logo
logo
Jednostki Organizacyjne » Zarz膮d Dr贸g Powiatowych
Regulamin Organizacyjny Zarz膮du Dr贸g Powiatowych
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


1. Postanowienia og贸lne
1.1. Zarz膮d Dr贸g Powiatowych zwany w dalszej tre艣ci „Zarz膮dem” jest jednostk膮
organizacyjn膮 Powiatu Pyrzyckiego .
1.2. Zarz膮d dzia艂a w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z p贸藕niejszymi zmianami) oraz Art. 52 ustawy z
dnia 24 lipca 1998 o zmianie niekt贸rych ustaw okre艣laj膮cych kompetencje niekt贸rych
organ贸w administracji publicznej w zwi膮zku z reform膮 ustrojow膮 pa艅stwa (Dz. U.
Nr 106 poz. 668 z 1998 r. ).
1.3. Zarz膮d jest jednostk膮 organizacyjn膮 dzia艂aj膮c膮 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 listopada 1998 r. o finansach publicznych j.t.Dz U z 2003 r. nr 15 poz.148 z po藕niejszymi zmianami.
1.4. Zarz膮d pe艂ni funkcj臋 zarz膮dcy dr贸g powiatowych oraz prowadzi dzia艂alno艣膰 w imieniu Zarz膮du Powiatu na obszarze gmin: Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce,
Warnice.
1.5. Zarz膮dem kieruje zatrudniony przez Zarz膮d Powiatu Dyrektor Zarz膮du .
1.6. Czynno艣ci w sprawach z zakresu prawa pracy za Zarz膮d Powiatu dokonuje Starosta Pyrzycki.
1.7. W zakresie swej dzia艂alno艣ci merytorycznej Dyrektor Zarz膮du wsp贸艂pracuje bezpo艣rednio z Dyrektorem Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Starostwa Powiatowego .
1.8. Zarz膮d dzia艂a w oparciu o plan i bud偶et zatwierdzony przez Zarz膮d Powiatu oraz preliminarz wydatk贸w opracowany przez Dyrektora Zarz膮du .

2. Zadania Zarz膮du
Do zada艅 i zakresu dzia艂alno艣ci zarz膮du nale偶y w szczeg贸lno艣ci :
2.1. Wsp贸艂praca w opracowaniu projekt贸w plan贸w , rozwoju sieci dr贸g powiatowych .
2.2. Opracowanie projekt贸w plan贸w finansowania budowy , przebudowy , remont贸w,
utrzymania i ochrony dr贸g oraz obiekt贸w mostowych .
2.3. Pe艂nienia funkcji inwestora rob贸t na drogach powiatowych.
2.4. Utrzymania nawierzchni dr贸g , chodnik贸w , obiekt贸w in偶ynierskich , urz膮dze艅
zabezpieczaj膮cych ruch , oznakowania i innych urz膮dze艅 zwi膮zanych z drog膮.
2.5. Realizacja zada艅 w zakresie in偶ynierii ruchu w oparciu o decyzje Wydzia艂u
Infrastruktury Technicznej i Komunikacji.
2.6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie
innych zada艅 na rzecz obronn艣ci kraju.
2.7. Koordynacja rob贸t w pasie drogowym.
2.8. Wydawanie zezwole艅 na zaj臋cie pasa drogowego , na zjazdy z dr贸g , na przejazdy po
drogach pojazd贸w o masie ca艂kowitej , naciskach osi lub wymiarach przekraczaj膮cych
wielko艣ci okre艣lone w odr臋bnych przepisach oraz pobieranie op艂at i kar pieni臋偶nych.
2.9. Prowadzenie ewidencji dr贸g i drogowych obiekt贸w mostowych .
2.10. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dr贸g i obiekt贸w mostowych .

