logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 36/2004 z dnia 12 pa藕dziernika 2004 r.PROTOK脫艁 NR 36/2004
z dnia 12 pa藕dziernika 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Wicestarosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4g艂osy za.

Ad. 2.

Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r., zmienionej uchwa艂膮 Nr IX/51/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 sierpnia 2003 r. w projekcie zmienia si臋 dat臋 zako艅czenia likwidacji SPZOZ w Pyrzycach na dzie艅 31 grudnia 2005 r. Przed艂u偶enie procesu likwidacji podyktowane jest konieczno艣ci膮 przeprowadzenia czasoch艂onnych procedur uk艂adowych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2004. Zmiany zwi膮zane by艂y z przesuni臋ciami 艣rodk贸w koniecznymi do dokonania wyp艂at nagr贸d dla nauczycieli. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Przy okazji Skarbnik poinformowa艂, 偶e przygotowuje projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu w zwi膮zku z wnioskami sk艂adanymi przez jednostki organizacyjne. Projekt ten m贸g艂by by膰 przed艂o偶ony Radzie na sesji pa藕dziernikowej, ale w listopadzie nast膮pi sp艂ata ostatniej raty kredytu, kt贸rej wysoko艣ci nie mo偶na teraz przewidzie膰 ze wzgl臋du na wahania kursu euro. Dlatego zaproponowa艂, aby zwo艂a膰 w listopadzie nadzwyczajne posiedzenie Rady w celu uchwalenia zmiany bud偶etu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na t臋 propozycj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia programu naprawczego dla Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie Filia w 呕abowie. Program zosta艂 pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Cz艂onkowie Zarz膮du mieli w膮tpliwo艣ci, co do niekt贸rych zapis贸w, dlatego poproszono Barbar臋 Sykuck膮 kierownika PCPR o wyja艣nienia. Pomimo zapewnie艅, 偶e program jest zgodny z zapisami ustawowymi niekt贸rzy cz艂onkowie Zarz膮du nie zostali przekonani. Robert Betyna proponowa艂, aby od艂o偶y膰 podj臋cie uchwa艂y do nast臋pnego posiedzenia i zapoznanie si臋 z podobnymi programami uchwalonymi dla pozosta艂ych filii DPS. Piotr Rybkowski proponowa艂 zmieni膰 nazw臋 programu z naprawczego na dostosowawczy, gdy偶 filia w 呕abowie powsta艂a po roku 1999 i nie jest obj臋ta ustaw膮 o pomocy spo艂ecznej w tym zakresie. Ostatecznie uchwa艂a zosta艂a podj臋ta w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋 i 1 przeciw.
Przy okazji zosta艂a poruszona sprawa dalszego funkcjonowania filii w Lipianach. Burmistrz Lipian sk艂ania si臋 do przed艂u偶enia umowy na kolejne dwa lata, ale to nie rozwi膮zuje problemu, gdy偶 nie daje podstaw do rozpoczynania jakichkolwiek inwestycji i remont贸w. R贸wnie偶 budynek DPS w Pyrzycach musia艂by zosta膰 dostosowany do standard贸w, kt贸re zaczn膮 obowi膮zywa膰 w roku 2006. W zwi膮zku z tym Zarz膮d zobowi膮za艂 dyrektora DPS do przedstawienia informacji o stopniu realizacji planu naprawczego DPS oraz o zamierzeniach w stosunku do filii w Lipianach.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Do ZOL zostali skierowani: Eugeniusz Andrzejczak, Cecylia Mokrzycka, Amelia Baranowska, Leszek Wawerek, Janina Ja藕wierska, Janina Kuligowska, Julianna Kuczy艅ska, Maria B艂aszczyk, Maria Syryjka i W艂adys艂aw Tobera. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali wykaz pacjent贸w znajduj膮cych si臋 w ZOL. Zaledwie 25 % stanowi膮 mieszka艅cy powiatu pyrzyckiego. Ponad 50 % to mieszka艅cy Szczecina. Dzia艂alno艣膰 ZOL-u jest nie dochodowa i w znacznym stopniu dofinansowywana przez powiat pyrzycki. W zwi膮zku z tym Wicestarosta zaproponowa艂, aby dyrektor ZOL wyst膮pi艂a do Prezydenta Szczecina z wnioskiem o wsp贸艂finansowanie dzia艂alno艣ci. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z t膮 propozycj膮.

Ad. 4.

