logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 27 czerwca do 19 wrze艣nia 2018 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 27 czerwca do 19 wrze艣nia 2018 r.

I. Posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego odby艂y si臋 w dniach:
- 27 czerwca 2018 r.
- 29 czerwca 2018 r.
- 4 lipca 2018 r.
- 11 lipca 2018 r.
- 27 lipca 2018 r.
- 16 sierpnia 2018 r.
- 22 sierpnia 2018 r.
- 29 sierpnia 2018 r.
- 5 wrze艣nia 2018 r.
- 13 wrze艣nia 2018 r.
- 19 wrze艣nia 2018 r.

II. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie podwy偶szenia wynagrodzenia dla rodziny zast臋pczej pe艂ni膮cej funkcj臋 pogotowia rodzinnego.
- W sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwa艂odawczej.

III. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Dokonano zmian zwi膮zanych ze zmian膮 wysoko艣ci przyznanych dotacji.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018. Dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach. Po przeprowadzeniu konkursu, stanowisko dyrektora zosta艂o powierzone Robertowi S贸jce.
- W sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzania przetarg贸w na zbycie, dzier偶aw臋, najem nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.
W sk艂ad komisji weszli. Wanda Obrze偶giewicz, Magdalena Fija艂kiewicz, Magdalena Turkiewicz i 艁ukasz Stefa艅czyk.
- W sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych zwi膮zanych
z realizacj膮 projektu "Modernizacja przyszkolnego boiska lekkoatletycznego". Jednostka otrzyma艂a dofinansowanie na realizacj臋 tego projektu. Do jego przeprowadzenia i rozliczenia Zarz膮d upowa偶ni艂 Ann臋 Zasadzi艅sk膮.
- W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego. Post臋powanie dotyczy nauczyciela Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU Pyrzycach, W sk艂ad komisji weszli: Wioletta Balcerzyk, Ewa Cywi艅ska, Ewa Ka藕mierczak - przedstawiciel Kuratorium O艣wiaty oraz eksperci z listy ekspert贸w Ministerstwa Edukacji Narodowej - Ryszard Klimczewski i Marek Kami艅ski.
- W sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. Od 1 sierpnia 2018 r., na czas nieokre艣lony zosta艂a zatrudniona Justyna Rewerska-G艂odowska.
- W sprawie wyra偶enia zgody na wej艣cie na teren nieruchomo艣ci powiatowej celem wykonania inwestycji przy艂膮cza 艣wiat艂owodowego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na doprowadzenie 艣wiat艂owodu do Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych
i zaliczeniu ich do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywna opini臋.
- W sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy
Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019. Rozpocz臋cie konsultacji nast膮pi艂o 13 wrze艣nia 2018 r., a zako艅czenie nast膮pi 25 wrze艣nia 2018 r.
- W sprawie wytycznych do opracowania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2019. Uchwa艂a zawiera wzory formularzy, na kt贸rych nale偶y przygotowa膰 materia艂y planistyczne i terminy sk艂adania tych materia艂贸w. Przyj臋to wska藕nik wzrostu wynagrodze艅 w wysoko艣ci 5 %. Nie b臋dzie on obowi膮zywa艂 w jednostkach,
w kt贸rych p艂ace s膮 regulowane odr臋bnymi przepisami. Ponadto ustalono wska藕nik wzrostu bie偶膮cych wydatk贸w (opr贸cz maj膮tkowych) pozap艂acowych (koszt贸w)
w wysoko艣ci 0 % w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego oraz wska藕nik wzrostu wydatk贸w maj膮tkowych w wysoko艣ci 0 % w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego ze 艣rodk贸w w艂asnych powiatu.
- W sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do realizacji projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Projekt obejmuje przeprowadzenie termomodernizacji budynku Zespo艂u Szk贸艂 nr 1.
- W sprawie umorzenia odsetek od nie terminowej sp艂aty nale偶no艣ci. Umorzono Gminie Bielice - O艣rodkowi Pomocy Spo艂ecznej w Bielicach odsetki
w kwocie 9,59 z艂 od nieterminowej sp艂aty nale偶no艣ci za pobyt dzieci z gminy Bielice w Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Pyrzycach oraz rodzinach zast臋pczych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
- W sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. z siedzib膮 w Poznaniu na nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. S艂u偶ebno艣膰 ograniczona obejmuje teren Szpitala Powiatowego o 艂膮cznej powierzchni 129 m2 (pas d艂ugo艣ci 20 m i szeroko艣ci 0,5 m) dla urz膮dze艅 energetycznych tj. pomieszczenie stacji transformatorowej oraz istniej膮ce i projektowane linie kablowe 15 KV. Za ustanowienie s艂u偶ebno艣ci przesy艂u ustala si臋 jednorazowe wynagrodzenie w wysoko艣ci okre艣lonej jako suma warto艣ci wynikaj膮ca z operatu szacunkowego i poniesionego przez Powiat kosztu wykonania wyceny, kt贸re nale偶y wnie艣膰 przed zawarciem aktu notarialnego o ustanowienie s艂u偶ebno艣ci. W艂a艣ciciel sieci ponosi r贸wnie偶 wszelkie koszty zwi膮zane z zawarciem umowy notarialnej, ujawnieniem ograniczonego prawa rzeczowego w ksi臋dze wieczystej oraz sporz膮dzeniem dokumentacji geodezyjno-prawnej.

