logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 14 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 14 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1) 19 grudnia 2016 r.
2) 28 grudnia 2016 r.
3) 4 stycznia 2017 r.
4) 11 stycznia 2017 r.
5) 18 stycznia 2017 r.
6) 18 stycznia 2017 r.
7) 25 stycznia 2017 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie statutu Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach.
- W sprawie g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂ania Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie projektu dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu pyrzyckiego.
- W sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie powiatu pyrzyckiego w 2017 r.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Zmniejszono plan dochod贸w
o kwot臋 13 000 z艂 na skutek zmniejszenia dotacji celowej dla Lokalnego Punktu Informacyjnego.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016. Po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw bud偶etu, pierwsz膮 uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋cia 艣rodk贸w
z rezerwy celowej na zabezpieczenie wydatk贸w zwi膮zanych ze sp艂at膮 zobowi膮za艅 zlikwidowanego SPZOZ w Pyrzycach. Dokonano r贸wnie偶 przesuni臋膰 艣rodk贸w
o 艂膮cznej wysoko艣ci 94 085,99 z艂 pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami.
- W sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach. Regulamin, kt贸ry obowi膮zywa艂 od roku 2006 zosta艂 dostosowany do obecnego stanu prawnego.
- W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach. Regulamin dostosowano do zmienionej struktury wynikaj膮cej ze zlikwidowania Zarz膮du Dr贸g Powiatowych i przej臋cia jego zada艅 przez Starostwo.
- W sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego. Zwo艂anie sesji nadzwyczajnej wynika艂o z konieczno艣ci podj臋cia uchwa艂y w sprawie zmian
w bud偶ecie powiatu na rok 2016 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016 zawieraj膮cej sprostowanie b艂臋du.
- W sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2017. Plan finansowy zosta艂 przygotowany na podstawie uchwa艂y bud偶etowej. Uchwa艂a bud偶etowa klasyfikuje dochody i wydatki w szczeg贸艂owo艣ci do dzia艂贸w
i rozdzia艂贸w, a plan finansowy uszczeg贸艂owia je do paragraf贸w.
- W sprawie przekazania kierownikom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w. Uchwa艂膮 upowa偶niono dyrektor贸w jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w jednostki na rok 2017 pomi臋dzy paragrafami w ramach tego samego rozdzia艂u klasyfikacji bud偶etowej. Upowa偶nienie nie obejmuje zmian dotycz膮cych 搂 401 - wynagrodzenia osobowe pracownik贸w, 搂 605 - wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych, 搂 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych, kt贸rych dyrektor jednostki mo偶e dokona膰 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2017 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu. Uchwa艂膮 obowi膮zano jednostki organizacyjne powiatu do przekazywania w roku 2017 osi膮ganych dochod贸w stanowi膮cych dochody bud偶etu powiatu, w terminie do 5-tego dnia roboczego miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym dochody zosta艂y osi膮gni臋te.
- W sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego. Uchwa艂a okre艣la zasady, tryb i terminy opracowania materia艂贸w. Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego przed艂o偶y informacj臋 zbiorcz膮 o stanie mienia powiatowego Radzie Powiatu Pyrzyckiego w terminie do 31 marca 2017 r.
- W sprawie upowa偶nienia dyrektora Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu zarz膮dcy dr贸g powiatowych - Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli. Zarz膮dc膮 dr贸g powiatowych jest zarz膮d powiatu. W przypadku realizacji zada艅 zwi膮zanych z zarz膮dzaniem drogami przez inn膮 jednostk臋 zarz膮d mo偶e upowa偶ni膰 pracownik贸w do za艂atwiania spraw w jego imieniu. Po zlikwidowaniu Zarz膮du Dr贸g Powiatowych jego zadania i uprawnienia przej膮艂 Wydzia艂 Dr贸g
i Komunikacji. Uchwa艂a upowa偶nia Mi艂osza 艁uszczyka dyrektora Wydzia艂u Dr贸g
i Komunikacji do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie upowa偶nienia zast臋pcy dyrektora Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu zarz膮dcy dr贸g powiatowych - Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli. Uchwa艂a upowa偶nia Beat臋 Bartczak zast臋pc臋 dyrektora Wydzia艂u Dr贸g
i Komunikacji do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w czasie nieobecno艣ci dyrektora.
