logo
logo
Programy dot. zada艅 publicznych » Wsp贸艂praca z Organizacjami Pozarz膮dowymi
Otwarty konkurs ofert na rok 2021

realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2021 roku


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego og艂asza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2021 roku
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) w zwi膮zku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodp艂atnej pomocy prawnej, nieodp艂atnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z p贸藕n. zm.) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego og艂asza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodp艂atn膮 mediacj膮 na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2021 roku.
I.聽聽聽聽聽Rodzaj zadania.
Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodp艂atn膮 mediacj膮 na obszarze Powiatu Pyrzyckiego
w 2021 roku, stosownie do wymaga艅 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodp艂atnej pomocy prawnej, nieodp艂atnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
II.聽聽聽Podmioty uprawnione do z艂o偶enia oferty
O powierzenie prowadzenia punktu na obszarze danego wojew贸dztwa mo偶e ubiega膰 si臋 organizacja pozarz膮dowa, w zakresie, o kt贸rym mowa w聽art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a聽ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na list臋, o kt贸rej mowa w聽art. 11d ust. 1 ustawy o nieodp艂atnej pomocy prawnej, prowadzon膮 przez w艂a艣ciwego wojewod臋, w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej lub 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego.
Organizacja pozarz膮dowa przed艂o偶y kserokopie decyzji wojewody o wpisaniu na list臋 organizacji pozarz膮dowych uprawnionych do prowadzenia punkt贸w na obszarze wojew贸dztwa zachodniopomorskiego ze wskazaniem zakresu udzielania pomocy czyli z zaznaczeniem czy organizacja udziela nieodp艂atnej pomocy prawnej, czy 艣wiadczy nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie, czy prowadzi nieodp艂atn膮 mediacj臋 (dokument potwierdzony za zgodno艣膰 z orygina艂em).
Organizacja przed艂o偶y informacj臋 zawieraj膮c膮 imiona i nazwiska adwokat贸w, radc贸w prawnych, doradc贸w podatkowych, os贸b, o kt贸rych mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodp艂atnej pomocy prawnej, nieodp艂atnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej lub doradc贸w oraz mediator贸w, o kt贸rych mowa w art. 4a ust. 6 w/w ustawy, z kt贸rymi organizacja zawar艂a umowy o udzielanie nieodp艂atnej pomocy prawnej, 艣wiadczenie nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenia nieodp艂atnej mediacji, zgodnie z art. 11 d ust. 8 pkt 2 o nieodp艂atnej pomocy prawnej, nieodp艂atnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
III.聽Wysoko艣膰 艣rodk贸w przeznaczonych na realizacj臋 zada艅
Na realizacj臋 zadania w roku 2021 r. przeznacza si臋 kwot臋 64.020,00 z艂 brutto -聽s艂ownie: sze艣膰dziesi膮t cztery tysi膮ce dwadzie艣cia z艂otych, w tym 3.960 z艂 brutto - s艂ownie: trzy tysi膮ce dziewi臋膰set sze艣膰dziesi膮t z艂otych na zadania w zakresie edukacji prawnej.
IV. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zasady przyznawania dotacji na realizacj臋 powy偶szego zadania okre艣laj膮 przepisy:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z p贸藕n. zm.),
- ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodp艂atnej pomocy prawnej, nieodp艂atnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z p贸藕n. zm.).
2. Dotacja przyznana organizacji pozarz膮dowej zostanie przekazana po zawarciu umowy
o wykonanie zadania publicznego 聽na warunkach w niej okre艣lonych, w 12 miesi臋cznych 聽ratach.
3.聽Ramowy wz贸r umowy okre艣la rozporz膮dzenie przewodnicz膮cego komitetu do spraw po偶ytku publicznego w sprawie wzor贸w ofert i ramowych wzor贸w um贸w dotycz膮cych realizacji zada艅 publicznych oraz wzor贸w sprawozda艅 z wykonania tych zada艅 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
V. Terminy i spos贸b sk艂adania ofert
1. Termin sk艂adania ofert up艂ywa w dniu 12 listopada 2020 roku o godz. 1500.
2.聽Oferty nale偶y sk艂ada膰 w formie papierowej w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce (I pi臋tro - pok贸j Nr 106), w godzinach urz臋dowania (pon. 800 - 1600, w pozosta艂e dni tygodnia 700-1500) lub przesy艂k膮 聽listow膮. 聽聽Nie b臋d膮 przyjmowane oferty przes艂ane drog膮 elektroniczn膮, faxem. O zachowaniu 聽terminu 聽decyduje data wp艂ywu oferty do Starostwa.
