logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 17/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.PROTOK脫艁 NR 17/2005
z dnia 7 czerwca 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Wicestarosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Wicestarosta poprosi艂 Andrzeja Jakie艂臋 dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki, aby przedstawi艂 projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego zwi膮zane z o艣wiat膮. Pierwszy projekt dotyczy艂 uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2005 roku. Wcze艣niejsza uchwa艂a w tej sprawie zosta艂a uchylona przez nadz贸r Wojewody. Przedstawiony projekt pozbawiony zosta艂 b艂臋d贸w zauwa偶onych przez nadz贸r. Zarz膮du przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie dyrektor Jakie艂a przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie Regulaminu okre艣laj膮cego tryb i kryteria przyznawania nagr贸d dla nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Pyrzycki. Projekt zosta艂 pozytywnie zaopiniowany przez organizacje zwi膮zkowe. Zarz膮du przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Z kolei dyrektor Jakie艂a przedstawi艂 trzy projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego zwi膮zane ze zmian膮 sieci szk贸艂. Powodem by艂o za艂o偶enie dw贸ch nowych szk贸艂. Dlatego konieczne by艂o przygotowanie nast臋puj膮cych projekt贸w uchwa艂 w sprawie:
- za艂o偶enia technikum uzupe艂niaj膮cego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach,
- za艂o偶enia szko艂y policealnej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach,
- ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 ponadgimnazjalnych i szk贸艂 specjalnych w Powiecie Pyrzyckim.
Zarz膮d przyj膮艂 te trzy projekty uchwa艂 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za

Ad. 3.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Do Zak艂adu kieruje si臋 Katarzyn臋 Doma艅sk膮, Wac艂aw臋 Butkiewicz, Krzysztofa B艂a偶ewicza, Wand臋 Kurkianiec, Ann臋 Zab艂ock膮, Franciszka Sarlej臋, Emili臋 艁臋gowsk膮 i Jana Nowika. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta poprosi艂 Iwon臋 Zibrowsk膮 dyrektora Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego o przedstawienie informacji w sprawie dzia艂alno艣ci tej jednostki za miesi膮c kwiecie艅 2005 r. Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali pisemn膮 informacj臋 o wynikach finansowych. Wi臋ksze przychody spowodowa艂y przekroczenie planu o 17 %. Szczeg贸艂owa analiza wykonania planu wykazuje, 偶e nale偶y w wielu punktach dokona膰 jego korekty. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawion膮 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Kolejna informacja dotyczy艂a dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego za miesi膮c kwiecie艅 2005 r. Informacj臋 przedstawi艂 Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala. W planie finansowym na rok 2005 w kwietniu zak艂adano ujemne saldo rz臋du 64 tys. z艂. Osi膮gni臋ty wynik to ujemne saldo rz臋du 54 tys. z艂. Mimo nieznacznego odrabiania strat szpital nadal jest w trudnej sytuacji. W odniesieniu do planu wzrastaj膮 wydatki na materia艂y, g艂贸wnie leki i sprz臋t medyczny oraz wydatki na us艂ugi obce. Konieczna b臋dzie w zwi膮zku z tym korekta planu finansowego. Dyrektor systematycznie wprowadza zmiany w dzia艂alno艣ci, aby uzyska膰 oszcz臋dno艣ci. W celu ograniczenia wydatk贸w np. na us艂ugi pralnicze wprowadzono na chirurgii po艣ciel jednorazowego u偶ytku. Uruchomiono w艂asny punkt czerpania wody. Aby na bie偶膮co realizowa膰 zobowi膮zania zawierane s膮 ugody z wierzycielami. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawion膮 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Po przeanalizowaniu wynik贸w dzia艂alno艣ci dyrektora Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego i dyrektora Szpitala Powiatowego Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o przyznaniu im wynagrodzenia za miesi膮c kwiecie艅 2005 r. w pe艂nej wysoko艣ci, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2005. Zmiana wynika z wy偶szego, ni偶 zak艂adany, stanu 艣rodk贸w na koniec roku 2004. Skarbnik zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e jego zdaniem wnioskodawc膮 i wykonawc膮 uchwa艂y powinien by膰 Zarz膮d Powiatu, a nie jak zapisano w projekcie - Starosta. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w pierwotnej formie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 wniosek w sprawie wyra偶enia zgody na zwi臋kszenie finansowania PODGiK z bud偶etu powiatu do wysoko艣ci 80 000 z艂. Wcze艣niej Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie finansowania PODGiK do wysoko艣ci 50 000 z艂. Obecny wniosek podyktowany jest zauwa偶alnym spadkiem wp艂yw贸w i obaw膮, 偶e do ko艅ca roku plan nie zostanie wykonany. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na realizacj臋 tego wniosku w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za. Zarz膮d stoi na stanowisku, aby zwi臋kszy膰 finansowanie PODGiK do wysoko艣ci 50 000 z艂. Ta zmiana zostanie uj臋ta w uchwale Rady Powiatu. Przy przekazywaniu dotacji dla zak艂adu bud偶etowego nale偶y jeszcze ustali膰 stawki jednostkowe.

