logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 35/2017 z dnia 20 wrze艣nia 2017 r.Protok贸艂 nr 35/2017
z dnia 20 wrze艣nia 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Przed rozpocz臋ciem posiedzenia Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 poprosi艂 Ew臋 G膮siorowsk膮-Naw贸j o z艂o偶enie 艣lubowania pracownika samorz膮dowego. Ewa G膮siorowska-Naw贸j odczyta艂a tekst 艣lubowania i z艂o偶y艂a pod nim podpis. Starosta po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia i protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmiany w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu o kwot臋 807 500 z艂, kt贸ra zabezpieczy wydatki prognozowane do ko艅ca roku 2017. Brak 艣rodk贸w na finansowanie dzia艂alno艣ci plac贸wki wynika z niedoszacowania bud偶etu przyj臋tego na podstawie subwencji o艣wiatowej. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu zaproponowa艂 zwi臋kszenie dochod贸w o kwot臋 118 035 z艂, zrefundowan膮 po rozliczeniu projektu "Mobilno艣膰 drog膮 do zawodowej przysz艂o艣ci", zwi臋kszenie przychod贸w o kwot臋 241 965 z艂 z tytu艂u wolnych 艣rodk贸w na koniec 2016 r. oraz przeniesienie kwoty 240 000 z艂 w ramach dzia艂u 801. Brakuj膮ce do realizacji wniosku 210 000 z艂 zostanie przekazane jednostce w IV kwartale po analizie bie偶膮cych wydatk贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie rozwi膮zanie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zmiana polega na przesuni臋ciu zaoszcz臋dzonej kwoty 36 500 z艂 z rozdzia艂u 85508 搂 4010 - wynagrodzenia osobowe pracownik贸w do rozdzia艂u 85510 搂 3110 - 艣wiadczenia spo艂eczne z przeznaczeniem na pomoc pieni臋偶n膮 na kontynuacj臋 nauki, usamodzielnienia oraz pomoc rzeczow膮 dla wychowank贸w opuszczaj膮cych plac贸wki opieku艅czo-wychowawcze. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋cia 艣rodk贸w w wysoko艣ci 240 000 z艂 w ramach dzia艂u 801 w celu zwi臋kszenia planu wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Do bud偶etu wprowadza si臋 dotacj臋 w wysoko艣ci 1 573,46 z艂 przyznan膮 na zakup podr臋cznik贸w dla uczni贸w Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. uchwa艂膮 dokonuje si臋 zwi臋kszenia wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU o kwot臋 360 tys. z艂 oraz przesuni臋cia 艣rodk贸w na wk艂ad w艂asny do projekt贸w realizowanych
w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2017-2026. Wprowadzone zmiany wynikaj膮 z uchwa艂 finansowych podj臋tych w okresie od 14 grudnia 2016 r. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na dokonanie zmian
w cenniku us艂ug 艣wiadczonych przez Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU. Zmiany wynikaj膮 ze wzrostu cen artyku艂贸w spo偶ywczych, op艂aty za wynajem sali oraz uwzgl臋dnienia podatku VAT. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na pobieranie kaucji od wychowank贸w internatu Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU. Kaucja w wysoko艣ci 50 z艂 b臋dzie pobierana od uczni贸w na pokrycie ewentualnych szk贸d wynikaj膮cych z celowej dewastacji. Kaucja b臋dzie przechowywana na koncie depozytowym i zostanie zwr贸cona po zako艅czeniu edukacji. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie wynagrodzenia zasadniczego pracownika administracyjnego w Powiatowym Mi臋dzyszkolnym O艣rodku Sportowym. Wnioskuje si臋 o kwot臋 200 z艂 brutto. Obecne wynagrodzenie kszta艂tuje si臋 na poziomie p艂acy minimalnej, a planowana regulacja p艂ac nie obejmuje pracownik贸w PMOS. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli. Do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w sprawach maj膮tkowych w imieniu Powiatu Pyrzyckiego upowa偶nia si臋 Stanis艂awa St臋pnia - Starost臋 Pyrzyckiego i i Bart艂omieja Kr贸likowskiego - Wicestarost臋. W przypadku nieobecno艣ci Starosty lub Wicestarosty, drug膮 osob膮 upowa偶nion膮 do sk艂adania o艣wiadczenia woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego jest cz艂onek Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego Ewa G膮siorowska-Naw贸j. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 z otwarcia ofert na zimowe utrzymanie dr贸g powiatowych. Zam贸wienie b臋dzie realizowane w latach 2017-2020 i jest podzielone na 6 zada艅. Powiat przeznaczy艂 na jego sfinansowanie kwot臋 660 tys. z艂. Oferty na realizacj臋 tego zam贸wienia otrzymano od trzech wykonawc贸w. Po przyznaniu punktacji ka偶dy z wykonawc贸w zdoby艂 najwy偶sz膮 liczb臋 punkt贸w dla dw贸ch r贸偶nych zada艅. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.
