logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XI/59/15 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.

w sprawie okre艣lenia zasad gospodarowania nieruchomo艣ciami stanowi膮cymi w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego

UCHWA艁A NR XI/59/15
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.

w sprawie okre艣lenia zasad gospodarowania nieruchomo艣ciami
stanowi膮cymi w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595 zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072; Dz. U. z 2015 r., poz. 871) w zwi膮zku z art. 13 ust. 1 oraz art. 25a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 zmiany: Dz. U. z 2015 r. poz. 1039) uchwala si臋 co nast臋puje:

Rozdzia艂 1.
Przepisy og贸lne

搂 1. 1. Uchwa艂a okre艣la zasady:
1) nabywania nieruchomo艣ci do zasobu powiatu;
2) zbywania nieruchomo艣ci z zasobu powiatu;
3) obci膮偶ania nieruchomo艣ci ograniczonymi prawami rzeczowymi;
4) oddawania nieruchomo艣ci w dzier偶aw臋 lub najem, na czas oznaczony d艂u偶szy ni偶 3 lata lub na czas nieoznaczony, jak r贸wnie偶 zawierania przez strony kolejnych um贸w kt贸rych przedmiotem jest ta sama nieruchomo艣膰.
2. Zasady wynajmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego okre艣lone zosta艂y odr臋bn膮 uchwa艂膮.
搂 2. Do powiatowego zasobu nieruchomo艣ci nale偶膮 nieruchomo艣ci, kt贸re stanowi膮 przedmiot w艂asno艣ci powiatu i nie zosta艂y oddane w u偶ytkowanie wieczyste oraz nieruchomo艣ci b臋d膮ce przedmiotem u偶ytkowania wieczystego powiatu.
搂 3. Ilekro膰 w uchwale jest mowa o:
1) Powiecie - nale偶y przez to rozumie膰 Powiat Pyrzycki;
2) Zarz膮dzie - nale偶y przez to rozumie膰 Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego;
3) Ustawie - nale偶y przez to rozumie膰 ustaw臋 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782).

Rozdzia艂 2.
Nabywanie nieruchomo艣ci do zasobu powiatu
搂 4. 1. Upowa偶nia si臋 Zarz膮d do nabywania nieruchomo艣ci:
1) w celu realizacji potrzeb inwestycyjnych oraz zada艅 w艂asnych;
2) koniecznych do uregulowania stan贸w prawnych nieruchomo艣ci i uporz膮dkowania stanu faktycznego.
2. W pozosta艂ych przypadkach nabycie nieruchomo艣ci do zasobu wymaga zgody Rady Powiatu Pyrzyckiego.
搂 5. Okre艣la si臋 nast臋puj膮ce regu艂y nabywania nieruchomo艣ci w drodze rokowa艅:
1) warunki nabycia nieruchomo艣ci ustala si臋 w drodze rokowa艅 prowadzonych przez dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du;
2) cena nabycia nieruchomo艣ci w drodze rokowa艅 nie powinna przekroczy膰 warto艣ci ustalonej przez rzeczoznawc臋 maj膮tkowego, chyba 偶e za nabyciem nieruchomo艣ci za wy偶sz膮 cen臋 przemawiaj膮 szczeg贸lne okoliczno艣ci;
3) w sprawie nabycia nieruchomo艣ci sporz膮dza si臋 protok贸艂 uzgodnie艅 zawieraj膮cy istotne postanowienia do zawarcia umowy, a w szczeg贸lno艣ci: opis nieruchomo艣ci, dane dotycz膮ce osoby w艂a艣ciciela (zbywcy nieruchomo艣ci), informacj臋 o przeznaczeniu nieruchomo艣ci w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz proponowan膮 cen臋 i warunki zap艂aty.

Rozdzia艂 3.
Zbywanie nieruchomo艣ci z zasobu powiatu
搂 6. Nieruchomo艣ci wchodz膮ce w sk艂ad powiatowego zasobu nieruchomo艣ci mog膮 zosta膰 przeznaczone do sprzeda偶y lub oddania w u偶ytkowanie wieczyste, je偶eli:
1) s膮 zb臋dne dla rozwoju, prawid艂owego funkcjonowania i wykonywania zada艅 w艂asnych powiatu okre艣lonych przepisami prawa;
2) nie mog膮 by膰 zagospodarowane przez jednostki organizacyjne powiatu;
3) nie jest mo偶liwe, b膮d藕 op艂acalne oddanie ich w posiadanie zale偶ne.
搂 7. 1. Upowa偶nia si臋 Zarz膮d do zbywania nieruchomo艣ci, je偶eli:
1) zbycie nast臋puje w drodze zamiany;
2) przedmiotem zbycia jest nieruchomo艣膰 lub jej cz臋艣膰, je艣li mog膮 poprawi膰 warunki zagospodarowania nieruchomo艣ci przyleg艂ej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 lub oddanej w u偶ytkowanie wieczyste osobie, kt贸ra zamierza t臋 nieruchomo艣膰 lub jej cz臋艣ci naby膰, je偶eli nie mog膮 by膰 zagospodarowane jako odr臋bne nieruchomo艣ci;
2. W innych przypadkach zbycie nieruchomo艣ci wymaga zgody Rady Powiatu Pyrzyckiego.

