logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a nr 79/2017 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.

w sprawie upowa偶nienia dyrektora Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu zarz膮dcy dr贸g powiatowych - Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli

Uchwa艂a nr 79/2017
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.

w sprawie upowa偶nienia dyrektora Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu zarz膮dcy dr贸g powiatowych - Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli


Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zmianami), art. 21 ust. 1a w zwi膮zku z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zmianami), art. 64a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami) i art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:搂 1. Upowa偶nia si臋 Ew臋 G膮siorowsk膮-Naw贸j do prowadzenia spraw, post臋powa艅 i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w zakresie zada艅 zwi膮zanych z zarz膮dem drogami powiatowymi, w tym sk艂adania o艣wiadcze艅 woli dotycz膮cych:
1. opracowywania projekt贸w plan贸w rozwoju sieci drogowej;
2. opracowywania projekt贸w plan贸w finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dr贸g oraz drogowych obiekt贸w in偶ynierskich;
3. pe艂nienia funkcji inwestora;
4. utrzymania nawierzchni drogi, chodnik贸w, drogowych obiekt贸w in偶ynierskich, urz膮dze艅 zabezpieczaj膮cych ruch i innych urz膮dze艅 wi膮zanych z drog膮;
5. realizacja zada艅 w zakresie in偶ynierii ruchu;
6. koordynacja rob贸t w pasie drogowym;
7. wydawania zezwole艅 na zaj臋cie pasa drogowego i zjazdy z dr贸g oraz pobieranie op艂at i kar pieni臋偶nych;
8. prowadzenia ewidencji dr贸g, obiekt贸w mostowych, tuneli, przepust贸w oraz udost臋pnienie ich na 偶膮danie uprawnionym organom;
9. sporz膮dzania informacji o drogach publicznych oraz przekazywania ich Generalnemu Dyrektorowi Dr贸g Krajowych i Autostrad;
10. przeprowadzenia okresowych kontroli stanu dr贸g i drogowych obiekt贸w in偶ynierskich;
11. wykonania rob贸t interwencyjnych, rob贸t utrzymaniowych i zabezpieczaj膮cych,
12. przeciwdzia艂ania niszczeniu dr贸g przez ich u偶ytkownik贸w;
13. przeciwdzia艂ania niekorzystnym przeobra偶eniom 艣rodowiska mog膮cym powsta膰 lub powstaj膮cym w nast臋pstwie budowy lub utrzymania dr贸g;
14. wprowadzenia ogranicze艅 lub zamykanie dr贸g i drogowych obiekt贸w in偶ynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazd贸w drogami r贸偶nej kategorii, gdy wyst臋puje bezpo艣rednie zagro偶enie bezpiecze艅stwa os贸b lub mienia;
15. dokonywania okresowych pomiar贸w ruchu drogowego;
16. utrzymania zieleni przydro偶nej w tym sadzenia i usuwania drzew oraz krzew贸w;
17. prowadzenia gospodarki gruntami i innymi nieruchomo艣ciami pozostaj膮cymi w zarz膮dzie organu zarz膮dzaj膮cego drog膮;
18. prowadzenia post臋powa艅 i wydawania zezwole艅 kategorii I na przejazdy pojazd贸w nienormatywnych;
19. uzgadniania lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszar贸w przyleg艂ych do pasa drogowego.

搂 2. Upowa偶nienia udziela si臋 na czas zajmowania przez Ew臋 G膮siorowsk膮-Naw贸j stanowiska dyrektora Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Stanis艂aw St臋pie艅 ....................................
Bart艂omiej Kr贸likowski ....................................
Ewa G膮siorowska-Naw贸j ....................................
Jaros艂aw Ileczko ....................................
Wiktor To艂oczko ....................................


Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-10-03 09:51:08
Data ostatniej modyfikacji : 03.10.2017 08:51
Liczba wy艣wietle艅 : 294licznik odwiedzin: 8465318