logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 16 marca do 13 kwietnia 2016 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 16 marca do 13 kwietnia 2016 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1) 23 marca 2016 r.
2) 30 marca 2016 r.
3) 6 kwietnia 2016 r.
4) 13 kwietnia 2016 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2016 roku.
- W sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zast臋pczej w Powiecie Pyrzyckim na lata 2016 -2018.
- W sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Dzia艂a艅 na Rzecz Os贸b Niepe艂nosprawnych w Powiecie Pyrzyckim na lata 2016-2021.
- W sprawie przyj臋cia Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych w Powiecie Pyrzyckim na lata 2016-2022.
- W sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiat Pyrzycki na lata 2014-2020.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016. Dokonano przesuni臋cia
z rezerwy 艣rodk贸w z przeznaczeniem na sfinansowanie wymiany okien
w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w wysoko艣ci 30 tys. z艂, na zakup podno艣nika dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU w wysoko艣ci 19 100 z艂, na wk艂ad w艂asny w projekcie "Mobilno艣膰 drog膮 do zawodowej przysz艂o艣ci" w wysoko艣ci 114 707,30 z艂, na ewentualne zaj臋cia komornicze w sprawie wytoczonej przez sp贸艂k臋 Kamex w wysoko艣ci 10 tys. z艂, na ubezpieczenie zdrowotne uczni贸w niepodlegaj膮cych obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego w wysoko艣ci 1 310,80 z艂 oraz przesuni臋cia 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami w zwi膮zku z rozliczeniem kwalifikacji wojskowej. 艣rodk贸w 33 tys. z艂 dla Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ramach zaplanowanej dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na realizacj臋 zada艅 zleconych z zakresu geodezji i kartografii, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w roku 2016.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Do bud偶etu zosta艂y wprowadzone dotacja na dzia艂alno艣膰 punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz na zasi艂ek dla repatrianta.
- W sprawie w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych. Gmina Lipiany zamierza nada膰 kategori臋 drogi gminnej drodze wewn臋trznej w miejscowo艣ci Miel臋cinek. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie og艂oszenia otwartego konkurs贸w ofert na realizacj臋 w 2016 roku zada艅 publicznych w zakresie o艣wiaty i wychowania, ekologii, sportu i rekreacji, promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony d贸br kultury i tradycji. Konkurs obejmuje organizacj臋 zaj臋膰 edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i m艂odzie偶y, organizacj臋 zaj臋膰 edukacyjno-wychowawczych w dziedzinie ekologii, organizacj臋 zaj臋膰 popularyzuj膮cych sport, organizacj臋 aktywnych form sp臋dzania czasu wolnego dla dzieci i m艂odzie偶y oraz dla os贸b doros艂ych, organizacj臋 obozu sportowego dla dzieci i m艂odzie偶y, organizacj臋 zaj臋膰 integracyjnych dla os贸b niepe艂nosprawnych, organizacj臋 zaj臋膰 popularyzuj膮cych kultur臋 i sztuk臋 oraz ochron臋 d贸br kultury i tradycji. Maksymalna dotacja przeznaczona na jeden projekt wynosi od 1 000 z艂 do 3 000 z艂.
- W sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych zwi膮zanych z przyst膮pieniem do projektu "Zachodniopomorska Szko艂a Przysz艂o艣ci". W ramach projektu uczniowie b臋d膮 korzysta膰 z dodatkowych zaj臋膰 podnosz膮cych ich kwalifikacje. Zarz膮d upowa偶ni艂 dyrektora do reprezentowania zarz膮du w tym projekcie.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o sfinansowanie wymiany okien w Zespole Szk贸艂 Nr 1. Wymiana okien jest konieczna w salach lekcyjnych znajduj膮cych si臋 na parterze budynku. Opr贸cz wykonania zalece艅 Sanepidu, wymiana okien poprawi estetyk臋 i zwi臋kszy izolacj臋 ciepln膮 sal lekcyjnych. Do przeprowadzenia wymiany okien plac贸wka potrzebuje dodatkowych 艣rodk贸w w wysoko艣ci 30 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du nieruchomo艣ci gruntowej, zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym, po艂o偶onej w Pyrzycach przy ul. Pozna艅skiej 1. Budynek zosta艂 przekazany Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym na prowadzenie o艣rodka rehabilitacyjnego dla dzieci w wieku do 7 lat. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wygaszenie trwa艂ego zarz膮du.
