logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XV/76/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi nr 25/15 z dnia 14 pa藕dziernika 2015 r.

UCHWA艁A NR XV/76/15
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 21 grudnia 2015 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi nr 25/15 z dnia 14 pa藕dziernika 2015 r.


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, zm.: z 2014 r., poz. 183), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1. Po rozpatrzeniu skargi nr 25/15 z dnia 14 pa藕dziernika 2015 r., uznaje si臋 skarg臋 za bezzasadn膮 z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu.

搂2. Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia Skar偶膮cego o sposobie za艂atwienia skargi.

搂3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIK
Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr XV/76/15
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie

W dniu 16 pa藕dziernika 2015 r. do Biura Rady Powiatu Pyrzyckiego wp艂yn臋艂a skarga Pana Jaros艂awa Ileczko - Przewodnicz膮cego Gminnej Sp贸艂ki Wodnej w Kozielicach na post臋powanie Starosty Pyrzyckiego i dyrektora Wydzia艂u Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach. Po dokonaniu analizy zarzut贸w skargi uzna膰 nale偶y, 偶e nie zas艂uguje ona na uwzgl臋dnienie z poni偶szych wzgl臋d贸w.
W punktach 1-3 skargi Skar偶膮cy zarzuci艂 Staro艣cie Pyrzyckiemu niezrealizowanie obietnic wykonywania prac uchwalonych przez Rejonowy Zwi膮zek Sp贸艂ek Wodnych w Pyrzycach, brak nale偶ytego nadzoru nad dzia艂alno艣ci膮 gminnej sp贸艂ki wodnej oraz pomini臋cie Gminnej Sp贸艂ki Wodnej w Kozielicach w przyznaniu 艣rodk贸w z bud偶etu wojew贸dztwa zachodniopomorskiego.
W ocenie Rady Starosta Pyrzycki nie jest podmiotem odpowiedzialnym za realizacj臋 ww. obietnic i zada艅, w zwi膮zku z czym nie mo偶e ponosi膰 ujemnych konsekwencji ich niewykonywania. Podkre艣li膰 nale偶y, 偶e nadz贸r i kontrol臋 nad dzia艂alno艣ci膮 zwi膮zk贸w sp贸艂ek wodnych wykonuje - stosownie do art. 164 ust. 9 ustawy Prawo wodne - marsza艂ek wojew贸dztwa, za艣 starosta sprawuje nadz贸r prawny i kontrol臋 nad dzia艂alno艣ci膮 sp贸艂ek wodnych (art. 178 ww. ustawy). Skar偶膮cy powinien wi臋c, maj膮c zastrze偶enia do dzia艂alno艣ci Rejonowego Zwi膮zku Sp贸艂ek Wodnych w Pyrzycach, zg艂osi膰 je Marsza艂kowi Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego b臋d膮cemu w 艣wietle przywo艂anych regulacji prawnych organem w艂a艣ciwym do ich rozpatrzenia oraz oceny.
W odniesieniu do dotacji dla Gminnej Sp贸艂ki Wodnej w Kozielicach podkre艣li膰 nale偶y, 偶e Starosta Pyrzycki nie uczestniczy w procesie ich przyznawania. Stosownie do art. 164 ust. 5 i 5a ustawy Prawo wodne sp贸艂ki wodne mog膮 korzysta膰 z pomocy finansowej z dw贸ch 藕r贸de艂, po pierwsze z pomocy finansowej pa艅stwa udzielanej w formie dotacji podmiotowej z bud偶etu pa艅stwa (przekazywanej przez wojewod臋), po drugie z pomocy finansowej z bud偶et贸w jednostek samorz膮du terytorialnego (udzielanej w formie dotacji celowej). Wskazana Sp贸艂ka korzystaj膮c z powy偶szych mo偶liwo艣ci by艂a zatem uprawniona do z艂o偶enia wniosku o dofinansowanie swojej dzia艂alno艣ci do Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. Starosta nie po艣redniczy w przekazywaniu ww. wniosk贸w, ani te偶 - jak wskazano powy偶ej - nie ma wp艂ywu na ich rozpatrywanie. Tym samym, Starosta Pyrzycki nie zna przyczyny braku przyznania pomocy finansowej na rzecz Sp贸艂ki z bud偶etu wojew贸dztwa zachodniopomorskiego oraz przyczyny niezaproszenia przedstawicieli Sp贸艂ki na spotkanie zorganizowane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach w dniu 16 lipca br., na kt贸rym przedstawiciele Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego (organizatora spotkania) poinformowali sp贸艂ki wodne z terenu powiatu pyrzyckiego o przyznaniu pomocy finansowej. W tym zakresie, Skar偶膮cy powinien zwr贸ci膰 si臋 do Marsza艂ka o wyja艣nienie nurtuj膮cych go w膮tpliwo艣ci.
W punkcie 4 wniesionej skargi Skar偶膮cy zarzuci艂 Staro艣cie Pyrzyckiemu oraz dyrektorowi Wydzia艂u Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska Starostwa Powiatowego w Pyrzycach brak realizacji obietnicy "wprowadzenia do zarz膮du Rejonowego Zwi膮zku Sp贸艂ek Wodnych" przedstawiciela Gminnej Sp贸艂ki Wodnej w Kozielicach. W tym miejscu podkre艣li膰 nale偶y, 偶e starosta nie posiada 偶adnych mo偶liwo艣ci prawnych decydowania o sk艂adzie osobowym organu wykonawczego samodzielnej osoby prawnej jak膮 jest rejonowy zwi膮zek sp贸艂ek wodnych. Zasady i tryb naboru do zarz膮du ww. Zwi膮zku okre艣la jego statut, zatwierdzony decyzj膮 Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 pa藕dziernika 2012 r., kt贸ry w 搂20 wskazuje, 偶e zarz膮d zwi膮zku wybierany jest spo艣r贸d delegat贸w cz艂onk贸w zwi膮zku (sp贸艂ek wchodz膮cych w sk艂ad zwi膮zku) na okres 5 lat. Ponadto, zgodnie z 搂14 ust. 1 statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Zwi膮zku nale偶y wyb贸r oraz odwo艂anie cz艂onk贸w zarz膮du. Z uwagi na wskazane regulacje statutowe, Starosta Pyrzycki nie ma prawa uczestniczy膰 w procedurze wyboru organu wykonawczego Zwi膮zku ani wp艂ywa膰 na obsad臋 osobow膮 cz艂onk贸w w tym organie.
W punkcie 5 wniesionej skargi Skar偶膮cy wskaza艂, i偶 przedstawiciele Sp贸艂ki "nie doczekali si臋 jakiejkolwiek reakcji ze strony Pana Starosty na wcze艣niejsze pismo, informuj膮ce o niesprawiedliwym i z艂o艣liwym traktowaniu spraw Sp贸艂ki". W trakcie obrad Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pyrzyckiego w dniu 18 listopada br. Skar偶膮cy doprecyzowa艂, i偶 ww. kwestia dotyczy braku odpowiedzi na pismo Skar偶膮cego z dnia 19 sierpnia 2015 r.
Rada wskazuje, 偶e na powy偶sze pismo Starosta udzieli艂 Skar偶膮cemu odpowiedzi w pi艣mie z dnia 29 wrze艣nia 2015 r., znak: O艢LiR.6343.13.2.2015.DB), a zatem zarzut ten jest bezzasadny.Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-12-29 12:58:35
Data ostatniej modyfikacji : 29.12.2015 12:58
Liczba wy艣wietle艅 : 645licznik odwiedzin: 8131190