2.11. Wykonywanie rob贸t interwencyjnych , utrzymaniowych i zabezpieczaj膮cych stan drogi
oraz bezpiecze艅stwo ruchu drogowego.
2.12. Przeciwdzia艂anie niszczeniu dr贸g przez ich u偶ytkownik贸w .
2.13. Dzia艂ania zabezpieczaj膮ce przejezdno艣膰 dr贸g w okresie zimowym w oparciu o przyj臋te
standardy i przyznane 艣rodki finansowe.
2.14. Przeciwdzia艂anie niekorzystnym przeobra偶eniom 艣rodowiska mog膮cym powsta膰 lub
powstaj膮cym w nast臋pstwie budowy , przebudowy, remont贸w lub utrzymania dr贸g.
2.15. Wprowadzanie ogranicze艅 dla ruchu drogowego b膮d藕 zamykanie dr贸g i drogowych
obiekt贸w mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazd贸w , gdy wyst臋puje
bezpo艣rednie zagro偶enie zniszczenia mienia z powiadomieniem Wydzia艂u
Infrastruktury Technicznej i Komunikacji.
2.16. Dokonywanie okresowych pomiar贸w ruchu drogowego .
2.17. Utrzymanie zieleni przydro偶nej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzew贸w.
2.18. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomo艣ciami pozostaj膮cymi w
zarz膮dzie.
2.19. Uzgadnianie projekt贸w tymczasowej organizacji ruchu oraz opiniowanie sta艂ej
organizacji ruchu.
2.20. Wsp贸艂dzia艂anie z jednostkami Policji do spraw ruchu drogowego w zakresie
bezpiecze艅stwa ruchu.
2.21 Wsp贸艂dzia艂anie z samorz膮dami gmin i miast w zakresie budowy , przebudowy,
remont贸w utrzymania dr贸g powiatowych ,przebiegu dr贸g i organizacji ruchu.
2.22. Wydawanie zezwole艅 na umieszczenie i lokalizacj臋 urz膮dze艅 w pasie drogowym nie
zwi膮zanych z gospodark膮 drogow膮.
2.23. Uzgadnianie lokalizacji obiekt贸w budowlanych przy drogach .
2.24. Koordynacja dzia艂a艅 zwalczania skutk贸w w wypadku wyst膮pienia kl臋sk 偶ywio艂owych
zagra偶aj膮cych zniszczeniem dr贸g i obiekt贸w mostowych.
2.25. Przygotowanie niezb臋dnej dokumentacji techniczno-kosztorysowej na planowane
remonty dr贸g i ulic.
2.26. Przeprowadzanie przetarg贸w na wykonanie rob贸t i innych prac niezb臋dnych w
zakresie gospodarki na drogach powiatowych .

3. Kierownictwo Zarz膮du
3.1 Dzia艂alno艣ci膮 Zarz膮du kieruje Dyrektor Zarz膮du przy pomocy samodzielnych
stanowisk podporz膮dkowanych bezpo艣rednio Dyrektorowi, a zatrudnionych w trzech
sekcjach.
3.2. Dyrektora Zarz膮du w razie jego nieobecno艣ci zast臋puje Kierownik ds. utrzymania
dr贸g i most贸w.
3.3 Do zakresu obowi膮zk贸w Dyrektora nale偶y w szczeg贸lno艣ci :
3.3.1 Zapewnienie prawid艂owego dzia艂ania Zarz膮du w oparciu o zatwierdzon膮 struktur臋
Organizacyjn膮.
3.3.2 Okre艣lenie zada艅 i podzia艂 na poszczeg贸lne kom贸rki organizacyjne oraz egzekwowanie ich wykonania .
3.3.3 Zapewnienie warunk贸w w艂a艣ciwej realizacji zada艅 oraz ich kontrola .
3.3.4 Nadz贸r i kontrola nad realizacj膮 i dysponowaniem 艣rodkami finansowymi okre艣lonymi w preliminarzu wydatk贸w .
3.3.5 Zabezpieczenie mienia Zarz膮du i nadz贸r nad w艂a艣ciwym i racjonalnym wykorzystaniem sprz臋tu technicznego i materia艂贸w .
3.3.6 Przyjmowanie , awansowanie i zwalnianie pracownik贸w oraz wykonywanie innych czynno艣ci pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracownik贸w.
3.3.7 Ustalanie zakresu obowi膮zk贸w , kompetencji i odpowiedzialno艣ci pracownik贸w .
3.3.8 Reprezentowanie Zarz膮du na zewn膮trz.
3.3.9 Ustalanie zada艅 do plan贸w rob贸t i pracy oraz ich zatwierdzanie .
3.3.10 Zawieranie um贸w oraz innych dokument贸w zobowi膮za艅 materialno – finansowych .
3.4 Korespondencje na zewn膮trz Zarz膮du podpisuje Dyrektor .
3.5 Do podpisywania korespondencji Dyrektor mo偶e upowa偶ni膰 innego pracownika z
ustaleniem zakresu upowa偶nienia w zakresie czynno艣ci , obowi膮zk贸w i uprawnie艅 lub innej formie na pi艣mie.
3.6 Wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Zarz膮du Powiatu na podstawie
odr臋bnego upowa偶nienia.

