logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 22 sierpnia do 28 wrze艣nia 2016 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 22 sierpnia do 28 wrze艣nia 2016 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1) 24 sierpnia 2016 r.
2) 30 sierpnia 2016 r.
3) 12 wrze艣nia 2016 r.
4) 15 wrze艣nia 2016 r.
5) 20 wrze艣nia 2016 r.

I. Przyj臋to projekty uchwa艂 rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017.
- W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dr贸g powiatowych oraz ustalenia przebiegu drogi powiatowej.
- W sprawie pozbawienia drogi na terenie powiatu pyrzyckiego kategorii dr贸g powiatowych.
- W sprawie likwidacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach.
- W sprawie zmiany bud偶etu na rok 2016.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Wprowadzono do bud偶etu dotacj臋 celow膮 w wysoko艣ci 41 292 z艂 z przeznaczeniem na finansowanie rodzin zast臋pczych, zrealizowano wniosek o wprowadzenie zmian w planie finansowym Powiatowego Urz臋du Pracy. Dzia艂alno艣膰 tej jednostki uzyska艂a jedne
z najwy偶szych ocen w wojew贸dztwie w rankingu efektywno艣ci zatrudnieniowej
i kosztowej. W zwi膮zku z tym z Pa艅stwowego Funduszu Pracy wp艂yn臋艂a kwota 139 100 z艂 z przeznaczeniem na finansowanie koszt贸w nagr贸d w 2016 roku
i sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne pracownik贸w Powiatowego Urz臋du Pracy
w Pyrzycach. Wprowadzono do bud偶etu dotacj臋 w wysoko艣ci 34 043 z艂
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej oraz zmniejszono o kwot臋 22 439 z艂 dotacj臋 przyznan膮 z bud偶etu pa艅stwa na dzia艂alno艣膰 Domu Pomocy Spo艂ecznej.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciach 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami i rozdzia艂ami.
- W sprawie trybu post臋powania z pojazdami usuni臋tymi z dr贸g i przejmowanymi na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Uchwa艂a okre艣la zadania przyjmowania 艣rodka trwa艂ego i jego zbywania, realizowane przez wydzia艂y Starostwa.
- W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach. Zgodnie z wcze艣niejsz膮 decyzj膮 Zarz膮du i po uzyskaniu wymaganych opinii powierzono stanowisko dyrektora Piotrowi Olechowi na okres kolejnych pi臋ciu lat szkolnych.
- W sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2017 rok. Skarbnik Uchwa艂a zawiera wzory formularzy, na kt贸rych nale偶y przygotowa膰 materia艂y planistyczne i terminy sk艂adania tych materia艂贸w. Przyj臋to wska藕nik wzrostu wynagrodze艅 w wysoko艣ci 0 %, wska藕nik wzrostu bie偶膮cych wydatk贸w (opr贸cz maj膮tkowych) pozap艂acowych (koszt贸w) w wysoko艣ci
0 % w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego oraz wska藕nik wzrostu wydatk贸w maj膮tkowych w wysoko艣ci 0 % w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego ze 艣rodk贸w w艂asnych powiatu.
- W sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych.
Do kategorii dr贸g gminnych zostan膮 zaliczone dzia艂ki nr: 18/3, 139/1, 6/24, 6/32
w obr臋bie nr 3 miasta Lipiany, w celu poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej ul. Bema w Lipianach. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie powo艂ania dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Na stanowisko dyrektora powo艂ano Iwon臋 Zibrowsk膮-Os贸ch, zgodnie z propozycj膮 Komisji Konkursowej.

Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zlecenie przez Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy wykonania wniosku na realizacj臋 projektu w ramach Kontraktu Samorz膮dowego. Projekt b臋dzie obejmowa艂 adaptacj臋 pomieszcze艅 dla os贸b niepe艂nosprawnych. Projekt, o warto艣ci ok. 200 tys. z艂, ma charakter inwestycyjny i do wniosku konieczne s膮 dodatkowe dokumenty analityczne mi臋dzy innymi studium wykonalno艣ci. Dlatego wykonanie potrzebnych dokument贸w nale偶y zleci膰 firmie zewn臋trznej. Koszt wykonania dokumentacji jest kosztem kwalifikowanym. Szacunkowy koszt wykonania kompletu dokument贸w wynosi 20 tys. z艂 netto. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na og艂oszenie przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po by艂ym Domu Dziecka w Czernicach. Pierwszy przetarg nie doprowadzi艂 do sprzeda偶y nieruchomo艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zdecydowa艂
o obni偶eniu ceny wywo艂awczej do 50 % warto艣ci nieruchomo艣ci, a w zwi膮zku
z wpisaniem nieruchomo艣ci do rejestru zabytk贸w. o obni偶eniu cen臋 cz臋艣ci wpisanej do rejestru o 50 %.
- W sprawie wniosku o zrzeczenie si臋 odszkodowania za nieruchomo艣ci przej臋te pod drog臋 wojew贸dzk膮. Dwie dzia艂ki o 艂膮cznej powierzchni 0,0675 ha sta艂y si臋
z mocy prawa w艂asno艣ci膮 Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego po uzyskaniu zezwolenia na realizacj臋 inwestycji "Rozbudowa przej艣cia przez miejscowo艣膰 Warnice w ci膮gu drogi wojew贸dzkiej nr 106". Nieruchomo艣ci nie maj膮 uregulowanego stanu prawnego i stanowi膮 w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa. Staro艣cie zarz膮dzaj膮cemu nieruchomo艣ciami Skarbu Pa艅stwa przys艂uguje odszkodowanie za przej臋te nieruchomo艣ci, ale w przypadku, gdy przemawia za tym interes spo艂eczny starosta mo偶e si臋 zrzec odszkodowania. Ze wzgl臋du na niewielk膮 powierzchni臋 nieruchomo艣ci oraz celowo艣膰 planowanej inwestycji Zarz膮d popar艂 stanowisko Starosty, aby nie podejmowa膰 dzia艂a艅 maj膮cych na celu skomunalizowanie tych nieruchomo艣ci i odst膮pi膰 od domagania si臋 odszkodowania.
- W sprawie umowy o zarz膮dzanie Szpitalem Powiatowym w Pyrzycach. Umowa zosta艂a zawarta na okres 6 lat.

III. Przyj臋to informacje:
- Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017.
- Informacja o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za I p贸艂rocze 2016 roku.
- Informacja o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsi臋wzi臋膰 za I p贸艂rocze 2016 roku.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2015/2016.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych
w Pyrzycach.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach za rok 2015/2016.

IV. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
26 sierpnia
- Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Stargardzie z El偶biet膮 Rafalsk膮 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej.
- 28 sierpnia
- Uroczysta msza 艣w. dzi臋kczynna za tegoroczne plony, koncelebrowana przez Metropolit臋 Szczeci艅sko-Kamie艅skiego abp. Andrzeja Dzi臋g臋 na placu przy ko艣ciele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Pyrzycach.
29 sierpnia
- Uroczyste wr臋czenie akt贸w nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielom w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
30 sierpnia
- Uroczyste wr臋czenie akt贸w nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielom w Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU.
31 sierpnia
- Uroczyste wr臋czenie akt贸w nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielom w Zespole Szk贸艂 nr 1.
- podpisanie umowy na dzier偶aw臋 jeziora Bylice Du偶e.
1 wrze艣nia
- Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szk贸艂 nr 1 oraz w Zespole Szk贸艂
nr 2 CKU.
- Ho艂d poleg艂ym w II wojnie 艣wiatowej pod Pomnikiem Pami臋ci w Pyrzycach.
3 wrze艣nia
- Narodowe czytanie "Quo vadis" w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
- Do偶ynki Gminne w Kozielicach i w Przelewicach.
5 wrze艣nia
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
6 wrze艣nia
- Spotkanie rolnik贸w z terenu powiatu pyrzyckiego z Janem Bia艂kowskim dyrektorem Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych w sprawie rozdysponowywania grunt贸w rolnych.
8 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego
10 wrze艣nia
- Do偶ynki Gminne w Bielicach.
11 wrze艣nia
- Pierwsze obchody Dnia Osadnika, upami臋tniaj膮cego tych, kt贸rzy przyjechali na ziemie zachodnie po II wojnie 艣wiatowej i odbudowywali Pyrzyce.
14 wrze艣nia
- Sesja Rady Miejskiej w Lipianach.
17 wrze艣nia
- Sp艂awikowe zawody w臋dkarskie dla stra偶nik贸w spo艂ecznej stra偶y rybackiej okr臋gu PZW Szczecin.
18 wrze艣nia
- Spotkanie z Krzysztofem Jurgielem Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Markiem Zag贸rskim Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji podczas uroczysto艣ci konsekracji nowych organ贸w w katedrze w Wolinie.
21 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
22 wrze艣nia
- Spotkanie z delegacj膮 z Niemiec w ramach wsp贸艂pracy prowadzonej przez Dom Pomocy Spo艂ecznej.
23 wrze艣nia
- Posiedzenie Konwentu Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego
w Siemczynie ko艂o Czaplinka.
24 wrze艣nia
- Walny zjazd sprawozdawczo-wyborczy Oddzia艂u Powiatowego Zwi膮zku Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych w Starym Przylepie.
27 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa I Ochrony 艢rodowiska.
- Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-10-20 07:19:45
Data ostatniej modyfikacji : 2016-10-20 07:19:45
Liczba wy艣wietle艅 : 1281licznik odwiedzin: 13393202