logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2018-2023
Protok贸艂 nr 23/2019 z dnia 24 lipca 2019 r.Protok贸艂 nr 23/2019
z dnia 24 lipca 2019 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach w sprawie zwi臋kszenia dochod贸w i wydatk贸w na rok 2019 w dziale 853 rozdzia艂 85333 w 搂2690 o kwot臋 57 300,00 z艂. Skarbnik wyja艣ni艂, i偶 s膮 to dodatkowe pieni膮dze przyznane przez Ministerstwo o kt贸re wnioskowa艂 Powiat z przeznaczeniem na nagrody dla pracownik贸w Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach. Zarz膮d zatwierdzi艂 wniosek w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019. Skarbnik wyja艣ni艂, i偶 przedmiotow膮 uchwa艂膮 dokonuje si臋 zwi臋kszenia dochod贸w powiatu i wydatk贸w o kwot臋 123 538,60 z艂 w zakresie realizacji zada艅 w艂asnych oraz zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 z pracy komisji konkursowej w post臋powaniu na wyb贸r dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach. Przekazana informacja zosta艂a poddana r贸wnie偶 dog艂臋bnej analizie przez wydzia艂 prawny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, celem wydania opinii i zbadania prawnego i rzetelnego przebiegu pracy Komisji. W trakcie posiedzenia Zarz膮du Starosta poprosi艂 Przewodnicz膮c膮 Komisji Konkursowej Wiolett臋 Le艣niewsk膮 o zabranie g艂osu, celem om贸wienia przebiegu procedury konkursowej i wszystkich jego etap贸w. Przewodnicz膮ca zaznaczy艂a, i偶 Komisja prowadzi艂a procedur臋 konkursow膮 zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szko艂y podstawowej, publicznej szko艂y ponadpodstawowej lub publicznej plac贸wki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1587).
Z przedstawionych informacji wynika, i偶 do konkursu przyst膮pi艂o 5 kandydat贸w z czego decyzj膮 Komisji Konkursowej 4 kandydat贸w nie dopuszczono do dalszej procedury i odrzucono ze wzgl臋d贸w formalnych. Cz艂onkowie Zarz膮du poprosili Przewodnicz膮c膮 o uszczeg贸艂owienie i doprecyzowanie przyczyn odrzucenia kandydat贸w. Pani Wioletta Le艣niewska wyja艣ni艂a, i偶 g艂贸wnymi powodami odrzucenia ofert kandydat贸w i nie dopuszczenia ich do kolejnego etapu konkursu by艂y m.in. braki obustronnego po艣wiadcze艅 dokument贸w za zgodno艣膰 z orygina艂em, niekompletno艣膰 dokument贸w w tym brak o艣wiadcze艅 lub z艂o偶enie dokument贸w w orygina艂ach a nie ich kopii. Niezakwalifikowani do II etapu konkursu kandydaci zostali poinformowani o mo偶liwo艣ci z艂o偶enia do Przewodnicz膮cej Komisji wniosku o uzasadnienie niedopuszczenia ich do kolejnego etapu konkursu w terminie 3 dni. Kandydat, kt贸ry przeszed艂 do kolejnego etapu, mia艂 mo偶liwo艣膰 zaprezentowania koncepcji funkcjonowania i rozwoju szko艂y na kolejne 5 lat szkolnych.
Po tym etapie powo艂ana zosta艂a Komisja skrutacyjna celem przeprowadzenia g艂osowania tajnego. W wyniku g艂osowania kandydat, na kt贸rego g艂osowano otrzyma艂 9 g艂os贸w za i 3 g艂osy wstrzymuj膮ce tym samym Komisja w g艂osowaniu tajnym wy艂oni艂a kandydata na dyrektora ZS nr 2 CKU w Pyrzycach.
Pani Wioletta Le艣niewska poinformowa艂a r贸wnie偶, i偶 do Przewodnicz膮cej Komisji wp艂yn臋艂y 3 wnioski kandydat贸w, kt贸rych nie dopuszczono do kolejnego etapu konkursu z pro艣b膮 o podanie przyczyn niedopuszczenia ich do dalszego etapu post臋powania konkursowego. Wszystkie wnioski wp艂yn臋艂y 8 lipca 2019r. Na te wnioski zgodnie z przepisami Przewodnicz膮ca by艂a zobligowana odpowiedzie膰 w ci膮gu 7 dni, co zosta艂o dotrzymane i kandydaci otrzymali stosowne odpowiedzi ze wskazaniem uchybie艅.
Nast臋pnie g艂os zabra艂a Pani Beata Brzezi艅ska Radca Prawny, kt贸ra przedstawi艂a przes艂anki, 艣wiadcz膮ce o uniewa偶nieniu konkursu z przyczyn nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydat贸w do post臋powania konkursowego powo艂uj膮c si臋 m.in. na zapisy rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szko艂y podstawowej, publicznej szko艂y ponadpodstawowej lub publicznej plac贸wki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) oraz orzeczenia s膮d贸w przy rozstrzyganiu podobnych sytuacji.
Po zako艅czeniu dyskusji Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego przeanalizowa艂 przedstawione informacje i argumenty Przewodnicz膮cej Komisji oraz Radcy Prawnego i przyst膮pi艂 do wypracowania wniosk贸w i wydania decyzji w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU w Pyrzycach.
Zdecydowano o uniewa偶nieniu konkursu uwzgl臋dniaj膮c argumenty przedstawione przez radc贸w prawnych.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uniewa偶nienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta poinformowa艂, i偶 informacj臋 o decyzji Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i dalszy bieg sprawy w zakresie konkursu na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach przeka偶e dla wszystkich stron post臋powania Dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystki Wioletta Le艣niewska.
W kolejnej cz臋艣ci posiedzenia Starosta przedstawi艂 wniosek Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach w sprawie sfinansowania wykonania rob贸t dodatkowych w ramach projektu "Nowoczesna szko艂a - nowoczesny pracownik. Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Pyrzyckim do rynku pracy" nie uj臋tych w dokumentacji projektowej remontu hali warsztat贸w szkolnych ani w przedmiarze rob贸t. Budowa wentylacji pomieszczenia centralnej spr臋偶arkowni w kwocie 10 000,00 z艂. Z uwagi na zasadno艣膰 i celowo艣膰 wydatkowania 艣rodk贸w Zarz膮d zatwierdzi艂 wniosek w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 z艂o偶on膮 informacj臋 Piel臋gniarki Naczelnej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach dotycz膮c膮 trudnej sytuacji kadrowej piel臋gniarek i opiekunek medycznych. Nast臋pnie g艂os zabra艂 Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach Mariusz Marek Przybylski, kt贸ry om贸wi艂 stan obecny oraz problemy kadrowe i finansowe jednostki. Zarz膮d po wys艂uchaniu Dyrektora Szpitala jednog艂o艣nie stwierdzi艂, i偶 na kolejnym posiedzeniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego wypracowane zostanie stosowne pismo informuj膮ce o stanowisku Zarz膮du w w/w sprawie.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Piotr Kowalski

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-10-16 14:45:15
Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-16 14:45:15
Liczba wy艣wietle艅 : 436licznik odwiedzin: 13394677