- W sprawie ustanowienia s艂u偶ebno艣ci gruntowej na rzecz ma艂偶e艅stwa Justyny
i Andrzeja Korpalskich. Na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego znajduje si臋 odcinek sieci wodoci膮gowej, prowadz膮cy do budynku mieszkalnego, wybudowanej przez to ma艂偶e艅stwo. Aby odcinek sieci m贸g艂 zosta膰 przej臋ty przez Gmin臋 Pyrzyce wymagane jest ustanowienie s艂u偶ebno艣ci gruntowej.
- W sprawie roz艂o偶enia na raty sp艂aty nale偶no艣ci oraz umorzenia odsetek od nieterminowej sp艂aty nale偶no艣ci. Roz艂o偶ono na 15 rat sp艂at臋 kwoty 1446,21 z艂, kt贸ra jest zaleg艂o艣ci膮 Aleksandra i Renaty Kuraszewskich, zamieszka艂ych
w Tetyniu 72/3, za wod臋 zimn膮 i energi臋 elektryczn膮, z okresu, gdy w艂a艣cicielem lokalu by艂 Powiat Pyrzycki. Prowadzone w tej sprawie post臋powanie egzekucyjne okaza艂o si臋 nieskuteczne. Dalsze dzia艂ania polegaj膮ce na dokonaniu wpisu hipoteki przymusowej spowodowa艂o, 偶e d艂u偶nicy z艂o偶yli wniosek o roz艂o偶eniu sp艂aty zaleg艂ej kwoty na raty.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 40 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 RCKU 40 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 40 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 30 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 30 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym Domu Pomocy Spo艂ecznej. Konieczne by艂o przesuni臋cie kwoty 51 700 z艂 z paragrafu 6050 - "Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych" do paragrafu 4010 - "Wynagrodzenia osobowe". Niedob贸r 艣rodk贸w w paragrafie 4010 spowodowa艂o wprowadzenie w 2016 r. regulacji minimalnego wynagrodzenia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 nr 1. Konieczne by艂o przesuni臋cie kwoty 4 580 z艂 z paragrafu 4010 - "Wynagrodzenia osobowe" do paragrafu 4110 - "sk艂adki ZUS". Niedob贸r 艣rodk贸w
w paragrafie 4110 nast膮pi艂 na skutek zwi臋kszenia wydatk贸w na zakup energii, natomiast w paragrafie 4010 powsta艂y oszcz臋dno艣ci z tytu艂u przebywania pracownik贸w na zwolnieniach lekarskich. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o przyst膮pienie Powiatu Pyrzyckiego do "Programu ograniczenia przest臋pczo艣ci i aspo艂ecznych zachowa艅 Razem bezpieczniej im. W艂adys艂awa Stasiaka na lata 2016 i 2017". W ramach projektu przygotowywanego przez Powiat Pyrzycki planowane s膮 dzia艂ania na rzecz poprawy infrastruktury
i edukacji na rzecz bezpiecze艅stwa. Zosta艂o by wybudowanych siedem wysepek spowalniaj膮cych ruch przy przej艣ciach dla pieszych na drogach powiatowych oraz przeprowadzenie akcje edukacyjnych w艣r贸d dzieci. Przy wk艂adzie w艂asnym 25 tys. z艂 oraz wsparciu WORD ze Szczecina mo偶na otrzyma膰 艂膮czne dofinansowanie
w wysoko艣ci 130 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wyboru banku do obs艂ugi bankowej Powiatu Pyrzyckiego. Wyboru banku dokonano w formie zapytania ofertowego. Zapytanie zosta艂o wys艂ane do trzech bank贸w. Ofert臋 z艂o偶y艂 tylko Bank BGZ BNP Paribas S.A. Zarz膮d zatwierdzi艂 wyb贸r Banku BGZ BNP Paribas S.A. do obs艂ugi bankowej Powiatu.
