logo
logo
Programy dot. zada艅 publicznych » Wsp贸艂praca z Organizacjami Pozarz膮dowymi
KONKURS

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego og艂asza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej w Powiecie Pyrzyckim w 2016 roku

O G 艁 O S Z E N I E

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego og艂asza otwarty konkurs ofert
na powierzenie realizacji zadania publicznego polegaj膮cego
na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej
w Powiecie Pyrzyckim w 2016 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 poz. 1118 z p贸藕n. zm.) w zwi膮zku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1225), Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego og艂asza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej w Powiecie Pyrzyckim w 2016 roku.
I. Rodzaj zadania
Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej w Powiecie Pyrzyckim
w 2016 roku, stosownie do wymaga艅 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1225).
II. Podmioty uprawnione do z艂o偶enia oferty
1. Oferty z艂o偶y膰 mog膮 organizacje pozarz膮dowe oraz podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z p贸藕m. zm.), kt贸re spe艂niaj膮 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:
1) posiadaj膮 co najmniej dwuletnie do艣wiadczenie w wykonywaniu zada艅 wi膮偶膮cych
si臋 z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
2) przedstawi膮 zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radc膮 prawnym, doradc膮 podatkowym lub osob膮, o kt贸rej mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1225).
3) daj膮 gwarancj臋 nale偶ytego wykonania zadania, w szczeg贸lno艣ci przez z艂o偶enie pisemnego zobowi膮zania:
a) zapewnienia poufno艣ci w zwi膮zku z udzielaniem nieodp艂atnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej,
w szczeg贸lno艣ci w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interes贸w.
2. Osoby realizuj膮ce bezpo艣rednio zadania musz膮 posiada膰 odpowiednie kwalifikacje i do艣wiadczenie w tym zakresie, zgodnie z art. 5 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
O powierzenie prowadzenia punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej nie mo偶e ubiega膰 si臋 organizacja pozarz膮dowa, kt贸ra w okresie dw贸ch lat poprzedzaj膮cych przyst膮pienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczy艂a si臋 z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzysta艂a dotacj臋 niezgodnie z celem jej przyznania, jak r贸wnie偶 organizacja pozarz膮dowa,
z kt贸r膮 Starosta rozwi膮za艂 umow臋. Termin dw贸ch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia si臋 z dotacji i zwrotu nienale偶nych 艣rodk贸w wraz z odsetkami albo rozwi膮zania umowy.

