logo
logo
Jednostki Organizacyjne » og艂oszenia o pracy
og艂oszenie o konkursie

na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego
og艂asza konkurs na stanowisko
dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:
Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Paw艂a II 2, 74-200 Pyrzyce.

2. Stanowisko obj臋te konkursem:
dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

3. Wymagane niezb臋dne kwalifikacje kandydata:
Wymagania zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.).
a) wykszta艂cenie wy偶sze,
b) wiedza i do艣wiadczenie daj膮ce r臋kojmi臋 prawid艂owego wykonywania obowi膮zk贸w dyrektora,
c) co najmniej 5-letni sta偶 pracy na stanowisku kierowniczym albo uko艅czone studia podyplomowe na kierunku zarz膮dzanie i co najmniej 3-letni sta偶 pracy,
d) brak prawomocnego skazania za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie.

4. Po偶膮dane kwalifikacje kandydata:
a) uko艅czone studia podyplomowe na kierunku zarz膮dzanie,
b) znajomo艣膰 zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych,
c) wiedza i do艣wiadczenie w pozyskiwaniu zewn臋trznych 藕r贸de艂 finansowania, w tym pozyskiwania 艣rodk贸w finansowych z program贸w UE.

5. Dokumenty wymagane od kandydat贸w:
a) podanie o przyj臋cie na stanowisko obj臋te konkursem,
b) dokumenty stwierdzaj膮ce kwalifikacje zawodowe kandydata wymienione w pkt 3 a) i c),
c) opis przebiegu pracy zawodowej,
d) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szpitala Powiatowego w Pyrzycach,
e) inne dokumenty, w szczeg贸lno艣ci potwierdzaj膮ce dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
f) o艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci
prawnych,
g) za艣wiadczenie o niekaralno艣ci kandydata, wystawione nie wcze艣niej ni偶 30 dni przed terminem sk艂adania dokument贸w,
h) o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia post臋powania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Dokumenty wymienione w punkcie 5 b) i e) mog膮 by膰 przed艂o偶one jako kopie po艣wiadczone za zgodno艣膰 z orygina艂em przez kandydata. Na pro艣b臋 komisji konkursowej kandydat zobowi膮zany jest przedstawi膰 orygina艂y dokument贸w,
i) o艣wiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj膮cego na pe艂nienie obowi膮zk贸w na danym stanowisku. W przypadku wyboru kandydata na stanowisko pracy, kandydat zobowi膮zany jest do przed艂o偶enia za艣wiadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy.

6. Miejsce oraz termin z艂o偶enia wymaganych dokument贸w:
Ofert臋 zawieraj膮c膮 wymagane dokumenty nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w zamkni臋tej i podpisanej przez sk艂adaj膮cego kopercie w Kancelarii Notarialnej Notariusza S艂awomira Tokarskiego, Plac Ratuszowy 1/145, 74-200 Pyrzyce w dni powszednie od poniedzia艂ku do pi膮tku od godz. 10:00
-14:00 w terminie do 30 dni od dnia opublikowania og艂oszenia. Na kopercie nale偶y wskaza膰 imi臋
i nazwisko kandydata, adres zamieszkania i telefon kontaktowy, a tak偶e adnotacj臋: "Konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach". Sk艂adaj膮cy ofert臋 winien zobowi膮za膰 notariusza do wydania jej zamkni臋tej przewodnicz膮cemu komisji konkursowej w dniu pierwszego
- po up艂ywie terminu sk艂adania ofert - posiedzenia komisji konkursowej w Starostwie Powiatowym
w Pyrzycach.

7. Informacje o zasadach udost臋pniania materia艂贸w informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym szpitala:
Informacje i dokumenty dotycz膮ce stanu prawnego, organizacyjnego i ekonomicznego szpitala b臋d膮 udost臋pniane kandydatom do wgl膮du w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, pok贸j nr 106 - sekretariat, w godzinach: poniedzia艂ek 8:30-15:30, wtorek-pi膮tek 7:30-15:00.

8. Przewidywany termin rozpatrzenia zg艂oszonych kandydatur:
do 30 dni od up艂ywu terminu okre艣lonego w pkt. 6 w zakresie og艂oszenia.

9. O terminie i miejscu post臋powania konkursowego kandydaci zostan膮 poinformowani indywidualnie (telefonicznie lub pisemnie).

10. Informacja o wynikach konkursu umieszczona b臋dzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach www.bip.pyrzyce.pl, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach oraz w siedzibie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

11. Informacje o warunkach pracy.
a) umowa cywilnoprawna zawarta na okres 6 lat,
b) proponowane wynagrodzenie miesi臋czne w wysoko艣ci 8000 z艂 brutto, p艂atne w terminie wyp艂aty wynagrodze艅 pracownik贸w szpitala,
c) proponowane dodatkowe wynagrodzenie miesi臋czne w wysoko艣ci do 5000 z艂 brutto przyznawane ka偶dorazowo przez Zarz膮d Powiatu na podstawie pozytywnej oceny sprawozdania rzeczowo-finansowego z dzia艂alno艣ci szpitala za dany miesi膮c i po uzyskaniu wcze艣niejszej opinii Pe艂nomocnika Starosty ds. Zdrowia Starostwa Powiatowego w Pyrzycach - p艂atne
w terminie wyp艂aty wynagrodze艅 za miesi膮c nast臋pny.Przewodnicz膮cy Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Stanis艂aw St臋pie艅

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF147 KB POBIERZinformacja o wyniku konkursu2016-09-15 12:32:44676

Autor : Mariusz Przybylski
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-06-13 10:41:02
Data ostatniej modyfikacji : 2016-06-13 10:41:42
Liczba wy艣wietle艅 : 1652

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  13.06.2016 09:41poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13419143