logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 27 wrze艣nia do 24 pa藕dziernika 2017 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 27 wrze艣nia do 24 pa藕dziernika 2017 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1) 27 wrze艣nia 2017 r.
2) 29 wrze艣nia 2017 r.
3) 4 pa藕dziernika 2017 r.
4) 11 pa藕dziernika 2017 r.
5) 18 pa藕dziernika 2017 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018.
- W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Szko艂y Podstawowej Specjalnej
w Pyrzycach.
- W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Szko艂y Policealnej dla Doros艂ych
w Pyrzycach.
- W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Szko艂y Specjalnej Przysposabiaj膮cej do Pracy w Pyrzycach.
- W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Zasadniczej Szko艂y Zawodowej Specjalnej w Pyrzycach.
- W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Zasadniczej Szko艂y Zawodowej
w Pyrzycach.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2018 r.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Uchwa艂膮 wprowadzono do bud偶etu powiatu dotacj臋 celow膮 w wysoko艣ci 24 980 z艂 z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Spo艂ecznej, dotacj臋 celow膮 w wysoko艣ci 22 896 z艂 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dotacje o 艂膮cznej warto艣ci 80 176 z艂 przeznaczone dla Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci oraz dotacj臋 celow膮 w wysoko艣ci 300 000 z艂 przekazan膮 przez Gmin臋 Pyrzyce w ramach wsp贸艂finansowania przebudowy drogi powiatowej
w Ryszewku. Zmniejszono r贸wnie偶 o kwot臋 1 820 z艂 dotacj臋 celow膮 dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017. Dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie upowa偶nienia dyrektora Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli. Uchwa艂膮 upowa偶nia si臋 Ew臋 G膮siorowsk膮-Naw贸j, dyrektora Wydzia艂u Dr贸g
i Komunikacji do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie zmiany specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia. W specyfikacji na przebudow臋 drogi powiatowej nr 1559Z 呕ab贸w-Mechowo na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 Ryszewko od km 1+220 do km 1+590 Etap 1 zmianie ulegaj膮 znaczenia kryteri贸w oceny ofert. Przyj臋ty stosunek ceny i terminu realizacji 90/10 zostaje zmieniony na 60/40.
- W sprawie upowa偶nienia Starosty Pyrzyckiego do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli zwi膮zanych z prowadzeniem post臋powa艅 o zam贸wienia publiczne. Na mocy takiego upowa偶nienia Starosta mo偶e jednoosobowo podpisywa膰 dokumenty powstaj膮ce w trakcie post臋powania, co znacznie usprawni jego przeprowadzenie.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie dochod贸w Zespo艂u Szk贸艂 nr 1. Dodatkowy doch贸d stanowi艂y 艣rodki w wysoko艣ci 13 890,94 z艂 otrzymane jako odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej po zalaniu piwnic. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i przygotowa艂 stosowny projekt uchwa艂y rady powiatu.
- W sprawie wniosku o zmian臋 w planie finansowym projektu "Termomodernizacja budynku Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach". Zmiana polega艂a na przesuni臋ciu kwoty 12 954 z艂 pomi臋dzy paragrafami. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zmian臋 w planie finansowym Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Wniosek dotyczy艂 zwi臋kszenia wydatk贸w o kwot臋 114 tys. z艂. Cz臋艣膰 tej kwoty w wysoko艣ci 50 100 z艂 mo偶na przesun膮膰 z innych paragraf贸w,
a kwot臋 63 900 z艂 przenie艣膰 z uwolnionych 艣rodk贸w zabezpieczonych na termomodernizacj臋. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci nagr贸d dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Proponuje si臋 nagrody dla trzech dyrektor贸w
w wysoko艣ci 1 800 z艂 netto i dla dw贸ch w wysoko艣ci 1 500 z艂. Na podstawie wniosk贸w dyrektor贸w proponuje si臋 przyznanie nagr贸d w wysoko艣ci 1 400 z艂 netto o艣miu nauczycielom oraz nagr贸d rzeczowych o warto艣ci 500 z艂 dla dziewi臋ciu pracownik贸w administracji. Zarz膮d zaakceptowa艂 taki przydzia艂 nagr贸d.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie planu wydatk贸w na bezpiecze艅stwo publiczne
i ochron臋 przeciwpo偶arow膮. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie 艣rodk贸w w rozdziale 75495 o kwot臋 9 100 z艂, kt贸ra zostanie przeznaczona na sfinansowanie pomocy dla Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach przy remoncie pomieszcze艅, zakupie poch艂aniacza wilgoci oraz wydatk贸w na s艂u偶b臋 adaptacyjn膮 dodatkowych policjant贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kwota 14 731 z艂 przeznaczona zostanie na pokrycie wydatk贸w, kt贸rych nie przewidziano w planie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o rozwa偶enie mo偶liwo艣ci wygospodarowania wolnych pomieszcze艅 w budynku Starostwa i przeniesienie do nich pracownik贸w administracyjnych Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji, kt贸rzy obecnie maj膮 siedzib臋
w budynku przy ulicy Stargardzkiej. Rozlokowanie pracownik贸w jednego wydzia艂u w oddzielnych budynkach powoduje znaczne utrudnienie w pracy i obs艂udze interesant贸w. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋. Jest to mo偶liwe i nie b臋dzie problemu
z przygotowaniem wolnych pomieszcze艅 dla pracownik贸w administracyjnych. Natomiast pracownicy fizyczni b臋d膮 nadal musieli zajmowa膰 pomieszczenia
w budynku przy ulicy Stargardzkiej. Przeniesienie pracownik贸w mo偶e nast膮pi膰 od 1 listopada 2017 r.
- W sprawie wniosku o uniewa偶nienie post臋powania o zam贸wienie publiczne prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na remont drogi powiatowej nr 1559Z 呕ab贸w-Mechowo na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 Ryszewko od km 1+220 do km 1+590 Etap 1. W wyznaczonym terminie sk艂adania ofert, tj. do dnia 2 pa藕dziernika 2017 r. nie wp艂yn臋艂a 偶adna oferta. W takim przypadku, w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych, Zmawiaj膮cy uniewa偶nia post臋powanie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na uniewa偶nienie post臋powania.