- W sprawie wniosku o przed艂u偶enie umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci rolnej.
Z dniem 30 listopada 2016 r. wygasa umowa dzier偶awy dzia艂ek o 艂膮cznej powierzchni ok. 4,4 ha. Obecny dzier偶awca z艂o偶y艂 wniosek o przed艂u偶enie okresu dzier偶awy na kolejne 6 lat. Zarz膮d nie planuje w najbli偶szym czasie zagospodarowania tych nieruchomo艣ci i wyrazi艂 zgod臋 na przed艂u偶enie okresu dzier偶awy. Zostanie przygotowany projekt uchwa艂y rady powiatu w tej sprawie.
- W sprawie wniosku o okre艣lenie przeznaczenia nieruchomo艣ci po by艂ym Domu Dziecka w Czernicach. Od dw贸ch lat nieruchomo艣膰 jest przedmiotem przetarg贸w i rokowa艅, mimo to nie udaje si臋 znale藕膰 nabywcy. S艂aw臋ci艅skie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych z艂o偶y艂o wniosek o nabycie tej nieruchomo艣ci w drodze bezprzetargowej z 80 % bonifikat膮, z przeznaczaniem na plac贸wk臋 edukacyjno-terapeutyczn膮 dla dzieci zagro偶onych niedostosowaniem spo艂ecznym. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na sprzeda偶 bezprzetargow膮 i zdecydowa艂 o og艂oszenie kolejnego przetargu nieograniczonego.
- W sprawie wniosku o wprowadzenie zakazu poruszania si臋 skuter贸w wodnych po jeziorze W膮d贸艂 i Ko艣cielne w Lipianach. Mieszka艅cy Lipian z艂o偶yli do Rady Powiatu Pyrzyckiego petycj臋 o wprowadzenie takiego zakazu. Rada uzna艂a za zasadne rozpatrzenie wniosku i przekaza艂a go Zarz膮dowi w celu przygotowania merytorycznej opinii w sprawie istnienia podstaw prawnych do wprowadzenia ogranicze艅 lub zakazu u偶ywania okre艣lonego rodzaju jednostek p艂ywaj膮cych na zbiorniku wodnym. Podstaw膮 wprowadzenia zakazu jest nadmierny ha艂as. Ewentualne przeprowadzone pomiary ha艂asu raz, 偶e mog膮 by膰 kwestionowane to dodatkowo mog膮 wykaza膰, 偶e nie ma powod贸w do wprowadzania jakichkolwiek ogranicze艅 czy zakaz贸w poruszania si臋 jednostek p艂ywaj膮cych. Ponadto, pomini臋cie pomiar贸w ha艂asu i podj臋cie uchwa艂y przez Rad臋 Powiatu bez wykazywania przyczyny wprowadzenia ogranicze艅 czy zakaz贸w (czyli bez jej uzasadnienia), nie b臋dzie czyni艂a zado艣膰 wymogom art. 116 ust. 1 ustawy Prawo ochrony 艣rodowiska. Uchwa艂a b臋d膮c aktem prawa miejscowego w stosunku do ustawy, ma charakter wykonawczy. Jej rol膮 jest zatem wykonywanie ustawy, w tym wi臋c tak偶e realizacja celu, dla kt贸rego s膮 one uchwalane i je偶eli nie wyka偶e si臋 celu podj臋cie uchwa艂y takie dzia艂anie b臋dzie traktowane jako przekroczenie granic upowa偶nienia ustawowego. Zarz膮d stoi na stanowisku, 偶e najlepsz膮 drog膮 do ograniczenia lub wprowadzenia zakazu poruszania si臋 jednostek p艂ywaj膮cych jest zastosowanie mo偶liwo艣ci wynikaj膮cych