Starosta przedstawi艂 wniosek o uniewa偶nienie post臋powania na przebudow臋 drogi powiatowej nr 1616Z - ul. M艂odych Technik贸w w Pyrzycach. W dniu 1 wrze艣nia 2017 r. Powiat Pyrzycki wszcz膮艂 post臋powanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizacj臋 tego zadania, przeznaczaj膮c na jego sfinansowanie kwot臋 190 tys. z艂. W wyznaczonym terminie sk艂adania ofert wp艂yn臋艂a tylko jedna oferta. Cena z艂o偶onej oferty wynosi 280 506,56 z艂 brutto, a okres realizacji zam贸wienia - 100 dni od dnia podpisania umowy. Z uwagi na fakt, 偶e cena oferty znacznie przewy偶sza zabezpieczon膮 kwot臋 i nie jest mo偶liwe jej zwi臋kszenie wnioskuje si臋
o uniewa偶nienia post臋powania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Bart艂omiej Kr贸likowski Wicestarosta przedstawi艂 wyst膮pienia pokontrolne sformu艂owane po kontroli w Szpitalu Powiatowym. W celu usprawnienia funkcjonowania Szpitala zaleca si臋:
1) podj臋cie dzia艂a艅 zwi臋kszaj膮cych przychody z dzia艂alno艣ci szpitala na poziomie umo偶liwiaj膮cym bilansowanie si臋 poszczeg贸lnych oddzia艂贸w szpitala,
w szczeg贸lno艣ci oddzia艂u chirurgicznego i oddzia艂u urazowo-ortopedycznego;
2) podj臋cie dzia艂a艅 zwi膮zanych z rozszerzeniem zakresu us艂ug medycznych 艣wiadczonych przez szpital, w szczeg贸lno艣ci w zakresie funkcjonowania poradni przyszpitalnych;
3) podj臋cie pilnych dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do unormowania sytuacji finansowej szpitala w zakresie ustabilizowania bud偶etu szpitala, w spos贸b umo偶liwiaj膮cy bie偶膮ce rozliczenia z kontrahentami i niedopuszczanie do istnienia zobowi膮za艅 wymagalnych;
4) podj臋cie dzia艂a艅 zwi膮zanych z dostosowaniem szpitala do obowi膮zuj膮cych standard贸w w zakresie przeprowadzenia wymaganych i zaplanowanych inwestycji, w szczeg贸lno艣ci podj臋cie dzia艂a艅 umo偶liwiaj膮cych pozyskanie dofinansowania ze 艣rodk贸w krajowych i/lub unijnych na planowane inwestycje;
5) podj臋cie dzia艂a艅 umo偶liwiaj膮cych skr贸cenie kolejek dla pacjent贸w do poradni przyszpitalnych i na planowe zabiegi w oddzia艂ach szpitalnych;
6) podj臋cie dzia艂a艅 umo偶liwiaj膮cych zabezpieczenie w pe艂nej wysoko艣ci 艣rodk贸w finansowych w bud偶ecie Szpitala na mog膮ce wyst膮pi膰 w przysz艂o艣ci ewentualne zobowi膮zania w tocz膮cych si臋 procesach odszkodowawczych;
7) ze wzgl臋du na du偶e koszty bada艅 i analiz medycznych, podj臋cie dzia艂a艅 zwi膮zanych z renegocjacj膮 cen z dostawc膮 艣wiadczonych us艂ug lub rozwa偶enie mo偶liwo艣ci uruchomienia w strukturze Szpitala w艂asnego laboratorium analitycznego;
8) w rejestrze zarz膮dze艅 stosowa膰 pe艂n膮 numeracj臋 cyfrow膮 bez dodawania liter;
9) przeprowadzi膰 badania ankietowe satysfakcji pacjent贸w z udzielonych 艣wiadcze艅 zdrowotnych.
Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z takimi zaleceniami i zatwierdzi艂 je w wyniku g艂osowania:
4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-10-05 07:20:01
Data ostatniej modyfikacji : 2017-10-05 07:20:01
Liczba wy艣wietle艅 : 928licznik odwiedzin: 13394745