- W sprawie wniosku o przyst膮pienie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU do konkursu og艂oszonego przez Fundacj臋 Kulczyk. Fundacja og艂osi艂a konkurs grantowy na budow臋 infrastruktury trwa艂ej. Szko艂a przygotowa艂a projekt modernizacji lekkoatletycznego boiska sportowego polegaj膮cy na doko艅czeniu modernizacji skoczni do skoku w dal. Granty w wysoko艣ci 25 000 z艂 b臋d膮 przydzielane
w drugiej po艂owie roku 2017. Wk艂ad w艂asny wynosi 7 000 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie udzielenia dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU pe艂nomocnictwa do wyst臋powania w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego. Pe艂nomocnictwo obejmuje podpisywanie um贸w i zaci膮ganie zobowi膮za艅 finansowych w ramach konkursu og艂oszonego przez Fundacj臋 Kulczyk. Zarz膮d udzieli艂 pe艂nomocnictwa.
- W sprawie wniosku Lokalnego Punktu Informacyjnego o prefinansowanie dzia艂alno艣ci. Dotacja na dzia艂alno艣膰 LPI w roku 2017, w wysoko艣ci 294 300 z艂, b臋dzie przekazywana w trzech transzach. Pierwsza transza zostanie przekazana do ko艅ca kwietnia 2017 r. Zgodnie z umow膮, do czasu przekazania dotacji, dzia艂alno艣膰 LPI jest finansowana z bud偶etu powiatu. W bud偶ecie powiatu znajduj膮 si臋 艣rodki na ten cel i prefinansowanie dzia艂alno艣ci LPI nie zagra偶a p艂ynno艣ci finansowej powiatu, o ile dotacje b臋d膮 przekazywane zgodnie z harmonogramem. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku Geodety Powiatowego o wyra偶enie zgody na zawarcie umowy gwarancyjnej. Umowa przed艂u偶y okres gwarancyjny serwera obs艂uguj膮cego zas贸b geodezyjny powiatu do kwietnia 2019 r. Koszt wyd艂u偶enia okresu gwarancyjnego wynosi 2 784,72 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie planu inwestycji na drogach powiatowych w roku 2017. Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwot臋 936 558 z艂. Przy wykorzystaniu tych 艣rodk贸w oraz 艣rodk贸w zewn臋trznych i zadeklarowanych przez gminy mo偶na wykona膰 kilkana艣cie zada艅, kt贸re zosta艂y wybrane po konsultacjach z w贸jtami
i burmistrzami. S膮 w艣r贸d nich opracowania dokumentacji, remonty i przebudowa dr贸g, chodnik贸w, budowa zatoki autobusowej, budowa parkingu, przebudowa nieczynnych przejazd贸w kolejowych. Kolejno艣膰 wykonania i ilo艣膰 mo偶liwych do zrealizowania zada艅 uzale偶niona jest od ilo艣ci 艣rodk贸w, kt贸rymi w danej chwili Powiat b臋dzie dysponowa艂. Wysoko艣膰 tych 艣rodk贸w jest zale偶na od wysoko艣ci ostatecznych kwot subwencji oraz wysoko艣ci kwot uzyskanych ze sprzeda偶y mienia. Dlatego uszczeg贸艂owienie planu inwestycji nast膮pi najwcze艣niej w marcu. Zarz膮d zaakceptowa艂 wst臋pny plan inwestycji.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zawarcie umowy nadzoru autorskiego nad systemem obs艂ugi zasobu geodezyjnego. W ramach umowy firma SYSTERM INFO zapewnia nadz贸r informatyczny nad funkcjonowaniem systemu, pomoc
w sytuacjach problemowych, a przede wszystkim aktualizacj臋 systemu poprzez udost臋pnianie nowych wyda艅 programu uwzgl臋dniaj膮cych zmiany przepis贸w prawa w dziedzinie geodezji i kartografii. Od 2015 roku finansowanie umowy nie mo偶e pochodzi膰 ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z dotacji celowej i nast臋puje
