logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 nr 22/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.PROTOK脫艁 nr 22/2017
z dnia 14 czerwca 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach. W dniu 6 czerwca odby艂o si臋 post臋powanie konkursowe w celu wy艂onienia kandydata na stanowiska dyrektora. Do konkursu przyst膮pi艂a jedna osoba - obecny dyrektor. Komisja zaakceptowa艂a t臋 kandydatur臋 i zaproponowa艂a powierzenia stanowiska dyrektora Annie Zasadzi艅skiej na okres od 1 wrze艣nia 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach. W dniu 7 czerwca odby艂o si臋 post臋powanie konkursowe w celu wy艂onienia kandydata na stanowiska dyrektora. Do konkursu przyst膮pi艂a jedna osoba - obecny dyrektor. Komisja zaakceptowa艂a t臋 kandydatur臋 i zaproponowa艂a powierzenia stanowiska dyrektora Teresie Mamos na okres od 1 wrze艣nia 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 sprawozdania Szpitala Powiatowego z dzia艂alno艣ci
w I kwartale 2017 r. Jednostka osi膮gn臋艂a w tym okresie strat臋 650 940,28 z艂, a by艂a planowana strata 785 063,00 z艂. Warto艣膰 wykonanych us艂ug ponadlimitowych
w I kwartale wynosi 737 960,00 z艂. Nie zap艂acenie przez NFZ wydatk贸w na us艂ugi ponadlimitowe spowodowa艂o zachwianie p艂ynno艣ci finansowej i powstanie zobowi膮za艅 wymagalnych w wysoko艣ci 416 952,78 z艂.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wynagrodzenia dodatkowego dyrektor Szpitala Powiatowego za I kwarta艂 2017 r. Wnioskuje si臋
o przyznanie po艂owy maksymalnej kwoty wynagrodzenia dodatkowego.
Wiktor To艂oczko zwr贸ci艂 uwag臋 na fakt, 偶e jednostka zako艅czy艂a poprzedni rok ze zobowi膮zaniami wymagalnymi. Zobowi膮zania wymagalne istniej膮 r贸wnie偶
w pierwszym kwartale tego roku. Plan finansowy zak艂ada艂 strat臋 na poziomie 785 tys. z艂 i nie jest pocieszaj膮ce, 偶e ten wysoki wynik nie zosta艂 przekroczony. Planowanie wysokiej straty i trzymanie si臋 tego planu, to nie jest najlepszy spos贸b na zarzadzanie i nie zatuszuje problem贸w finansowych. Dyrektor Szpitala nie udzieli艂a odpowiedzi na pytania o podj臋ciu dzia艂a艅 maj膮cych na celu ograniczenie powstaj膮cych zobowi膮za艅. Zobowi膮zania wymagalne nadal narastaj膮. 艢wiadczy to
o niew艂a艣ciwym zarz膮dzaniu. Nak艂ada si臋 na to brak wp艂yw贸w z NFZ. Obecny kontrakt nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatk贸w. Miesi臋cznie brakuje ok. 200 tys. z艂. W takiej sytuacji nie mo偶na m贸wi膰 o dobrej kondycji Szpitala. Na koniec maja zobowi膮zania by艂y ju偶 rz臋du 1,3 miliona z艂. Nie mo偶na m贸wi膰 o pozytywnej ocenie pracy dyrektora, kt贸ry nie podejmuje 偶adnych krok贸w ograniczaj膮cych zobowi膮zania. W przesz艂o艣ci jeden z dyrektor贸w plac贸wki powiatowej zosta艂 odwo艂any za zobowi膮zania rz臋du 300 tys. z艂, a w tym przypadku Zarz膮d zastanawia si臋 jakiej wielko艣ci nagrod臋 przyzna膰 dyrektorowi Szpitala. Wiktor To艂oczko doda艂,
偶e sytuacja Szpitala jest w pewnej cz臋艣ci spowodowana brakiem 艣rodk贸w z NFZ
i dlatego nie z艂o偶y wniosku o odwo艂anie dyrektora, ale jest przeciwny przyznaniu wynagrodzenia dodatkowego.
