logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 25 pa藕dziernika do 5 grudnia 2017 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 25 pa藕dziernika do 5 grudnia 2017 r.
I. Posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego odby艂y si臋 w dniach:
- 25 pa藕dziernika 2017 r.
- 8 listopada 2017 r.
- 14 listopada 2017 r.
- 21 listopada 2017 r.
- 30 listopada 2017 r.

II. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze powiatu pyrzyckiego na 2018 r.
- W sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2018.
- W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2017-2026.
- W sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiat Pyrzycki na lata 2014-2020.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017.

III. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Zmiany wynika艂y ze zwi臋kszenia i zmniejszenia wysoko艣ci dotacji przyznawanych z bud偶etu pa艅stwa.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017. Dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia oraz powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej w powiecie pyrzyckim w 2018 roku. W sk艂ad komisji wchodz膮 pracownicy Starostwa, przedstawiciel Zarz膮du oraz przedstawiciel organizacji pozarz膮dowych. Termin sk艂adania ofert up艂ywa w dniu 29 listopada 2017 r.
- W sprawie og艂oszenia naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach. Nab贸r zostanie przeprowadzony w 2 etapach: 1 etap - weryfikacja z艂o偶onych ofert pod wzgl臋dem formalnym, 2 etap - rozmowa kwalifikacyjna. Termin sk艂adania ofert okre艣lono na 24 listopada 2017 r.
- W sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizacj臋 zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej w powiecie pyrzyckim w 2018 roku. Zadanie prowadzenia punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej na terenie powiatu pyrzyckiego w 2018 roku zostanie powierzone Fundacji Honeste Vivere z Warszawy, kt贸ra uzyska艂a najwy偶sz膮 ilo艣膰 punkt贸w. Na realizacj臋 zadania zostanie przekazana dotacja, z bud偶etu pa艅stwa, w wysoko艣ci 60 725,88 z艂.

IV. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o prefinansowanie dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego w IV kwartale 2017 r. Zgodnie z umow膮 Urz膮d Marsza艂kowski przekazuje dotacj臋 na dzia艂alno艣膰 LPI w formie refundacji poniesionych koszt贸w. Dotacje w roku 2017 s膮 podzielone na trzy transze. Dwie zosta艂y ju偶 przekazane, a trzecia wp艂ynie w styczniu 2018 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o w艂膮czenie dzia艂ki nr 122/2 w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce do Gminnej Sp贸艂ki Wodnej Pyrzyce. Dzia艂ka stanowi膮ca w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego jest oddana w dzier偶aw臋. W艂膮czenie nieruchomo艣ci do zasobu sp贸艂ki wodnej pozwoli na wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o odst膮pienie od przyznania wynagrodzenia dodatkowego dyrektor Szpitala Powiatowego za II i III kwarta艂 2017 r. W zwi膮zku z negatywn膮 ocen膮 sprawozda艅 finansowo-rzeczowych za ten okres, Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na przygotowanie dokumentacji na termomodernizacj臋 budynku Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach. Powiat mo偶e si臋 stara膰 o dotacj臋 w wysoko艣ci 50 % koszt贸w kwalifikowanych projektu termomodernizacji z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska
i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo mo偶na uzyska膰 umarzan膮 w 30 % po偶yczk臋.
Zarz膮d planuje przeprowadzenie termomodernizacji w roku 2018. Jej rozpocz臋cie b臋dzie zale偶a艂o od dost臋pnych 艣rodk贸w finansowych. Zarz膮d zobowi膮za艂 wnioskodawc臋 do sprawdzenia jakie koszty s膮 zwi膮zane z przygotowaniem wymaganej dokumentacji, a nast臋pnie przedstawienie Zarz膮dowi kosztorysu do akceptacji.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie planu wydatk贸w w ramach projektu "Adaptacja pomieszcze艅 dla os贸b niepe艂nosprawnych w SOSW w Pyrzycach". Wnioskowano o kwot臋 1 380 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zmian臋 planu wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Wnioskowano o zwi臋kszenie planu o kwot臋 225 000 z艂. Zmiana planu jest mo偶liwa przy wykorzystaniu oszcz臋dno艣ci powsta艂ych z powodu nieutworzenia w bie偶膮cym roku szkolnym pierwszej klasy liceum og贸lnokszta艂c膮cego dla doros艂ych oraz 艣rodk贸w z rezerwy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wnioskowano o kwot臋 70 600 z艂 wynikaj膮c膮 konieczno艣ci wyp艂aty odpraw emerytalnych i nagr贸d jubileuszowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

V. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- W sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018. Program zacznie obowi膮zywa膰 1 stycznia 2018 r.
- W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Szko艂y Podstawowej Specjalnej
w Pyrzycach. Uchwa艂a ta stanowi akt za艂o偶ycielski szko艂y, kt贸ra funkcjonuje
od 1 wrze艣nia 2017 r.
- W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Szko艂y Policealnej dla Doros艂ych
w Pyrzycach. Uchwa艂a ta stanowi akt za艂o偶ycielski szko艂y, kt贸ra funkcjonuje
od 1 wrze艣nia 2017 r.
- W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Szko艂y Specjalnej Przysposabiaj膮cej do Pracy w Pyrzycach. Uchwa艂a ta stanowi akt za艂o偶ycielski szko艂y, kt贸ra funkcjonuje od 1 wrze艣nia 2017 r.
- W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Zasadniczej Szko艂y Zawodowej Specjalnej w Pyrzycach. Uchwa艂a ta stanowi akt za艂o偶ycielski szko艂y, kt贸ra funkcjonuje od 1 wrze艣nia 2017 r.
- W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Zasadniczej Szko艂y Zawodowej
w Pyrzycach. Uchwa艂a ta stanowi akt za艂o偶ycielski szko艂y, kt贸ra funkcjonuje
od 1 wrze艣nia 2017 r.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2018 r. Uchwalona wysoko艣膰 op艂at zacznie obowi膮zywa膰 od 1 stycznia 2018 r.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Realizacja uchwa艂y nast膮pi艂a
w momencie jej podj臋cia przez Rad臋.
- W sprawie rozpatrzenia skargi nr 12/17 z dnia 9 pa藕dziernika 2017 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego. Skarga zosta艂a uznana za bezzasadn膮. Rada zobowi膮za艂a Przewodnicz膮cego do zawiadomienia skar偶膮cego o sposobie za艂atwienia skargi.

VI. Przyj臋to informacje:
- Sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w II i III kwartale 2017 r.
- Ocena realizacji programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w Powiecie Pyrzyckim w roku 2016 oraz informacja z przedsi臋wzi臋膰 sportowo-rekreacyjnych i zamierze艅 na przysz艂y rok.
- Realizacja kierunk贸w rozwoju Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przyj臋tych przez Rad臋 Powiatu podczas sesji w grudniu 2016 r.
- Informacja o aktualnej sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

VII. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
28 pa藕dziernika
- Drugi Jesienny Turniej Ta艅ca Towarzyskiego o puchar Burmistrza Pyrzyc na hali OSiR w Pyrzycach.
6 listopada
- Wernisa偶 wystawy prac z pleneru malarskiego "U 藕r贸d艂a w poszukiwaniu 艣lad贸w 艣w. Ottona".
9 listopada
- Koncert uczni贸w Szko艂y Muzycznej w Pyrzycach w Pyrzyckim Domu Kultury.
11 listopada
- Powiatowe obchody Narodowego 艢wi臋ta Niepodleg艂o艣ci.
20 listopada
- 艢lubowanie uczni贸w klas mundurowych w Zespole Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach.
21 listopada
- Uroczysto艣ci z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Spo艂ecznej
i Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych.
22 listopada
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego.
24 listopada
- Inauguracja Roku Kulturalnego w Pyrzyckim Domu Kultury.
- Powiatowy Sejmik LZS w Przelewicach.
1 grudnia
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
- Otwarcie punktu przedszkolnego w szkole Podstawowej w Warnicach.
5 grudnia
- Oddanie do u偶ytku nowego chodnika w Lipianach.
- Posiedzenie Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska.
- Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-01-09 10:49:49
Data ostatniej modyfikacji : 2018-01-09 10:49:49
Liczba wy艣wietle艅 : 901licznik odwiedzin: 13419123