ze 艣rodk贸w w艂asnych powiatu. Umowa b臋dzie obowi膮zywa艂a do ko艅ca roku 2017, a jej koszt to 33 948 z艂. Cz臋艣膰 koszt贸w w wysoko艣ci 7 380 z艂 zostanie poniesiona przez gminy powiatu pyrzyckiego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na nieodp艂atne wykorzystanie herbu Powiatu Pyrzyckiego. Fundacji TOGATUS PRO BONO prowadzi na terenie powiatu punkt nieodp艂atnej pomocy prawnej. Zadanie to jest realizowane na zlecenie Powiatu. Fundacja zamierza wykorzystywa膰 herb powiatu na stronie internetowej i w materia艂ach promuj膮cych dzia艂alno艣膰 punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

IV. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2017 r. Uchwalone stawki b臋d膮 obowi膮zywa艂y w roku 2017. Uprawomocnienie uchwa艂y nast膮pi 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. Uchwa艂a zosta艂a wys艂ana do publikacji.
- W sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2017. Uchwa艂a jest realizowana od 1 stycznia 2017 r. Sprawozdanie z realizacji bud偶etu za I p贸艂rocze 2017 r. zostanie przedstawione Radzie we wrze艣niu 2017 r., a sprawozdanie
z realizacji bud偶etu za rok 2017 zostanie przedstawione w czerwcu 2018 r.
- W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2017-2026. Realizacja uchwa艂y nast膮pi艂a w momencie jej podj臋cia przez Rad臋.
- W sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Umowa na najem pomieszczenia
w budynku Starostwa zosta艂a zawarta z Poczt膮 Polsk膮 S.A. przed ko艅cem roku 2016, na okres 5 lat.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w roku 2016. Realizacja uchwa艂y nast膮pi艂a w momencie jej podj臋cia przez Rad臋. 艢rodki przekazane przez PFRON zosta艂y rozdysponowane zgodnie z uchwa艂膮.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze powiatu pyrzyckiego na 2017 r. Uchwalone stawki b臋d膮 obowi膮zywa艂y w roku 2017. Uprawomocnienie uchwa艂y nast膮pi 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. Uchwa艂a zosta艂a wys艂ana do publikacji.
- W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Spo艂ecznej Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach. Realizacja uchwa艂y nast膮pi艂a w momencie jej podj臋cia przez Rad臋.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Regionalna Izba Obrachunkowa zwr贸ci艂a uwag臋 na b艂膮d
w obliczeniach kwot wolnych 艣rodk贸w z roku poprzedniego, dlatego uchwa艂a zosta艂a uchylona podczas sesji nadzwyczajnej i zast膮piona uchwa艂膮 zawieraj膮c膮 sprostowanie b艂臋du. Realizacja uchwa艂y nast膮pi艂a w momencie jej podj臋cia przez Rad臋.
- O wyra偶eniu woli wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z Komendantem Wojew贸dzkim Policji w Szczecinie w zakresie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. Wsp贸艂praca zosta艂a podj臋ta. Odbywaj膮 si臋 spotkania
i prowadzone s膮 rozmowy. Pierwszym dzia艂aniem jest przygotowanie harmonogramu prac koniecznych do przygotowania i przeprowadzenia budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach.
