logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a nr 3/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2018 roku zada艅 publicznych


Uchwa艂a nr 3/2018
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2018 roku zada艅 publicznych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z p贸藕n. zm.) oraz uchwa艂y nr XXXVIII/181/17 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018, Zarz膮d Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego og艂asza otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w 2018 r. zada艅 publicznych, w zakresie: nauki, edukacji, o艣wiaty i wychowania; turystyki i krajoznawstwa; ekologii i ochrony zwierz膮t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony d贸br kultury i dziedzictwa narodowego, kt贸rego zasady i tryb okre艣la za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Rodzaje zada艅 publicznych, kt贸rych dotyczy przedmiot konkursu, odpowiadaj膮 celowi i zadaniom Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018.

搂 3.

Na realizacj臋 zada艅 wybranych w ramach konkursu, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego przeznacza 艣rodki finansowe w wysoko艣ci 50.000 z艂 (s艂ownie: pi臋膰dziesi膮t tysi臋cy z艂otych).

搂 4.

Og艂oszenie o otwartym konkursie ofert zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, na stronie internetowej Powiatu Pyrzyckiego - www.pyrzyce.pl oraz na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 5.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Dyrektorowi Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 6.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Stanis艂aw St臋pie艅
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-01-10 14:36:04
Data ostatniej modyfikacji : 10.01.2018 13:36
Liczba wy艣wietle艅 : 204licznik odwiedzin: 8465255