logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 22 marca do 26 kwietnia 2017 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 22 marca do 26 kwietnia 2017 r.


Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1) 29 marca 2017 r.
2) 5 kwietnia 2017 r.
3) 12 kwietnia 2017 r.
4) 20 kwietnia 2017 r.
5) 26 kwietnia 2017 r.I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXIII/160/17 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 marca 2017 r. sprawie dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2017 roku.
- O zmianie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie og艂oszenia II otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2017 roku zada艅 publicznych. Konkurs obejmowa艂 cztery rodzaje zada艅 - zaj臋cia edukacyjno-wychowawcze w dziedzinie ekologii, propagowanie kultury fizycznej poprzez organizacj臋 lub uczestniczenie w imprezach, zawodach oraz zaj臋ciach sportowych, zaj臋cia integracyjne dla os贸b niepe艂nosprawnych, oraz popularyzacja kultury i sztuki lub ochrona d贸br kultury i dziedzictwa narodowego. Na realizacj臋 zada艅 konkursowych, przeznaczono 艣rodki finansowe w wysoko艣ci 8 800 z艂.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego w 2017 roku. Wysoko艣ci dotacji wynikaj膮 z metryczki subwencji o艣wiatowej i na rok 2017 s膮 nast臋puj膮ce: na jednego wychowanka wymagaj膮cego stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a tak偶e z upo艣ledzeniem umys艂owym w stopniu g艂臋bokim oraz z upo艣ledzeniem umys艂owym
z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi - 4 172,88 z艂, na jedno dziecko obj臋te wczesnym wspomaganiem rozwoju - 368,97 z艂, na jednego wychowanka m艂odzie偶owego o艣rodka socjoterapii - 2 855,13 z艂, na jednego ucznia specjalnego gimnazjum - 1 190,37 z艂.
- W sprawie wyra偶enia zgody na rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂
nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach na rok szkolny 2017/2018. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na uruchomienie kszta艂cenia dla doros艂ych w formie zaocznej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kierunku projektowanie
i wytwarzanie wyrob贸w odzie偶owych oraz uruchomienie w Policealnej Szkole dla Doros艂ych kszta艂cenia zaocznego w kierunku technik administracji.
- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach za 2016 rok. Strata w kwocie netto - 717 632,77 z艂 zostanie pokryta
z kapita艂u zak艂adowego zgromadzonego w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz z dodatniego wyniku finansowego wypracowanego przez Szpital Powiatowy
w Pyrzycach w latach przysz艂ych.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu drogi kategorii dr贸g powiatowych
i zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017. Zmiana polega艂a na przesuni臋ciu kwoty 422 z艂 z rezerwy og贸lnej na obj臋cie ubezpieczeniem zdrowotnym ucznia Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego, kt贸ry nie podlega obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu艂u.
- W sprawie w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w II otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2017 r. W sk艂ad komisji weszli: Wioletta Balcerzyk, Mi艂osz 艁uszczyk, Teresa Mamos, Renata Zarzycka i Beata Kwiecie艅.
- W sprawie og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Termin sk艂adania ofert ustalono do dnia 19 maja 2017 r.
- W sprawie og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Termin sk艂adania ofert ustalono do dnia 19 maja 2017 r.
- W sprawie wynik贸w II otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2017 r. Kwota w wysoko艣ci 8 800 z艂 zosta艂a rozdzielona w艣r贸d 8 organizacji.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Do bud偶etu zosta艂a wprowadzona dotacja w wysoko艣ci 8 610 z艂 na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomo艣ciami.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017. Uchwa艂膮 dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami i rozdzia艂ami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie wyra偶enia zgody na lokalizacj臋 w pasie drogi wewn臋trznej - dzia艂ce
o numerze ewidencyjnym 15/9 w obr臋bie 12 m. Pyrzyce przy艂膮cza gazowego 艣/c dn 25PE oraz udzielenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o nieodp艂atne u偶yczenie nieruchomo艣ci. Burmistrz Pyrzyc wnioskowa艂a o bezp艂atne u偶yczenie terenu o powierzchni 0,2 ha na dzia艂ce nr 66 po艂o偶onej w Czernicach. Na tym terenie planowane jest utworzenie placu zabaw
i rekreacji dla mieszka艅c贸w wsi. Nieruchomo艣膰 po by艂ym Domu Dziecka jest przeznaczona przez Powiat do sprzeda偶y i wprowadzenie zmian w sposobie jej u偶ytkowania zmniejsza warto艣膰 nieruchomo艣ci. Dlatego Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody.
- W sprawie wniosku o ustalenie wynagrodzenia dodatkowego dla dyrektor szpitala za okres wrzesie艅-grudzie艅 2016 r. Zarz膮d przyzna艂 wynagrodzenie za pierwsz膮 po艂ow臋 wrze艣nia przy przyj臋ciu wska藕nika 1,0, a w pozosta艂ym okresie
w wysoko艣ci 80 % maksymalnej stawki przewidzianej w umowie o zarz膮dzanie.
- W sprawie wniosku o udzielenie dotacji dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Dotacja b臋dzie przeznaczona na zakup nowego kardiomonitora na potrzeby oddzia艂u anestezjologii i intensywnej terapii. Szacunkowa warto艣膰 kardiomonitora wynosi 25 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.


