logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A VIII/43/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi nr 4/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego i Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


UCHWA艁A VIII/43/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 26 czerwca 2019 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi nr 4/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego i Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 25 kwietnia 2019 r. nr 4/19, uznaje si臋 skarg臋 za bezzasadn膮 z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu.

搂2. Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia Skar偶膮cego o sposobie za艂atwienia skargi.

搂3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

JACEK PAWLUS

Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr VIII/43/19
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.


Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 25 kwietnia 2019 r. Stanis艂aw 艁opyta zwr贸ci艂 si臋 do Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego o rozpatrzenie skargi z dnia 11 lutego 2019 r. W uzasadnieniu wniosku Skar偶膮cy wskaza艂, 偶e otrzyma艂 od prokuratora rejonowego w Pyrzycach postanowienie z dnia 17 kwietnia 2019 r. o odmowie wszcz臋cia 艣ledztwa.
Na wst臋pie wyja艣ni膰 nale偶y, 偶e skarga Stanis艂awa 艁opyty z dnia 11 lutego 2019 r. zosta艂a skierowana przez Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego - w trybie art. 231 Kodeksu post臋powania administracyjnego - do za艂atwienia prokuratorowi rejonowemu w Pyrzycach. Prokurator, po przeanalizowaniu zarzut贸w skargi w kierunku pope艂nienia ewentualnego czynu z art. 231 搂1 Kodeksu karnego (przest臋pstwo nadu偶ycia uprawnie艅 lub niedope艂nienia obowi膮zk贸w przez funkcjonariusza publicznego) stwierdzi艂 brak znamion czynu zabronionego i z tego wzgl臋du odm贸wi艂 wszcz臋cia 艣ledztwa, wydaj膮c w dniu 17 kwietnia br. postanowienie w tej sprawie.
Z uwagi na powy偶sz膮 ocen臋 prokuratora, Rada Powiatu Pyrzyckiego uzna艂a, 偶e jest w艂a艣ciwa (zgodnie z art. 229 pkt 4 Kodeksu post臋powania administracyjnego) do rozpatrzenia zarzut贸w skargi, skierowanych przez Skar偶膮cego w stosunku do starosty oraz dzia艂aj膮cych w jego imieniu dyrektor贸w wydzia艂贸w Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, a dotycz膮cych "艣wiadomego i celowego dzia艂ania w sprawie dzia艂ki nr 91 obr臋b Nowielin".
Rada uzna艂a skarg臋 za bezzasadn膮, z poni偶szych przyczyn.
Zarzuty stawiane Staro艣cie Pyrzyckiemu, Geodecie Powiatowemu, dyrektorom wydzia艂贸w: Architektury i Budownictwa oraz Biura Rady Powiatu - dotycz膮ce 艣wiadomego i celowego dzia艂ania w sprawie dzia艂ki nr 91 w Nowielinie, ukrywania pism i fa艂szowania dokument贸w, a tak偶e ukrywania nieprawid艂owo艣ci przez ww. osoby - przez co nale偶y rozumie膰 nienale偶yte i niedba艂e wykonywanie zada艅 - nie znajduj膮 potwierdzenia w 艣wietle zgromadzonych dokument贸w, z kt贸rymi na posiedzeniach w dniu 22 maja oraz 17 czerwca br. zapozna艂a si臋 Komisja skarg, wniosk贸w i petycji Rady Powiatu Pyrzyckiego; na posiedzeniu w dniu 17 czerwca br. dyrektorzy ww. wydzia艂贸w oraz Geodeta Powiatowi wyja艣nili, 偶e zawsze zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie ze sk艂adanymi wnioskami za艂atwiane by艂y sprawy dotycz膮ce dzia艂ki nr 91 w Obr臋bie Nowielin, a Pani dyrektor Biura Rady Powiatu wskaza艂a, 偶e nigdy nie ukrywa艂a 偶adnego pisma urz臋dowego (w tym przypadku chodzi o pismo z dnia 8 grudnia 2015 r. znak: AB.1712.1.11.2015 EW).
