logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR VIII/41/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dotacji celowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu ochrony 艣rodowiska oraz sposobu ich rozliczania

UCHWA艁A NR VIII/41/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dotacji celowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu ochrony 艣rodowiska oraz sposobu ich rozliczania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w zwi膮zku z art. 400a ust. 1 pkt 29 i art. 403 ust. 1, 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm). Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1. Ustala si臋 zasady, tryb udzielania i rozliczania dotacji celowych ze 艣rodk贸w bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie koszt贸w inwestycji z zakresu ochrony 艣rodowiska na terenie powiatu pyrzyckiego.

搂 2. O udzielenie dotacji celowych mog膮 ubiega膰 si臋 podmioty niezaliczone do sektora finans贸w publicznych, b臋d膮ce osobami prawnymi, o kt贸rych mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. c) ustawy Prawo ochrony 艣rodowiska.

搂 3. Dotacje udzielane b臋d膮 na finansowanie ochrony 艣rodowiska w zakresie okre艣lonym w art. 400a ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, tj. przedsi臋wzi臋cia zwi膮zane z ochron膮 przyrody, w tym urz膮dzanie i utrzymanie teren贸w zieleni, zadrzewie艅, zakrzewie艅 oraz park贸w.

搂 4. Ustala si臋 nast臋puj膮ce kryteria wyboru inwestycji z zakresu ochrony 艣rodowiska dotowanych z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego:
1)znaczenie zadania dla zaspokojenia potrzeb wsp贸lnoty lokalnej i przyczynienia si臋 do ochrony i poprawy stanu 艣rodowiska w Powiecie Pyrzyckim,
2)zak艂adany efekt ekologiczny, w szczeg贸lno艣ci poprawa jako艣ci 艣rodowiska i eliminacja zagro偶e艅 艣rodowiska,
3)zgodno艣膰 z priorytetami i celami polityki ekologicznej pa艅stwa, wojew贸dztwa i powiatu,
4)wysoko艣膰 zaanga偶owania wnioskodawcy (wk艂ad rzeczowy i finansowy).

搂 5. 艁膮czn膮 kwot臋 dotacji w danym roku kalendarzowym na finansowanie ochrony 艣rodowiska okre艣la Rada Powiatu w planie dochod贸w i wydatk贸w, stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y bud偶etowej.

搂 6.
1.Warunkiem udzielenia dotacji jest z艂o偶enie przez zainteresowan膮 osob臋 prawn膮, zwan膮 dalej "wnioskodawc膮", wniosku o udzielenie dotacji, kt贸ry nale偶y z艂o偶y膰 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
2.Wniosek o udzielenie dotacji nale偶y z艂o偶y膰 w terminie do dnia 30 wrze艣nia roku bud偶etowego, w kt贸rym zadanie b臋dzie realizowane.

搂 7.
1.Wnioski o udzielnie dotacji rozpatruje Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego wed艂ug kolejno艣ci ich wp艂ywu.
2.Wnioskodawca mo偶e zosta膰 wezwany do uzupe艂nienia wniosku lub z艂o偶enia wyja艣nie艅 na etapie kwalifikowania wniosku. W przypadku nieuzupe艂nienia wniosku w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, wniosek pozostawia si臋 bez rozpatrzenia.
3.O zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania i przyznaniu dotacji zawiadamia si臋 wnioskodawc臋 pisemnie w terminie 14 dni od dnia podj臋cia decyzji przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego.

搂 8.
1.Je偶eli przyznana dotacja stanowi膰 b臋dzie pomoc de minimis warunkiem rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o udzielenie dotacji jest dodatkowo:
1)spe艂nienie przez wnioskodawc臋 wymaga艅 okre艣lonych, w zale偶no艣ci od prowadzonej dzia艂alno艣ci w:
a)rozporz膮dzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L.352.1 z dnia 24 grudnia 2013 r.),
b)rozporz膮dzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybo艂贸wstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28 czerwca 2014 r.),
c)rozporz膮dzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L. 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.), zmienionym rozporz膮dzeniem nr 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. Urz. UE L Nr 51I, str. 1),
2)przed艂o偶enie przez wnioskodawc臋 wszystkich za艣wiadcze艅 o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybo艂贸wstwie, jakie otrzyma艂 w roku podatkowym, w kt贸rym ubiega si臋 o pomoc oraz w dw贸ch poprzednich latach podatkowych, albo o艣wiadcze艅 o wielko艣ci pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo o艣wiadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacji okre艣lonych w rozporz膮dzeniu Rady Ministr贸w z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot, ubiegaj膮cy si臋 o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311 ze zm.) albo w rozporz膮dzeniu Rady Ministr贸w z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji sk艂adanych przez podmioty ubiegaj膮ce si臋 o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybo艂贸wstwie (Dz. U. nr 121, poz. 810).
2.Pomoc de minimis okre艣lona w niniejszej uchwale mo偶e by膰 udzielona zgodnie z okresem obowi膮zywania akt贸w prawnych wymienionych w ust. 1 pkt 1.