IV. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- W sprawie przyj臋cia Programu Kultury Powiatu Pyrzyckiego na lata 2017-2021. Program zosta艂 udost臋pniony w Biuletynie Informacji Publicznej.
- W sprawie zmiany porozumienia dotycz膮cego powierzenia zadania w zakresie prowadzenia szko艂y mistrzostwa sportowego. Porozumienie zosta艂o zmienione zgodnie z za艂膮cznikiem do uchwa艂y i podpisane w dniu 22 marca 2017 r. Porozumienie zosta艂o przes艂ane do publikacji w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego i wejdzie w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia opublikowania. Porozumienie b臋dzie obowi膮zywa膰 od 1 wrze艣nia 2017 r.
- W sprawie dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego. Publikacja w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego nast膮pi艂a w dniu 30 marca 2017 r. Uchwa艂a wesz艂a w 偶ycie z dniem 14 kwietnia 2017 r. i b臋dzie obowi膮zywa膰 od 1 wrze艣nia 2017 r.
- W sprawie uchwalenia Regulaminu Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej Powiatu Pyrzyckiego. Uchwa艂a zosta艂a przes艂ana do publikacji w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego i wejdzie w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia opublikowania.
- W sprawie rozpatrzenia skargi nr 2/17 z dnia 7 marca 2017 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego. Skarga zosta艂a uznana za bezzasadn膮 i nie wymaga艂a zawiadomienia skar偶膮cego.

V. Przyj臋to informacje:
- Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za rok 2016 wraz
z informacj膮 o stanie mienia powiatu.
- Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego za rok 2016.
- Korekta sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego za rok 2016.
- Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego Szpitala Powiatowego za rok 2016.
- Sprawozdania finansowe Szpitala Powiatowego za wrzesie艅-grudzie艅 2016 r.
- Bie偶膮ce informacje na temat kondycji finansowej Szpitala Powiatowego.
- Informacja z dzia艂alno艣ci w roku 2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii
i Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
- Sprawozdanie za rok 2016 z wykonanych zada艅 przez Geodet臋 Powiatowego, Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wydzia艂 Architektury i Budownictwa, Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Wydzia艂 Dr贸g i Komunikacji.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w za 2016 r.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
- Informacja Wojew贸dzkiego Inspektora Ochrony 艢rodowiska o stanie 艣rodowiska na terenie powiatu pyrzyckiego oraz sprawozdanie z wykonania zada艅 za rok 2016 przez Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa pod nazw膮 "Ocena dzia艂alno艣ci w obszarze ochrony 艣rodowiska, melioracji, gospodarki wodnej, le艣nictwa i rybactwa 艣r贸dl膮dowego".
- Informacja Zarz膮du Powiatu dotycz膮ca wspierania idei upowszechniania olimpizmu w powiecie pyrzyckim.
- Plan finansowy Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na rok 2017.
- Plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na rok 2017.
- Plan zakup贸w Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na rok 2017.
- Sprawozdanie finansowe Powiatu Pyrzyckiego za rok 2016.

VI. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
23 marca
- Spotkanie w Starostwie i w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach z Dariuszem Ruczy艅skim dyrektorem Zachodniopomorskiego Oddzia艂u Wojew贸dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
28 marca
- Uroczysto艣膰 z okazji 艢wiatowego Dnia Inwalidy w Lipianach.
- Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pyrzycach.
29 marca
- Posiedzenie Powiatowej Rady Bezpiecze艅stwa Ruchu Drogowego.
- Posiedzenie Rady Spo艂ecznej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
30 marca
- Sesja Rady Miejskiej w Lipianach.
6 kwietnia
- Obchody 艢wiatowego Dnia Inwalidy w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
8 kwietnia
- X Wojew贸dzki Przegl膮d Pie艣ni Wielkopostnych w Lipianach.
10 kwietnia
- Obchody 艢wiatowego Dnia Zdrowia i S艂u偶by Zdrowia w Szpitalu Powiatowym
w Pyrzycach.
12 kwietnia
- 艢niadanie Wielkanocne w 艢rodowiskowym Domu Samopomocy w Miel臋cinie.
15 kwietnia
- 艢niadanie Wielkanocne w Klubie Abstynenta "Krokus" w Pyrzycach.
19 kwietnia
- Spotkania Jaros艂awa Rzepy Wicemarsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego z mieszka艅cami Lipian.
- Spotkanie Starosty z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Powiatowym Lekarzem Weterynarii i dyrektor Szpitala Powiatowego w sprawie dzia艂alno艣ci ich jednostek.
20 kwietnia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska.
21 kwietnia
- Podsumowanie konkursu plastycznego "Moja bezpieczna droga do szko艂y"
w Starostwie.
- XLI Olimpiada Wiedzy i Umiej臋tno艣ci Rolniczych w Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU.
25 kwietnia
- Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-07-07 07:35:59
Data ostatniej modyfikacji : 2017-07-07 07:35:59
Liczba wy艣wietle艅 : 1026licznik odwiedzin: 13393295