logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XV/78/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2015 roku.


UCHWA艁A NR XV/78/15
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2015 roku.

Na podstawie art. 35a ust. 1, pkt 6a, 7, 8, 9, 9a, 9b, oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i poz. 1456, z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446 i poz.1645, z 2014 r. poz. 598, poz. 877, poz. 1198, poz. 1457, poz. 1873, oraz z 2015 r. Poz. 218, 493, 1240, 1273, 1359 oraz 1649) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Dokonuje si臋 podzia艂u 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych przekazanych w 2015 r. dla Powiatu Pyrzyckiego na realizacj臋 zada艅 okre艣lonych w ustawie
o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych w spos贸b nast臋puj膮cy:
1 Rehabilitacja zawodowa - 57 850 z艂 z przeznaczeniem na zwrot wydatk贸w na instrumenty
i us艂ugi rynku pracy dla os贸b niepe艂nosprawnych poszukuj膮cych pracy i nie pozostaj膮cych
w zatrudnieniu,
2 Rehabilitacja spo艂eczna - 834 136 z艂 z przeznaczeniem na:
a dofinansowanie koszt贸w dzia艂ania warsztat贸w terapii zaj臋ciowej - 538 860 z艂
b dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepe艂nosprawnej - 84 624 z艂.
c dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe艂nosprawnym na podstawie odr臋bnych przepis贸w - 205 652 z艂,
d dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki os贸b niepe艂nosprawnych - 5 000 z艂.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie rehabilitacji spo艂ecznej i Dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej.
搂 3.

Traci moc uchwa艂a Rady Powiatu Pyrzyckiego Nr XI/60/15 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.

搂 4.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-12-29 12:59:54
Data ostatniej modyfikacji : 29.12.2015 12:59
Liczba wy艣wietle艅 : 581licznik odwiedzin: 8137077