Bart艂omiej Kr贸likowski zauwa偶y艂, 偶e okres przej艣ciowy w czasie zmiany sposobu finansowania szpitali spowodowa艂 takie same trudno艣ci we wszystkich szpitalach powiatowych i wojew贸dzkich oraz klinikach. Wszystko wskazuje na to, 偶e taka sytuacja utrzyma si臋 do trzeciego kwarta艂u. Pewne dzia艂ania trzeba b臋dzie podj膮膰, aby ten okres przetrwa膰. Natomiast je偶eli chodzi o wydatki w I kwartale, to nie by艂o wydatk贸w odbiegaj膮cych od normy przyj臋tej w poprzednich latach. Tym bardziej, 偶e nic nie wskazywa艂o na tak niekorzystne zmiany w wyp艂acaniu koszt贸w us艂ug ponadlimitowych. Miesi臋czne koszty us艂ug ponadlimitowych w I kwartale by艂y ni偶sze ni偶 w latach poprzednich. Na powstawanie zobowi膮za艅 ma g艂贸wnie wp艂yw wysoko艣膰 kontraktu, gdy偶 jego warto艣膰 jest zbyt niska. Ratowanie si臋 nadlimitami jest norm膮. Konieczne jest przygotowanie koncepcji pozwalaj膮cej na przetrwanie okresu przej艣ciowego. Natomiast w ocenie pracy dyrektora trzeba zdawa膰 sobie spraw臋, 偶e w identycznej sytuacji s膮 wszyscy dyrektorzy szpitali powiatowych. Bior膮c pod uwag臋 sprawozdanie finansowe i plan finansowy, to nie mo偶na mie膰 wi臋kszych zastrze偶e艅. Je偶eli zostanie oddzielony czynnik zewn臋trzny, nie zale偶ny od dyrektora, to propozycja wynagrodzenia dodatkowego jest adekwatna.
Zarz膮d zatwierdzi艂 wysoko艣膰 wynagrodzenia dodatkowego w proponowanej wysoko艣ci, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 1 g艂os przeciw. Przeciw g艂osowa艂 Wiktor To艂oczko.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie wydatk贸w w bud偶ecie Domu Pomocy Spo艂ecznej. Zwi臋ksza si臋 bud偶et o 艣rodki na realizacj臋 projektu "Praca
z trudnym podopiecznym w domu pomocy spo艂ecznej". Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na obni偶enie stawki op艂aty za wynajem sali w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym. Sala b臋dzie wynajmowana na zaj臋cia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na obni偶enie op艂aty do 50 z艂 miesi臋cznie,
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Uchwa艂膮 zwi臋ksza si臋 bud偶et o kwot臋 21 110 z艂 na realizacj臋 projektu "Praca z trudnym podopiecznym w domu pomocy spo艂ecznej". Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017. Z rezerwy przesuwa si臋 kwot臋 11 500 z艂
na wykonanie operat贸w z zakresu ochrony przeciwpo偶arowej dla budynku internatu w Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na usuni臋cie drzew rosn膮cych na dzia艂ce Domu Pomocy Spo艂ecznej. Wniosek dotyczy艂 4 uschni臋tych drzew, znajduj膮cych si臋 na dzia艂ce przy ul. Niepodleg艂o艣ci 4 w Pyrzycach. Drzewa stanowi膮 zagro偶enie dla przechodni贸w i pojazd贸w. W ich miejsce zostan膮 posadzone nowe drzewa. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 Burmistrza Pyrzyc o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-07-07 07:34:15
Data ostatniej modyfikacji : 2017-07-07 07:34:15
Liczba wy艣wietle艅 : 740licznik odwiedzin: 11401416