z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpiecze艅stwie os贸b przebywaj膮cych na obszarach wodnych. Przyj臋cie rozwi膮za艅 okre艣lonych w ustawie praktycznie umo偶liwia wprowadzenie ka偶dej oczekiwanej przez mieszka艅c贸w Lipian regulacji, upraszcza i przyspiesza ca艂o艣膰 procedury, eliminuje konieczno艣膰 przeprowadzania pomiar贸w ha艂asu, nie uzale偶nia zapis贸w regulaminu od tego czy wok贸艂 jezior wyst臋puj膮 tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, co w praktyce mo偶e r贸wnie偶 odnosi膰 si臋 do jeziora Ko艣cielnego, eliminuje konieczno艣膰 prowadzenia konsultacji spo艂ecznych, pozwala na prosty tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w regulaminie.
- W sprawie planu rob贸t Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach na rok 2016
w zakresie bie偶膮cego utrzymania, remont贸w i inwestycji. Wcze艣niej przyj臋ty plan zosta艂 zmodyfikowany. Do planu wpisano budow臋 parkingu przy ul. Zabytkowej
w Pyrzycach. Poprzedni Zarz膮d podpisa艂 porozumienie z Gmin膮 Pyrzyce
o wsp贸lnej realizacji tej inwestycji. W gminie Kozielice b臋d膮 budowane chodniki w miejscowo艣ciach przy drogach powiatowych. Budow臋 b臋dzie prowadzi艂a Gmina, a Powiat przygotuje dokumentacj臋 i b臋dzie prowadzi艂 nadz贸r. Z planu ma usuni臋to przebudow臋 drogi w D臋bicy i w Nowielinie. Poprzedni Zarz膮d z艂o偶y艂 wnioski o dofinansowanie tych inwestycji, ale w bud偶ecie nie zabezpieczy艂 艣rodk贸w na ich realizacj臋. Zarz膮d zatwierdzi艂 zmodyfikowany plan.
- W sprawie umowy z Gmin膮 Warnice o nieodp艂atne przekazanie drewna uzyskanego z wycinki drzew rosn膮cych w pasie drogi powiatowej. Do wycinki przeznaczono 44 drzewa gatunku topola kanadyjska, na odcinku Warnice-Re艅sko. Gmina Warnice dokona wycinki we w艂asnym zakresie i na w艂asny koszt. Dochody ze sprzeda偶y drewna zostan膮 przeznaczone na popraw臋 bezpiecze艅stwa na drogach gminnych i powiatowych na terenie gminy Warnice. W miejsce wyci臋tych drzew zostan膮 dokonane nasadzenia zast臋pcze. Zarz膮d podpisa艂 umow臋.
- W sprawie wniosku o wydanie kopii audytu Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach. Radny Artur Pniewski poprosi艂 o niezw艂oczne przes艂anie tego dokumentu w celu z艂o偶enia do prokuratury zawiadomienia o pope艂nieniu przest臋pstwa przez dyrektora szpitala. Audyt jest dokumentem jawnym i zosta艂 przes艂any radnemu.
- W sprawie wniosku o wyprowadzenie z porz膮dku sesji kwietniowej informacji dotycz膮cej kierunk贸w rozwoju Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Trwa jeszcze procedura wyboru dyrektora szpitala i Zarz膮d z艂o偶y艂 wniosek o przesuni臋cie tej informacj臋 na sesj臋 po wyborze dyrektora szpitala.
