logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXXV/172/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi nr 6/17 z dnia 18 maja 2017 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego


UCHWA艁A NR XXXV/172/17
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 21 czerwca 2017 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi nr 6/17 z dnia 18 maja 2017 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 229 pkt 4 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1. Po rozpatrzeniu skargi nr 6/17 z dnia 18 maja 2017 r., uznaje skarg臋 za bezzasadn膮 z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu.


搂2. Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skargi Skar偶膮cego.

搂3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIKZa艂膮cznik do Uchwa艂y Nr XXXV/172/17
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.


UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2017 r. do Rady Powiatu Pyrzyckiego wp艂yn臋艂a skarga Pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂ania Starosty Pyrzyckiego w zakresie ochrony 艣rodowiska i w zakresie za艂atwiania spraw petent贸w.
Skar偶膮cy zarzuci艂 Staro艣cie Pyrzyckiemu:
1) nieudzielanie odpowiedzi na pisemne wyst膮pienia Skar偶膮cego, kierowane do Starosty z dnia 3 grudnia 2016 r., 7 marca 2017 r. i 18 kwietnia 2017 r. oraz
2) niepodejmowanie dzia艂a艅 maj膮cych na celu zmniejszenie i likwidacj臋 przyczyn zatruwania 艣rodowiska przez zak艂ad Pres-con Sp贸艂k臋 z o.o. Kozielice.

Odnosz膮c si臋 do powy偶szych zarzut贸w skargi stwierdzi膰 nale偶y, co nast臋puje.
1) Starosta Pyrzycki bez zb臋dnej zw艂oki odpowiada艂 w formie pisemnej na wyst膮pienia Skar偶膮cego, stanowi膮ce informacj臋 o uci膮偶liwo艣ci stwarzanej przez zak艂ad Pres-con Sp贸艂k臋 z o.o. Kozielice, tj.:
- na pismo z dnia 3 grudnia 2016 r. - odpowiedzi udzielono w dniu 3 stycznia 2017 r.
(znak pisma: O艢LiR.6241.1.2. 2017.RM),
- na pismo z dnia 7 marca 2017 r. - odpowiedzi udzielono w dniu 6 kwietnia 2017 r.
(znak pisma: O艢LiR.6241.1.3.2017.RM),
- na pismo z dnia 18 kwietnia 2017 r. - odpowiedzi udzielono w dniu 17 maja 2017 r.
(znak pisma: O艢LiR.6241.1.6.2017.RM).

2) Starosta jako organ ochrony 艣rodowiska w rozumieniu art. 376 pkt 2 ustawy Prawo ochrony 艣rodowiska sprawuje kontrol臋 przestrzegania i stosowania przepis贸w o ochronie 艣rodowiska w zakresie obj臋tym w艂a艣ciwo艣ci膮 tego organu. W ramach powy偶szych kompetencji Starosta Pyrzycki prowadzi艂 post臋powanie administracyjne, w wyniku kt贸rego dla Zak艂adu Pres-con Sp贸艂ki z o.o. w Kozielicach ustalone zosta艂y dopuszczalne poziomy ha艂asu (decyzja z dnia 18 lipca 2008 r.).

Aktualnie - na skutek dzia艂a艅 kontrolnych przeprowadzonych przez Wojew贸dzkiego Inspektora Ochrony 艢rodowiska w Szczecinie, a podj臋tych w zwi膮zku z pisemnym wyst膮pieniem Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 czerwca 2016 r. o uj臋cie w planach kontrolnych tego organu Zak艂adu Pres -con Sp. z o.o. w Kozielicach - stwierdzone zosta艂y przekroczenia dopuszczalnego poziomu ha艂asu w 艣rodowisku. We wskazanym wy偶ej wniosku Starosta Pyrzycki, nawi膮zuj膮c do pisemnych wyst膮pie艅 Edwarda Zawadzkiego, wnosi艂 o dokonanie przez Wojew贸dzkiego Inspektora Ochrony 艢rodowiska w Szczecinie kontroli zar贸wno w zakresie dopuszczalnego poziomu ha艂asu, jak i w zakresie emisji szkodliwych py艂贸w do 艣rodowiska - emitowanych przez Zak艂ad. Efektem wyst膮pienia Starosty Pyrzyckiego do ww. organu ochrony 艣rodowiska by艂a przeprowadzona przez niego kontrola (we wskazanym wy偶ej zakresie) w dniach od 7 do 28 marca br. na terenie Zak艂adu w Kozielicach. Przeprowadzona kontrola wykaza艂a, jak wskazano powy偶ej, przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha艂asu przez Zak艂ad oraz potwierdzi艂a obowi膮zek uzyskania przez Zak艂ad pozwolenia na wprowadzenie gaz贸w lub py艂贸w do powietrza.