Jednocze艣nie, Rada nie zna powodu nieuczestniczenia Skar偶膮cego w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej w dniach 18 maja 2016 r., 2 i 20 czerwca 2017 r. oraz w dniu 11 wrze艣nia 2017 r. - posiedzenia komisji Rady Powiatu s膮 jawne, dost臋pne dla wszystkich i ka偶dy wed艂ug w艂asnego uznania mo偶e w nich uczestniczy膰 (prawo wst臋pu na posiedzenia komisji gwarantuje obywatelom przepis art. 8a ust. 2 ustawy o samorz膮dzie powiatowym). Rada wyja艣nia przy tym, 偶e pracownicy Biura Rady Powiatu, w tym jej dyrektor, uczestnicz膮 w posiedzeniach komisji Rady wy艂膮cznie w charakterze wspieraj膮cym radnych, zapewniaj膮c merytoryczn膮 i techniczno - organizacyjn膮 obs艂ug臋 posiedzenia, co jest zgodne z zadaniami Biura Rady, okre艣lonymi w 搂44 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
Rada podkre艣la, 偶e sprawy dotycz膮ce dzia艂ki nr 91 w obr臋bie Nowielin by艂y za艂atwiane w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach w zakresie post臋powa艅 zg艂oszeniowych uregulowanych w ustawie Prawo budowlane, za艣wiadcze艅 o samodzielno艣ci lokali mieszkalnych, uregulowanych w ustawie o w艂asno艣ci lokali - przez Wydzia艂 Architektury i Budownictwa, w zakresie zmian wprowadzanych do ewidencji grunt贸w i budynk贸w, zgodnie z ustaw膮 Prawo geodezyjne i kartograficzne - przez Geodet臋 Powiatowego, a zwi膮zane ze sposobem za艂atwienia tych spraw w膮tpliwo艣ci Skar偶膮cego - by艂y mu wielokrotnie wyja艣niane przez poszczeg贸lne organy powiatu (zarz膮d, rad臋, starost贸w).
W ocenie Rady brak jest podstaw do twierdzenia, 偶e poszczeg贸lni starostowie (Wiktor To艂oczko, Kazimierz Lipi艅ski, Stanis艂aw St臋pie艅) oraz dzia艂aj膮cy w ich imieniu urz臋dnicy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach "dzia艂ali 艣wiadomie i celowo", aby ukry膰 powa偶ne nieprawid艂owo艣ci w sprawie ww. dzia艂ki. Faktem za艣 jest, 偶e na przestrzeni 7 lat (pocz膮wszy od 2012 r. do chwili obecnej), w czasie kt贸rych Skar偶膮cy kierowa艂 swoje pisemne wyst膮pienia do zarz膮du powiatu, starost贸w oraz rady powiatu - ilo艣膰 czasu i nak艂adu pracy po艣wi臋cona dla za艂atwienia wniosk贸w zawartych w ww. wyst膮pieniach 艣wiadczy o ka偶dorazowym dog艂臋bnym wyja艣nianiu Skar偶膮cemu wszelkich zg艂aszanych przez niego w膮tpliwo艣ci.
W spos贸b szczeg贸艂owy Rada Powiatu Pyrzyckiego ju偶 w dniu 19 wrze艣nia 2012 r. rozpatrzy艂a skarg臋 Stanis艂awa 艁opyty, gdzie w szerokim uzasadnieniu do uchwa艂y Nr XIX/111/12 odnios艂a si臋 do zarzutu "braku woli i zamiaru wyja艣nienia" przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego rozbie偶no艣ci w dokumentach, dotycz膮cych dzia艂ki nr 91 w Nowielinie.
R贸wnie偶 w dniu 25 marca 2015 r. Skar偶膮cy uzyska艂 stanowisko Rady Powiatu Pyrzyckiego, potwierdzaj膮ce w uchwale Nr VIII/41/15 (o uznaniu skargi za bezzasadn膮), 偶e Starosta Pyrzycki wyrazi艂 wol臋 i wyja艣ni艂 Skar偶膮cemu kwestie dotycz膮ce ww. dzia艂ki.
Warto r贸wnie偶 zauwa偶y膰, 偶e na wniosek komisji rewizyjnej w 2015 roku Zachodniopomorski Wojew贸dzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (jako organ zewn臋trzny i niezale偶ny) przeprowadzi艂 ocen臋 prawid艂owo艣ci dzia艂a艅 Starosty Pyrzyckiego w zakresie prowadzonych post臋powa艅 zg艂oszeniowych i pozwole艅 na budow臋 na terenie dzia艂ki nr 91 w Nowielinie. Organ ten w pi艣mie z dnia 1 grudnia 2015 r. stwierdzi艂, 偶e dzia艂ania Starosty we wskazanym wy偶ej zakresie by艂y prawid艂owe, na co zwr贸ci艂a uwag臋 Rada Powiatu Pyrzyckiego w uchwale Nr XXII/119/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku.