3.聽聽聽Oferty nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tych, opisanych kopertach. Na kopercie nale偶y wpisa膰 nazw臋 zadania oraz podmiotu sk艂adaj膮cego ofert臋.
4.聽聽聽Oferty nale偶y sk艂ada膰 zgodnie ze wzorem okre艣lonym w Rozporz膮dzeniu przewodnicz膮cego komitetu do spraw po偶ytku publicznego w sprawie wzor贸w ofert i ramowych wzor贸w um贸w dotycz膮cych realizacji zada艅 publicznych oraz wzor贸w sprawozda艅 z wykonania tych zada艅 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
5.聽聽聽 Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 nast臋puj膮ce za艂膮czniki:
1)聽聽聽聽聽 aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzaj膮cy status prawny oferenta
i umocowanie os贸b go reprezentuj膮cych,
2)聽聽聽聽聽聽statut organizacji, sprawozdanie za rok ubieg艂y: merytoryczne z prowadzonej dzia艂alno艣ci 聽oraz finansowe,
3)聽聽聽聽聽 w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu sk艂adaj膮cego ofert臋 ni偶 wynikaj膮cy z Krajowego Rejestru S膮dowego lub innego w艂a艣ciwego rejestru - pe艂nomocnictwo potwierdzaj膮ce upowa偶nienie do dzia艂ania w imieniu oferenta,
4) kserokopie decyzji wojewody o wpisaniu na list臋 organizacji pozarz膮dowych uprawnionych do prowadzenia punkt贸w na obszarze wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego ze wskazaniem zakresu udzielania pomocy czyli z zaznaczeniem czy organizacja udziela nieodp艂atnej pomocy prawnej, czy 艣wiadczy nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie, czy prowadzi nieodp艂atn膮 mediacj臋 (dokument potwierdzony za zgodno艣膰 z orygina艂em).
5) informacj臋 zawieraj膮c膮 imiona i nazwiska adwokat贸w, radc贸w prawnych, doradc贸w podatkowych, os贸b o kt贸rych mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodp艂atnej pomocy prawnej, nieodp艂atnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej lub doradc贸w oraz mediator贸w, o kt贸rych mowa w art. 4a ust. 6 w/w ustawy, z kt贸rymi organizacja zawar艂a umowy o udzielanie nieodp艂atnej pomocy prawnej, 艣wiadczenie nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenie nieodp艂atnej mediacji (zgodnie z art. 11 d ust. 8 pkt 2 ustawy o nieodp艂atnej pomocy prawnej, nieodp艂atnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).
6) referencje, opinie i rekomendacje podmiot贸w udzielaj膮cych dotacji na zrealizowane projekty, potwierdzaj膮ce nale偶yte wykonanie zada艅 publicznych z zakresu nieodp艂atnej pomocy prawnej, nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodp艂atnej mediacji oraz z zakresu edukacji prawnej.
6. Organizacja pozarz膮dowa w ramach oferty mo偶e przedstawi膰 dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, kt贸re b臋d膮 wykonywa艂y 艣wiadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym s艂u偶y艂y asyst膮 osobom uprawnionym maj膮cym trudno艣ci w samodzielnej realizacji porady, w szczeg贸lno艣ci z powodu niepe艂nosprawno艣ci, podesz艂ego wieku albo innych okoliczno艣ci 偶yciowych.
7. Kopie wymaganych za艂膮cznik贸w powinny by膰 potwierdzone przez oferenta za zgodno艣膰
z orygina艂em. Oferta z艂o偶ona bez wymaganych za艂膮cznik贸w jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
8. Poszczeg贸lne strony oferty i za艂膮cznik贸w powinny by膰 ponumerowane oraz zaparafowane przez osob臋 (osoby) w艂a艣ciwie umocowane do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu oferenta.
9.聽聽聽聽聽Rozpatrywane b臋d膮 wy艂膮cznie oferty sporz膮dzone w j臋zyku polskim, kompletne i prawid艂owe, z艂o偶one wed艂ug obowi膮zuj膮cego wzoru, w terminie okre艣lonym w og艂oszeniu konkursowym.
10.聽 Prowadzenie punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej lub 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rz膮dowej ze 艣ci艣le okre艣lon膮 kwot膮 dotacji. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota finansowania zadania przekroczy wysoko艣膰 艣rodk贸w przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
11.聽聽聽聽聽Z organizacj膮 wy艂onion膮 w konkursie zostanie podpisana umowa, w kt贸rej zostan膮 okre艣lone szczeg贸艂owe warunki prowadzenia zadania oraz spos贸b finansowania i rozliczenia si臋 z przyznanej dotacji.聽
12. W przypadku, gdy w niniejszym konkursie nie wp艂ynie 偶adna oferta, lub oferta spe艂niaj膮ca wszelkie wymogi formalne okre艣lone w niniejszym og艂oszeniu, obejmuj膮ca 艣wiadczenie nieodp艂atnego poradnictwa prawnego, a wp艂yn膮 jedynie oferty na wykonywanie nieodp艂atnej pomocy prawnej w贸wczas mo偶liwym jest wybranie oferty tylko na wykonywanie nieodp艂atnej pomocy prawnej.
