logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2018-2023
od 24 lutego do 6 kwietnia 2021 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 24 lutego do 6 kwietnia 2021 r.

I. Posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego odby艂y si臋 w dniach:
- 3 marca 2021 r.
- 10 marca 2021 r.
- 17 marca 2021 r.
- 25 marca 2021 r.
- 31 marca 2021 r.

II. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie wskazania cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach.

III. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. S艂u偶ebno艣膰 przesy艂u zostanie ustanowiona na rzecz NETII S.A. i b臋dzie obejmowa膰 obszar 72 m2,
w obr臋bie kt贸rego przebiega kabel 艣wiat艂owodowy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie powo艂ania komisji do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2021 r. W sk艂ad komisji weszli Wioletta Le艣niewska, Beata Kwiecie艅 i Waldemar Durkin.
- W sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie s艂u偶ebno艣ci przesy艂u. S艂u偶ebno艣膰 przesy艂u zostanie ustanowiona na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. z siedzib膮 w Poznaniu i b臋dzie obejmowa膰 obszar 98,50 m2 dla urz膮dze艅 energetycznych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wyra偶enia zgody na lokalizacj臋 przy艂膮cza gazowego oraz udzielenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Przy艂膮cze b臋dzie poprowadzone przez drog臋 wewn臋trzn膮 stanowi膮c膮 w艂asno艣膰 Powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2021 r. Na dofinansowanie zada艅 realizowanych przez organizacje pozarz膮dowe w bud偶ecie zaplanowano kwot臋 80 tys. z艂. Do konkursu przyst膮pi艂o 29 organizacji i wszystkie otrzyma艂y dofinansowanie na realizacj臋 zg艂oszonych zada艅.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2021. Dokonano zmian zwi膮zanych
ze zmian膮 wysoko艣ci przyznanych dotacji.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2021. Dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach. W nowym regulaminie dotychczasowy Wydzia艂 Dr贸g i Komunikacji zosta艂 podzielony na dwie odr臋bne jednostki - Wydzia艂 Dr贸g i Wydzia艂 komunikacji, ze sk艂adu zarz膮du powiatu wyprowadzono stanowisko etatowego cz艂onka zarz膮du oraz wykre艣lono nie dzia艂aj膮cy ju偶 Lokalny Punkt Informacyjny, wprowadzono zadanie administrowania pracowniczymi planami kapita艂owymi oraz stanowisko koordynatora ds. dost臋pno艣ci.
- W sprawie upowa偶nienia do za艂atwiania spraw w imieniu zarz膮dcy dr贸g powiatowych i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli. Upowa偶nienie zosta艂o udzielone na okres trzech miesi臋cy Andrzejowi Drabczykowi pe艂ni膮cemu obowi膮zki dyrektora Wydzia艂u Dr贸g.
- W sprawie upowa偶nienia do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli. Upowa偶nienia do sk艂adania, do w艂a艣ciwego w贸jta lub burmistrza, wniosk贸w o usuni臋cie drzew lub krzew贸w z terenu nieruchomo艣ci b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego oraz o艣wiadcze艅 o posiadanym tytule prawnym w艂adania tymi nieruchomo艣ciami udzielono Ewie G膮siorowskiej-Naw贸j i Damianowi B艂a偶ejewskiemu.

IV. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o ustalenie wysoko艣ci wynagrodzenia dodatkowego p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego. Zarz膮d zdecydowa艂 o przyznaniu dodatkowego wynagrodzenia za III kwarta艂 2020 r. w pe艂nej wysoko艣ci.
- W sprawie wniosku o zmian臋 w statucie Powiatu Pyrzyckiego zapis贸w dotycz膮cych zarz膮du. Zamiast trzech etatowych i dw贸ch nieetatowych cz艂onk贸w zarz膮du nale偶a艂oby w pi臋cioosobowym zarz膮dzie, jako etatowych przyj膮膰 starost臋 i wicestarost臋, a pozosta艂ych trzech jako nieetatowych. Zarz膮d przyj膮艂 ten wniosek.

V. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- O zmianie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w. Uchwa艂a zosta艂a opublikowana w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 31 marca 2021 r. i wejdzie w 偶ycie 15 kwietnia 2021 r.
- W sprawie powierzania Gminie Lipiany zada艅 z zakresu zarz膮dzania drogami powiatowymi w mie艣cie Lipiany w latach 2021-2023. Uchwa艂a zosta艂a wys艂ana do publikacji w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego i wejdzie w 偶ycie 14 po opublikowaniu.
- W sprawie rozpatrzenia skargi nr 1/21 z dnia 15 stycznia 2021 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego. Skarga zosta艂a uznana za bezzasadn膮. Rada zobowi膮za艂a Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia skar偶膮cego o sposobie za艂atwienia skargi.
- W sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2021. Zosta艂 opracowany
i przes艂any do jednostek powiatowej administracji zespolonej harmonogram przedk艂adania materia艂贸w b臋d膮cych tematem obrad Rady.
- W sprawie przyj臋cia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2021. Jednostki obj臋te planem kontroli zosta艂y poinformowane o terminie kontroli.
- W sprawie przyj臋cia plan贸w pracy komisji Rady Powiatu na rok 2021. Zosta艂 opracowany i przes艂any do jednostek powiatowej administracji zespolonej harmonogram przedk艂adania materia艂贸w b臋d膮cych tematem obrad komisji.
- W sprawie przyj臋cia rezygnacji cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego. Rada przyj臋艂a rezygnacj臋 z艂o偶on膮 przez Marcina 艁apeci艅skiego.
- W sprawie przyj臋cia rezygnacji cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego. Rada przyj臋艂a rezygnacj臋 z艂o偶on膮 przez Marka Kiba艂臋.
- W sprawie wyboru cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego. Na to stanowisko wybrano Przemys艂awa Maci膮ga.

VI. Przyj臋to informacje:
- Informacja o pozyskaniu przez Starostwo i jednostki organizacyjne funduszy zewn臋trznych - wykaz realizowanych projekt贸w.
- Sprawozdanie z realizacji programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi
w roku 2020.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy - realizacja Powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz o 艣rodkach przekazanych na program pomocowy dla pracownik贸w i firm przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach Tarczy Antykryzysowej.
- Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim.
- Sprawozdanie z realizacji programu rozwoju kultury fizycznej i sportu
w powiecie pyrzyckim na lata 2020-2028 za 2020 rok.
- Informacja dotycz膮ca inwestycji na drogach powiatowych na 2021 r. wraz
z informacj膮 o propozycjach wsp贸艂pracy z gminami powiatu pyrzyckiego
w zakresie poprawy i utrzymania infrastruktury dr贸g publicznych powiatowych.
- Sprawozdanie roczne z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za 2020 rok.
- Informacja o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

VII. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
26 lutego
- Spotkanie z kierownikiem budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach.
2 marca
- Posiedzenie Komisji Skarg i Wniosk贸w.
3 marca
- Spotkanie z dyrektorami plac贸wek o艣wiatowych.
- Spotkanie z dyrektorem Pyrzyckiego Przedsi臋biorstwa Komunalnego w sprawie inwestycji przebudowy ulicy Staromiejskiej i Pozna艅skiej w Pyrzycach.
8 marca
- Spotkanie z Wojewod膮 Zachodniopomorskim w Szczecinie.
12 marca
- Spotkanie z w贸jtami i burmistrzami z terenu powiatu pyrzyckiego.
24 marca
- Spotkanie z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2021-04-21 07:10:36
Data ostatniej modyfikacji : 2021-04-21 07:10:36
Liczba wy艣wietle艅 : 99licznik odwiedzin: 13419163