IV. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2017 roku. 艢rodki b臋d膮 wydatkowane przez Powiatowy Urz膮d Pracy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z uchwa艂膮.
- W sprawie rozpatrzenia skargi nr 8/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego. Rada Powiatu Pyrzyckiego nie jest w艂a艣ciwa do rozpatrzenia tej skargi. Skarga Zawiadomiono skar偶膮cego, 偶e organem w艂a艣ciwym do zbadania zasadno艣ci zarzut贸w jest prokurator.
- W sprawie rozpatrzenia skarg nr 9/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., nr 10/17 z dnia 30 lipca 2017 r. oraz nr 11/17 z dnia 7 wrze艣nia 2017 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego. Skargi zosta艂y uznane za bezzasadne i nie wymaga艂y zawiadomienia skar偶膮cego.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Realizacja uchwa艂y nast膮pi艂a w momencie jej podj臋cia przez Rad臋.
- W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2017-2026. Zmiany wynikaj膮 z podj臋tych uchwa艂 bud偶etowych w okresie od 31 stycznia 2017 r.

V. Przyj臋to informacje:
- Dzia艂alno艣膰 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- Dzia艂alno艣膰 Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych oraz informacja nt. mo偶liwo艣ci powstawania i rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych.
- Informacja o dzia艂aniach na rzecz kultury, ochrony zabytk贸w i opieki nad zabytkami.
- Informacja Zarz膮du Powiatu o dzia艂aniach zwi膮zanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego.
- Ocena przygotowa艅 do zimowego oraz letniego utrzymania dr贸g oraz sprawozdanie z przeprowadzonych prac, remont贸w i inwestycji.

VI. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
28 wrze艣nia
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego.
30 wrze艣nia
- Do偶ynki w Letninie
3 pa藕dziernika
- Spotkanie z dyrektorami jednostek o艣wiatowych.
- Obchody Dnia Lekarza w Szpitalu Powiatowym.
9 pa藕dziernika
- Spotkanie z w贸jtami i burmistrzami z terenu powiatu pyrzyckiego.
11 pa藕dziernika
- Obchody Dnia Seniora w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
12 pa藕dziernika
- Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie.
13 pa藕dziernika
- Obchody 70-lecia Edukacji w Gminie Bielice
- Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole szk贸艂 nr 2 CKU
15 pa藕dziernika
- Obchody 30-lecia powstania parafii NMP Bolesnej w Pyrzycach, 25-lecia nadania jej nazwy oraz 100-lecia objawienia Matki Boskiej Fatimskiej.
16 pa藕dziernika
- Uroczyste przekazanie Komendantowi Policji w Pyrzycach pomocy dydaktycznej autochodzika i osuszacza powietrza do archiwum.
- Spotkanie u Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie w sprawie podj臋cia dzia艂a艅 os艂onowych dla rolnik贸w.
19 pa藕dziernika
- Podpisanie um贸w na zimowe utrzymanie dr贸g powiatowych w latach 2017-2020.
24 pa藕dziernika
- Posiedzenie Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska.
- Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-11-27 15:58:34
Data ostatniej modyfikacji : 2017-11-27 15:58:34
Liczba wy艣wietle艅 : 909licznik odwiedzin: 13419096