logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 6 grudnia 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 6 grudnia 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.I. Posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego odby艂y si臋 w dniach:
- 6 grudnia 2017 r.
- 13 grudnia 2017 r.
- 20 grudnia 2017 r.
- 28 grudnia 2017 r.
- 3 stycznia 2018 r.
- 10 stycznia 2018 r.
- 17 stycznia 2018 r.
- 24 stycznia 2018 r.
- 30 stycznia 2018 r.

II. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie powiatu pyrzyckiego w 2018 r.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018.
- W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2018-2026.
- W sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawid艂owo艣ci pobrania
i wykorzystania dotacji udzielanych dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych prowadzonych przez podmioty inne ni偶 Powiat Pyrzycki.

III. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Uchwa艂膮 dokonano zmian zwi膮zanych ze zmian膮 wysoko艣ci przyznanych dotacji.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017. Uchwa艂膮 dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2018 rok. Plan finansowy zosta艂 przygotowany na podstawie uchwa艂y bud偶etowej. Uchwa艂a bud偶etowa klasyfikuje wydatki w szczeg贸艂owo艣ci do dzia艂贸w i rozdzia艂贸w, a plan finansowy uszczeg贸艂owia je do paragraf贸w.
- W sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu dr贸g do kategorii dr贸g gminnych. Kategori臋 dr贸g gminnych otrzymaj膮 dwie dzia艂ki po艂o偶one w obr臋bie Mielno,
w gminie Kozielice. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach. Z dniem 1 stycznia 2018 r. zatrudniono na tym stanowisku Katarzyn臋 Antonowicz-Klimko, wybran膮 w wyniku konkursu.
- W sprawie udzielania pe艂nomocnictwa przewodnicz膮cej Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli
w imieniu Powiatu Pyrzyckiego - Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach. Zarz膮d udzieli艂 pe艂nomocnictwa do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli do wysoko艣ci kwot okre艣lonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki oraz pe艂nomocnictwa do udzielania dalszych pe艂nomocnictw pracownikom kierowanej jednostki.
- W sprawie udzielania pe艂nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego - Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego
w Pyrzycach. Zarz膮d udzieli艂 pe艂nomocnictwa do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli do wysoko艣ci kwot okre艣lonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki oraz pe艂nomocnictwa do udzielania dalszych pe艂nomocnictw pracownikom kierowanej jednostki.
- W sprawie udzielenia po偶yczki kr贸tkoterminowej z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Z powodu op贸藕nie艅 zap艂aty za ponadlimitowe 艣wiadczenia zdrowotne w okresie od stycznia do wrze艣nia 2017 r. Szpital ma problemy z regulowaniem swoich zobowi膮za艅. Zarz膮d zdecydowa艂
o udzieleniu po偶yczki w wysoko艣ci 450 tys. z艂. Po偶yczk膮 b臋dzie udzielana
w transzach. Termin sp艂aty ustalono na 30 listopada 2018 r.
- W sprawie udzielenia po偶yczki kr贸tkoterminowej z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. 艣w. Ottona w Pyrzycach. Parafia Rzymskokatolicka pw. 艣w. Ottona w Pyrzycach prowadzi zbi贸rk臋 na zakup organ贸w. Renowacja obecnie u偶ywanych nie jest op艂acalna. Nowy instrument,
o wzbogaconej skali oktaw, znakomicie wkomponuje si臋 w architektur臋 艣wi膮tyni
i dzi臋ki jej doskona艂ej akustyce umo偶liwi organizacj臋 koncert贸w. Cz艂onkowie Zarz膮du poparli t臋 cenn膮 inicjatyw臋 i wyrazili zgod臋 na wsparcie finansowe
w formie po偶yczki kr贸tkoterminowej, w wysoko艣ci 40 tys. z艂, z terminem sp艂aty do 30 listopada 2018 r.
- W sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych
w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2018 r. W sk艂ad komisji weszli: Wioletta Balcerzyk, Bart艂omiej Kr贸likowski, Teresa Mamos, Mariusz Marek Przybylski i Beata Kwiecie艅.
- W sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2018 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu. Uchwa艂a zobowi膮zuje si臋 jednostki organizacyjne powiatu do przekazywania w roku 2018 osi膮ganych dochod贸w stanowi膮cych dochody bud偶etu powiatu, w terminie do 5-tego dnia roboczego miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym dochody zosta艂y osi膮gni臋te.
- W sprawie przekazania dyrektorom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w. Uchwa艂膮 upowa偶nia si臋 dyrektor贸w jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w jednostki na rok 2018 pomi臋dzy paragrafami w ramach tego samego rozdzia艂u klasyfikacji bud偶etowej. Zmiany 搂 401 - wynagrodzenia osobowe pracownik贸w, 搂 605 - wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych oraz 搂 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych, mo偶na dokona膰 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz膮du.
- W sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych. Do kategorii dr贸g gminnych zalicza si臋 dwie dzia艂ki drogowe po艂o偶one na terenie gminy Bielice. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.

