logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR II/10/18 z dnia 5 grudnia 2018 roku

w sprawie przyj臋cia przez Powiat Pyrzycki zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej zwi膮zanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowejUCHWA艁A NR II/10/18
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 5 grudnia 2018 roku

w sprawie przyj臋cia przez Powiat Pyrzycki zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej zwi膮zanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z p贸藕n. zm.) w zwi膮zku z art. 30 ust.2, 4, 4a i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi膮zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z p贸藕n. zm.) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:
搂 1. 1. Przyjmuje si臋 do wykonania przez Powiat zadania z zakresu administracji rz膮dowej zwi膮zane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu:
1) zlecanie podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pyrzycach specjalistycznych bada艅 lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz bada艅 psychologicznych os贸b podlegaj膮cych kwalifikacji wojskowej, o kt贸rych mowa w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku niemo偶no艣ci zlecenia przeprowadzenia bada艅 specjalistycznych lub bada艅 psychologicznych, zawieranie um贸w o przeprowadzenie takich bada艅 przez lekarzy prowadz膮cych indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez psycholog贸w, zgodnie z art.30 ust.4a ww. ustawy;
2) pokrywanie koszt贸w specjalistycznych bada艅 lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz bada艅 psychologicznych okre艣lonych w pkt. 1: koszty jednostkowe wykonania bada艅 powinny by膰 zgodne z cennikiem us艂ug medycznych i zasadami obowi膮zuj膮cymi w kontraktach zawartych przez dany podmiot leczniczy z Narodowym Funduszem Zdrowia;
3) wyp艂acanie dodatkowych wynagrodze艅 za udzia艂 w pracy powiatowej komisji lekarskiej lekarzom przewodnicz膮cym powiatowej komisji lekarskiej, 艣redniemu personelowi medycznemu i sekretarzowi powiatowej komisji lekarskiej, w przypadku udzia艂u w pracy tej komisji poza godzinami pracy zawodowej, zgodnie z przepisami rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia os贸b wchodz膮cych w sk艂ad komisji lekarskich oraz pracownik贸w 艣redniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekaj膮cych o stopniu zdolno艣ci do czynnej s艂u偶by wojskowej os贸b stawiaj膮cych si臋 do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz.51), wed艂ug stawek okre艣lonych zarz膮dzeniem wojewody, wydawanym na podstawie 搂 3 tego rozporz膮dzenia.
2. Zadania, o kt贸rych mowa w ust. 1 realizowane b臋d膮 po zapewnieniu 艣rodk贸w finansowych przez Wojewod臋 Zachodniopomorskiego, na podstawie zawartego porozumienia.
搂 2. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.
搂 3.Traci moc uchwa艂a nr XV/73/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyj臋cia od Wojewody Zachodniopomorskiego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej zwi膮zanych z przeprowadzeniem bada艅 specjalistycznych i obserwacji szpitalnej os贸b stawiaj膮cych si臋 do kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej.
搂 4. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
JACEK PAWLUS
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-12-11 13:39:40
Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-11 13:39:40
Liczba wy艣wietle艅 : 987licznik odwiedzin: 14929049