logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A XXIX/144/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi nr 13/16 z dnia 19 pa藕dziernika 2016 r. na dzia艂anie Starosty Pyrzyckiego


UCHWA艁A XXIX/144/16
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 14 grudnia 2016 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi nr 13/16 z dnia 19 pa藕dziernika 2016 r. na dzia艂anie Starosty Pyrzyckiego


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, zmiany z 2016 r.: poz. 868, poz. 996, poz. 1579), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1. Po rozpatrzeniu skargi nr 13/16 z dnia 19 pa藕dziernika 2016 r., uzupe艂nionej pismem z dnia 21 listopada 2016 r., uznaje skarg臋 za bezzasadn膮 z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu.

搂2. Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skargi Skar偶膮cego.

搂3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIK
Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr XXIX/144/16
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 14 grudnia 2016 r.

UZASADNIENIE


Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie dyspozycji art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) przekaza艂 do rozpatrzenia Radzie Powiatu Pyrzyckiego skarg臋 pani Ma艂gorzaty Lach-Gwiazda reprezentowanej przez pe艂nomocnika na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 19 pa藕dziernika 2016 r. Pismo wp艂yn臋艂o do przewodnicz膮cego Rady Powiatu w dniu 28 pa藕dziernika 2016 r.
W tre艣ci skargi Skar偶膮ca zarzuca Staro艣cie Pyrzyckiemu zawarcie umowy w dniu 19 sierpnia 2014 r. pomi臋dzy Powiatem Pyrzyckim a Grzegorzem Rogalewiczem w sprawie 艣wiadczenia us艂ug usuwania i parkowania pojazd贸w usuni臋tych z drogi na parkingu strze偶onym, z naruszeniem przepis贸w ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych. Skar偶膮ca domaga si臋 jednocze艣nie skontrolowania nieprawid艂owo艣ci, kt贸re Jej zdaniem, wyst膮pi艂y - w zakresie gospodarowania mieniem publicznym - przy zawieraniu przedmiotowej umowy.
Przede wszystkim wskaza膰 nale偶y, 偶e z tre艣ci wskazanej wy偶ej umowy nie wynika, jak twierdzi Skar偶膮ca, i偶 do jej zawarcia dosz艂o w trybie i na zasadach, okre艣lonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych. Z uwagi na oszacowan膮 przez Zamawiaj膮cego warto艣膰 przedmiotu zam贸wienia, nie przekraczaj膮c膮 wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 30.000 euro, Zamawiaj膮cy nie by艂 zobligowany do stosowania przepis贸w wskazanej wy偶ej ustawy przy wyborze podmiotu wykonuj膮cego zadania powiatu. Zatem powierzenie zadania w艂asnego powiatu, zwi膮zanego z usuwaniem pojazd贸w oraz prowadzeniem parkingu strze偶onego dla pojazd贸w usuni臋tych z drogi w przypadkach, o kt贸rych mowa w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - nast膮pi艂o na podstawie regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 30.000 euro, stanowi膮cego za艂膮cznik do zarz膮dzenia Nr 16/OP/2014 Starosty Pyrzyckiego z dnia 16 czerwca
2014 r. Zgodnie z 搂4 ust. 1 ww. regulaminu zam贸wienia o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 10.000 z艂 oraz zam贸wienia na dostawy i us艂ugi powtarzaj膮ce si臋 okresowo o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 25.000 z艂 udzielane s膮 poprzez wyb贸r najkorzystniejszej oferty dost臋pnej na rynku, poprzedzony rozeznaniem rynku. Maj膮c na uwadze powy偶szy zapis regulaminu oraz bior膮c pod uwag臋 fakt, i偶 w okresie poprzedzaj膮cym zawarcie przedmiotowej umowy usuni臋cie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strze偶onym wyst臋powa艂o sporadycznie - Starosta rozezna艂 rynek i uzna艂, i偶 oferta przedsi臋biorcy Grzegorza Rogalewicza by艂a ofert膮 najkorzystniejsz膮. Starosta Pyrzycki powierzaj膮c wykonywanie wskazanych wy偶ej zada艅 powiatu okre艣lonemu przedsi臋biorcy, nie naruszy艂 wi臋c przepis贸w ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych, kt贸re - ze wzgl臋du na nisk膮 warto艣膰 przedmiotu zam贸wienia - nie musia艂y by膰 brane pod uwag臋 przy wyborze wykonawcy us艂ugi. Podkre艣li膰 nale偶y, 偶e Starosta opiera艂 si臋 na o艣wiadczeniu wykonawcy, zawartym w umowie, i偶 posiada on potencja艂 techniczny do prawid艂owego zrealizowania umowy. Wskaza膰 r贸wnie偶 nale偶y, 偶e na mocy aneksu nr 2 do przedmiotowej umowy podpisanego przez strony w dniu 6 maja 2016 r., uszczeg贸艂owione zosta艂y obowi膮zki wykonawcy i doprecyzowane wymagania Zamawiaj膮cego w zakresie prowadzenia parkingu strze偶onego, tj. jego dozorowania przez ca艂膮 dob臋 oraz