logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 31 stycznia do 13 marca 2018 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 31 stycznia do 13 marca 2018 r.I. Posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego odby艂y si臋 w dniach:
- 7 lutego 2018 r.
- 14 lutego 2018 r.
- 21 lutego 2018 r.
- 28 lutego 2018 r.
- 13 marca 2018 r.

II. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie wskazania cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach.
- W sprawie przyj臋cia "Programu Ochrony 艢rodowiska dla Powiatu Pyrzyckiego na lata 2018-2021 z perspektyw膮 do roku 2025".
- W sprawie dopuszczenia zap艂aty nale偶no艣ci stanowi膮cych dochody bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego instrumentem p艂atniczym.

III. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Uchwa艂膮 dokonano zmian zwi膮zanych ze zmian膮 wysoko艣ci przyznanych dotacji.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018. Uchwa艂膮 dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego. Uchwa艂a zawiera tabele, wed艂ug kt贸rych wydzia艂y i jednostki organizacyjne sporz膮dz膮 informacje. Zarz膮d przed艂o偶y informacj臋 zbiorcz膮
o stanie mienia powiatowego Radzie Powiatu Pyrzyckiego do 31 marca 2018 r.
- W sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2018 r. Dotacje zosta艂y przeznaczone na wsparcie 32 zada艅.
Z kwoty 50 tys. z艂, przewidzianej w bud偶ecie, rozdysponowano 41 400 z艂, pozosta艂e 艣rodki przeznaczono na zadania, kt贸re zostan膮 wybrane w kolejnym konkursie.
- W sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Lipiany na lata 2018-2021 z perspektyw膮 do roku 2025. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wskazania przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w Powiatowej Radzie Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach. Zarz膮d zdecydowa艂, aby jego przedstawicielami, w kadencji 2018-2020, by艂y osoby pe艂ni膮ce t臋 funkcj臋 w poprzedniej kadencji tj. Mariusz Majak, Wioletta Balcerzyk oraz Waldemar Durkin.
- W sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obr臋bu geodezyjnego Za艂臋偶e w gminie Kozielice. Zarz膮d uzgodni艂 projekt planu.

IV. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosk贸w o umorzenie nale偶no艣ci Powiatu Pyrzyckiego z tytu艂u op艂aty s膮dowej od wniosku o przepadek samochodu. Nale偶no艣ci wynikaj膮 z orzecze艅 s膮du: sygn. akt SR Stargard I Ns 1187/16 i SR Stargard I Ns 1271/16. Wysoko艣膰 op艂aty wynosi 40 z艂, stanowi膮ce koszty post臋powania, kt贸re s膮 nale偶ne Powiatowi od w艂a艣ciciela samochodu. Dzia艂ania zmierzaj膮ce do wyegzekwowania nale偶no艣ci nie przynios艂y skutku, a koszty egzekucyjne przewy偶szaj膮 kwot臋 nale偶no艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na umorzenie tych nale偶no艣ci.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na obni偶enie stawki najmu pokoju w internacie Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Obecnie obowi膮zuj膮ce stawki na dob臋 to 22 z艂 za pok贸j i 33 z艂 za pok贸j z 艂azienk膮. Firma WAWA NOVUM, kt贸ra od lipca 2017 r. wynajmuje pokoje dla swoich pracownik贸w zwr贸ci艂a si臋 o ustalenie ni偶szej
i jednakowej stawki niezale偶nie od standardu pokoju. Firma b臋dzie korzysta艂a
z zakwaterowania do listopada 2018 r. i gwarantuje wynajem dla co najmniej
10 os贸b. W przypadku mniejszej liczby pracownik贸w b臋d膮 stosowane obecnie obowi膮zuj膮ce stawki. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na obni偶enie ceny najmu za dob臋
do 17 z艂.
- W sprawie poprawy jako艣ci dr贸g powiatowych. Do Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa zosta艂 z艂o偶ony wniosek o 艣rodki z rezerwy bud偶etowej dla Powiatu Pyrzyckiego na popraw臋 jako艣ci dr贸g powiatowych. Wniosek dotycz膮cy kwoty 10 milion贸w z艂 zosta艂 gruntownie uzasadniony.
- W sprawie wsparcia rolnik贸w, kt贸rzy ponie艣li straty na skutek niekorzystnych warunk贸w atmosferycznych. Oko艂o 900 rolnik贸w z terenu powiatu pyrzyckiego nie otrzyma艂o informacji o mo偶liwo艣ci sk艂adania wniosk贸w do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i nie dostali oni 偶adnego odszkodowania. Po spotkaniach z rolnikami, do Wojewody Zachodniopomorskiego zosta艂 wys艂any wniosek
o uruchomienie dodatkowych 艣rodk贸w na odszkodowania dla rolnik贸w.

V. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- W sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie powiatu pyrzyckiego w 2018 r. Apteki dzia艂aj膮ce na terenie powiatu pyrzyckiego otrzyma艂y rozk艂ad godzin pracy i funkcjonuj膮 zgodnie z tym rozk艂adem.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Realizacja uchwa艂y nast膮pi艂a w momencie jej podj臋cia przez Rad臋.
- W sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2018-2026. Wieloletnia prognoza finansowa zosta艂a dostosowana do zmiany bud偶etu.
- W sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawid艂owo艣ci pobrania
i wykorzystania dotacji udzielanych dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych
o uprawnieniach szk贸艂 publicznych prowadzonych przez podmioty inne ni偶 Powiat Pyrzycki. Tryb finansowania o艣wiaty niepublicznej zosta艂 dostosowany do nowych przepis贸w wprowadzonych ustaw膮 o finansowaniu zada艅 o艣wiatowych.
- W sprawie przyj臋cia planu pracy komisji Rady Powiatu na rok 2018. Zosta艂 opracowany i przes艂any do jednostek powiatowej administracji zespolonej harmonogram przedk艂adania materia艂贸w b臋d膮cych tematem obrad komisji.
- W sprawie rozpatrzenia skarg nr 13/17 z dnia 16 listopada 2017 r. oraz 16/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego. Skargi zosta艂y uznane za bezzasadne. Zobowi膮zano Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia skar偶膮cego o sposobie za艂atwienia skargi.

VI. Przyj臋to informacje:
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy - realizacja Powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz wsp贸艂praca ze szko艂ami, z firmami i szko艂ami wy偶szymi, zmierzaj膮ca do kszta艂cenia uczni贸w wg zapotrzebowania rynku pracy.
- Informacja Wojew贸dzkiego Inspektora Ochrony 艢rodowiska o stanie 艣rodowiska na terenie Powiatu Pyrzyckiego.
- Raport z wykonania Programu Ochrony 艢rodowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012-2015 z perspektyw膮 do roku 2017.
- Informacja o pozyskaniu przez Starostwo i jednostki organizacyjne funduszy zewn臋trznych - wykaz program贸w, do kt贸rych z艂o偶ono wnioski.
- Sprawozdanie z realizacji programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi
w roku 2017.

VII. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
1 lutego
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
2 lutego
- Uroczyste zako艅czenie prac remontowych w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
5 lutego
- Spotkanie z rolnikami.
9 lutego
- Uroczyste zako艅czenie budowy odwiertu GT-1 bis w Geotermii Pyrzyce.
13 i 15 lutego
- Podpisanie um贸w z wykonawcami na prowadzenie kurs贸w, w ramach projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego - Wsparcie szk贸艂 i plac贸wek prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorz膮dowego "Pyrzyce+".
14 lutego
- Uroczyste otwarcie nowego kierunku kszta艂cenia - krawiec, w Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU.
16 lutego
- Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pami臋ci 呕o艂nierzy Wykl臋tych w Pyrzyckim Domu Kultury i Miejsko-Gminnym O艣rodku Kultury w Lipianach.
21 lutego
- Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. "Nowoczesna szko艂a - nowoczesny pracownik. Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Pyrzyckim do rynku pracy" w obecno艣ci Wicemarsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego Jaros艂awa Rzepy w siedzibie Starostwa.
28 lutego
- Spotkanie z rolnikami.
1 marca
- VII Mistrzostwa Szk贸艂 o Puchar Starosty Pyrzyckiego w Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU.
2 marca
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego.3 marca
- Uroczysto艣膰 z okazji Dnia Kobiet w Polskim Zwi膮zku Emeryt贸w, Rencist贸w
i Inwalid贸w w Pyrzycach.
8 marca
- Obchody Dnia Kobiet w Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych.
12 marca
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
13 marca
- Posiedzenie Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska.
- Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia.

Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-04-03 10:55:27
Data ostatniej modyfikacji : 2018-04-03 10:55:27
Liczba wy艣wietle艅 : 838licznik odwiedzin: 13393453