4. Struktura organizacyjna Zarz膮du
Schemat organizacyjny biura Zarz膮du i S艂u偶by Drogowej stanowi za艂膮cznik Nr 1
do Regulaminu .
4.1. Biuro Zarz膮du
Dyrektor Zarz膮du
Sekcja techniczna
Sekcja administracyjno - finansowa
Sekcja liniowa
4.1.0. Sekcja Techniczna w sk艂adzie:
-stanowisko ds. technicznych
-stanowisko ds.inwestycyjno – obronnych
-stanowisko ds.kosztorysowania i zam贸wie艅 publicznych.
Wykonuje zadania:
4.1.1.1. Kontrola stanu dr贸g i most贸w .
4.1.1.2. Planowanie i koordynacja utrzymania dr贸g i most贸w.
4.1.1.3. In偶ynieria i bezpiecze艅stwo ruchu .
4.1.1.4. Wydawanie decyzji dotycz膮cych ochrony dr贸g i most贸w .
4.1.1.5. Wydawanie decyzji na zaj臋cie pasa drogowego oraz umieszczanie urz膮dze艅 obcych
w pasie drogowym .
4.1.1.6. Obs艂uga i ustalanie tras przejazdu pojazd贸w nienormatywnych .
4.1.1.7. Dokumentacja ewidencyjna dr贸g i obiekt贸w mostowych .
4.1.1.8. Przygotowanie dokumentacji technicznej na remonty dr贸g i most贸w .
4.1.1.9. Przygotowanie kosztorys贸w inwestorskich na utrzymanie dr贸g i most贸w .
4.1.1.10 Opracowanie plan贸w zabezpieczenia przejezdno艣ci dr贸g i ochrona most贸w w okresie zimowym .
4.1.1.11 Prowadzenie spraw zwi膮zanych ze zwalczaniem 艣lisko艣ci zimowej i od艣nie偶aniem dr贸g.
4.1.1.12 Wsp贸艂praca z gminami w sprawach zwi膮zanych z gospodark膮 na drogach , a w szczeg贸lno艣ci popraw膮 ich stanu technicznego .
4.1.1.13 Opracowanie wielko艣ci potrzeb materia艂owych na utrzymanie dr贸g i most贸w oraz rozliczanie nak艂ad贸w.
4.1.1.14 Planowanie w zakresie budowy , modernizacji i rob贸t remontowych na drogach , ulicach i obiektach mostowych .
4.1.1.15 Wsp贸艂praca z uprawnionymi instytucjami w zakresie ochrony 艣rodowiska .
4.1.1.16 Wsp贸艂praca z odpowiednimi instytucjami w zakresie ratownictwa technicznego zwi膮zanymi z ruchem drogowym i kl臋sk 偶ywio艂owych .
4.1.1.17 Kontrola i odbi贸r rob贸t prowadzonych w pasie drogowym w zakresie zgodno艣ci z wydanym zezwoleniem i uzgodnion膮 dokumentacj膮.


4.1.1.18 Naliczanie nale偶no艣ci za zaj臋cie pasa drogowego oraz kar w razie niezgodno艣ci
z zezwoleniem , lub brakiem zezwolenia.
4.1.1.19 Przygotowanie projekt贸w plan贸w wydatk贸w bud偶etowych .
4.1.1.20 Opracowanie projekt贸w plan贸w finansowych budowy , utrzymania i ochrony dr贸g i obiekt贸w mostowych oraz utrzymania Zarz膮du Dr贸g i S艂u偶by Drogowej .
4.1.1.21 Przygotowanie dokumentacji na przetargi na roboty i us艂ugi w ramach zam贸wie艅 publicznych .
4.1.1.22 Ewidencja i gospodarka gruntami pas贸w drogowych i dokument贸w zwi膮zanych z uzyskaniem grunt贸w pod budow臋 i modernizacj臋 dr贸g i most贸w .
4.1.1.23 Przygotowanie niezb臋dnych projekt贸w budowlanych.
4.1.1.24 Przygotowanie projekt贸w um贸w na roboty .
4.1.1.25 Uzyskiwanie pozwole艅 na budow臋 .
4.2.0 Sekcja administracyjno – finansowa.
4.2.1 Stanowisko ds. administracyjno – finansowych.
4.2.1.1 Przygotowanie i kontrola realizacji bud偶etu i preliminarz wydatk贸w.
4.2.1.2 Prowadzenie ksi臋gowo艣ci finansowej i materia艂owej.
4.2.1.3 Wsp贸艂praca ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie planu i wykorzystania bud偶etu.
4.2.1.4 Sprawy ubezpieczenia dzia艂alno艣ci Zarz膮du
4.2.1.5 Rozliczenia got贸wkowe – kasa.
4.2.2 Stanowisko ds. kadrowych,zaplecza technicznego,bhp - wykonuje zadania.
4.2.2.1 Sprawy zwi膮zane z przyjmowaniem i zwalnianiem pracownik贸w.
4.2.2.2 Ewidencja i akta osobowe pracownik贸w.
4.2.2.3 Sprawy socjalno – bytowe.
4.2.2.4 Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania ,wyposa偶enia i remont贸w biura.
4.2.2.5 Archiwizacja dokument贸w Zarz膮du.
4.2.2.6 Dzia艂ania w zakresie obs艂ugi i utrzymania zaplecza technicznego.
4.2.2.7 Prowadzenie ca艂o艣ci spraw zwi膮zanych z eksploatacj膮 urz膮dze艅 , 艣rodk贸w transportowych i maszyn.
4.2.2.8 Sprawy z zakresu bezpiecze艅stwa i higieny pracy i p. po偶arowe.
4.2.2.9 Zamawianie i dokonywanie zakup贸w materia艂贸w i sprz臋tu dla potrzeb dzia艂alno艣ci Zarz膮du.
4.2.2.10 Zaopatrzenie w odzie偶 ochronn膮 i robocz膮 oraz urz膮dze艅 sprz臋tu ochrony osobistej dla pracownik贸w.
4.2.2.11 Organizacja szkolenia z zakresu bhp.
4.2.2.12 Ewidencja 艣rodk贸w trwa艂ych i przedmiot贸w w u偶ytkowaniu.
4.2.3 Sprz膮taczka

