logo
logo
Jednostki Organizacyjne » og艂oszenia o pracy
og艂oszenie o konkursie

na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego
og艂asza konkurs na stanowisko
dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:
Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Paw艂a II 2, 74-200 Pyrzyce.

2. Stanowisko obj臋te konkursem:
dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

3. Wymagane kwalifikacje kandydata:
Wymagania zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.).
a) wykszta艂cenie wy偶sze,
b) wiedza i do艣wiadczenie daj膮ce r臋kojmi臋 prawid艂owego wykonywania obowi膮zk贸w dyrektora,
c) co najmniej 5-letni sta偶 pracy na stanowisku kierowniczym albo uko艅czone studia podyplomowe
na kierunku zarz膮dzanie i co najmniej 3-letni sta偶 pracy,
d) brak prawomocnego skazania za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie.

4. Dokumenty wymagane od kandydat贸w:
a) podanie o przyj臋cie na stanowisko obj臋te konkursem,
b) dokumenty stwierdzaj膮ce kwalifikacje zawodowe kandydata wymienione w pkt 3 a) i c),
c) opis przebiegu pracy zawodowej,
d) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szpitala Powiatowego w Pyrzycach,
e) inne dokumenty, w szczeg贸lno艣ci potwierdzaj膮ce dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
f) o艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci
prawnych,
g) za艣wiadczenie o niekaralno艣ci kandydata, wystawione nie wcze艣niej ni偶 30 dni przed terminem sk艂adania dokument贸w,
h) o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia post臋powania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Dokumenty wymienione w punkcie 4 b) i e) mog膮 by膰 przed艂o偶one jako kopie po艣wiadczone za zgodno艣膰 z orygina艂em przez kandydata. Na pro艣b臋 komisji konkursowej kandydat zobowi膮zany jest przedstawi膰 orygina艂y dokument贸w,
i) o艣wiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj膮cego na pe艂nienie obowi膮zk贸w na danym stanowisku. W przypadku wyboru kandydata na stanowisko pracy, kandydat zobowi膮zany jest do przed艂o偶enia za艣wiadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy.

5. Miejsce oraz termin z艂o偶enia wymaganych dokument贸w:
Podanie wraz z wymaganymi dokumentami nale偶y sk艂ada膰 w terminie do 30 dni od dnia opublikowania og艂oszenia osobi艣cie lub listownie, na adres: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, pok贸j nr 106 - sekretariat, czynny w godzinach: poniedzia艂ek 8:00-16:00, wtorek-pi膮tek 7:30-15:30. Na kopercie nale偶y wskaza膰 imi臋 i nazwisko kandydata, adres zamieszkania i telefon kontaktowy, a tak偶e adnotacj臋: "Konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach".

6. Informacje o zasadach udost臋pniania materia艂贸w informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym szpitala:
Informacje i dokumenty dotycz膮ce stanu prawnego, organizacyjnego i ekonomicznego szpitala b臋d膮 udost臋pniane kandydatom do wgl膮du w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, pok贸j nr 106 - sekretariat, w godzinach: poniedzia艂ek 8:00-16:00, wtorek-pi膮tek 7:30-15:30.

7. Przewidywany termin rozpatrzenia zg艂oszonych kandydatur:
do 30 dni od up艂ywu terminu okre艣lonego w pkt. 5 w zakresie og艂oszenia.

8. O terminie i miejscu post臋powania konkursowego kandydaci zostan膮 poinformowani indywidualnie (telefonicznie lub pisemnie).

9. Informacja o wynikach konkursu umieszczona b臋dzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach www.bip.pyrzyce.pl, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach oraz w siedzibie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
Przewodnicz膮cy Zarz膮du
Powiatu Pyrzyckiego

Kazimierz Lipi艅ski
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-11-10 11:50:21
Data ostatniej modyfikacji : 2015-11-10 11:51:29
Liczba wy艣wietle艅 : 1877

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  10.11.2015 10:50poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13419094