logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a nr 3/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie upowa偶nienia zast臋pcy dyrektora Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu zarz膮dcy dr贸g powiatowych - Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli

Uchwa艂a nr 3/2017
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie upowa偶nienia zast臋pcy dyrektora Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu zarz膮dcy dr贸g powiatowych - Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli


Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zmianami), art. 21 ust. 1a w zwi膮zku z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zmianami), art. 64a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami) i art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:
搂 1. Upowa偶nia si臋 Beat臋 Bartczak do prowadzenia spraw, post臋powa艅 i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w zakresie zada艅 zwi膮zanych z zarz膮dem drogami powiatowymi, w tym sk艂adania o艣wiadcze艅 woli dotycz膮cych:
1) opracowywania projekt贸w plan贸w rozwoju sieci drogowej;
2) opracowywania projekt贸w plan贸w finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dr贸g oraz drogowych obiekt贸w in偶ynierskich;
3) pe艂nienia funkcji inwestora;
4) utrzymania nawierzchni drogi, chodnik贸w, drogowych obiekt贸w in偶ynierskich, urz膮dze艅 zabezpieczaj膮cych ruch i innych urz膮dze艅 wi膮zanych z drog膮;
5) realizacja zada艅 w zakresie in偶ynierii ruchu;
6) koordynacja rob贸t w pasie drogowym;
7) wydawania zezwole艅 na zaj臋cie pasa drogowego i zjazdy z dr贸g oraz pobieranie op艂at i kar pieni臋偶nych;
8) prowadzenia ewidencji dr贸g, obiekt贸w mostowych, tuneli, przepust贸w oraz udost臋pnienie ich na 偶膮danie uprawnionym organom;
9) sporz膮dzania informacji o drogach publicznych oraz przekazywania ich Generalnemu Dyrektorowi Dr贸g Krajowych i Autostrad;
10) przeprowadzenia okresowych kontroli stanu dr贸g i drogowych obiekt贸w in偶ynierskich;
11) wykonania rob贸t interwencyjnych, rob贸t utrzymaniowych i zabezpieczaj膮cych,
12) przeciwdzia艂ania niszczeniu dr贸g przez ich u偶ytkownik贸w;
13) przeciwdzia艂ania niekorzystnym przeobra偶eniom 艣rodowiska mog膮cym powsta膰 lub powstaj膮cym w nast臋pstwie budowy lub utrzymania dr贸g;
14) wprowadzenia ogranicze艅 lub zamykanie dr贸g i drogowych obiekt贸w in偶ynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazd贸w drogami r贸偶nej kategorii, gdy wyst臋puje bezpo艣rednie zagro偶enie bezpiecze艅stwa os贸b lub mienia;
15) dokonywania okresowych pomiar贸w ruchu drogowego;
16) utrzymania zieleni przydro偶nej w tym sadzenia i usuwania drzew oraz krzew贸w;
17) prowadzenia gospodarki gruntami i innymi nieruchomo艣ciami pozostaj膮cymi w zarz膮dzie organu zarz膮dzaj膮cego drog膮;
18) prowadzenia post臋powa艅 i wydawania zezwole艅 kategorii I na przejazdy pojazd贸w nienormatywnych;
19) uzgadniania lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszar贸w przyleg艂ych do pasa drogowego.

搂 2. Upowa偶nienie obowi膮zuje w czasie nieobecno艣ci dyrektora Wydzia艂u Dr贸g
i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 3. Upowa偶nienia udziela si臋 na czas zajmowania przez Beat臋 Bartczak stanowiska zast臋pcy dyrektora Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 4. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Stanis艂aw St臋pie艅 ....................................
Bart艂omiej Kr贸likowski ....................................
Mi艂osz 艁uszczyk ....................................
Jaros艂aw Ileczko ....................................
Wiktor To艂oczko ....................................


Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-01-30 09:11:00
Data ostatniej modyfikacji : 30.01.2017 09:11
Liczba wy艣wietle艅 : 398licznik odwiedzin: 8315044