logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXXVII/179/17 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.

w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017

UCHWA艁A NR XXXVII/179/17
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.

w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1. Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2017 o kwot臋 118.035,00 z艂
z tego:
- dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 118.035,00 z艂
w tym:
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 118.035,00 z艂
rozdzia艂 80195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 118.035,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 0970. Wp艂ywy z ro偶nych dochod贸w o kwot臋 118.035,00 z艂.

搂 2. Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2017 o kwot臋 179.599,65 z艂
z tego:
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 179.599,65 z艂
w tym:
dzia艂 758 R脫呕NE ROZLICZENIA o kwot臋 30.000,00 z艂
rozdzia艂 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwot臋 30.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe "Adaptacja pomieszcze艅 dla os贸b niepe艂nosprawnych w Specjalnym O艣rodku Szkolno - Wychowawczym w Pyrzycach na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorz膮dowego Pyrzyce +" o kwot臋 30.000 z艂
搂 6069. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 30.000,00 z艂
dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 149.599,65 z艂
rozdzia艂 85403 Specjalne o艣rodki szkolno - wychowawcze o kwot臋 149.599,65 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 149.599,65 z艂

搂 3. Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2017 o kwot臋 539.599,65 z艂
z tego:
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 539.599,65 z艂
w tym:
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 274.000,00 z艂
rozdzia艂 80130 Szko艂y zawodowe o kwot臋 227.000,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4010. Wynagrodzenie osobowe pracownik贸w o kwot臋 181.000,00 z艂,
搂 4040. Wynagrodzenie osobowe pracownik贸w o kwot臋 12.000,00 z艂
搂 4110. Sk艂adniki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 1.500,00 z艂
搂 4120. Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 10.000,00 z艂
搂 4170. Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 3.000,00 z艂
搂 4260. Zakup energii o kwot臋 19.500,00 z艂
rozdzia艂 80144 Inne formy kszta艂cenia osobno niewymienione o kwot臋 37.500,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4010. Wynagrodzenie osobowe pracownik贸w o kwot臋 24.000,00 z艂,
搂 4170. Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 5.000,00 z艂
搂 4260. Zakup energii o kwot臋 6.000,00 z艂
搂 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 2.500,00 z艂
rozdzia艂 80150 Realizacja zada艅 wymagaj膮cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i m艂odzie偶y w szko艂ach podstawowych, gimnazjach, liceach og贸lnokszta艂c膮cych, liceach profilowanych i szko艂ach zawodowych oraz szko艂ach artystycznych o kwot臋 3.000,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4260. Zakup energii o kwot臋 3.000,00 z艂
rozdzia艂 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwot臋 6.500,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4110. Sk艂adniki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 6.500,00 z艂
dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 265.599,65 z艂
rozdzia艂 85403 Specjalne o艣rodki szkolno - wychowawcze o kwot臋 179.599,65 z艂
Starostwo Powiatowe "Adaptacja pomieszcze艅 dla os贸b niepe艂nosprawnych w Specjalnym O艣rodku Szkolno - Wychowawczym w Pyrzycach na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorz膮dowego Pyrzyce +" o kwot臋 30.000 z艂
搂 6069. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 30.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe "Termomodernizacja budynku Specjalnego O艣rodka Szkolno - Wychowawczego w Pyrzycach" o kwot臋 149.599,65 z艂
搂 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 615,00 z艂,
搂 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 148.984,65 z艂,
rozdzia艂 85410 Internaty i bursy szkolne o kwot臋 86.000,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 25.000,00 z艂
搂 4220. Zakup 艣rodk贸w 偶ywno艣ci o kwot臋 28.000,00 z艂
搂 4260. Zakup energii o kwot臋 25.000,00 z艂
搂 4300. Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 8.000,00 z艂

搂 4. Zwi臋ksza si臋 przychody bud偶etu powiatu na rok 2017 o kwot臋 241.965,00 z艂 w 搂 950 Wolne 艣rodki, o kt贸rych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

搂 5. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 6. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady


Ryszard Berdzik


UZASADNIENIE
Przedk艂adany projekt uchwa艂y wynika bie偶膮cej analizy kszta艂towania si臋 dochod贸w i wydatk贸w i konieczno艣ci dokonania zmian bud偶etu i w bud偶ecie powiatu na rok 2017 w zakresie, kt贸ry nale偶y do kompetencji Rady Powiatu.

I. Dochody
Zwi臋kszenie dochod贸w o kwot臋 118.035 z艂 w dziale 801, rozdziale 80195, 搂 0970) - w sierpniu bie偶膮cego roku wp艂yn臋艂a na rachunek powiatu kwota 118.034,86 z艂 tytu艂em ostatecznego rozliczenia projektu "Mobilno艣膰 drog膮 do zawodowej przysz艂o艣ci" realizowanego przez Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 CKU. Projekt zosta艂 zako艅czony w roku 2016. W zwi膮zku z powy偶szym w/w 艣rodki (w zaokr膮gleniu 118.035 z艂) stanowi膮 doch贸d bud偶etu powiatu w roku 2017 i nale偶y je wprowadzi膰 do bud偶etu.

II. Wydatki - zmiany mo偶na podzieli膰 na dwie grupy:

1. Zmiany dotycz膮ce dw贸ch projekt贸w realizowanych w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym, kt贸re dotycz膮 tylko zmiany klasyfikacji bud偶etowej a nie maj膮 wp艂ywu na og贸ln膮 kwot臋 wydatk贸w:
1) Zmniejszenie wydatk贸w zwi膮zanych z realizacj膮 projektu "Adaptacja pomieszcze艅 dla os贸b niepe艂nosprawnych w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorz膮dowego Pyrzyce +" o kwot臋 30.000 z艂 , dzia艂 758, rozdzia艂 75863 搂 6069 wynika z b艂臋dnie wprowadzonej klasyfikacji wydatk贸w. Dlatego te偶 nale偶y zwi臋kszy膰 dzia艂 854 rozdzia艂 85403 搂 6069 o ww. kwot臋.
2) Zmniejszenie wydatk贸w w dziale 854 rozdziale 85403 搂 6050 o kwot臋 149.599,65 z艂 - s膮 to 艣rodki zabezpieczone w bud偶ecie Powiatu na projekt pn. "Termomodernizacja budynku Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach". Obecnie Zachodniopomorski Urz膮d Wojew贸dzki uruchomi艂 艣rodki na t臋 inwestycj臋, dlatego te偶 istnieje konieczno艣膰 przeniesienia tych 艣rodk贸w na wk艂ad w艂asny do projektu, st膮d zwi臋kszenie w tym samy dziale i rozdziale na paragrafach z czwart膮 cyfr膮 9.

2. Zwi臋kszenie wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU o 艂膮czn膮 kwot臋 360.000 z艂 - z tego:
1) w dziale 801 o kwot臋 274.000 z艂
2) w dziale 854 o kwot臋 86.000 z艂

Pokrycie zwi臋kszenia wydatk贸w (360.000 z艂) b臋d膮 stanowi艂y:
- zwi臋kszone dochody w kwocie 118.035 z艂
- kwota wynikaj膮ca z r贸偶nicy pomi臋dzy zwi臋kszonymi dochodami i zwi臋kszonymi wydatkami (241.965 z艂) zostanie zrekompensowana zwi臋kszeniem przychod贸w z tytu艂u wolnych 艣rodk贸w pieni臋偶nych na koniec roku 2016 w kwocie 241.965,00 z艂.

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-12-01 11:30:15
Data ostatniej modyfikacji : 01.12.2017 11:30
Liczba wy艣wietle艅 : 166licznik odwiedzin: 8137089