektora Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej w zwi膮zku z wnioskiem dyrektora Szpitala Powiatowego o sfinansowanie koszt贸w poniesionych przy ubieganiu si臋 o fundusze unijne, wymagana jest zmiana bud偶etu powiatu w drodze uchwa艂y Rady.
- W sprawie wniosku dyrektora Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej w sprawie wyp艂aty wynagrodzenia dla dyrektor贸w ZOL-u i Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za miesi膮c marzec 2005r.
- W sprawie wniosku dyrektora Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami o:
1) zatwierdzenie protoko艂u z odbytego trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego,
2) dalszego post臋powania w zakresie zbycia nieruchomo艣ci - dzia艂ki niezabudowanej nr ew. 416/2 o pow. 0,2155 ha, obr. ew. Tety艅.
- W sprawie wniosku dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach o wyra偶enie zgody na wszcz臋cie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej 60.000 EURO na przebudow臋 chodnika w m. Czernice - pozytywnie.
- W sprawie wniosku dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach o wyra偶enie zgody na wszcz臋cie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej 60.000 EURO na wykonanie us艂ug w zakresie koszenia poboczy dr贸g powiatowych - pozytywnie.
- W sprawie wniosku dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach o wyra偶enie zgody na wszcz臋cie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej 60.000 EURO na utrzymanie czysto艣ci ulic administrowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach na terenie miasta Lipiany - pozytywnie.

III. Przyj臋to 18 informacji w tym:

- Na temat funkcjonowania Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach w miesi膮cu lutym 2005r.
- W sprawie poniesionych koszt贸w przez Starostwo na PINB w 2004 roku.
- W sprawie wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za miesi膮c luty 2005 oraz narastaj膮co za dwa miesi膮ce bie偶膮cego roku.
- Na temat funkcjonowania Wojew贸dzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Szczecin Filia Pyrzyce.
- Na temat funkcjonowania Niepublicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej „Medycyna Szkolna” w Pyrzycach.
- Na temat wsp贸艂pracy z Gminnymi O艣rodkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej Powiatu Pyrzyckiego,
- Na temat funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pyrzycach.
- Z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za rok 2004.
- Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach dotycz膮cej realizacji programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004r.
- Na temat oferty edukacyjnej Szk贸艂 ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2004/ 2005.
- Z realizacji zada艅 Powiatu w zakresie promocji - stan i perspektywy rozwoju.
- Z dzia艂alno艣ci Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego Oddzia艂 w Pyrzycach.
- Z dzia艂alno艣ci Zachodniopomorskiego O艣rodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Terenowy Zesp贸艂 Doradztwa.
- Z dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci w Pyrzycach.
- Dotycz膮ce sprawozdania z funkcjonowania Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach w miesi膮cu marcu 2005r.
- Dotycz膮ce sprawozdania dotycz膮cego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za miesi膮c marzec 2005r.
- z zakresu prac remontowych przeprowadzonych w plac贸wkach o艣wiatowych, podleg艂ych Starostwu Powiatowemu w Pyrzycach w 2004r.
- z dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci w Pyrzycach.IV. Sprawy r贸偶ne:

Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

18 marca
- Spotkanie informacyjne w Biurze Powiatu Pyrzyckiego ARiMR.
- Podsumowanie etapu powiatowego konkursu plastycznego “Woda -Bezpiecze艅stwo - Ja” wsp贸艂organizowanego przez Komend臋 Powiatow膮 Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach oraz Wydzia艂 O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
- Patronat nad IX edycj膮 Turnieju “Skok wzwy偶 przy muzyce” w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach. Ufundowanie puchar贸w Starosty Pyrzyckiego i nagr贸d rzeczowych dla najlepszych skoczk贸w.

19 marca
Rozstrzygni臋cie konkursu pisanka i palma wielkanocna w Pyrzyckim Domu Kultury. Ufundowanie nagr贸d dla autor贸w wyr贸偶nionych prac.

21 marca
Spotkanie w Zachodniopomorskim Urz臋dzie Wojew贸dzkim w Szczecinie. Przedmiotem spotkania by艂o zapoznanie 艣rodowisk rolniczych ze wst臋pnym projektem Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013.

22 marca
Udzia艂 w Walnym Zgromadzeniu Zarz膮du Rejonowych Sp贸艂ek Wodnych w Pyrzycach.

24 marca
Wicestarosta Krzysztof Kunce uczestniczy艂 w roboczym spotkaniu w Ko艂obrzegu - Zwi膮zek Celowy Powiat贸w Polskich.

30 marca
Samorz膮dowy Konwent Powiatu Pyrzyckiego.