VI. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty
1.聽Wyboru oferty dokonuje Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego, do dnia 30 listopada 2020 r., w formie uchwa艂y po zapoznaniu si臋 z opini膮 Komisji 聽Konkursowej, kt贸ra ocenia oferty zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.聽 o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, maj膮c na wzgl臋dzie wyb贸r oferty najlepiej s艂u偶膮cej realizacji zadania. Karta oceny oferty stanowi za艂膮cznik Nr 2 do niniejszego og艂oszenia. Rozstrzygni臋cie konkursu podaje si臋 do publicznej wiadomo艣ci na tablicy og艂osze艅 oraz w BIP i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
2.聽聽聽Sk艂ad komisji oraz zasady jej pracy okre艣la uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
3. Do uchwa艂y Zarz膮du Powiatu w sprawie rozstrzygni臋cia konkursu ofert nie stosuje si臋 trybu odwo艂awczego.
4. Oferty wraz z za艂膮cznikami nie b臋d膮 zwracane oferentom.
5.聽Umowa o powierzenie realizacji zadania zawarta zostanie bez zb臋dnej zw艂oki po og艂oszeniu wynik贸w otwartego konkursu ofert.
6. Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego zastrzega sobie prawo odst膮pienia od rozstrzygni臋cia konkursu ofert bez podania przyczyn.

VII. Warunki realizacji zadania
1. Zadanie ma by膰 realizowane od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w lokalach聽punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej聽 usytuowanych na terenie Powiatu Pyrzyckiego. Lokale punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej mieszcz膮 si臋: w Pyrzycach w Urz臋dzie Miejskim przy Placu Ratuszowym 1, w Lipianach w Miejsko-Gminnym O艣rodku Kultury, przy ul. Okrzei 5, w Bielicach
w Urz臋dzie Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, w Kozielicach 73 w Urz臋dzie Gminy Kozielice,
w Przelewicach w O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej Przelewice 75, w Warnicach 66 w Urz臋dzie Gminy w Warnicach. Szczeg贸艂owe warunki realizacji zadania okre艣lone b臋d膮 w umowie.
2. W przypadku nieodp艂atnej mediacji zak艂ada si臋, 偶e b臋dzie ona prowadzona w zale偶no艣ci
od potrzeb czyli zg艂oszonych przez uprawnione osoby wniosk贸w w tym zakresie. Nieodp艂atna mediacja prowadzona ma by膰 w lokalizacjach punkt贸w okre艣lonych w ust. 1. W razie potrzeb nieodp艂atna mediacja mo偶e odbywa膰 si臋 w innych pomieszczeniach urz臋d贸w i instytucji okre艣lonych w ust. 1 oraz w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach przy ul. Lipia艅skiej 4, po wcze艣niejszych uzgodnieniach z osobami zainteresowanymi. Jedno spotkanie z mediatorem po艣wi臋cone nieodp艂atnej mediacji w zakresie, o kt贸rym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodp艂atnej pomocy prawnej, nieodp艂atnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. w zakresie przeprowadzenia mediacji sensu stricto), podczas dy偶uru nie mo偶e przekroczy膰 po艂owy czasu trwania dy偶uru.
3. Osobom ze znaczn膮 niepe艂nosprawno艣ci膮 ruchow膮, kt贸re nie mog膮 stawi膰 si臋 w punkcie osobi艣cie oraz osobom do艣wiadczaj膮cym trudno艣ci w komunikowaniu si臋, o kt贸rych mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o j臋zyku migowym i innych 艣rodkach komunikowania si臋
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), mo偶e by膰 udzielana nieodp艂atna pomoc prawna lub 艣wiadczone nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie, z wy艂膮czeniem nieodp艂atnej mediacji, tak偶e poza punktem albo za po艣rednictwem 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰. Udzielanie nieodp艂atnej pomocy prawnej lub 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o kt贸rej mowa
w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwi臋kszenia 艣rodk贸w przeznaczonych na realizacj臋 zadania
w danym roku.
