logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a nr 90/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie og艂oszenia naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach

Uchwa艂a nr 90/2017
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie og艂oszenia naboru na stanowisko dyrektora
Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Pyrzycach


Na podstawie art. 32. ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorz膮dowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

1. Og艂asza si臋 nab贸r na stanowisko dyrektora Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach.
2. Tre艣膰 og艂oszenia stanowi za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Do rozstrzygni臋cia naboru, o kt贸rym mowa w 搂 1 pkt. 1 powo艂uje si臋 komisj臋 rekrutacyjn膮 w sk艂adzie:
1) Mariusz Majak - Sekretarz Powiatu - przewodnicz膮cy komisji;
2) El偶bieta Marsza艂ek - g艂贸wny specjalista ds. kadrowych - sekretarz Komisji;
3) Krzysztof Kunce - Geodeta Powiatowy - cz艂onek Komisji.

搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Sekretarzowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu poprzez:
1) wywieszenie na tablicy og艂osze艅 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach;
2) opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Stanis艂aw St臋pie艅 ....................................
Bart艂omiej Kr贸likowski ....................................
Ewa G膮siorowska-Naw贸j ....................................
Jaros艂aw Ileczko ....................................
Wiktor To艂oczko ....................................

Za艂膮cznik
do uchwa艂y nr 90/2017
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 8 listopada 2017 r.


ZARZ膭D POWIATU PYRZYCKIEGO
og艂asza
NAB脫R NA STANOWISKO DYREKTORA
POWIATOWEGO O艢RODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ - JEDNOSTKI BUD呕ETOWEJ (PODGiK)
UL. G艁OWACKIEGO 22
74-200 PYRZYCE

1) Wymagania niezb臋dne:

a. obywatelstwo polskie,
b. pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych,
c. brak skazania prawomocnym wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
d. nieposzlakowana opinia,
e. posiadanie co najmniej czteroletniego sta偶u pracy lub wykonywanie przez co najmniej 4 lata dzia艂alno艣ci gospodarczej o charakterze zgodnym
z wymaganiami na danym stanowisku,
f. wykszta艂cenie wy偶sze geodezyjne o specjalno艣ci geodezja i kartografia lub specjalno艣ci pokrewnej,
g. posiadanie uprawnie艅 zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
w zakresie, o kt贸rym mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1629).

2) Wymagania dodatkowe:

a. do艣wiadczenie zawodowe w organach w administracji publicznej w tym geodezyjnej i kartograficznej,
b. znajomo艣膰 przepis贸w ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1629) oraz rozporz膮dze艅 wykonawczych do ww. ustawy,
c. znajomo艣膰 przepis贸w ustawy o samorz膮dzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868),
d. znajomo艣膰 przepis贸w ustawy - kodeks post臋powania administracyjnego
z dnia 14 czerwca 1960 roku (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257),
e. umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera w zakresie edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego,
f. kreatywno艣膰 i komunikatywno艣膰,
g. umiej臋tno艣膰 samodzielnej pracy na stanowisku.

3) Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

a. organizowanie pracy PODGiK - jednostki bud偶etowej,
b. dysponowanie 艣rodkami finansowymi okre艣lonymi w planie finansowym PODGiK i ponoszenie odpowiedzialno艣ci za ich prawid艂owe wykorzystanie,
c. wykonywanie czynno艣ci pracodawcy w stosunku do os贸b zatrudnionych
w PODGiK,
d. organizacja obsady kadrowej, zapotrzebowania sprz臋towego i zabezpieczenie pracy,
e. weryfikacja opracowa艅 geodezyjnych i kartograficznych podlegaj膮cych zg艂oszeniu i przekazaniu wynik贸w tych opracowa艅 do pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod wzgl臋dem zgodno艣ci ich wykonania
z przepisami i standardami technicznymi,
f. nadz贸r nad prowadzeniem, przetwarzaniem i udost臋pnianiem danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz kontrolowanie jako艣ci danych wprowadzanych do zasobu,
g. weryfikacja poprawno艣ci dokument贸w i materia艂贸w sporz膮dzanych przez O艣rodek i weryfikacja poprawno艣ci faktur za czynno艣ci PODGiK,
h. zabezpieczenie pracy (miejsce ,sprz臋t) narad koordynacyjnych w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
i. sporz膮dzanie raport贸w, sprawozda艅, ankiet i analiz w zakresie danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
j. sporz膮dzanie plan贸w i raport贸w finansowych zwi膮zanych z dochodami
i wydatkami z tytu艂u gospodarowania zasobem geodezyjnym
i kartograficznym.

4) Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a. wymiar czasu pracy - pe艂ny etat,
b. podstawowy system czasu pracy - godziny pracy od 7:30 do 15:30,
c. pierwsza umowa o prac臋 na czas okre艣lony nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy
z mo偶liwo艣ci膮 p贸藕niejszego zatrudnienia na czas okre艣lony lub nieokre艣lony,
d. miejsce pracy: Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Pyrzycach przy ul. G艂owackiego 22,
e. brak mo偶liwo艣ci prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz wykonywania innych zaj臋膰 z zakresu geodezji na terenie dzia艂alno艣ci Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach.

5) Wymagane dokumenty:

a. 偶yciorys (CV) z uwzgl臋dnieniem informacji o wykszta艂ceniu i przebiegu pracy zawodowej),
b. kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie (Dz.U. z 2006 Nr 125, poz.869)
c. list motywacyjny,
d. kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie,
e. kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych posiadanie uprawnie艅 zawodowych,
f. kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych sta偶 pracy,
g. o艣wiadczenie o spe艂nieniu wymaga艅 okre艣lonych w pkt. 1 lit. a-d,
h. o艣wiadczenie o wyra偶aniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby post臋powania konkursowego o tre艣ci: "Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.922) oraz ustaw膮 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902).

6) Inne dokumenty:

a. kserokopie innych dokument贸w dotycz膮cych posiadanych kwalifikacji, uko艅czonych kurs贸w, szkole艅 zwi膮zanych z charakterem pracy na stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4, pok贸j 106 (I pi臋tro) lub przes艂a膰 poczt膮 na adres:
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
ul. Lipia艅ska 4
74-200 Pyrzyce
z dopiskiem na kopercie:
"Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urz臋dnicze: dyrektor Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach"

w terminie do dnia 24 listopada 2017 r. (decyduje data wp艂ywu do Starostwa).

Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do urz臋du po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.

Nab贸r zostanie przeprowadzony w 2 etapach:
1 etap - weryfikacja z艂o偶onych ofert pod wzgl臋dem formalnym,
2 etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Do 2 etapu zaproszeni zostan膮 kandydaci, kt贸rzy spe艂ni膮 wszystkie wymagania formalne (kandydaci zostan膮 powiadomieni telefonicznie o zakwalifikowaniu do 2 etapu naboru).

Osoba wy艂oniona w drodze naboru, z kt贸r膮 b臋dzie nawi膮zany stosunek pracy jest zobowi膮zana przed dniem zatrudnienia przedstawi膰 za艣wiadczenie o niekaralno艣ci
z Krajowego Rejestru Karnego.

Informacje o wynikach naboru umieszczona b臋dzie na tablicy informacyjnej
w budynku Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, tablicy informacyjnej Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego Pyrzycach (www. pyrzyce.samorzady.pl).Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-11-27 15:49:20
Data ostatniej modyfikacji : 27.11.2017 15:49
Liczba wy艣wietle艅 : 209licznik odwiedzin: 8315002