- W sprawie rozpatrzenia skargi nr 13/16 z dnia 19 pa藕dziernika 2016 r. na dzia艂anie Starosty Pyrzyckiego. Skarg臋 uznano za bezzasadn膮. Do zawiadomienia
o sposobie za艂atwienia skargi Rada zobowi膮za艂a przewodnicz膮cego Rady.
- W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2017. Plan pracy komisji zosta艂 przekazany dyrektorom jednostek obj臋tych planem kontroli.
- W sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2017. Plan pracy Rady zosta艂 przekazany dyrektorom jednostek wraz ze zobowi膮zaniem do przygotowania temat贸w i informacji uj臋tych w planie.
- W sprawie zmiany uchwa艂y nr XXII/127/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w. Przystanki uj臋te w wykazie b臋d膮 funkcjonowa艂y po przej臋ciu przez samorz膮d powiatowy publicznego transportu zbiorowego.
- W sprawie skargi nr 14/16 z dnia 5 grudnia 2016 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego. Skarg臋 uznano za bezzasadn膮, uchwa艂a nie wymaga艂a zawiadomienia skar偶膮cego.

V. Przyj臋to informacje:
- Sprawozdanie z realizacji g艂贸wnych zada艅 zarz膮du powiatu na bie偶膮c膮 kadencj臋 - za rok 2016.
- Sprawozdanie Starosty z przeprowadzonych kontroli w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych w roku 2016 (kontrole wewn臋trzne
i zewn臋trzne).
- Sprawozdanie z realizacji zada艅 przyj臋tych do planu kontroli na drugie p贸艂rocze 2016 r.

VI. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
15 grudnia
- Spotkanie wigilijne w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
- Koncert 艣wi膮teczny w Pyrzyckim Domu Kultury.
16 grudnia
- 艢lubowanie uczni贸w klasy mundurowej w Zespole Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach.
- Podsumowanie roku kulturalnego w Kozielicach.
19 grudnia
- Spotkanie wigilijne w Arcybiskupim Wy偶szym Seminarium Duchownym
w Szczecinie.
20 grudnia
- Sesja Rady Miejskiej w Lipianach.
- Spotkanie wigilijne w Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych
w Pyrzycach.
- Spotkanie wigilijne w Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU w Pyrzycach.
21 grudnia
- Spotkanie wigilijne w Zespole Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach.
22 grudnia
- Spotkanie wigilijne w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
23 grudnia
- Spotkanie wigilijne w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
- Spotkanie wigilijne w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach.
28 grudnia
- Sesja Rady Gminy Przelewice.
29 grudnia
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
3 stycznia
- Spotkanie z w贸jtami i burmistrzami z terenu powiatu pyrzyckiego.
- Podpisanie umowy z Gmin膮 Pyrzyce na realizacj臋 zadania "Zakup i monta偶 windy przystosowanej do przewozu os贸b niepe艂nosprawnych dla uczni贸w Szko艂y Podstawowej z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Pyrzycach".
4 stycznia
- Podpisanie umowy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzycach na realizacj臋 zadania "Zakup busa 9-cio osobowego, s艂u偶膮cego do przewozy os贸b niepe艂nosprawnych".
9 stycznia
- Spotkanie u Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
12 stycznia
- Debata spo艂eczna w Lipianach.
- Spotkanie z dyrektor pyrzyckiego oddzia艂u Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
13 stycznia
- Spotkanie noworoczne zorganizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Pyrzycach.
18 stycznia
- Spotkanie z Jackiem Cegie艂膮 Komendantem Wojew贸dzkim Policji w Szczecinie.
19 stycznia
- Spotkanie noworoczne w Lipianach.
27 stycznia
- Spotkanie noworoczne zorganizowane przez Burmistrz Pyrzyc.
- Koncert noworoczny w Starym Przylepie.
30 stycznia
- Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia.
- Posiedzenie Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-03-16 10:59:59
Data ostatniej modyfikacji : 2017-03-16 10:59:59
Liczba wy艣wietle艅 : 1170licznik odwiedzin: 13393151