logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXXVII/177/17 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi nr 8/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. na dzia艂ania Starosty Pyrzyckiego


UCHWA艁A NR XXXVII/177/17
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi nr 8/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. na dzia艂ania Starosty Pyrzyckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 228 i 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂1. Rada Powiatu uznaje si臋 za organ niew艂a艣ciwy do za艂atwienia skargi nr 8/17 z dnia 28 czerwca 2017 r., uzupe艂nionej pismem z dnia 10 lipca 2017 r. na dzia艂anie Starosty Pyrzyckiego ze wzgl臋du na przedmiot skargi - zgodnie z uzasadnieniem za艂膮czonym do niniejszej uchwa艂y.

搂2. Rada Powiatu wskazuje skar偶膮cemu, 偶e organem w艂a艣ciwym do zbadania zasadno艣ci zarzut贸w skargi nr 8/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. pozostaje prokurator.

搂3. Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do przekazania Skar偶膮cemu niniejszej uchwa艂y.

搂4. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIKZa艂膮cznik do Uchwa艂y Nr XXXVII/177/17
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.

UZASADNIENIE
W dniu 29 czerwca 2017 r. do Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego wp艂yn臋艂a skarga na dzia艂ania pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, tj. na dyrektora Wydzia艂u Architektury i Budownictwa, na Geodet臋 Powiatowego oraz na Wicestarost臋 Pyrzyckiego. Powy偶sze osoby wykonuj膮 zadania i obowi膮zki w imieniu Starosty Pyrzyckiego.
Skar偶膮cy uzupe艂ni艂 (na wezwanie Przewodnicz膮cego Rady) skarg臋 pismem z dnia 10 lipca 2017 r.
W tre艣ci skargi zarzucono osobom pe艂ni膮cym ww. funkcje: "niedope艂nienie obowi膮zk贸w, przekroczenie uprawnie艅, po艣wiadczenie nieprawdy w dokumentach oraz fa艂szowanie dokument贸w". W ocenie Rady Powiatu zarzuty sformu艂owane przez Skar偶膮cego odpowiadaj膮 sw膮 tre艣ci膮 znamionom czyn贸w zabronionych, szczeg贸艂owo okre艣lonych w przepisach ustawy Kodeks karny:
1) w art. 231 dotycz膮cym przekroczenia uprawnie艅 lub niedope艂nienia obowi膮zk贸w przez funkcjonariusza publicznego (przest臋pstwo nadu偶ycia uprawnie艅);
2) art. 270 dotycz膮cym u偶ycia za autentyczny, podrobienia lub przerobienia dokumentu (tzw. fa艂szerstwo materialne);
3) art. 271 dotycz膮cym po艣wiadczenia nieprawdy co do okoliczno艣ci maj膮cej znaczenie prawne przez funkcjonariusza publicznego lub inn膮 osob臋 uprawnion膮 do wystawienia dokumentu (tzw. fa艂szerstwo intelektualne).

Z uwagi na powy偶sze wskaza膰 nale偶y, 偶e organem w艂a艣ciwym do 艣cigania przest臋pstw pozostaje prokurator. Zatem Skar偶膮cy uznaj膮c, 偶e istnieje - w jego prze艣wiadczeniu - mo偶liwo艣膰 podejrzenia pope艂nienia przest臋pstwa przez wskazanych na wst臋pie pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Pyrzycach dzia艂aj膮cych w imieniu Starosty Pyrzyckiego - powinien zawiadomi膰 o tym fakcie organy w艂a艣ciwe do 艣cigania przest臋pstw.

Rada Powiatu wskazuje, 偶e zgodnie z art. 231 ustawy Kodeks post臋powania administracyjnego "je偶eli organ, kt贸ry otrzyma艂 skarg臋, nie jest w艂a艣ciwy do jej rozpatrzenia, obowi膮zany jest niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie siedmiu dni, przekaza膰 j膮 w艂a艣ciwemu organowi, zawiadamiaj膮c r贸wnocze艣nie o tym skar偶膮cego, albo wskaza膰 mu w艂a艣ciwy organ".
Organowi, do kt贸rego b艂臋dnie skierowano skarg臋, pozostawia si臋 wi臋c alternatyw臋: nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 7 dni organ winien przekaza膰 j膮 organowi w艂a艣ciwemu albo wskaza膰 skar偶膮cemu w艂a艣ciwy organ. Wyb贸r w艂a艣ciwego w tym wzgl臋dzie adresata skargi nale偶y do organu. Korzystaj膮c z powy偶szego ustawowego uprawnienia Rada Powiatu Pyrzyckiego postanowi艂a wskaza膰 Skar偶膮cemu w艂a艣ciwy organ, do kt贸rego powinien on skierowa膰 pismo zawieraj膮ce zarzuty pope艂nienia okre艣lonego rodzaju przest臋pstw.


POUCZENIE o tre艣ci art. 239 Kpa - W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zosta艂a uznana za bezzasadn膮 i jej bezzasadno艣膰 wykazano w odpowiedzi na skarg臋, a skar偶膮cy ponowi艂 skarg臋 bez wskazania nowych okoliczno艣ci - organ w艂a艣ciwy do jej rozpatrzenia mo偶e podtrzyma膰 swoje poprzednie stanowisko z odpowiedni膮 adnotacj膮 w aktach sprawy - bez zawiadamiania skar偶膮cego.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-12-01 11:25:43
Data ostatniej modyfikacji : 2017-12-01 11:25:43
Liczba wy艣wietle艅 : 724licznik odwiedzin: 11203434