logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXV/140/2001

w sprawie ustalenia zasad zwalniania z op艂at za pobyt dzieci w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej.


Uchwa艂a Nr XXV/140/2001
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 kwietnia 2001 r.

w sprawie ustalenia zasad zwalniania z op艂at za pobyt dzieci w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 26, poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718; Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz. 1041) oraz art. 33k, ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo艂ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 608, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 118, Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Uchwala si臋 „Zasady zwalniania z op艂at za pobyt dzieci w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej” stanowi膮ce za艂膮cznik do uchwa艂y

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego i Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK
Za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XXV/140/2001
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 kwietnia 2001 r.ZASADY ZWALNIANIA Z OP艁AT
ZA POBYT DZIECI W PLAC脫WCE OPIEKU艃CZO-WYCHOWAWCZEJ

搂 1.

Ustala si臋 nast臋puj膮ce zasady zwalniania rodzic贸w oraz opiekun贸w prawnych w przypadku gdy dysponuj膮 dochodami dziecka z odp艂atno艣ci za pobyt dziecka w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej – Dom Dziecka w Czernicach:

Ca艂kowite zwolnienie z odp艂atno艣ci przys艂uguje je偶eli doch贸d na osob臋 w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo艂ecznej. Do dochodu rodziny nie wlicza si臋 pomocy uzyskiwanej z o艣rodka pomocy spo艂ecznej.

Cz臋艣ciowe zwolnienie z odp艂atno艣ci przys艂uguje je偶eli doch贸d na osob臋 w rodzinie nie przekracza lub jest r贸wny 200% kryterium dochodowego ustalonego w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo艂ecznej. Cz臋艣ciowe zwolnienie nie mo偶e przekroczy膰 80% wydatk贸w bie偶膮cych ponoszonych na utrzymanie dziecka w plac贸wce.

搂 2.

O zwolnienie ca艂kowite lub cz臋艣ciowe mo偶na si臋 r贸wnie偶 ubiega膰 w nast臋puj膮cych przypadkach:

rodzice/ opiekunowie ponosz膮 op艂at臋 za pobyt innych cz艂onk贸w rodziny w jednostkach organizacyjnych pomocy spo艂ecznej lub w rodzinie zast臋pczej,

wyst臋puj膮 uzasadnione okoliczno艣ci, w szczeg贸lno艣ci d艂ugotrwa艂a choroba, bezrobocie, niepe艂nosprawno艣膰, 艣mier膰 najbli偶szego cz艂onka rodziny, straty materialne powsta艂e w wyniku kl臋ski 偶ywio艂owej lub innych zdarze艅 losowych,


osoba zobowi膮zana do odp艂atno艣ci odbywa kar臋 pozbawienia wolno艣ci, przebywa na leczeniu w plac贸wce leczniczej z powodu uzale偶nienia (alkoholizm, narkomania), przebywa poza miejscem sta艂ego zameldowania, a jej miejsce pobytu nie jest znane lub przedstawi orzeczenie sadowe o zwolnieniu z odp艂atno艣ci.

osoba zobowi膮zana do ponoszenia odp艂atno艣ci jest w ci膮偶y lub samotnie wychowuje dziecko.

搂 3.

Zwolnienia, o kt贸rych mowa w 搂 1 i 搂 2 udziela si臋 na pisemny wniosek rodzic贸w/ opiekun贸w lub w szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach z urz臋du.

Rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia wywiadu 艣rodowiskowego na zasadach okre艣lonych w ustawie o pomocy spo艂ecznej.

搂 4.

Zwolnienie z odp艂atno艣ci lub odmowa zwolnienia nast臋puje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Starost臋 lub z jego upowa偶nienia – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-15 11:53:04
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-15 11:53:04
Liczba wy艣wietle艅 : 3003licznik odwiedzin: 13394895