logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
UCHWA艁A NR XXIV/131/2001

w sprawie powo艂ania Powiatowego O艣rodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Pyrzycach.


UCHWA艁A NR XXIV/131/2001
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 lutego 2001


w sprawie powo艂ania Powiatowego O艣rodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Pyrzycach.


Na podstawie art. 6 ust 1 i art. 12 pkt. 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578, Nr 155, poz.1014; z 2000r.: Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz.306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz.718, Nr 88, poz.985, Nr 91, poz.1009, Nr 95, poz.1041), zgodnie z art. 2 pkt. 9, art.5 ust. 6a i art. 78 ust.1 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 1996r:, Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943; z 1998r.: Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r.: Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz.1320 oraz z 2001r.: Nr 5, poz.49) w zwi膮zku z 搂 10 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 wrze艣nia 2000r. w sprawie rodzaj贸w, zasad tworzenia, przekszta艂cania i likwidacji oraz zasad dzia艂ania plac贸wek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 85, poz. 956) w uzgodnieniu z Zachodniopomorskim Kuratorem O艣wiaty, Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1

Z dniem 1 marca 2001 r. tworzy si臋 plac贸wk臋 doskonalenia nauczycieli Powiatowy O艣rodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli z siedzib膮 w Pyrzycach obejmuj膮c膮 swym zasi臋giem dzia艂ania teren powiatu pyrzyckiego.

搂 2

Organizacj臋 i zasady funkcjonowania Powiatowego O艣rodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Pyrzycach okre艣la statut - regulamin organizacyjny.

搂 3

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.


搂 4

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK


UZASADNIENIE


Powiat w ramach swych kompetencji wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym r贸wnie偶 w zakresie edukacji publicznej . Reforma edukacji wymaga od 艣rodowiska nauczycielskiego sta艂ego podnoszenia swoich kwalifikacji i powo艂uj膮c plac贸wk臋, zajmuj膮c膮 si臋 doskonaleniem i doradztwem - Powiatowy O艣rodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Pyrzycach zostanie zrealizowany cel , kt贸rym jest poprawa istniej膮cego stanu nauczania i wspierania rozwoju nauczycieli w powiecie. Powiat zgodnie z ustaw膮 z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty mo偶e powo艂a膰 plac贸wk臋 doskonalenia nauczycieli w uzgodnieniu z Zachodniopomorskim Kuratorem O艣wiaty.

Powiatowy O艣rodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli b臋dzie realizowa艂 zadania:
Udziela艂 pomocy w dokszta艂caniu i doskonaleniu nauczycieli,
Prowadzi艂 doradztwo programowe i metodyczne wspomagaj膮ce nauczycieli w podnoszeniu jako艣ci ich pracy zawodowej,
Wsp贸艂pracowa艂 z plac贸wkami doskonalenia zawodowego nauczycieli,
Upowszechnia艂 osi膮gni臋cia pedagogiczne nauczycieli oraz promowa艂 dzia艂alno艣膰 nowatorsk膮 i innowacyjn膮,
Wspiera艂 doskonalenie wewn膮trz szkolne.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-15 11:58:12
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-15 11:58:12
Liczba wy艣wietle艅 : 2943licznik odwiedzin: 13394829