4.3.0 Sekcja liniowa
Sekcj膮 kieruje i nadzoruje Kierownik d/s utrzymania dr贸g i most贸w.
4.3.1 Do zakresu dzia艂ania Sekcji liniowej nale偶y w szczeg贸lno艣ci :
4.3.1.1 Objazdy i kontrola stanu technicznego dr贸g i obiekt贸w mostowych.
4.3.1.2 Wykonywanie rob贸t interwencyjnych na drogach i obiektach mostowych
zwi膮zanych z bezpiecze艅stwem ruchu.
4.3.1.3 Kontrola i nadz贸r w zakresie ochrony dr贸g oraz wydanych decyzji przez Zarz膮d .
4.3.1.4 Nadz贸r i kierowanie robotami utrzymaniowymi na drogach i obiektach mostowych
wykonywanymi przez w艂asne grupy patrolowo – konserwacyjne oraz przydzielone
im grupy robotnicze i maszyny.
4.3.1.5 Opracowanie wniosk贸w potrzeb remontowych , utrzymaniowych i innych
dotycz膮cych dr贸g i obiekt贸w mostowych z przydzielonego obszaru dzia艂ania
4.3.1.6 Koordynacja i nadz贸r nad robotami wykonywanymi w ramach um贸w i porozumie艅.
4.3.1.7 Kierowanie i koordynacja dzia艂a艅 nad bezpiecze艅stwem przejezdno艣ci dr贸g w
okresie zimowym.
4.3.1.8 Bezpo艣rednia wsp贸艂praca i wsp贸艂dzia艂anie z gminami w zakresie gospodarki na
drogach powiatowych oraz popraw膮 ich stanu technicznego.
4.3.1.9 Interwencyjne wykonywanie - usuwanie stwierdzonych uszkodze艅 nawierzchni i
poboczy stanowi膮cych zagro偶enie dla ruchu pojazd贸w.
4.3.1.10 Bie偶膮ce usuwanie usterek w oznakowaniu i wymiana zniszczonych znak贸w .
4.3.1.11 Oznakowanie – zabezpieczenie miejsc zagra偶aj膮cych bezpiecze艅stwu ruchu.

5 Postanowienia ko艅cowe .
5.1. Czas pracy Zarz膮du nie mo偶e przekracza膰 40 godzin tygodniowo i 8 godzin na dob臋
tj. 5 dni od godz. 7.00 do 15.00.
5.2 Dyrektor Zarz膮du w przypadku konieczno艣ci wynikaj膮cych ze szczeg贸lnych potrzeb
dzia艂a艅 mo偶e ustali膰 przed艂u偶ony czas pracy ale nie mo偶e on przekracza膰 艣rednio 40
godzin na tydzie艅 w przyj臋tym miesi臋cznym okresie rozliczeniowym.
5.3 Szczeg贸艂owe prawa i obowi膮zki pracownik贸w okre艣li Regulamin Pracy.
5.4. Szczeg贸艂owy zakres czynno艣ci Kierownika ds. dr贸g i most贸w opracowuje Dyrektor .
5.5. Integraln膮 cz臋艣膰 Regulaminu Organizacyjnego Zarz膮du stanowi za艂膮cznik nr 1
Schemat Organizacyjny Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach.
5.6. Symbolik臋 pism oraz obieg dokument贸w wewn臋trznych ustala instrukcja
Kancelaryjna opracowana w oparciu o Rozporz膮dzenie Prezesa Rady Ministr贸w z
dnia 18.12.1998r. (Dz.U.Nr 160 poz. 1074).
5.7. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem uchwalenia przez Zarz膮d Powiatu.
5.8. Zmiany w regulaminie mog膮 by膰 dokonywane wy艂膮cznie przez Zarz膮d Powiatu .
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-09 08:39:53
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-09 08:39:53
Liczba wy艣wietle艅 : 1973

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.06.2004 07:45poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  23.06.2004 12:02poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.11.2010 13:09poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11401445