logo
logo
Starostwo Powiatowe » regulamin organizacyjny
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Uchwa艂a nr 55/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Uchwa艂a nr 55/2016
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 3 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y nr 16/2016 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 9 marca 2016 r. wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:
1) w 搂 3, w pkt 14 uchyla si臋 liter臋 i;
2) w 搂 19:
a) w ust. 4 uchyla si臋 pkt 5;
b) dodaje si臋 ust. 5 w brzmieniu: "5. Wicestarosta poprzez Pe艂nomocnika Starosty ds. Zdrowia i Pomocy Spo艂ecznej prowadzi wsp贸艂prac臋
z Powiatowym Zespo艂em ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci.";
3) w 搂 33:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) Wydzia艂 O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki (symbol: OKSiT);";
b) uchyla si臋 pkt 13;
4) w 搂 36:
a) w ust. 4 uchyla si臋 pkt 1 i 2, i dodaje si臋 pkt 6 w brzmieniu: "6) prowadzenie post臋powa艅, w艂a艣ciwych staro艣cie, zwi膮zanych z udzielaniem pomocy finansowej repatriantom okre艣lonych w ustawie o repatriacji
i rozporz膮dzeniach wykonawczych do ustawy.";
b) po ust. 7 dodaje si臋 ust. 8 w brzmieniu: "8. Do zada艅 wydzia艂u z zakresu promocji nale偶y:
1) opracowywanie i realizowanie zada艅 maj膮cych na celu kszta艂towanie pozytywnego wizerunku powiatu;
2) wsp贸艂praca w zakresie dzia艂alno艣ci promocyjnej z organami administracji rz膮dowej i samorz膮dem wojew贸dzkim, z innymi jednostkami samorz膮du terytorialnego, zwi膮zkami, zrzeszeniami, stowarzyszeniami, szko艂ami,
3) z instytucjami kultury, rekreacji i sportu;
4) prowadzenie spraw zwi膮zanych z obejmowaniem przez powiat oraz Starost臋 honorowego patronatu nad imprezami okoliczno艣ciowymi
i rocznicowymi;
5) wsp贸艂udzia艂 w organizacji i obs艂udze 艣wi膮t i innych uroczysto艣ci, imprez artystycznych, kulturalnych i sportowych;
6) planowanie i realizacja krajowych oraz zagranicznych imprez wystawienniczo-targowych oraz kompleksowe przygotowywanie stoisk wystawienniczo-targowych powiatu;


7) obs艂uga informacyjna wydarze艅 zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 promocyjn膮 powiatu oraz prowadzenie i redagowanie witryny internetowej powiatu;
8) projektowanie, opracowywanie, zamawianie i rozpowszechnianie materia艂贸w promocyjnych, redagowanie tekst贸w informacyjnych, promocyjnych oraz okoliczno艣ciowych do publikator贸w oraz opracowywanie materia艂贸w informacyjnych do wydawnictw w艂asnych
i okoliczno艣ciowych;
9) nawi膮zywanie i utrzymywanie sta艂ych kontakt贸w z przedstawicielami 艣rodk贸w masowego przekazu oraz dba艂o艣膰 o reklam臋 i informacj臋
o powiecie w mediach oraz innych miejscach publicznych;
10) przygotowanie materia艂贸w w zwi膮zku z udzia艂em Starosty, b膮d藕 innych cz艂onk贸w Zarz膮du, w uroczysto艣ciach, spotkaniach okoliczno艣ciowych, prowadzenie korespondencji okoliczno艣ciowej Starosty i Zarz膮du";
6) w 搂 39 uchyla si臋 ust. 3;
7) w 搂 43 pkt 30 otrzymuje brzmienie: "30) nadzorowanie i wsp贸艂praca ze Szpitalem Powiatowym w Pyrzycach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, a tak偶e za po艣rednictwem dyrektora tej jednostki z Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Pyrzycach i Domem Pomocy Spo艂ecznej
w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie oraz wsp贸艂praca z Powiatowym Zespo艂em ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci.";
8) uchyla si臋 搂 46;
9) w 搂 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Projekty uzgodnione z bezpo艣rednim prze艂o偶onym i zaparafowane przez dyrektora wydzia艂u lub jednostki organizacyjnej Powiatu przekazuje si臋 do radcy prawnego celem zaopiniowania pod wzgl臋dem prawnym.";
10) za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach otrzymuje brzmienie zgodne z za艂膮cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa艂y;
11) za艂膮cznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach otrzymuje brzmienie zgodne z za艂膮cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa艂y.
搂 2.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Sekretarzowi Powiatu pyrzyckiego.
搂 3.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:
Stanis艂aw St臋pie艅
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF851.2 KB POBIERZza艂膮czniki2016-08-08 14:17:21575

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-08-08 14:14:11
Data ostatniej modyfikacji : 2016-12-30 12:45:02
Liczba wy艣wietle艅 : 1235

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  08.08.2016 13:18poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  08.08.2016 13:14poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13393236