logo
logo
Programy dot. zada艅 publicznych » Wsp贸艂praca z Organizacjami Pozarz膮dowymi
O G 艁 O S Z E N I E

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego og艂asza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej w powiecie pyrzyckim w 2017 roku

O G 艁 O S Z E N I E

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego og艂asza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej
w powiecie pyrzyckim w 2017 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 poz. 239 ze zmianami) w zwi膮zku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1225), Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego og艂asza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej w powiecie pyrzyckim w 2017 roku.

I. Rodzaj zadania

Prowadzenie jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej w powiecie pyrzyckim w 2017 roku, stosownie do wymaga艅 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1225).

II. Podmioty uprawnione do z艂o偶enia oferty

1. Oferty z艂o偶y膰 mog膮 organizacje pozarz膮dowe oraz podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U.
z 2016 r., poz. 239 ze zmianami), kt贸re spe艂niaj膮 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:
1) posiadaj膮 co najmniej dwuletnie do艣wiadczenie w wykonywaniu zada艅 wi膮偶膮cych si臋 z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
2) przedstawi膮 zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radc膮 prawnym, doradc膮 podatkowym lub osob膮, o kt贸rej mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1225);
3) daj膮 gwarancj臋 nale偶ytego wykonania zadania, w szczeg贸lno艣ci przez z艂o偶enie pisemnego zobowi膮zania:
a) zapewnienia poufno艣ci w zwi膮zku z udzielaniem nieodp艂atnej pomocy prawnej
i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej,
w szczeg贸lno艣ci w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interes贸w.
2. Osoby realizuj膮ce bezpo艣rednio zadania musz膮 posiada膰 odpowiednie kwalifikacje
i do艣wiadczenie w tym zakresie, zgodnie z art. 5 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
3. O powierzenie prowadzenia punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej nie mo偶e ubiega膰 si臋 organizacja pozarz膮dowa, kt贸ra w okresie dw贸ch lat poprzedzaj膮cych przyst膮pienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczy艂a si臋 z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzysta艂a dotacj臋 niezgodnie z celem jej przyznania, jak r贸wnie偶 organizacja pozarz膮dowa, z kt贸r膮 starosta rozwi膮za艂 umow臋. Termin dw贸ch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia si臋 z dotacji i zwrotu nienale偶nych 艣rodk贸w wraz z odsetkami albo rozwi膮zania umowy.

III. Wysoko艣膰 艣rodk贸w przeznaczonych na realizacj臋 zadania

Na realizacj臋 zadania w roku 2017 przeznacza si臋 kwot臋 60 725,88 z艂 brutto, s艂ownie: sze艣膰dziesi膮t tysi臋cy siedemset dwadzie艣cia pi臋膰 z艂otych i osiemdziesi膮t osiem groszy.

IV. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizacj臋 powy偶szego zadania okre艣laj膮 przepisy:
1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 ze zmianami),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885
ze zmianami),
3) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1225),
2. Dotacja przyznana organizacji pozarz膮dowej zostanie przekazana niezw艂ocznie po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego, na warunkach okre艣lonych w umowie, w 12 miesi臋cznych ratach.
3. Powiat Pyrzycki, jako zlecaj膮cy wykonanie zadania, przekazywa膰 b臋dzie 艣rodki na realizacj臋 zadania niezw艂ocznie po otrzymaniu dotacji.
4. Ramowy wz贸r umowy okre艣la rozporz膮dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej
z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzor贸w ofert i ramowych wzor贸w um贸w dotycz膮cych realizacji zada艅 publicznych oraz wzor贸w sprawozda艅 z wykonania tych zada艅 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