ogrodzenia w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy dostanie si臋 na teren parkingu os贸b nieupowa偶nionych. Zawarcie ww. aneksu do umowy mia艂o zwi膮zek i by艂o konsekwencj膮 zdarzenia, zwi膮zanego z wej艣ciem na teren parkingu osoby nieupowa偶nionej, kt贸re mia艂o miejsce w marcu 2016 r. Zaistnia艂e zdarzenie nie wi膮za艂o si臋 z poniesieniem jakichkolwiek koszt贸w finansowych przez Powiat Pyrzycki, kt贸re (je艣li takowe powsta艂y) obci膮偶aj膮 wy艂膮cznie wykonawc臋 us艂ugi, zgodnie z 搂6 ust. 4 umowy stanowi膮cym, 偶e wykonawca umowy odpowiada za szkody wyrz膮dzone osobom trzecim wskutek niewywi膮zywania si臋 lub nienale偶ytego wywi膮zywania si臋 z realizacji umowy.
Ponadto, w zwi膮zku z powy偶sz膮 skarg膮, w dniu 10 listopada br. przeprowadzona zosta艂a kontrola u wykonawcy us艂ugi. Wyniki kontroli jednoznacznie wskazuj膮, 偶e parking strze偶ony istnieje i jest prawid艂owo, zgodnie z postanowieniami umowy, urz膮dzony i dozorowany. Podczas kontroli stwierdzono wprawdzie, 偶e jeden spo艣r贸d szesnastu pojazd贸w przechowywanych na parkingu strze偶onym, znajdowa艂 si臋 poza jego terenem, jednak nieprawid艂owo艣膰 t臋 wykonawca niezw艂ocznie usun膮艂. Ponadto, kontroluj膮cy ustalili, 偶e wjazd na parking zamykany za pomoc膮 zwijanej metalowej siatki umo偶liwia艂 - w ich ocenie - swobodne wej艣cie na teren parkingu osobom postronnym, dlatego te偶, wykonawca us艂ugi zosta艂 pisemnie zobowi膮zany do zmiany tego stanu, stosownie do 搂2 ust. 3a umowy.
Odnosz膮c si臋 z kolei do zarzutu skargi zwi膮zanego z pozorno艣ci膮 umowy najmu nieruchomo艣ci zawartej w dniu 18 lutego 2008 r. pomi臋dzy Leszkiem Rogalewiczem a Grzegorzem Rogalewiczem stwierdzi膰 nale偶y, 偶e Rada Powiatu Pyrzyckiego nie jest organem w艂a艣ciwym do badania skuteczno艣ci prawnej tej umowy, a ka偶dy kto ma w tym interes prawny mo偶e 偶膮da膰 ustalenia przez s膮d powszechny niewa偶no艣ci umowy (stosownie do art. 189 Kodeksu post臋powania cywilnego). Wskaza膰 przy tym nale偶y, 偶e Powiat Pyrzycki nie ma interesu prawnego w tym, aby kwestionowa膰 wa偶no艣膰 wskazanej wy偶ej umowy najmu nieruchomo艣ci.
W odpowiedzi na pismo z dnia 25 listopada 2016 r. stanowi膮ce uzupe艂nienie skargi Pani Ma艂gorzaty Lach - Gwiazdy z dnia 19 pa藕dziernika 2016 r. wskaza膰 nale偶y, 偶e na parkingu strze偶onym, kt贸rego prowadzenie Starosta Pyrzycki powierzy艂 na mocy umowy
z dnia 19 sierpnia 2014 r. Grzegorzowi Rogalewiczowi - przechowywane s膮 pojazdy usuni臋te z drogi w przypadkach, o kt贸rych mowa w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zauwa偶y膰 nale偶y, 偶e zawieraj膮c przedmiotow膮 umow臋 wykonawca o艣wiadczy艂, 偶e posiada niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz potencja艂 techniczny, jak r贸wnie偶 zobowi膮za艂 si臋 do usuwania i przechowywania pojazd贸w oraz jego element贸w na ,,parkingu strze偶onym". Powiat Pyrzycki opieraj膮c si臋 na powy偶szym o艣wiadczeniu wykonawcy nie mia艂 obowi膮zku 偶膮da膰 od wykonawcy okazania dokumentu, potwierdzaj膮cego tytu艂 prawny do dysponowania nieruchomo艣ci膮, na kt贸rej zosta艂 urz膮dzony parking strze偶ony, tym bardziej 偶e prawo do dysponowania terenem wynika艂o z dokument贸w przed艂o偶onych przez wykonawc臋 do umowy zawartej w trybie przetargu w dniu 19 sierpnia 2011 r., poprzedzaj膮cej umow臋 z dnia 19 sierpnia 2014 r. i wiedza ta by艂a znana organowi. Ponadto, przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nie wprowadzaj膮 okre艣lonych wymaga艅 (warunk贸w), kt贸rych spe艂nienie jest konieczne do prowadzenia parkingu strze偶onego dla pojazd贸w usuni臋tych z drogi w przypadkach wymienionych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy. Urz膮dzaj膮c parking wykonawca nie by艂 r贸wnie偶 zobowi膮zany do stosowania przepis贸w ustawy Prawo budowlane, poniewa偶 nie dokonywa艂 on zabudowy nieruchomo艣ci gruntowej.
Wskaza膰 r贸wnie偶 nale偶y, 偶e Powiat Pyrzycki nie ponosi艂 i nie ponosi 偶adnych koszt贸w
w zwi膮zku ze wskazywanym przez Pani膮 Lach - Gwiazd臋 nienale偶ytym wykonywaniem umowy.


POUCZENIE o tre艣ci art. 239 Kpa - W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zosta艂a uznana za bezzasadn膮 i jej bezzasadno艣膰 wykazano w odpowiedzi na skarg臋, a skar偶膮cy ponowi艂 skarg臋 bez wskazania nowych okoliczno艣ci - organ w艂a艣ciwy do jej rozpatrzenia mo偶e podtrzyma膰 swoje poprzednie stanowisko z odpowiedni膮 adnotacj膮 w aktach sprawy - bez zawiadamiania skar偶膮cego.


Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-12-20 10:42:29
Data ostatniej modyfikacji : 20.12.2016 10:42
Liczba wy艣wietle艅 : 422licznik odwiedzin: 8131664