logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A XIX/98/16 z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi nr 26/15 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.

UCHWA艁A XIX/98/16
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 16 marca 2016 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi nr 26/15 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zm.: poz.1890) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1. Po rozpatrzeniu skargi nr 26/15 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r., uznaje si臋 skarg臋 za zasadn膮 w cz臋艣ci dotycz膮cej braku odpowiedzi na pisma, w pozosta艂ym zakresie za bezzasadn膮. Uzasadnienie stanowi za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.


搂2. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Rady Powiatu, zobowi膮zuj膮c go do przes艂ania skar偶膮cemu odpisu niniejszej uchwa艂y wraz z uzasadnieniem oraz Staro艣cie Pyrzyckiemu.


搂3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIK


Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr XIX/98/16
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 16 marca 2016 r.


UZADASADNIENIE

W dniu 22 pa藕dziernika br. do Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego wp艂yn臋艂o pismo W贸jta Gminy Przelewice, sk艂ada on skarg臋 na Starost臋 Pyrzyckiego w zakresie przeprowadzenia melioracji na dzia艂kach nr 77 i 82 niezgodnie z dokumentacj膮 oraz wskazuje na brak odpowiedzi na pisma skierowane do Starosty z dnia 19 i 22 stycznia 2015 r. przez pana M.B., kt贸ry jest pe艂nomocnikiem A.B. Ponadto, W贸jt Gminy Przelewice informuje, 偶e na terenie dzia艂ki nr 243, kt贸rej w艂a艣cicielem jest Pan K.G. zosta艂a zasypana studzienka kontrolna ruroci膮gu podziemnego, co spowodowa艂o podtapianie dzia艂ki nr 237 b臋d膮cej w艂asno艣ci膮 Pana A. B.
Ustalono, i偶 M.B. wystosowa艂 do Starosty dwa pisma z dnia 19 stycznia 2015 r. oraz jego uzupe艂nienie z dnia 23 stycznia 2015 r. W dniu 16 lutego 2015 r. do Pana M.B. zosta艂a przes艂ana pisemna informacja, potwierdzaj膮ca fakt obecno艣ci Dyrektora Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa w pracy w dniu 24 wrze艣nia 2013 r., co tylko cz臋艣ciowo by艂o odpowiedzi膮 na pismo z dnia 23 stycznia 2015 r., na pismo z dnia 19 stycznia 2015 r. nie udzielono 偶adnej odpowiedzi. W zwi膮zku z tym w zakresie braku odpowiedzi na pisma skarg臋 nale偶y uzna膰 za zasadn膮.
W pozosta艂ym zakresie skargi tj. przeprowadzenia melioracji na dzia艂kach nr 77 i 82 niezgodnie z dokumentacj膮 oraz nieprawid艂owej konserwacji urz膮dze艅 melioracji przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci - zasypania studzienki kontrolnej ruroci膮gu podziemnego, co spowodowa艂o podtapianie dzia艂ki nr 237 b臋d膮cej w艂asno艣ci膮 Pana A. B., nale偶y uzna膰, i偶 skarga jest bezzasadna, gdy偶 zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469) art. 164, ust. 3, pkt 4, to sp贸艂ki wodne utrzymuj膮 oraz eksploatuj膮 m.in. urz膮dzenia s艂u偶膮ce do melioracji wodnych. Skarga dotycz膮ca nieprawid艂owego dzia艂ania sp贸艂ki wodnej nie dotyczy dzia艂a艅 starosty. Zastrze偶enia dotycz膮ce prac sp贸艂ek wodnych nale偶y zg艂asza膰 bezpo艣rednio do organ贸w statutowych tych sp贸艂ek.
Natomiast w czasie rozpatrywania skargi, podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 3 lutego 2016 r. Starosta Pyrzycki zobowi膮za艂 si臋 do pisemnego wyst膮pienia do wszystkich sp贸艂ek wodnych znajduj膮cych si臋 na terenie Powiatu Pyrzyckiego, wskazuj膮cego na potrzeb臋 wcze艣niejszego informowania w艂a艣cicieli grunt贸w o zamierzonych pracach konserwacyjnych urz膮dze艅 melioracji wymagaj膮cych wej艣cia na teren prywatny lub nieb臋d膮cy w艂asno艣ci膮 skarbu pa艅stwa.
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-03-31 13:25:40
Data ostatniej modyfikacji : 31.03.2016 13:25
Liczba wy艣wietle艅 : 535licznik odwiedzin: 8134274