logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 13/2018 z dnia 28 marca 2018 r.Protok贸艂 nr 13/2018
z dnia 28 marca 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie roczne z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za 2017 rok. Planowane wydatki bie偶膮ce i inwestycyjne ograniczono do poziomu gwarantuj膮cego realizacj臋 statutowych zada艅 bie偶膮cych powiatu, Zapewniono prawid艂ow膮 obs艂ug臋 d艂ugu powiatu. Stopie艅 realizacji wydatk贸w og贸艂em w roku 2017 wyni贸s艂 93,70 %. Struktura wydatk贸w zosta艂a zdeterminowana wp艂ywem na kszta艂towanie si臋 wska藕nika zad艂u偶enia okre艣lonego w art. 243 ustawy
o finansach publicznych. W roku 2017 wska藕nik ten zosta艂 utrzymany na w艂a艣ciwym poziomie. Przy znacznych ograniczeniach mo偶liwe okaza艂o si臋 pozyskanie 艣rodk贸w zewn臋trznych i wykonanie potrzebnych inwestycji. Rok 2017 by艂 kolejnym rokiem,
w kt贸rym znacznie zmniejszy艂o si臋 zad艂u偶enie powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego. Informacja zawiera艂a zestawienie tabelaryczne 艣rodk贸w trwa艂ych oraz grunt贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wniosek dotyczy艂 przeniesienia 艣rodk贸w z dzia艂u 855, rozdzia艂 85508-rodziny zast臋pcze do dzia艂u 852, rozdzia艂 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e realizacja wniosku mo偶e nast膮pi膰 w drodze uchwa艂y rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Uchwa艂膮 wprowadza si臋 do bud偶etu kwot臋 78 tys. z艂 stanowi膮c膮 drug膮 transz臋 dotacji na realizacj臋 programu "Za 偶yciem" i przekazuje si臋 j膮 Specjalnemu O艣rodkowi Szkolno-Wychowawczemu, kt贸ry jest realizatorem programu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018. Uchwa艂a dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w roku 2018. Kwota do wykorzystania na rehabilitacj臋 zawodow膮 i spo艂eczn膮 wynosi 354 675 z艂 i jest kwot膮 wy偶sz膮 o 19 889 z艂 w stosunku do roku ubieg艂ego. Proponuje si臋 przeznaczenie kwoty 208 675 z艂 na dofinansowanie zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i 艣rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe艂nosprawnym, kwoty 100 000 z艂 na realizacj臋 wniosk贸w dotycz膮cych likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu si臋 i technicznych przyznawanych w zwi膮zku z indywidualnymi potrzebami os贸b niepe艂nosprawnych, kwoty 6 000 z艂 na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki os贸b niepe艂nosprawnych, oraz rezygnacj臋
z dofinansowania uczestnictwa os贸b niepe艂nosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. W zakresie rehabilitacji zawodowej proponuje si臋 rezygnacj臋 ze zwrotu koszt贸w wyposa偶enia stanowiska pracy osoby niepe艂nosprawnej i udzielania dotacji na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej, i przeznaczenie kwoty 40 000 z艂 na zwrot wydatk贸w na instrumenty i us艂ugi rynku pracy dla os贸b niepe艂nosprawnych poszukuj膮cych pracy i nie pozostaj膮cych w zatrudnieniu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
i przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Iwona Zibrowska-Os贸ch dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przedstawi艂a sprawozdanie finansowe szpitala za IV kwarta艂 2017 r., sprawozdanie
z realizacji planu finansowego szpitala za rok 2017 r. oraz sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2017 rok. Wynik finansowy za rok 2017 by艂 ujemny, strata wynosi艂a 756 144,58 z艂 i by艂a wy偶sza od planowanej o ponad 115 tys. z艂. Koszty dzia艂alno艣ci podstawowej by艂y wy偶sze w stosunku do poprzedniego roku o 1 798 696,02 z艂. Niekorzystnym i powtarzaj膮cym si臋 aspektem jest istnienie zobowi膮za艅 wymagalnych w kwocie 494 453,95 z艂 (640 287,15 z艂 na koniec III kwarta艂u), kt贸rych g艂贸wn膮 przyczyn膮 by艂y nadmierne wydatki w stosunku przychod贸w. Nale偶y r贸wnie偶 zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e w IV kwartale koszty dzia艂alno艣ci szpitala by艂y wy偶sze w stosunku do planu finansowego o 550 885,41 z艂. Szpital odczuwa brak 艣rodk贸w na bie偶膮c膮 dzia艂alno艣膰. Widoczne jest utrzymywanie si臋 zaleg艂o艣ci p艂atniczych w rozliczeniach z kontrahentami.
Zarz膮d oceni艂 negatywnie przedstawione sprawozdania w aspekcie sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala oraz podejmowanych przez dyrektora bie偶膮cych dzia艂a艅 organizacyjnych. Decyzja o negatywnej ocenie pracy dyrektor szpitala zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
W ostatniej cz臋艣ci posiedzenia Zarz膮du Powiatu zosta艂 przedstawiony wniosek w sprawie wynagrodzenia dodatkowego dyrektor Szpitala Powiatowego za IV kwarta艂 2017 r. Proponuje si臋 odst膮pi膰 od przyznania wynagrodzenia dodatkowego za IV kwarta艂 2017 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-04-25 13:52:01
Data ostatniej modyfikacji : 2018-04-25 13:52:01
Liczba wy艣wietle艅 : 849licznik odwiedzin: 13394852