4. Zleceniobiorca zobowi膮zany jest m.in. do:
a)聽聽聽 prowadzenia punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej lub 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie,
z wy艂膮czeniem dni, o kt贸rych mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90), zgodnie z harmonogramem stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego og艂oszenia,
b) udzielanie nieodp艂atnej pomocy prawnej lub 艣wiadczenie nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego odbywa si臋 wed艂ug kolejno艣ci zg艂osze艅, po um贸wieniu terminu wizyty, z wa偶nych powod贸w dopuszcza si臋 ustalenie innej kolejno艣ci udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej lub 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego, kobiecie, kt贸ra jest w ci膮偶y, udzielanie nieodp艂atnej pomocy prawnej lub 艣wiadczenie nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego odbywa si臋 poza kolejno艣ci膮, zg艂osze艅 dokonuje si臋 telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez starost臋, starosta opr贸cz dokonywania zg艂osze艅 telefonicznych mo偶e r贸wnie偶 umo偶liwi膰 dokonywanie zg艂osze艅 za po艣rednictwem 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej.
c) w przypadku, gdy liczba os贸b uprawnionych, kt贸rym ma zosta膰 udzielona nieodp艂atna pomoc prawna lub 艣wiadczone nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie uniemo偶liwia sprawne umawianie termin贸w wizyt w punkcie powiatu pyrzyckiego czas trwania dy偶uru mo偶e ulec wyd艂u偶eniu do co najmniej 5 godzin dziennie, wyd艂u偶enie czasu trwania dy偶uru nast臋puje na 偶膮danie Starosty i nie powoduje zwi臋kszenia 艣rodk贸w przeznaczonych na realizacj臋 zadania,
d)聽聽 udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej lub 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodp艂atn膮 mediacj膮 na zasadach szczeg贸艂owo okre艣lonych w ustawie
o nieodp艂atnej pomocy prawnej, nieodp艂atnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
e) wykonywania zada艅 z zakresu edukacji prawnej, realizowanych w zwi膮zku z problemami zg艂aszanymi w trakcie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej lub 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok w szczeg贸lno艣ci
w formach, o kt贸rych mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowi膮zuj膮cym od dnia 1 stycznia 2019 r. Szczeg贸艂owe formy realizacji zada艅 z zakresu edukacji prawnej okre艣lone zostan膮 w umowie,
f)聽聽聽z艂o偶enia sprawozdania z wykonania zadania publicznego wed艂ug wzoru okre艣lonego
w Rozporz膮dzeniu przewodnicz膮cego komitetu do spraw po偶ytku publicznego w sprawie wzor贸w ofert i ramowych wzor贸w um贸w dotycz膮cych realizacji zada艅 publicznych oraz wzor贸w sprawozda艅 z wykonania tych zada艅 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),
g) 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego w ramach dy偶ur贸w dotycz膮cych udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej.
VIII. Zrealizowane przez Powiat Pyrzycki w roku og艂oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju
Zadania z zakresu udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej w 2016 roku nie by艂y realizowane
w Powiecie Pyrzyckim przez organizacje pozarz膮dowe. W 2017 r. zadanie polegaj膮ce na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Pyrzyckiego powierzone zosta艂o fundacji z dotacj膮 w wysoko艣ci 60.725,88 z艂. W roku 2018 r. zadanie polegaj膮ce na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Pyrzyckiego powierzone zosta艂o fundacji z kwot膮 dotacji w wysoko艣ci 60.725,88 z艂, w roku 2019 r. zadanie polegaj膮ce na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Pyrzyckiego powierzone zosta艂o fundacji z kwot膮 dotacji w wysoko艣ci 64.020,00 z艂, w tym 3.960 z艂 na zadania w zakresie edukacji prawnej, w roku 2020 r. zadanie polegaj膮ce na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Pyrzyckiego powierzone zosta艂o fundacji z kwot膮 dotacji w wysoko艣ci 64.020,00 z艂, w tym 3.960 z艂 na zadania w zakresie edukacji prawnej.
IX. Stosownie do Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), administratorem danych osobowych zawartych
w przes艂anych ofertach jest Starosta Pyrzycki. Wszelkie dane b臋d膮 wykorzystane na cele zwi膮zane z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert na realizacj臋 publicznego zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie pyrzyckim w 2021 r.


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOCX17.3 KB POBIERZza艂膮cznik nr 12020-10-21 14:21:11176
.DOCX15 KB POBIERZza艂膮cznik nr 22020-10-21 14:21:17168
.PDF447.1 KB POBIERZinformacja o wyborze oferty2020-11-25 10:39:58137

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-10-21 14:20:54
Data ostatniej modyfikacji : 2020-10-22 09:50:51
Liczba wy艣wietle艅 : 302

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  21.10.2020 13:21poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  21.10.2020 13:20poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13393270