logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR XIV/85/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia na rok 2020聽planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szk贸艂 i聽plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki

UCHWA艁A NR XIV/85/2020
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia na rok 2020聽planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szk贸艂 i聽plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 70a ust. 1 i 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) oraz 搂 5 i 搂 6 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczeg贸艂owych cel贸w szkolenia bran偶owego oraz trybu i warunk贸w kierowania nauczycieli na szkolenia bran偶owe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653), po uzyskaniu pozytywnych opinii zwi膮zk贸w zawodowych uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1.
Ustala si臋 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach i plac贸wkach prowadzonych przez Powiat Pyrzycki na rok 2020.

搂 2.
1. Ze 艣rodk贸w na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowane b臋d膮 nast臋puj膮ce formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikaj膮ce z potrzeb szk贸艂 i plac贸wek:
1) kszta艂cenie na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych nadaj膮cych uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu;
2) udzia艂 nauczycieli w seminariach, konferencjach, wyk艂adach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez plac贸wki doskonalenia nauczycieli, szko艂y wy偶sze oraz inne podmioty, kt贸rych zadania statutowe obejmuj膮 doskonalenie zawodowe nauczycieli, na podstawie skierowa艅 przez dyrektora szko艂y;
3) wspomaganie szk贸艂 i plac贸wek oraz sieci wsp贸艂pracy i samokszta艂cenia dla nauczycieli, prowadzonych przez plac贸wki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne;
4) koszty udzia艂u nauczycieli w szkoleniach bran偶owych;
5) koszty druku i dystrybucji materia艂贸w szkoleniowych i informacyjnych.

2. Ustala si臋 maksymalne kwoty w 2020 r. na dofinansowanie op艂at za doskonalenie zawodowe nauczycieli, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli, tj.:
1) w przypadku studi贸w podyplomowych - w wysoko艣ci do 1200 z艂 za semestr;
2) w przypadku kurs贸w kwalifikacyjnych - w wysoko艣ci do 700 z艂;
3) w przypadku kurs贸w i innych form ni偶 wskazane w ust. 1 pkt 2 i 3, warsztat贸w, seminari贸w i konferencji - w wysoko艣ci do 500 z艂;
4) w przypadku koszt贸w druku i dystrybucji materia艂贸w szkoleniowych i informacyjnych - do 100%.

搂 3.
1. Wysoko艣膰 艣rodk贸w finansowych zaplanowanych w bud偶ecie powiatu na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2020 wyodr臋bniona w wysoko艣ci 0,8% planowanych rocznych 艣rodk贸w przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wynosi og贸艂em 56.281,00 z艂.

2. 艢rodki, o kt贸rych mowa w 搂 3 ust. 1 mog膮 by膰 wykorzystane wy艂膮cznie na formy doskonalenia zawodowego okre艣lone 搂 2 ust. 1.

3. Podzia艂 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w 搂 3 ust. 1 na poszczeg贸lne szko艂y i plac贸wki przedstawia si臋 nast臋puj膮co:

Nazwa szko艂y/plac贸wki
Przyznana kwota na rok 2020 (w z艂)
ZS Nr 1 Pyrzyce
14.822,00
ZS Nr 2 CKU Pyrzyce
24.157,00
SOSW Pyrzyce
14.822,00
PPP Pyrzyce
2.972,00
RAZEM
56.281,00

4. 艢rodki okre艣lone w 搂 3 ust. 3 pozostaj膮 do dyspozycji dyrektor贸w szk贸艂 i plac贸wek.

搂 4.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 5.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Pyrzyckiego

Jacek Pawlus

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-03-06 07:45:02
Data ostatniej modyfikacji : 2020-03-06 07:45:02
Liczba wy艣wietle艅 : 580licznik odwiedzin: 14929013