搂 9.
1.Dotacja b臋dzie przyznawana w wysoko艣ci do 95% koszt贸w ca艂kowitych inwestycji, nie wi臋cej ni偶 30.000 z艂 udokumentowanych fakturami lub rachunkami, poniesionych przez wnioskodawc臋 po zawarciu umowy o przyznaniu dotacji.
2.Dotacja nie mo偶e by膰 udzielona, je偶eli wniosek zosta艂 z艂o偶ony po wykonaniu zadania.

搂 10.
1.Udzielenie dotacji nast臋puje na podstawie umowy zawartej pomi臋dzy Powiatem Pyrzyckim, a wnioskodawc膮.
2.Wyp艂ata dotacji nast臋puje w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, na rachunek bankowy wnioskodawcy wskazany w umowie o przyznaniu dotacji.
3.Udzielona dotacja musi by膰 wykorzystana i rozliczona w roku kalendarzowym, w kt贸rym j膮 przyznano.
4.Rozliczenie dotacji nast臋puje na podstawie przed艂o偶onego przez wnioskodawc臋 sprawozdania rzeczowo-finansowego.
5.Rozliczenie, okre艣lone w ust. 4 podlega sprawdzeniu pod wzgl臋dem formalnym, merytorycznym oraz pod wzgl臋dem gospodarczym i celowo艣ci, a nast臋pnie zatwierdzeniu przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego.

搂 11.
1.Powiat mo偶e odm贸wi膰 udzielenia dotacji:
1)w razie wyczerpania 艣rodk贸w finansowych zarezerwowanych na ten cel w bud偶ecie Powiatu w danym roku bud偶etowym,
2)je偶eli z艂o偶enie wniosku nast膮pi艂o w terminie, kt贸ry nie gwarantuje mo偶liwo艣ci wykonania i ca艂kowitego rozliczenia przedsi臋wzi臋cia w danym roku bud偶etowym,
3)je偶eli przedsi臋wzi臋cie zosta艂o zrealizowane przed podpisaniem umowy o udzieleniu dotacji.
2.Wnioskodawca zobowi膮zany jest posiada膰 艣rodki finansowe na realizacj臋 zadania, odpowiadaj膮ce jego wk艂adowi w艂asnemu w wysoko艣ci okre艣lonej w umowie o udzieleniu dotacji.

搂 12. Zapewnia si臋 jawno艣膰 post臋powania w sprawie udzielenia dotacji poprzez publikacj臋 naboru wniosk贸w i uchwa艂 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 13.
1.Wysoko艣膰 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych na dotacje podawana b臋dzie corocznie w og艂oszeniu o naborze wniosk贸w, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, po uchwaleniu uchwa艂y bud偶etowej przez Rad臋 Powiatu Pyrzyckiego.
2.W og艂oszeniu o naborze wniosk贸w wskazane b臋d膮 ponadto:
1)termin sk艂adania wniosk贸w;
2)miejsce i forma sk艂adania wniosk贸w;
3)informacje dotycz膮ce przyznawania dotacji;
4)katalog dokument贸w niezb臋dnych do rozliczenia dotacji;
5)katalog koszt贸w kwalifikowanych.

搂 14. W sprawach dotycz膮cych udzielenia i rozliczenia dotacji stosuje si臋 przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

搂 15. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 16. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Pyrzyckiego

Jacek Pawlus
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-07-09 11:46:36
Data ostatniej modyfikacji : 2019-07-09 11:46:36
Liczba wy艣wietle艅 : 675licznik odwiedzin: 14928985