V. Termin i spos贸b sk艂adania ofert

1. Termin sk艂adania ofert up艂ywa w dniu 21 listopada 2016 roku o godz. 16:00.
2. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4,
74-200 Pyrzyce (I pi臋tro - pok贸j nr 106), w godzinach urz臋dowania (w poniedzia艂ki 8:00 - 16:00, w pozosta艂e dni tygodnia 7:00-15:00) lub przesy艂k膮 listow膮. Nie b臋d膮 przyjmowane wnioski przes艂ane drog膮 elektroniczn膮, faxem. O zachowaniu terminu decyduje data wp艂ywu oferty do Starostwa.
3. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tych, opisanych kopertach. Na kopercie nale偶y wpisa膰 nazw臋 zadania oraz podmiotu sk艂adaj膮cego ofert臋.
4. Oferty nale偶y sk艂ada膰 zgodnie ze wzorem okre艣lonym w rozporz膮dzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzor贸w ofert i ramowych wzor贸w um贸w dotycz膮cych realizacji zada艅 publicznych oraz wzor贸w sprawozda艅 z wykonania tych zada艅 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 nast臋puj膮ce za艂膮czniki:
1) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru tj. z KRS lub inny dokument potwierdzaj膮cy status prawny oferenta oraz umocowanie os贸b go reprezentuj膮cych,
2) statut organizacji, sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za rok ubieg艂y,
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu sk艂adaj膮cego ofert臋 ni偶 wynikaj膮cy z Krajowego Rejestru S膮dowego lub innego w艂a艣ciwego rejestru - pe艂nomocnictwo potwierdzaj膮ce upowa偶nienie do dzia艂ania w imieniu oferenta podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,
4) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radc膮 prawnym ewentualnie
z doradc膮 podatkowym lub osob膮, o kt贸rej mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodp艂atnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1255),
5) pisemne zobowi膮zania podpisane przez osoby umocowane do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli
w imieniu oferenta do:
a) zapewnienia poufno艣ci w zwi膮zku z udzielaniem nieodp艂atnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej,
w szczeg贸lno艣ci w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interes贸w,
6) dokumenty potwierdzaj膮ce spe艂nienie warunku posiadania, co najmniej dwuletniego do艣wiadczenia w wykonywaniu zada艅 wi膮偶膮cych si臋 z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
7) o艣wiadczenie o otrzymanych dotacjach na realizacj臋 zada艅 publicznych w latach 2014-2016, je偶eli oferent takie dotacje otrzymywa艂,
8) o艣wiadczenie, 偶e podmiot sk艂adaj膮cy ofert臋 nie jest wykluczony z ubiegania si臋
o powierzenie realizacji zadania ze wzgl臋d贸w, o kt贸rych mowa w art. 11 ust. 11 ustawy
o nieodp艂atnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).
6. Kopie wymaganych za艂膮cznik贸w powinny by膰 potwierdzone przez oferenta za zgodno艣膰
z orygina艂em. Zlecaj膮cy wykonanie zadania zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 przedstawienia do wgl膮du zlecaj膮cego zadanie oryginalnych dokument贸w.
7. Oferta z艂o偶ona bez wymaganych za艂膮cznik贸w jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
8. Rozpatrywane b臋d膮 wy艂膮cznie oferty kompletne i prawid艂owe, z艂o偶one wed艂ug obowi膮zuj膮cego wzoru, w terminie okre艣lonym w og艂oszeniu konkursowym.
9. Prowadzenie punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rz膮dowej, w przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota finansowania przekroczy wysoko艣膰 艣rodk贸w przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
10. Z organizacj膮 wy艂onion膮 w konkursie zostanie podpisana umowa, w kt贸rej zostan膮 okre艣lone szczeg贸艂owe warunki prowadzenia zadania oraz spos贸b finansowania i rozliczenia si臋
z przyznanej dotacji.

VI. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty

1. Wyboru oferty dokonuje Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w drodze uchwa艂y po zapoznaniu si臋
z opini膮 komisji konkursowej, maj膮c na wzgl臋dzie wyb贸r oferty najlepiej s艂u偶膮cej realizacji zadania. Rozstrzygni臋cie konkursu podaje si臋 do publicznej wiadomo艣ci na tablicy og艂osze艅 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
2. Kryteria oceny merytorycznej ofert:
1) do艣wiadczenie stowarzyszenia w wykonywaniu zada艅 wi膮偶膮cych si臋 z udzielaniem porad prawnych, oceniana b臋dzie liczba lat prowadzenia dzia艂alno艣ci oraz liczba zrealizowanych w latach 2014-2016 projekt贸w zwi膮zanych z udzielaniem porad prawnych, maksymalna liczba punkt贸w wynosi 50,
2) kwalifikacje, oceniana b臋dzie wykszta艂cenie oraz okres prowadzenia praktyki zawodowej os贸b udzielaj膮cych porad prawnych, maksymalna liczba punkt贸w wynosi 50.
3. Do uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie rozstrzygni臋cia konkursu ofert nie stosuje si臋 trybu odwo艂awczego.
4. Oferty wraz z za艂膮cznikami nie b臋d膮 zwracane oferentom.
5. Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zb臋dnej zw艂oki po og艂oszeniu wynik贸w otwartego konkursu ofert.
6. Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego zastrzega sobie prawo odst膮pienia od rozstrzygni臋cia konkursu ofert bez podania przyczyn.

VII. Warunki realizacji zadania

1. Zadanie ma by膰 realizowane od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w lokalach przeznaczonych do udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej usytuowanych na terenie powiatu pyrzyckiego we wszystkich gminach powiatu zgodnie z harmonogramem stanowi膮cym za艂膮cznik nr 1 do niniejszego og艂oszenia.
2. Szczeg贸艂owe warunki realizacji zadania okre艣lone b臋d膮 w umowie.
3. Zleceniobiorca zobowi膮zany jest m.in. do:
1) prowadzenia punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie zgodnie z harmonogramem,
2) udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej na zasadach okre艣lonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o nieodp艂atnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255),
3) z艂o偶enia sprawozdania z wykonania zadania publicznego wed艂ug wzoru okre艣lonego
w rozporz膮dzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzor贸w ofert i ramowych wzor贸w um贸w dotycz膮cych realizacji zada艅 publicznych oraz wzor贸w sprawozda艅 z wykonania tych zada艅 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) w terminie 30 dni od zako艅czenia realizacji zadania.

VIII. Informacja o zrealizowanych zadaniach

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego informuje, 偶e zadania zwi膮zane z udzielaniem nieodp艂atnej pomocy prawnej w powiecie pyrzyckim nie by艂y realizowane w latach 2015-2016 przez organizacje pozarz膮dowe.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF160.9 KB POBIERZterminarz2016-10-28 14:32:26560
.DOC20.4 KB POBIERZinformacja o wyborze oferty2016-11-30 07:59:35574

Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-10-28 13:20:40
Data ostatniej modyfikacji : 2016-10-28 13:20:40
Liczba wy艣wietle艅 : 1282licznik odwiedzin: 13393435