III. Wysoko艣膰 艣rodk贸w przeznaczonych na realizacj臋 zadania
Na realizacj臋 zadania w roku 2016 przeznacza si臋 kwot臋 59 946 z艂 brutto - s艂ownie: pi臋膰dziesi膮t dziewi臋膰 tysi臋cy dziewi臋膰set czterdzie艣ci sze艣膰 z艂otych.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1.Zasady przyznawania dotacji na realizacj臋 powy偶szego zadania okre艣laj膮 przepisy:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
- ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1225),
2. Dotacja przyznana organizacji pozarz膮dowej zostanie przekazana niezw艂ocznie po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego, na warunkach okre艣lonych w umowie, w 12 miesi臋cznych ratach.
3. Powiat Pyrzycki, jako zlecaj膮cy wykonanie zadania, przekazywa膰 b臋dzie 艣rodki na realizacj臋 zadania niezw艂ocznie po otrzymaniu dotacji.
3. Ramowy wz贸r umowy okre艣la rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz膮cego realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
V. Termin i spos贸b sk艂adania ofert
1. Terminy sk艂adania ofert up艂ywa w dniu 10 grudnia 2015 roku o godz. 1530.
2. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce (I pi臋tro - pok贸j Nr 106), w godzinach urz臋dowania (pon. 800 - 1600, w pozosta艂e dni tygodnia 730-1530) lub przesy艂k膮 listow膮. Nie b臋d膮 przyjmowane wnioski przes艂ane drog膮 elektroniczn膮, faxem. O zachowaniu terminu decyduje data wp艂ywu oferty do Starostwa.
3. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tych, opisanych kopertach. Na kopercie nale偶y wpisa膰 nazw臋 zadania oraz podmiotu sk艂adaj膮cego ofert臋.
4. Oferty nale偶y sk艂ada膰 zgodnie ze wzorem okre艣lonym w Rozporz膮dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz膮cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
5. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 nast臋puj膮ce za艂膮czniki:
1) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru tj. z KRS lub inny dokument potwierdzaj膮cy status prawny oferenta oraz umocowanie os贸b go reprezentuj膮cych,
2) statut organizacji, sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za rok ubieg艂y,
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu sk艂adaj膮cego ofert臋 ni偶 wynikaj膮cy z Krajowego Rejestru S膮dowego lub innego w艂a艣ciwego rejestru - pe艂nomocnictwo potwierdzaj膮ce upowa偶nienie do dzia艂ania w imieniu oferenta podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,
4) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radc膮 prawnym ewentualnie z doradc膮 podatkowym lub osob膮, o kt贸rej mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodp艂atnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255),
5) pisemne zobowi膮zania podpisane przez osoby umocowane do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli
w imieniu oferenta do:
a) zapewnienia poufno艣ci w zwi膮zku z udzielaniem nieodp艂atnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej,
w szczeg贸lno艣ci w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interes贸w,
6) dokumenty potwierdzaj膮ce spe艂nienie warunku posiadania, co najmniej dwuletniego do艣wiadczenia w wykonywaniu zada艅 wi膮偶膮cych si臋 z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
7) o艣wiadczenie o otrzymanych dotacjach na realizacj臋 zada艅 publicznych w latach 2014-2015, je偶eli oferent takie dotacje otrzymywa艂,
8) o艣wiadczenie, 偶e podmiot sk艂adaj膮cy ofert臋 nie jest wykluczony z ubiegania si臋 o powierzenie realizacji zadania ze wzgl臋d贸w, o kt贸rych mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodp艂atnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).
6. Kopie wymaganych za艂膮cznik贸w powinny by膰 potwierdzone przez oferenta za zgodno艣膰
z orygina艂em. Zlecaj膮cy wykonanie zadania zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 przedstawienia do wgl膮du zlecaj膮cego zadanie oryginalnych dokument贸w.
7. Oferta z艂o偶ona bez wymaganych za艂膮cznik贸w jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
8. Rozpatrywane b臋d膮 wy艂膮cznie oferty kompletne i prawid艂owe, z艂o偶one wed艂ug obowi膮zuj膮cego wzoru, w terminie okre艣lonym w og艂oszeniu konkursowym.
9. Prowadzenie punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rz膮dowej, w przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota finansowania przekroczy wysoko艣膰 艣rodk贸w przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
10. Z organizacj膮 wy艂onion膮 w konkursie zostanie podpisana umowa, w kt贸rej zostan膮 okre艣lone szczeg贸艂owe warunki prowadzenia zadania oraz spos贸b finansowania i rozliczenia si臋 z przyznanej dotacji.
VI. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty
1.Wyboru oferty dokonuje Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w drodze uchwa艂y po zapoznaniu si臋
z opini膮 Komisji Konkursowej, maj膮c na wzgl臋dzie wyb贸r oferty najlepiej s艂u偶膮cej realizacji zadania. Rozstrzygni臋cie konkursu podaje si臋 do publicznej wiadomo艣ci na tablicy og艂osze艅 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
2. Kryteria oceny merytorycznej ofert:
1) mo偶liwo艣膰 realizacji zadania publicznego przez organizacj臋 pozarz膮dow膮, kalkulacj臋 koszt贸w zadania publicznego w szczeg贸lno艣ci w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
2) proponowana jako艣膰 wykonania zadania, w tym kwalifikacje os贸b, przy udziale kt贸rych organizacja pozarz膮dowa realizowa膰 b臋dzie zadanie publiczne,
3) analiza i ocena dotychczas zrealizowanych zada艅 publicznych przez organizacj臋 pozarz膮dow膮, kt贸ra w latach poprzednich realizowa艂a zlecone zadania publiczne, ze zwr贸ceniem uwagi na rzetelno艣膰 i terminowo艣膰 oraz spos贸b rozliczenia otrzymanych na ten cel 艣rodk贸w.

3. Karta oceny oferty stanowi za艂膮cznik Nr 2 do niniejszego og艂oszenia.
4. Do uchwa艂y Zarz膮du Powiatu w sprawie rozstrzygni臋cia konkursu ofert nie stosuje si臋 trybu odwo艂awczego.
5. Oferty wraz z za艂膮cznikami nie b臋d膮 zwracane oferentom.
6. Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zb臋dnej zw艂oki po og艂oszeniu wynik贸w otwartego konkursu ofert.
7. Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego zastrzega sobie prawo odst膮pienia od rozstrzygni臋cia konkursu ofert bez podania przyczyn.


VII. Warunki realizacji zadania
1.Zadanie ma by膰 realizowane od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w lokalach przeznaczonych do udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej usytuowanych na terenie Powiatu Pyrzyckiego we wszystkich gminach powiatu zgodnie z harmonogramem stanowi膮cym za艂膮cznik
Nr 1 do niniejszego og艂oszenia.
2. Szczeg贸艂owe warunki realizacji zadania okre艣lone b臋d膮 w umowie.
3. Zleceniobiorca zobowi膮zany jest m.in. do:
a) prowadzenia punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie zgodnie z harmonogramem,
b) udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej na zasadach okre艣lonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o nieodp艂atnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).
c) z艂o偶enia sprawozdania z wykonania zadania publicznego wed艂ug wzoru okre艣lonego w Rozporz膮dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz膮cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w terminie 30 dni od zako艅czenia realizacji zadania.
Zadania z zakresu udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej w 2014 i 2015 roku nie by艂y realizowane.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC20.6 KB POBIERZza艂膮cznik nr 12015-11-18 14:27:46594
.DOC17 KB POBIERZza艂膮cznik nr 22015-11-18 14:27:54591
.PDF229.6 KB POBIERZuchwa艂a2015-12-18 11:59:52566
.PDF202.1 KB POBIERZinformacja2015-12-18 12:00:05580
.DOC29.5 KB POBIERZog艂oszenie2015-12-18 12:00:17570

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-11-18 14:25:58
Data ostatniej modyfikacji : 2016-10-28 13:20:11
Liczba wy艣wietle艅 : 1350

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  28.10.2016 12:18poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  18.11.2015 13:37poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  18.11.2015 13:27poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  18.11.2015 13:25poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13393296