logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2018-2023
od 31 stycznia do 6 marca 2019 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 31 stycznia do 6 marca 2019 r.

I. Posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego odby艂y si臋 w dniach:
- 6 lutego 2019 r.
- 13 lutego 2019 r.
- 20 lutego 2019 r.
- 27 lutego 2019 r.
- 6 marca 2019 r.

II. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019-2023.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019.
- W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 ponadpodstawowych oraz szk贸艂 specjalnych.

III. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019. Dokonano zmian zwi膮zanych
ze zmian膮 wysoko艣ci przyznanych dotacji.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019. Dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2019 r. W sk艂ad komisji wesz艂o dw贸ch przedstawiciel Starostwa, dw贸ch przedstawicieli organizacji pozarz膮dowych i Wicestarosta Pyrzycki jako przedstawiciel Zarz膮du.
- W sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2019 r.
- W sprawie powo艂ania przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki. Do komisji zosta艂a powo艂ana Ewa G膮siorowska-Naw贸j
i Marek Kiba艂a.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych
i zaliczenia ich do dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego. Kategori臋 dr贸g gminnych uzyskaj膮 trzy odcinki dotychczasowych dr贸g powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋
- W sprawie udzielenia po偶yczki kr贸tkoterminowej z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Po偶yczka zostanie przeznaczona na inwestycje i remonty wynikaj膮ce z konieczno艣ci dostosowania standard贸w wykonywania us艂ug medycznych do obowi膮zuj膮cych norm. Udzielenie kr贸tkoterminowej po偶yczki nie spowoduje zagro偶enia dla p艂ynno艣ci finansowej Powiatu. Termin sp艂aty po偶yczki w wysoko艣ci 188 tys. z艂 zosta艂 okre艣lony na 30 listopada 2019 r.
- W sprawie wyra偶enia opinii o projekcie Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Przelewice na lata 2018-2021 z perspektyw膮 do roku 2024. Zarz膮d zwr贸ci艂 uwag臋 na pewne nie艣cis艂o艣ci, b艂臋dy i braki, kt贸re nale偶a艂oby poprawi膰. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋, ale z uwagami, kt贸re zosta艂y do艂膮czone do uchwa艂y w formie za艂膮cznika.
- W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach. Zmiany wynika艂y z konieczno艣ci dostosowania regulaminu do zmienionych przepis贸w i obejmowa艂y zasady wydawania legitymacji dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ci膮.

IV. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie protoko艂u z rokowa艅 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. 1 lutego 2019 r. odby艂y si臋 rokowania na sprzeda偶 dworu folwarcznego w Czernicach. Do rokowa艅 przyst膮pi艂 tylko jeden oferent, kt贸ry zaproponowa艂 cen臋 794 tys. z艂. Z tytu艂u wpisania nieruchomo艣ci do rejestru zabytk贸w nabywcy przys艂uguje bonifikata w wysoko艣ci 50%. Po uwzgl臋dnieniu bonifikaty wynegocjowana cena wynosi 397 tys. z艂. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂. Przeniesienie prawa w艂asno艣ci nast膮pi艂o w dniu 21 lutego 2019 r., w formie aktu notarialnego.
- W sprawie aneksu do umowy o wsp贸艂pracy przy realizacji projektu pod nazw膮 "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. W grudniu 2017 r. zosta艂a zawarta umowa intencyjna pomi臋dzy Wojew贸dztwem Zachodniopomorskim a 19 powiatami, kt贸ra b臋dzie stanowi艂a za艂膮cznik do wniosku o dofinansowanie tego projektu. Powiat Pyrzycki mo偶e uzyska膰 艣rodki w wysoko艣ci 1 663 84,07 z艂 przy wk艂adzie w艂asnym 121 571,57 z艂, z czego wi臋kszo艣膰 b臋dzie pochodzi艂a z dotacji celowych,
a z bud偶etu powiatu b臋dzie to ok. 45 tys. z艂 w ci膮gu trzech lat. W ramach projektu zostanie wykonana cyfryzacja i modernizacja baz danych, zostan膮 wdro偶one nowe e-us艂ugi oraz zakupiony sprz臋t teleinformatyczny i oprogramowanie. Aneks uszczeg贸艂awia bud偶et projektu, okre艣la formy oraz zasady p艂atno艣ci i rozlicze艅. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podpisanie aneksu i realizowanie zada艅 z niego wynikaj膮cych.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na usuni臋cie dw贸ch drzew rosn膮cych przy budynku Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach, przy ul. Niepodleg艂o艣ci. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z uzasadnieniem i wyrazi艂 zgod臋 na usuni臋cie tych drzew.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest uruchomienie nowego kierunku kszta艂cenia w zawodzie krawiec. Szko艂a posiada odpowiedni膮 kadr臋 i baz臋 szkolenia praktycznego, a zaw贸d krawiec jest zawodem deficytowym w powiecie pyrzyckim. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o akceptacj臋 umowy patronackiej. Umowa zostanie zawarta przez Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU z firm膮 SCANIA Polska S.A. Uczniowie technikum pojazd贸w samochodowych odbywaj膮 praktyki w warsztatach SCANII. Umowa patronacka zacie艣ni wsp贸艂prac臋. Mi臋dzy innymi nauczyciele b臋d膮 mogli odby膰 szkolenie bran偶owe, szko艂a otrzyma pracowni臋 patronack膮, program kszta艂cenia zostanie dostosowany do profilu technicznego SCANII. Pozwoli to absolwentom na 艂atwiejsze znalezienie zatrudnienia w firmie SCANIA. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋

V. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- W sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz okre艣lenia terminu jej pierwszego posiedzenia. Pierwsze posiedzenie nowej Rady zaplanowano na 12 marca 2019 r.
- W sprawie wyboru delegata Powiatu Pyrzyckiego na Zgromadzenie Og贸lne Zwi膮zku Powiat贸w Polskich. Podobnie jak w poprzednich kadencjach, delegatem b臋dzie Starosta Pyrzycki.
- W sprawie zmiany uchwa艂y nr III/15/18 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2019. Uchwa艂膮 zwi臋kszono rezerw臋 celow膮 na realizacj臋 zada艅 w艂asnych z zakresu zarz膮dzania kryzysowego, kt贸ra pierwotnie zosta艂a ustalona w kwocie ni偶szej ni偶 wymagane 0,5% wydatk贸w bud偶etu.
- W sprawie zmiany w powo艂anych sk艂adach osobowych sta艂ych komisji rady. Zgodnie z wnioskami radnych zmieniono sk艂ady komisji. Od momentu podj臋cia uchwa艂y komisje dzia艂aj膮 w zmienionych sk艂adach.
- W sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji skarg, wniosk贸w i petycji. Komisja obejmuje przedstawicieli wszystkich klub贸w i dzia艂a w sk艂adzie: Janusz Budynek, Ireneusz Dykiert, Dariusz Jagie艂艂o i Artur Pniewski.
- W sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2019. Plan kontroli zosta艂 przekazany jednostkom, kt贸re b臋d膮 kontrolowane
w roku 2019.
- W sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2019. Zosta艂 opracowany
i przes艂any do jednostek powiatowej administracji zespolonej harmonogram przedk艂adania materia艂贸w b臋d膮cych tematem obrad Rady.
- W sprawie przyj臋cia plan贸w pracy komisji Rady Powiatu na rok 2019. Zosta艂 opracowany i przes艂any do jednostek powiatowej administracji zespolonej harmonogram przedk艂adania materia艂贸w b臋d膮cych tematem obrad komisji.

VI. Przyj臋to informacje:
- Bie偶膮ca informacja z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy - realizacja Powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz wsp贸艂praca ze szko艂ami, z firmami i szko艂ami wy偶szymi, zmierzaj膮ca do kszta艂cenia uczni贸w wg zapotrzebowania rynku pracy.
- Informacja o pozyskaniu przez Starostwo i jednostki organizacyjne funduszy zewn臋trznych - wykaz realizowanych projekt贸w.
- Sprawozdanie z realizacji programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi
w roku 2018.
- Informacja dotycz膮ca inwestycji na drogach powiatowych na 2019 r. wraz
z informacj膮 o propozycjach wsp贸艂pracy z gminami powiatu pyrzyckiego
w zakresie poprawy i utrzymania infrastruktury dr贸g publicznych powiatowych.

VII. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
11 lutego
- Otwarcie wystawy obraz贸w Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzyckim Domu Kultury.
12 lutego
- Posiedzenie Komisji Finans贸w.
- Posiedzenie Komisji ds. Spo艂ecznych.
23 lutego
- IV Gala Badmintona Olimpionik w Lipianach.
1-2 marca
- Turniej XXI Og贸lnopolskiej Ligii Bezpiecze艅stwa w Ruchu Drogowym szko艂ach podstawowych w 呕ukowie i Jesionowie.
2 marca
- XXI rajd integracyjny Szlakiem Walk o Pyrzyce.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-03-21 12:01:01
Data ostatniej modyfikacji : 2019-03-21 12:01:01
Liczba wy艣wietle艅 : 703licznik odwiedzin: 13393241