31 marca
Udzia艂 Starosty Pyrzyckiego w naradzie Marsza艂k贸w, Starost贸w, Prezydent贸w Miast, Burmistrz贸w i W贸jt贸w oraz Przewodnicz膮cych Semik贸w Wojew贸dztw, Rad Powiat贸w i Miast, kt贸ra odby艂a si臋 w Warszawie.

1 kwietnia
Starosta Pyrzycki spotka艂 si臋 z Prezesem BS Sp. z o.o. w Stargardzie Szczeci艅skim Panem Grzegorzem Ordonem obecnym w艂a艣cicielem Przedsi臋biorstwa Przemys艂u Terenowego w Pyrzycach.
Otworzenie punktu PKO BP.

4 kwietnia
- Starosta Pyrzycki W艂adys艂aw Dusza uczestniczy艂 w Otwarciu Gminnego Centrum Informacji w Pyrzycach.
- Starosta Pyrzycki spotka艂 si臋 z Komendantem Powiatowej Komendy Policji Panem Janem Olewiczem oraz z nowo powo艂anym zast臋pc膮 Komendanta Panem Markiem Lenkiewiczem.
- Podpisanie akt贸w notarialnych w Stargardzie Szczeci艅skim na sprzeda偶 4 lokali mieszkalnych w Przelewicach w imieniu Skarbu Pa艅stwa.

5 kwietnia
- Starosta Pyrzycki W艂adys艂aw Dusza spotka艂 si臋 z Burmistrzem Pyrzyc Panem Kazimierzem Lipi艅skim oraz Dyrektorem Firmy “BACKER OBR” Sp. z o.o. Panem J贸zefem Ciszek oraz pracownikiem firmy Panem Rafa艂em Czajka w celu om贸wienia uroczysto艣ci oddania do u偶ytku biur i hali produkcyjnej.
- Spotkanie z przedstawicielami firmy transportowej “PAN-BUS” w sprawie op艂at za zaj臋cie pasa drogowego.
- Spotkanie z ks. Proboszczami pyrzyckich parafii w sprawie przekazania ksi膮g kondolencyjnych.

6 kwietnia
W Starostwie Powiatowym w Pyrzycach odby艂o si臋 spotkanie podsumowuj膮ce wystaw臋 “60-lecia Polskiej Pa艅stwowo艣ci na Pomorzu Zachodnim”. Starosta Pyrzycki wr臋czy艂 wszystkim podzi臋kowania za organizacj臋 tej wystawy.

7 kwietnia
- W Starostwie Powiatowym w Pyrzycach odby艂a si臋 II edycja dni otwartych na temat EFS, organizowanego przez Wojew贸dzki Urz膮d Pracy.
- Starosta Pyrzycki W艂adys艂aw Dusza spotka艂 si臋 z Dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia Panem Markiem Makowskim oraz z Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Pyrzycach Panem Ryszardem Grzesiakiem oraz Dyrektorem Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego Pani膮 Iwon膮 Zibrowsk膮.

11 kwietnia
Starosta Pyrzycki W艂adys艂aw Dusza spotka艂 si臋 z przedstawicielami s艂u偶by zdrowia powiatu pyrzyckiego z okazji 艢wiatowego Dnia S艂u偶by Zdrowia oraz Dnia Pracownika S艂u偶by Zdrowia.

12 kwietnia
Sprawa w S膮dzie Karnym w Stargardzie Szczeci艅skim dotycz膮ca by艂ego pracownika Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

13 kwietnia
- Starosta Pyrzycki W艂adys艂aw Dusza wzi膮艂 udzia艂 w uroczysto艣ci wr臋czenia Krzy偶a Zes艂a艅c贸w Sybiru oraz w uroczystej Mszy 艢wi臋tej w Ko艣ciele pw. W.N.M.P. w intencji Sybirak贸w w 65 rocznic臋 II zsy艂ki na Sybir, kt贸ra odby艂a si臋 w Lipianach.
- Starosta Pyrzycki uczestniczy艂 w XII Gminnej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, kt贸ra odby艂a si臋 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach.

14 kwietnia
- Sesja Rady Miejskiej w Lipianach.
- Spotkanie Starosty Pyrzyckiego z ksi臋dzem Dziekanem Waldemarem Gasztkowskim nt. powo艂ania Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Jana Paw艂a II w Pyrzycach.
- Uczestnictwo w Zgromadzeniu Og贸lnym Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Ko艂obrzegu.

15 kwietnia
Powiatowe Eliminacje Og贸lnopolskiego Turnieju Bezpiecze艅stwa w Ruchu Drogowym pod honorowym patronatem Starosty Pyrzyckiego.

16 kwietnia
- Starosta Pyrzycki W艂adys艂aw Dusza uczestniczy艂 w zabawie integracyjnej o tematyce wiosenno-艣wi膮tecznej pt. “Spotkanie z zaj膮cem”, kt贸ra odby艂a si臋 w Domu Dziecka w Czernicach.
- Wicestarosta Krzysztof Kunce uczestniczy艂 w XXVI Mi臋dzynarodowym Turnieju M艂odzik贸w w zapasach styl wolny oraz w eliminacjach do Og贸lnopolskiej Olimpiady M艂odzie偶y.

