logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2018-2023
od 22 pa藕dziernika do 6 listopada 2019 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 22 pa藕dziernika do 6 listopada 2019 r.

I. Posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego odby艂y si臋 w dniach:
- 23 pa藕dziernika 2019 r.
- 30 pa藕dziernika 2019 r.
- 6 listopada 2019 r.

II. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019.
- W sprawie przyznania dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w.

III. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019. Dokonano zmian zwi膮zanych
ze zmian膮 wysoko艣ci przyznanych dotacji.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019. Dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie wyra偶enia zgody na lokalizacj臋 przy艂膮cza gazowego oraz udzielenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Przy艂膮cze b臋dzie wykonane na terenie drogi wewn臋trznej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie og艂oszenia naboru wniosk贸w o udzielenie dotacji celowej z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego w 2019 roku. 艢rodki w wysoko艣ci 30 tys. z艂 zostan膮 przekazane w formie dotacji na zadania zwi膮zane z ochron膮 艣rodowiska.

IV. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za pierwszy i drugi kwarta艂 2019 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dodatkowe wynagrodzenie w pe艂nej wysoko艣ci.
- W sprawie przyj臋cia harmonogramu likwidacji Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach. zarz膮d zatwierdzi艂 harmonogram.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na przyst膮pienie Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 do programu Erazmus plus. W ramach tego programu szko艂a b臋dzie realizowa艂a projekt "POWER Ponadnarodowa mobilno艣膰 uczni贸w" obejmuj膮cy wymian臋 uczni贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

V. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- Uchwa艂a zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Uchwa艂a zosta艂a przekazana do publikacji w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
- W sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020. Sprawozdanie z realizacji programu zostanie przedstawione do 30 maja 2021 r.
- W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego dla Doros艂ych w czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla Doros艂ych wchodz膮ce w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach. Szko艂a zosta艂a przekszta艂cona z dniem 1 wrze艣nia 2019 r.
- W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce wchodz膮ce w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach. Szko艂a zosta艂a przekszta艂cona z dniem 1 wrze艣nia 2019 r.
- W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia czteroletniego Technikum Zawodowego w pi臋cioletnie Technikum Zawodowe wchodz膮ce w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach. Szko艂a zosta艂a przekszta艂cona z dniem 1 wrze艣nia 2019 r.
- W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego dla Doros艂ych w czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla Doros艂ych wchodz膮ce w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach. Szko艂a zosta艂a przekszta艂cona z dniem 1 wrze艣nia 2019 r.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019.
- W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019-2026.
- W sprawie zmiany statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Uchwa艂a zosta艂a przekazana do publikacji w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
- W sprawie rozpatrzenia petycji dotycz膮cej wprowadzenia Polityki Zarz膮dzania Konfliktem Interes贸w. Ze wzgl臋du na brak podstaw prawnych do wprowadzenia takiej Polityki, petycja zosta艂a uznana za bezzasadn膮.
- W sprawie rozpatrzenia skargi nr 9/19 z dnia 24 pa藕dziernika 2019 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego i Wojew贸dzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Skarga zosta艂a uznana za bezzasadn膮.
- W sprawie rozpatrzenia skargi nr 10/19 z dnia 9 pa藕dziernika 2019 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego. Skarga zosta艂a uznana za bezzasadn膮.

VI. Przyj臋to informacje:
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za pierwszy
i drugi kwarta艂 2019 r.

VII. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
22 pa藕dziernika
- Spotkanie z Paw艂em Much膮 Zast臋pc膮 Szefa Kancelarii Prezydenta RP.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-01-02 09:47:10
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-02 09:47:10
Liczba wy艣wietle艅 : 455licznik odwiedzin: 13393217