Wicestarosta przedstawi艂 opini臋 Komisji Bud偶etowej w sprawie przyj臋cia do planu inwestycji na drogach powiatowych w roku 2004 budowy chodnika w Czernicach. W zwi膮zku z brakiem danych o wysoko艣ci koszt贸w potrzebnych na ten cel Zarz膮d nie podj膮艂 decyzji w tej sprawie. Zobowi膮zano dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych do przygotowania szacunku koszt贸w i przed艂o偶enia Zarz膮dowi Powiatu wraz z kadencyjnym planem remont贸w.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 projekt podzia艂u 艣rodk贸w na zadania z zakresu zarz膮dzania ulicami w mie艣cie Pyrzyce i Lipiany. Poinformowa艂 o rozwi膮zaniach stosowanych w innych powiatach i zaproponowa艂, aby jako dodatkowe 艣rodki przeznaczy膰 dla gmin dochody z tytu艂u zaj臋cia pasa drogowego, gromadzone na 艣rodku specjalnym. Porozumienie w sprawie przekazania zada艅 powinno obejmowa膰 ulice wewn膮trzmiejskie oraz w ci膮gach dr贸g zamiejskich. Kwoty przedstawione w projekcie mo偶na przyj膮膰 jako wyj艣ciowe do negocjacji z burmistrzami. Negocjacje nale偶y rozpocz膮膰 mo偶liwie szybko, a niezb臋dnym do tego jest znajomo艣膰 dochod贸w gromadzonych na 艣rodku specjalnym, kt贸rych wysoko艣膰 nale偶y przedstawi膰 Zarz膮dowi.
Nast臋pnie dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawi艂 wniosek o ufundowanie ze 艣rodk贸w na kultur臋 fizyczn膮 nagr贸d dla szk贸艂, szkolnych klub贸w sportowych i nauczycieli kultury fizycznej uzyskuj膮cych najlepsze wyniki we wsp贸艂zawodnictwie sportowym. W ramach realizacji programu Rozwoju kultury fizycznej planowane jest zorganizowanie sejmiku maj膮cego na celu ocen臋 wynik贸w sportowych w ostatnich trzech latach oraz opracowania kierunk贸w rozwoju wychowania fizycznego i sportu dzieci i m艂odzie偶y w powiecie pyrzyckim w latach 2005-2008. Jednym z element贸w sejmiku b臋dzie przyznanie wyr贸偶nie艅 najaktywniejszym dzia艂aczom i zawodnikom. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na ufundowanie nagr贸d w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Robert Betyna zaproponowa艂, aby przy podziale nagr贸d uwzgl臋dni膰 r贸wnie偶 Ludowe Zespo艂y Sportowe. Dyrektor Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e jest to odr臋bna grupa sportowc贸w doros艂ych, ale w porozumieniu z prezesem Zrzeszenia LZS mo偶na opracowa膰 kryteria wsp贸艂zawodnictwa i na ich podstawie ufundowa膰 nagrod臋 dla najlepszego klubu.
Kolejny wniosek dyrektora dotyczy艂 wyra偶enia zgody na zakup zestawu do skoku wzwy偶. Brak bezpiecznego zestawu do tej konkurencji nie pozwala na przeprowadzanie zawod贸w lekkoatletycznych w pe艂nym programie. Ze wzgl臋du na to, 偶e baz膮 do przeprowadzania trening贸w i zawod贸w LA jest stadion OSiR w Pyrzycach dyrektor zaproponowa艂 zawarcie porozumienia, na mocy kt贸rego szko艂y i PMOS b臋d膮 mog艂y korzysta膰 z tego sprz臋tu nieodp艂atnie, a OSiR podejmie si臋 wykonania zabezpieczenia przed zniszczeniem zestawu w sezonie letnim, za艣 w okresie zimowym przeka偶e go do hali sportowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie porozumienia z dyrektorem OSiR-u i zakup zestawu do skoku wzwy偶 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Ryszard Grzesiak przedstawi艂 pismo do dyrektora NFZ w Szczecinie w sprawie bud偶etu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach do ko艅ca roku 2004. Stanowisko prezentowane w tym pi艣mie jest zgodne ze stanowiskiem Kolegium Dyrektor贸w Szpitali Pomorza Zachodniego. Propozycja bud偶etu na ostatnie cztery miesi膮ce br. jest nie do przyj臋cia. Gdyby szpital przyj膮艂 proponowany bud偶et, to trzy miesi膮ce mog艂yby by膰 finansowane na poziomie 80-90 % dotychczasowego kontraktu, natomiast na miesi膮c grudzie艅 zabraknie 艣rodk贸w na wynagrodzenia.
Wicestarosta przedstawi艂 stanowisko Rady Spo艂ecznej Szpitala Powiatowego w sprawie finansowania jednostki w okresie wrzesie艅-grudzie艅 2004 r. pi臋tnuj膮ce praktyki NFZ obni偶aj膮ce kontrakty ze szpitalami. Zarz膮d Powiatu podzieli艂 pogl膮dy Rady Spo艂ecznej i przyj膮艂 Stanowisko Zarz膮du w tej sprawie.
Nast臋pnie Ryszard Grzesiak przedstawi艂 wniosek o pomoc finansow膮 na zakup nowego ultrasonografu o warto艣ci ok. 200 tys. z艂. Wniosek taki zosta艂 skierowany do wszystkich samorz膮d贸w z terenu powiatu pyrzyckiego. Robert Betyna zaproponowa艂, aby Zarz膮d przeznaczy艂 na ten cel 100 tys. z艂, a pozosta艂膮 kwot臋 uzyska膰 od gmin. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e w zwi膮zku z dzia艂aniami NFZ Szpitalowi zabraknie na bie偶膮c膮 dzia艂alno艣膰 ok. 500 tys. z艂 i Zarz膮d b臋dzie musia艂 boryka膰 si臋 z tym problemem wi臋c propozycja wydania teraz 100 tys. z艂 jest nie do przyj臋cia. Dopiero w listopadzie przy omawianiu zmiany bud偶etu powiatu, gdy b臋dzie znana sytuacja finansowa Szpitala i powiatu b臋dzie mo偶na zastanowi膰 si臋 nad form膮 pomocy. Zarz膮d od艂o偶y艂 rozpatrzenie tego wniosku w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.

Wicestarosta przedstawi艂 informacj臋 w sprawie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do poprawy stanu ochrony 艣rodowiska na terenie powiatu pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

Pyrzyce, dnia 12 pa藕dziernika 2004 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-18 08:59:03
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-18 08:59:03
Liczba wy艣wietle艅 : 3132licznik odwiedzin: 13394816