- W sprawie wniosku o roz艂o偶enie na raty sp艂aty koszt贸w zast臋pstwa procesowego. S艂aw臋ci艅skie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych zosta艂o zobowi膮zane przez s膮d do zap艂aty na rzecz Powiatu Pyrzyckiego kwoty 7 200 z艂
i wnosi o roz艂o偶enie sp艂aty na 10 miesi臋cznych rat. W przypadkach uzasadnionych wa偶nym interesem d艂u偶nika lub interesem publicznym, Zarz膮d mo偶e, na wniosek d艂u偶nika, odroczy膰 termin p艂atno艣ci lub wierzytelno艣膰 roz艂o偶y膰 na raty. Wniosek nie zawiera艂 偶adnego uzasadnienia. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na roz艂o偶enie na raty sp艂aty koszt贸w zast臋pstwa procesowego.
- W sprawie wniosku fundacji Toja o nieodp艂atne u偶yczenie nieruchomo艣ci powiatu na dzia艂alno艣膰 Centrum Integracji Spo艂ecznej. Dzia艂alno艣膰 CIS ma na celu aktywizacj臋 spo艂eczn膮 i zawodow膮 os贸b zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym. Wymagania lokalowe obejmuj膮 sale wyk艂adowe, terapeutyczne, pomieszczenia biurowe, zaplecze socjalne, kuchni臋, magazyn. Wolne pi臋tro
w budynku przy ul. M艂odych Technik贸w 5a w Pyrzycach spe艂nia te wszystkie wymagania. Fundacja z w艂asnych 艣rodk贸w wyremontuje u偶yczone pomieszczenia. U偶yczenie nieruchomo艣ci obejmowa艂oby okres minimum 10 lat. Pocz膮tkowo wsparcie obejmowa膰 b臋dzie 30-40 os贸b, kt贸re mog膮 si臋 zg艂asza膰 samodzielnie, mog膮 te偶 by膰 kierowanie przez o艣rodki pomocy spo艂ecznej. Stopniowo liczba ta b臋dzie ulega膰 zwi臋kszaniu. Zatrudnienie kadry CIS obejmuje kilkana艣cie os贸b. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na nieodp艂atne u偶yczenie niezagospodarowanego pi臋tra w budynku przy ulicy M艂odych Technik贸w 5a.
- W sprawie wniosku o napraw臋 nawierzchni drogi powiatowej i chodnika w rejonie Hali Rekreacyjno-Sportowej w Lipianach przed inauguracj膮 52. Dni Olimpijczyka. Zarz膮d Dr贸g Powiatowych wykona remont cz膮stkowy nawierzchni jezdni
i uporz膮dkuje teren. Wi臋ksze inwestycje w tym rejonie nie zosta艂y wcze艣niej zaplanowane i nie mog膮 zosta膰 zrealizowane.
- W sprawie wniosku o wyst膮pienie Zarz膮du w roli realizatora i po艣redniczenia
w przekazywaniu wniosk贸w do Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Zosta艂 uruchomiony nab贸r wniosk贸w w programie wyr贸wnywania r贸偶nic mi臋dzy regionami. Wnioski mog膮 dotyczy膰 likwidacji barier w urz臋dach i innych plac贸wkach, likwidacji barier transportowych i innych dzia艂a艅 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych na terenie powiatu pyrzyckiego. Dzi臋ki uzyskaniu za艣wiadczenia z Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych o niezaleganiu
w op艂atach, Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyj臋cie roli realizatora projektu.