IV. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o zaliczkowe przekazanie 艣rodk贸w na realizacj臋 projektu "Wsparcie szk贸艂 i plac贸wek prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe". Wojew贸dzki Urz膮d Pracy, kt贸ry finansuje projekt, nie przekaza艂 jeszcze nale偶nych dotacji z powodu op贸藕nie艅 w rozliczaniu kwartalnych p艂atno艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zaliczkowe przekazanie 艣rodk贸w na realizacj臋 projektu, ale sytuacj臋 nale偶y wyja艣ni膰 i nie dopuszcza膰 w przysz艂o艣ci do takich sytuacji.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na og艂oszenie drugiego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci. Do sprzeda偶y wystawione s膮 dzia艂ki niezabudowane oznaczone numerami 15/13, 15/14 i 15/15 w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce. Proponuje si臋 obni偶enie ceny wywo艂awczej i ustalenie ceny wywo艂awczej ni偶szej o 20% od warto艣ci nieruchomo艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zwo艂anie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Pyrzyckiego z艂o偶ony przez pi臋ciu radnych. Tematem obrad mia艂a by膰 sytuacja szpitala oraz propozycje stabilizacji i rozwoju. W dniu 2 lipca 2018 r. wszyscy radni zostali zaproszeni na spotkanie informacyjne wraz z dyskusj膮 i odpowiedziami na pytania, na kt贸rym to spotkaniu omawiano szczeg贸艂owo sprawy szpitala. Na temat szpitala rozmawiano r贸wnie偶 szeroko na ostatnich sesjach rady powiatu. Podczas spotkania informacyjnego przedstawiono tak偶e te kwestie, o kt贸rych - ze wzgl臋du na dobro szpitala - nie nale偶y m贸wi膰 publicznie. Problemy szpitala trzeba rozwi膮zywa膰 prowadz膮c negocjacje z osobami i instytucjami bezpo艣rednio zwi膮zanymi z dzia艂alno艣ci膮 szpitala bez wprowadzania szkodliwych dla szpitala emocji. Zarz膮d jest otwarty na kolejne spotkania informacyjne dla radnych, natomiast zwo艂ywanie sesji nadzwyczajnej uwa偶a za niecelowe. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na zwo艂anie sesji nadzwyczajnej.
- W sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu na przebudow臋 drogi powiatowej nr 1559Z 呕ab贸w-Mechowo na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 Ryszewko. Do przetargu przyst膮pi艂 jeden oferent. Cena oferty przewy偶sza艂a kwot臋 zaplanowan膮 na ten cel o ok. 14 tys. z艂. Zarz膮d zdecydowa艂, aby zwi臋kszy膰 艣rodki i zawar艂 umow臋 na wykonanie tego zadania. Termin realizacji wyznaczono na 22 pa藕dziernika 2018 r.
- W sprawie wniosku o dofinansowanie adaptacji zawodowej policjant贸w. W okresie od 24 wrze艣nia do 15 listopada 2018 r. do s艂u偶by adaptacyjnej na terenie powiatu skierowano 8 nowych policjant贸w. Kwota dofinansowania wynosi ok. 8 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na og艂oszenie drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego zabudowanej budynkiem po Domu Dziecka w Czernicach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o dofinansowanie organizacji X Wojew贸dzkich Dni Pszczelarzy. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na wsparcie finansowe organizator贸w. Ustalono jednak, 偶e Powiat mo偶e w艂膮czy膰 si臋 w organizacj臋 wydaj膮c, w celu promocji, medal z herbem Powiatu, upami臋tniaj膮cy to 艣wi臋to. Na zakup medali przeznaczono kwot臋 1000 z艂.
- W sprawie wniosku o przyznanie wynagrodzenia dodatkowego dla p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego. W zwi膮zku z tym, 偶e w drugim kwartale 2018 r. plan rzeczowo-finansowy zosta艂 wykonany na lepszym poziomie w stosunku do za艂o偶e艅 oraz na lepszym poziomie w por贸wnaniu do poprzedniego okresu rozliczeniowego Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyznanie dodatkowego wynagrodzenia w pe艂nej wysoko艣ci.