IV. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na przesuni臋cie 艣rodk贸w w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 nr 1. Pomi臋dzy paragrafami, w rozdziale 80150, zostanie przesuni臋ta kwota 1 427,97 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym Domu Pomocy Spo艂ecznej. Zwi臋kszeniu ulega wysoko艣膰 艣rodk贸w w paragrafie 4010 - wynagrodzenia osobowe poprzez przesuni臋cie 艂膮cznej kwoty 139 tys. z艂 z innych paragraf贸w. Korekta konieczna by艂a z powodu b艂臋dnego zapisu wydatk贸w
w poszczeg贸lnych paragrafach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 40 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU 40 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 40 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 30 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 30 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
- W sprawie przyj臋cia stanowiska dotycz膮cego sfinansowania remont贸w
w Szpitalu Powiatowym. Zarz膮d b臋dzie si臋 stara艂 wspiera膰 w granicach swoich mo偶liwo艣ci finansowych Szpital Powiatowy w Pyrzycach przy wykonaniu pozosta艂ych do przeprowadzenia prac remontowych, zawartych w programie dostosowawczym. Szpital na realizacj臋 remont贸w mo偶e uzyska膰 od Powiatu Pyrzyckiego dotacje w wysoko艣ci okre艣lonej w bud偶ecie powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 takie stanowisko na potrzeby Pa艅stwowej Inspekcji Sanitarnej.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na przesuni臋cie 艣rodk贸w w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Pomi臋dzy paragrafami, zostanie przesuni臋ta kwota 419,90 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

V. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze powiatu pyrzyckiego na 2018 r. Uchwalona wysoko艣膰 op艂at obowi膮zuje od 1 stycznia 2018 r.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Realizacja uchwa艂y nast膮pi艂a w momencie jej podj臋cia przez Rad臋.
- W sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2018. Zosta艂 opracowany
i przes艂any do jednostek powiatowej administracji zespolonej harmonogram przedk艂adania materia艂贸w b臋d膮cych tematem obrad Rady.
- W sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2018. Plan zosta艂 przes艂any do jednostek powiatowej administracji zespolonej obj臋tych planem kontroli.
- W sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiat Pyrzycki na lata 2014-2020. Usuni臋to 12 zada艅, kt贸re ju偶 zosta艂y zrealizowane oraz zmieniono planowany remont Komendy Powiatowej Policji na budow臋 nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji. Opr贸cz tego dodano jeszcze 13 nowych zada艅. Obejmuj膮 one popraw臋 infrastruktury drogowej oraz modernizacj臋 obiekt贸w jednostek organizacyjnych i Szpitala Powiatowego. Jeszcze w roku 2017 zosta艂 przeprowadzony remont i przebudowa ul. M艂odych Technik贸w w Pyrzycach.
- W sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2018. Bud偶et jest realizowany zgodnie z uchwa艂膮. Sprawozdanie z jego realizacji zostanie przed艂o偶one w terminie wynikaj膮cym z planu pracy Rady.
- W sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2018-2026. Wieloletnia prognoza finansowa zosta艂a dostosowana do bud偶etu uchwalonego na rok 2018.
VI. Przyj臋to informacje:
- Sprawozdanie z realizacji zada艅 przyj臋tych do planu kontroli na II p贸艂rocze 2017 r.
- Sprawozdanie za rok 2017 z wykonanych zada艅 przez: Geodet臋 Powiatowego; Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego; Wydzia艂 Architektury i Budownictwa; Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami; Wydzia艂 Dr贸g i Komunikacji.
- Sprawozdanie Starosty z przeprowadzonych kontroli w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych w roku 2017 (kontrole wewn臋trzne
i zewn臋trzne).
- Informacja o wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli.

VII. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
8 grudnia
- Podpisanie porozumienia z Wojew贸dztwem Zachodniopomorskim w sprawie partnerskiej wsp贸艂pracy przy realizacji projektu "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego".
- Jubileusz 50-lecia Zespo艂u Pie艣ni i Ta艅ca Pyrzyce w Pyrzyckim Domu Kultury.
- Spotkanie op艂atkowe w Komendzie Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej
w Pyrzycach.
- Rozdanie nagr贸d w konkursie "Stra偶ak Roku 2017 Powiatu Pyrzyckiego".
11 grudnia
- Spotkanie ze sponsorami na rzecz pogorzelc贸w w Warnicach.
13 grudnia
- XIV Sejmik Nauczycieli Wychowania Fizycznego Powiatu Pyrzyckiego.
14 grudnia
- Spotkanie z Wicemarsza艂kiem Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego Jaros艂awem Rzepa podczas wizyty monitoruj膮cej realizacj臋 dw贸ch projekt贸w, w ramach Kontraktu Samorz膮dowego, w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
- Posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
15 grudnia
- Spotkanie op艂atkowe w Klubie Oficer贸w Rezerwy.
16 grudnia
- Wieczerza wigilijna w Klubie Abstynenta "Krokus".
17 grudnia
- Uroczyste przekazanie samochodu po偶arniczego dla OSP w Tetyniu.
18 grudnia
- Spotkanie wigilijne w Seminarium Duchownym w Szczecinie.
19 grudnia
- Spotkanie wigilijne w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
20 grudnia
- Bo偶onarodzeniowe przedstawienie w Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU.
21 grudnia
- Sesja Rady Miejskiej w Lipianach.
12 stycznia
- Koncert kol臋d i pastora艂ek w Pyrzyckim Domu Kultury.
18 stycznia
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
23 stycznia
- Sesja Rady Miejskiej w Lipianach.

24 stycznia
- Uroczysta odprawa podsumowuj膮ca prac臋 policjant贸w i pracownik贸w Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach w 2017 roku.
25 stycznia
- Spotkanie noworoczne zorganizowane przez Burmistrza Lipian.
26 stycznia
- Spotkanie z rolnikami.
30 stycznia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska.
- Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia.
Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-03-06 08:45:34
Data ostatniej modyfikacji : 2018-03-06 08:45:34
Liczba wy艣wietle艅 : 1025licznik odwiedzin: 13419284