Zgodnie art. 181 ust. 1 pkt 2 i art. 184 ust. 1 ustawy Prawo ochrony 艣rodowiska pozwolenie na wprowadzenie gaz贸w lub py艂贸w do powietrza wydaje starosta na wniosek prowadz膮cego instalacj臋. Zatem, dopiero po wp艂yni臋ciu do Starosty Pyrzyckiego wniosku Zak艂adu o wydanie przedmiotowego pozwolenia mo偶liwe b臋dzie prowadzenie post臋powania administracyjnego w tej sprawie.
Maj膮c na uwadze powy偶sze okoliczno艣ci uzna膰 nale偶y, 偶e podnoszone w skardze Pana Zawadzkiego zarzuty nie znajduj膮 potwierdzenia, co skutkuje konieczno艣ci膮 oceny wniesionej skargi jako bezzasadnej.
Starosta Pyrzycki reagowa艂 na wszystkie wyst膮pienia Skar偶膮cego, udziela艂 odpowiedzi na pisma, a przede wszystkim na skutek skierowania pro艣by do Wojew贸dzkiego Inspektora Ochrony 艢rodowiska w Szczecinie, spowodowa艂 uj臋cie Zak艂adu w planach kontroli ww. organu ochrony 艣rodowiska, kt贸rej efektem by艂y wskazane powy偶ej ustalenia. Ponadto, Starosta Pyrzycki ka偶dorazowo po wniesieniu przez Skar偶膮cego pisma informuj膮cego o uci膮偶liwo艣ciach dla 艣rodowiska ze strony Zak艂adu - przekazywa艂 kopi臋 udzielonej Skar偶膮cemu odpowiedzi w tej sprawie - r贸wnie偶 Wojew贸dzkiemu Inspektorowi Ochrony 艢rodowiska w Szczecinie. Tym samym, wskazany wy偶ej organ by艂 na bie偶膮co informowany o podnoszonych przez Edwarda Zawadzkiego ewentualnych zagro偶eniach stwarzanych przez Zak艂ad dla 艣rodowiska.
Powy偶sze dzia艂ania podejmowane przez Starost臋 nale偶y zatem oceni膰 jako wyczerpuj膮ce jego mo偶liwo艣ci w ramach przyznanych mu ustawowo kompetencji.
Jednocze艣nie Rada Powiatu wskazuje, 偶e w strukturze Starostwa Powiatowego w Pyrzycach nie funkcjonuje Wydzia艂 Degradacji 艢rodowiska, o kt贸rym pisze w swej skardze Edward Zawadzki.

POUCZENIE o tre艣ci art. 239 Kpa - W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zosta艂a uznana za bezzasadn膮 i jej bezzasadno艣膰 wykazano w odpowiedzi na skarg臋, a skar偶膮cy ponowi艂 skarg臋 bez wskazania nowych okoliczno艣ci - organ w艂a艣ciwy do jej rozpatrzenia mo偶e podtrzyma膰 swoje poprzednie stanowisko z odpowiedni膮 adnotacj膮 w aktach sprawy - bez zawiadamiania skar偶膮cego.

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-06-27 10:03:42
Data ostatniej modyfikacji : 27.06.2017 10:03
Liczba wy艣wietle艅 : 286licznik odwiedzin: 8137061