- W sprawie wniosku o prefinansowanie dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego. Na podstawie umowy z Marsza艂kiem Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego Powiat b臋dzie otrzymywa艂 dotacje na dzia艂alno艣膰 LPI
w roku 2016, w trzech transzach. Pierwsza transza w wysoko艣ci 70 tys. z艂, zostanie przekazana w terminie do ko艅ca kwietnia. Do czasu otrzymania dotacji, dzia艂alno艣膰 LPI b臋dzie finansowana z bud偶etu Powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o przekazanie Zarz膮dowi Dr贸g Powiatowych
w trwa艂y zarz膮d nieruchomo艣ci stanowi膮cych drogi powiatowe. Decyzj膮 GN-III.7532/4/4/2016.MG z dnia 18 lutego 2016 r. Wojewody Zachodniopomorskiego Powiat Pyrzycki sta艂 si臋 w艂a艣cicielem 25 dzia艂ek lez膮cych w ci膮gu dr贸g powiatowych. Przekazanie tych nieruchomo艣ci w trwa艂y zarz膮d Zarz膮dowi Dr贸g Powiatowych pozwoli na pe艂ne korzystanie z prawa do dysponowania nieruchomo艣ciami. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na og艂oszenie przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Do sprzeda偶y proponowane s膮 trzy dzia艂ki po艂o偶one przy ul. S艂owackiego w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o umorzenie sp艂aty nale偶no艣ci. Nale偶no艣膰 w wysoko艣ci 6 138,80 z艂 zosta艂a w cz臋艣ci sp艂acona. Udokumentowana, trudna sytuacja nie pozwala na sp艂at臋 pozosta艂ej cz臋艣ci w wysoko艣ci 5 153,53 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na umorzenie pozosta艂ej cz臋艣ci nale偶no艣ci.
- W sprawie wniosku o sfinansowanie wymiany okien w budynku Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU ze 艣rodk贸w na ochron臋 艣rodowiska. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋, aby przeznaczy膰 kwot臋 60 tys. z艂 na wymian臋 okien.

IV. Informacje:
- Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za rok 2015.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci.
- Sprawozdanie za rok 2015 z wykonanych zada艅 przez Geodet臋 Powiatowego, Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wydzia艂 Architektury i Budownictwa, Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Wydzia艂 Infrastruktury Technicznej
i Komunikacji.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w za 2015 rok.
- Ocena dzia艂alno艣ci w obszarze ochrony 艣rodowiska, melioracji, gospodarki wodnej, le艣nictwa i rybactwa 艣r贸dl膮dowego.
- Ocena stanu zdrowia mieszka艅c贸w powiatu.
- Informacja z dzia艂alno艣ci w roku 2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta oraz cz艂onkowie Zarz膮du:
17 marca
- Konferencja "Odnawialne 藕r贸d艂a energii" w Przelewicach.
- Posiedzenie Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
18 marca
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
21 marca
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego.
- Marsz Hejtowy w Pyrzycach.
22 marca
- Posiedzenie Powiatowej Rady Bezpiecze艅stwa Ruchu Drogowego.
- Spotkanie organizacyjne w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach na temat Centralnych Uroczysto艣ci Dni Olimpijczyka.
- Konferencja promuj膮ca Centralne Uroczysto艣ci Dni Olimpijczyka.
- Posiedzenie Zarz膮du Oddzia艂u Powiatowego Zwi膮zku Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych w Pyrzycach.
23 marca
- Spotkanie w sprawie zagro偶e艅 terrorystycznych.
31 marca
- Spotkanie u Starosty w sprawie obchod贸w 艢wiatowych Dni M艂odzie偶y.
4 kwietnia
- Spotkanie Starosty z w贸jtami i burmistrzami.
5 kwietnia
- Obchody 艢wiatowego Dnia Inwalidy w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
7 kwietnia
- Mistrzostwa Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w tenisie sto艂owym
w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
10 kwietnia
- Obchody rocznicy zbrodni katy艅skiej i katastrofy smole艅skiej.
12 kwietnia
- Spotkanie w sprawie planu transportowego.
- Posiedzenie Zespo艂u ds. Rozwoju Lokalnego.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-05-19 11:50:59
Data ostatniej modyfikacji : 2016-05-19 11:50:59
Liczba wy艣wietle艅 : 1276licznik odwiedzin: 13419198