Rozdzia艂 4.
Obci膮偶anie nieruchomo艣ci ograniczonymi prawami rzeczowymi
搂 8. Nieruchomo艣ci wchodz膮ce w sk艂ad powiatowego zasobu nieruchomo艣ci mog膮 by膰 obci膮偶ane ograniczonymi prawami rzeczowymi, a w szczeg贸lno艣ci u偶ytkowaniem, s艂u偶ebno艣ci膮 (gruntow膮, przesy艂u), hipotek膮.
搂 9. 1. Upowa偶nia si臋 Zarz膮d do obci膮偶ania nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu s艂u偶ebno艣ci膮 gruntow膮.
2. Obci膮偶enie nieruchomo艣ci powiatu s艂u偶ebno艣ci膮 gruntow膮 nast臋puje za wynagrodzeniem, z zastrze偶eniem ust. 3.
3. Obci膮偶enie nieruchomo艣ci s艂u偶ebno艣ci膮 gruntow膮 nast臋puje nieodp艂atnie, je偶eli:
1) ustanawiane s膮 s艂u偶ebno艣ci wzajemne;
2) ustanowienie s艂u偶ebno艣ci nast臋puje na rzecz Skarbu Pa艅stwa;
3) ustanowienie s艂u偶ebno艣ci nast臋puje na rzecz jednostki samorz膮du terytorialnego.
搂 10. 1. Upowa偶nia si臋 Zarz膮d do obci膮偶ania nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu s艂u偶ebno艣ciami przesy艂u na rzecz przedsi臋biorc贸w, kt贸rzy zamierzaj膮 wybudowa膰 lub kt贸rych w艂asno艣膰 stanowi膮 urz膮dzenia s艂u偶膮ce do doprowadzania lub odprowadzania p艂yn贸w, pary, gazu, energii elektrycznej, 艂膮czno艣ci oraz innych urz膮dze艅 podobnych (nadziemnych i podziemnych) nie nale偶膮cych do cz臋艣ci sk艂adowych gruntu.
2. Postanowie艅 ust. 1 nie stosuje si臋 do grunt贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu znajduj膮cych si臋 w liniach rozgraniczaj膮cych dr贸g, stosownie do przepis贸w ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 460).
3. Wysoko艣膰 op艂at z tytu艂u obci膮偶enia nieruchomo艣ci s艂u偶ebno艣ci膮 przesy艂u oraz warunki udost臋pniania nieruchomo艣ci na potrzeby infrastruktury technicznej ustala Zarz膮d Powiatu.

Rozdzia艂 5.
Oddawanie nieruchomo艣ci w dzier偶aw臋 lub najem, na czas oznaczony d艂u偶szy ni偶 3 lata lub na czas nieoznaczony, jak r贸wnie偶 zawieranie przez strony kolejnych um贸w kt贸rych przedmiotem jest ta sama nieruchomo艣膰
搂 11. Nieruchomo艣ci wchodz膮ce w sk艂ad powiatowego zasobu nieruchomo艣ci oddaje si臋 w dzier偶aw臋 lub w najem, je偶eli nie s艂u偶膮 do realizacji zada艅 powiatu okre艣lonych przepisami prawa i jest to ekonomicznie uzasadnione.
搂 12. Okres dzier偶awy lub najmu okre艣la Zarz膮d Powiatu bior膮c pod uwag臋 w szczeg贸lno艣ci:
1) przeznaczenie i spos贸b zagospodarowania nieruchomo艣ci;
2) konieczno艣膰 poniesienia niezb臋dnych nak艂ad贸w inwestycyjnych do korzystania z nieruchomo艣ci;
3) przydatno艣膰 i korzy艣膰 spo艂eczn膮 wynikaj膮c膮 z wydzier偶awienia lub najmu.
搂 13. Zawarcie umowy dzier偶awy lub najmu na czas oznaczony d艂u偶szy ni偶 3 lata lub na czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Powiatu. Zgoda Rady jest wymagana r贸wnie偶 w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawieraj膮 kolejne umowy, kt贸rych przedmiotem jest ta sama nieruchomo艣膰.
搂 14. 1. Minimalne stawki czynszu dzier偶awy i czynszu najmu ustala Zarz膮d Powiatu w drodze uchwa艂y.
2. W przypadku przeprowadzenia przetargu na dzier偶aw臋 lub najem nieruchomo艣ci, stawki czynszu o kt贸rych mowa w ust. 1 stanowi膮 stawki minimalne do przetargu.

Rozdzia艂 6.
Postanowienia ko艅cowe
搂 15. Trac膮 moc uchwa艂y:
1. Uchwa艂a Nr VIII/47/99 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie sprzeda偶y lokali mieszkalnych i u偶ytkowych oraz budynk贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 powiatu.
2. Uchwa艂a Nr XXI/119/2000 Rady Powiatu w Pyrzycach z dnia 25 pa藕dziernika 2000 r. w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr VIII/47/99 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie sprzeda偶y lokali mieszkalnych i u偶ytkowych oraz budynk贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 powiatu.
搂 16. Uchwa艂a podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od daty jej og艂oszenia.


Przewodnicz膮cy Rady


Ryszard Berdzik

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-10-07 12:01:58
Data ostatniej modyfikacji : 07.10.2015 12:01
Liczba wy艣wietle艅 : 685licznik odwiedzin: 8131744