Maj膮c na uwadze powy偶sze stwierdzi膰 nale偶y, 偶e zarzuty stawiane w skardze z dnia 11 lutego 2019 r., nie znajduj膮 potwierdzenia w rzeczywisto艣ci, o czym 艣wiadczy zgromadzona w sprawie dzia艂ki nr 91 dokumentacja znajduj膮ca si臋 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, zawieraj膮ca ogromn膮 ilo艣膰 pisemnych wyja艣nie艅, kierowanych do Skar偶膮cego przez starost贸w, pracownik贸w Starostwa, a tak偶e przez Rad臋 Powiatu Pyrzyckiego. Z ca艂okszta艂tu zgromadzonego materia艂u wynika bezsprzecznie, 偶e ani starosta, ani dzia艂aj膮cy w jego imieniu pracownik Starostwa nigdy nie dzia艂a艂 "艣wiadomie i celowo" przeciwko wyja艣nieniu kwestii zwi膮zanych z dzia艂k膮 Nr 91 w Nowielinie - wr臋cz przeciwnie po艣wi臋cono wiele czasu na zbadanie i rozstrzygni臋cie nurtuj膮cych Skar偶膮cego w膮tpliwo艣ci w tej sprawie.
W ramach przys艂uguj膮cych organowi - Staro艣cie Pyrzyckiemu oraz Radzie Powiatu Pyrzyckiego kompetencji i uprawnie艅 zosta艂y wykorzystane wszystkie mo偶liwe do realizacji dzia艂ania faktyczne i prawne. Zasta艂 r贸wnie偶 zaanga偶owany w spraw臋 podmiot zewn臋trzny - Zachodniopomorski Wojew贸dzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, kt贸ry nie stwierdzi艂 nieprawid艂owo艣ci w post臋powaniach prowadzonych przez Starost臋.
Warto tak偶e wskaza膰, 偶e Prokurator Rejonowy w Pyrzycach postanowieniem z dnia 7 marca 2011 r. odm贸wi艂 wszcz臋cia dochodzenia w sprawie po艣wiadczenia nieprawdy w dokumentacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, dotycz膮cych rozbie偶no艣ci w datach wydania za艣wiadczenia o samodzielno艣ci lokalu mieszkalnego nr 5/1 po艂o偶onego w Nowielinie na dzia艂ce nr 91, a postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2019 r. odm贸wi艂 wszcz臋cia 艣ledztwa w sprawie mo偶liwo艣ci pope艂nienia przest臋pstwa przez pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
Tym samym, spraw臋 dzia艂ki nr 91 w obr臋bie Nowielin uzna膰 nale偶y za ca艂kowicie wyja艣nion膮 i zamkni臋t膮, za艣 zarzuty stawanie przez Skar偶膮cego staro艣cie i dzia艂aj膮cym w jego imieniu pracownikom Starostwa za bezpodstawne i bezzasadne.
W zakresie cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego, kt贸remu w tre艣ci skargi zarzucono "艣wiadome, celowe i uporczywe" bronienie urz臋dnik贸w i poni偶anie Skar偶膮cego na sesji w dniu 27 wrze艣nia 2017 r. stwierdzi膰 nale偶y, 偶e jest to subiektywna ocena i indywidualne odczucie Skar偶膮cego. Poni偶anie innej osoby - mo偶e za艣 zosta膰 zakwalifikowane jako przest臋pstwo zniewa偶enia, o kt贸rym mowa w art. 216 Kodeksu karnego, a wi臋c czyn karny podlegaj膮cy 艣ciganiu przez w艂a艣ciwy organ (policja lub prokurator).

Pouczenie:
POUCZENIE o tre艣ci art. 239 Kpa - W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zosta艂a uznana za bezzasadn膮 i jej bezzasadno艣膰 wykazano w odpowiedzi na skarg臋, a skar偶膮cy ponowi艂 skarg臋 bez wskazania nowych okoliczno艣ci - organ w艂a艣ciwy do jej rozpatrzenia mo偶e podtrzyma膰 swoje poprzednie stanowisko z odpowiedni膮 adnotacj膮 w aktach sprawy - bez zawiadamiania skar偶膮cego.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-07-09 11:49:03
Data ostatniej modyfikacji : 2019-07-09 11:49:03
Liczba wy艣wietle艅 : 795licznik odwiedzin: 14928942