17 kwietnia
- II Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne Samorz膮d贸w Gminnych Powiatu Pyrzyckiego. Wszystkie gminy otrzyma艂y pami膮tkowe puchary oraz dyplomy. Nagrody wr臋czyli Starosta Pyrzycki W艂adys艂aw Dusza, Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Jerzy Goclik oraz Wiceprzewodnicz膮cy Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespo艂贸w Sportowych Boles艂aw Kowalski.

19 kwietnia
- Starosta Pyrzycki otworzy艂 szkolenie nt. “Przygotowanie biznesplanu” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Starosta Pyrzycki uczestniczy艂 w programie artystycznym “Nasza ma艂a ojczyzna – Pomorze Zachodnie” przygotowanym przez grup臋 pyrzyckich gimnazjalist贸w w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.
- Starosta Pyrzycki uczestniczy艂 w posiedzeniu Zachodniopomorskiej Wojew贸dzkiej Rady Bezpiecze艅stwa Ruchu Drogowego w Szczecinie.
- Starosta Pyrzycki uczestniczy艂 w spotkaniu w sprawie obszar贸w Natura 2000 , kt贸re odby艂o si臋 siedzibie Dyrekcji Park贸w Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry w Gryfinie.

20 kwietnia
- Starosta Pyrzycki spotka艂 si臋 z W贸jtem Bielic Panem Janem Adamskim. Podczas spotkania omawiano rozgraniczenie dzia艂ki, na kt贸rej znajduje si臋 droga powiatowa i gminna.
- Uczestnictwo w finale konkursu ekologicznego pt. “ S艂uchamy g艂os贸w przyrody”, kt贸ry odby艂 si臋 w Specjalnym O艣rodku Szkolno - Wychowawczym w Pyrzycach.

21 kwietnia
- Spotkania Starosty Pyrzyckiego w Urz臋dzie Marsza艂kowskim Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego:
1. Departament Integracji Europejskiej – w sprawie z艂o偶onych wniosk贸w do ZPORR-u, omawiano warunki, jakie powinny spe艂nia膰 wnioski, aby przesz艂y drog臋 merytoryczn膮, a tak偶e omawiano Plan Rozwoju Lokalnego, co powinien zawiera膰, aby wnioski by艂y uwzgl臋dniane.
2. Departament Infrastruktury – w sprawie przekwalifikowania drogi w Lipianach, ulicy My艣liborskiej na drog臋 wojew贸dzk膮 oraz ulicy Mostowej i Jedno艣ci Narodowej na drogi powiatowe.
3. Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami - w celu zagospodarowania udzia艂u i przekazania go Stowarzyszeniu na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym w Nowielinie.
- Spotkanie z Dyrektorem Dminikiem G贸rskim w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej celem skonsultowania Strategii Rozwoju Powiatu Pyrzyckiego oraz pomocy przy opracowaniu Planu Rozwoju Lokalnego.
- Uczestnictwo w wieloboju sprawno艣ciowym “W zdrowym ciele zdrowy duch”, kt贸ry odby艂 si臋 w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.
- Uczestnictwo w otwarciu V Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki, kt贸ry odby艂 si臋 w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.

22 kwietnia
Uczestnictwo w uroczystym otwarciu wystawy „Kurier przy tym by艂” zorganizowanej w roku 60-lecia „Kuriera Szczeci艅skiego”, kt贸ra odby艂a si臋 w Ksi膮偶nicy Pomorskiej.

23 kwietnia
- Uczestnictwo w zlocie turystycznym „BRZESKA WIOSNA”, kt贸ry odby艂 si臋 w Szkole Podstawowej w Brzesku.
- Uczestnictwo w IV Igrzyskach Rekreacyjno-Sportowych LZS Samorz膮d贸w Powiatowych pod patronatem Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Bia艂ogardzie.26 kwietnia
- Uczestnictwo w otwarciu nowo powsta艂ego zak艂adu produkcyjnego BACKER OBR Sp.z.o.o w Pyrzycach.
- Uczestnictwo w konkursie „Hans Christian Andersen – wielkie serce, z艂ote pi贸ro literatury du艅skiej”, kt贸ry odby艂 si臋 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.

27 kwietnia
Podpisanie aktu notarialnego. Sprzeda偶 dw贸ch lokali:
1) w Tetyniu na rzecz najemcy
2) z przetargu
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-07-04 11:19:57
Data ostatniej modyfikacji : 2005-07-04 11:19:57
Liczba wy艣wietle艅 : 6545licznik odwiedzin: 13419234