- W sprawie wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-ga艣niczego dla Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Lipianach. Zakup zosta艂by zrealizowany przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego, z wk艂adem w艂asnym ok. 120 tys. z艂. Wnioskuje si臋, aby Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego zadeklarowa艂 wsparcie na poziomie 25 tys. z艂 i uj膮艂 t臋 kwot臋 w bud偶ecie na rok 2019. Cz艂onkowie Zarz膮du wyrazili zrozumienie potrzeby tej inwestycji, jednak bud偶et na rok 2019 b臋dzie opracowywa艂 nowy Zarz膮d.
Z tego powodu obecny Zarz膮d pozostawi艂 wniosek do rozstrzygni臋cia przez nowy Zarz膮d.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie opinii o projekcie zmian planu zagospodarowania przestrzennego wojew贸dztwa zachodniopomorskiego. Zmiany dotycz膮 zachodnich i p贸艂nocnych obszar贸w wojew贸dztwa i nie oddzia艂uj膮 na rejon powiatu pyrzyckiego. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywna opini臋.
- W sprawie wniosku o nieodp艂atne przej臋cie na mienie powiatu nieruchomo艣ci zabudowanej wiat膮 przystankow膮 w miejscowo艣ci K艂odzino. Nieruchomo艣膰 stanowi w艂asno艣膰 Zasobu W艂asno艣ci Rolnej Skarbu Pa艅stwa. Nie jest mo偶liwe przekazanie jej gminie Przelewice, ale ze wzgl臋du, 偶e znajduje si臋 w pasie drogowym drogi powiatowej, mo偶e zosta膰 nieodp艂atnie przekazana Powiatowi. Gmina Przelewice zadeklarowa艂a modernizacj臋 i utrzymanie wiaty przystankowej po zawarciu, z Powiatem Pyrzyckim, umowy u偶yczenia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o kontynuacj臋 dofinansowania monitoringu Studzienki 艣w. Ottona w Pyrzycach. Powiat dofinansowuje monitoring tego historycznego obiektu od 2015 r. poprzez refundacj臋 koszt贸w ponoszonych przez Parafi臋 Rzymskokatolick膮 NMP Bolesnej w Pyrzycach. Uruchomienie monitoringu powstrzyma艂o jego za艣miecanie i dewastacj臋. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na kontynuacj臋 dofinansowania monitoringu w dotychczasowej formie.
- W sprawie wniosku na dofinansowanie termomodernizacji budynku Zespo艂u Szk贸艂 nr 1. Projekt kierowany do Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska
i Gospodarki Wodnej nie zosta艂 jeszcze z艂o偶ony. Przygotowane s膮 ju偶 wszystkie dokumenty potrzebne do z艂o偶enia wniosku o dofinansowanie. Mo偶liwe jest jednoczesne ubieganie si臋 o po偶yczk臋, kt贸ra mo偶e zosta膰 w cz臋艣ci umorzona. Jednak wtedy nale偶y do艂膮czy膰 opini臋 Regionalnej Izby Obrachunkowej
o mo偶liwo艣ci bud偶etu powiatu na zaci膮gni臋cie zobowi膮zania. Na obecnym etapie tworzenia bud偶etu nie jest to mo偶liwe. Zarz膮d zdecydowa艂, aby z艂o偶y膰 wniosek
o dofinansowanie bez ubiegania si臋 o po偶yczk臋.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie 艣rodk贸w na realizacj臋 projektu "Wsparcie szk贸艂 i plac贸wek prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe". W ramach tego projektu zaplanowano modernizacj臋 hali warsztatowej. Po pierwszym przetargu okaza艂o si臋, 偶e przyznane 艣rodki s膮 zbyt ma艂e, aby zrealizowa膰 zaplanowane zadania. Po dokonaniu przesuni臋膰 艣rodk贸w przeznaczonych na zakup wyposa偶enia nadal brakuje oko艂o 200 tys. z艂. Pocz膮tkowo Zarz膮d zaproponowa艂 zmniejszenie zakresu modernizacji o warto艣膰 brakuj膮cych 艣rodk贸w, ale wprowadzenie zmian zaburzy艂oby ca艂膮 koncepcj臋 modernizacji. Zarz膮d wyrazi艂 poparcie dla utrzymania przyj臋tego planu modernizacji i wyrazili zgod臋 na przekazanie z przysz艂orocznego bud偶etu brakuj膮cej kwoty.
- W sprawie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na dzia艂ania inwestycyjne Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Wniosek dotyczy艂 kwoty ok. 115 tys. z艂. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody z powodu braku wolnych 艣rodk贸w finansowych
w bud偶ecie powiatu.
- W sprawie wniosku o nieodp艂atne udost臋pnienie wizerunku herbu powiatu do wykorzystania w celach promocyjnych przez Polski Zwi膮zek Emeryt贸w i Rencist贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

V. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- W sprawie przyj臋cia Programu Ochrony 艢rodowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2018-2021 z perspektyw膮 do roku 2025. Program obowi膮zuje od 27 czerwca 2018 r. Sprawozdanie z jego realizacji b臋dzie przedstawiane co dwa lata.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Realizacja uchwa艂y nast膮pi艂a w momencie jej podj臋cia przez Rad臋.
- W sprawie zawarcia z Gmin膮 Przelewice porozumienia dotycz膮cego powierzenia przez Powiat Pyrzycki wykonania zadania publicznego. Porozumienie nie zosta艂o jeszcze zawarte.

VI. Przyj臋to informacje:
- Sprawozdanie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za maj 2018 r.
- Sprawozdanie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za I p贸艂rocze 2018 r.
- Sprawozdanie z realizacji zada艅 przyj臋tych do planu kontroli na I p贸艂rocze 2018 r.
- Informacja o zmianie okr臋g贸w wyborczych do sejmiku wojew贸dztwa.
- Informacja o bie偶膮cej sytuacji Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- Stanowisko w sprawie p贸l elektromagnetycznych wok贸艂 maszt贸w telefonii kom贸rkowej.
- Informacja o wzro艣cie koszt贸w wynagrodze艅 lekarzy, piel臋gniarek oraz pozosta艂ego personelu medycznego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w wyniku podwy偶ek obowi膮zuj膮cych od 1 lipca 2018 r.
- Informacja o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za I p贸艂rocze 2018 r.
- Informacja o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za I p贸艂rocze 2018 r., w tym o realizacji przedsi臋wzi臋膰.
- Informacja o bie偶膮cej sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2017/2018.
- Informacja o dost臋pno艣ci us艂ug medycznych 艣wiadczonych na rzecz mieszka艅c贸w Powiatu Pyrzyckiego.
- Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

VII. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
28 czerwca
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego.
2 lipca
- Spotkanie z dyrektorem Zachodniopomorskiego Oddzia艂u NFZ.
4 lipca
- Spotkanie z w贸jtami i burmistrzami z terenu powiatu pyrzyckiego.
10 lipca
- Uroczyste obchody 艢wi臋ta Policji w Pyrzyckim Domu Kultury.
11 lipca
- Uroczysto艣膰 upami臋tniaj膮ca 75. rocznic臋 Rzezi Wo艂y艅skiej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
13 lipca
- Spotkanie w sprawie kontraktu samorz膮dowego.
13-15 lipca
- XIII Zlot Historycznych Pojazd贸w Militarnych pod kryptonimem "Desantowa Pi膮tka" w Lipianach.
18 lipca
- Oficjalne przekazanie do u偶ytku czterech karetek dla pogotowia ratunkowego
w Pyrzycach i Barlinku, z udzia艂em marsza艂ka wojew贸dztwa Olgierda Geblewicza oraz dyrektora WSPR Romana Pa艂ki.
2 sierpnia
- Spotkanie z prezesem Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
5 sierpnia
- Otwarcie wystawy fotograficznej "Lipiany w obiektywie Huberta".
8 sierpnia
- Spotkanie z w贸jtami i burmistrzami z terenu powiatu pyrzyckiego.
10 sierpnia
- Spotkanie ze stra偶akami bior膮cymi udzia艂 w akcji pomocowej w Szwecji.
13 sierpnia
- Posiedzenie Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
15 sierpnia
- VII Odpustowa Biesiada w Lipianach.
19 sierpnia
- Wojew贸dzkie Dni Pszczelarza w Pyrzycach.
25 sierpnia
- Do偶ynki Gminne w Przelewicach.
- Do偶ynki Gminne w Lipianach.
- 艢wi臋to Produktu Tradycyjnego w Lipianach.
3 wrze艣nia
- Uroczyste rozpocz臋cie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szk贸艂 nr 1,
w Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU i w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
7-9 wrze艣nia
- XXXI Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania 2018.
8 wrze艣nia
- Narodowe czytanie "Przedwio艣nia" Stefana 呕eromskiego w Pyrzycach.
- III Przelewicki Turniej Rugby na W贸zkach.
11 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
13 wrze艣nia
- Spotkanie Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego, w贸jt贸w i burmistrz贸w z terenu powiatu pyrzyckiego z Wojewod膮 Zachodniopomorskim.
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-10-30 13:06:11
Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-30 13:06:11
Liczba wy艣wietle艅 : 791licznik odwiedzin: 13419219