Ad. 5
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005. Zmiany zwi膮zane by艂y z przeniesieniem wydatk贸w na realizacj臋 porozumienia z Gmin膮 Lipiany w sprawie utrzymania dr贸g i ulic powiatowych oraz przeniesieniem 艣rodk贸w w Starostwie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 6.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na 艣ci臋cie topoli rosn膮cych przy drodze powiatowej. Firma Handlowo Us艂ugowa TRAK-DOL w zamian za pozyskane drewno oferuje 艣ci臋cie 12 drzew i uporz膮dkowanie terenu w miejscowo艣ci 呕uk贸w. Wed艂ug opinii prawnej jest to zadanie powo艂anej do tego celu jednostki organizacyjnej powiatu i nie ma podstaw do zlecania tego zadania w trybie zaproponowanym przez firm臋 TRAK-DOL. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na 艣ci臋cie drzew przez firm臋 TRAK-DOL w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych o wyra偶enie zgody na wszcz臋cie post臋powania przetargowego na zakup znak贸w drogowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 7.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 wysoko艣ci stanu pocz膮tkowego Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. Ograniczenie wydatk贸w w IV kwartale 2004 r. spowodowa艂o zwi臋kszenie planowanego na koniec roku 2004 stanu 艣rodk贸w. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e wniosek ten mo偶na zrealizowa膰 ujmuj膮c proponowan膮 zmian臋 w przygotowywanym projekcie uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu na rok 2005. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie rozwi膮zanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 informacje w sprawie:
- dzia艂alno艣ci k贸艂 艂owieckich na terenie Powiatu Pyrzyckiego,
- oceny skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2004 w Powiecie Pyrzyckim,
- przygotowania do skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2005 r. w Powiecie Pyrzyckim.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za i poleci艂 ich przekazanie do oceny przez komisje Rady Powiatu.

Ad. 8.
Piotr Rybkowski zwr贸ci艂 si臋 z pro艣b膮 o interwencj臋 w sprawie wniosku W贸jta Gminy Kozielice o ograniczenie pr臋dko艣ci dla samochod贸w ci臋偶arowych przeje偶d偶aj膮cych przez Za艂臋偶e, Tety艅 i Kozielice. Nie uzyskano jeszcze odpowiedzi na ten wniosek. Zlokalizowanie w pobli偶u miejscowo艣ci Za艂臋偶e kopalni kruszyw spowodowa艂o wzmo偶ony ruch samochod贸w ci臋偶arowych. W kr贸tkim czasie cienka warstwa asfaltu na drodze we wsi zosta艂a zniszczona i istnieje gro藕ba ca艂kowitego zniszczenia tej drogi.
Drugi wniosek Piotra Rybkowskiego dotyczy艂 mo偶liwo艣ci uzyskania informacji na temat wykonanych w tym roku remont贸w na drogach powiatowych i procedury odbioru tych rob贸t. Pojawiaj膮 si臋 informacje, 偶e remonty s膮 wykonywane nierzetelnie. Obok naprawionych miejsc nadal pozostaj膮 dziury.
Zarz膮d, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, zdecydowa艂, aby zobowi膮za膰 dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych do przygotowania wnioskowanych informacji i przedstawienie ich na nast臋pnym posiedzeniu Zarz膮du.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

Pyrzyce, dnia 7 czerwca 2005 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-06-10 11:31:57
Data ostatniej modyfikacji : 2005-06-10 11:31:57
Liczba wy艣wietle艅 : 2829licznik odwiedzin: 13394947