logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
UCHWA艁A NR XXXIII/199/2002

w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szk贸艂 niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991r. o systemie o艣wiaty.

UCHWA艁A NR XXXIII/199/2002
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 24 kwietnia 2002 r.

w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szk贸艂 niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991r. o systemie o艣wiaty.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592; zm. Dz. U. z 2002r.: Nr 23, poz.220) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991r o systemie o艣wiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329; zmiany: Dz. U. Nr 106, poz. 496; z 1997r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz. 943; z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000r.: Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz.1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1

Z bud偶etu powiatu dotacj臋 otrzymuj膮 niepubliczne:
szko艂y ponadgimnazjalne o uprawnieniach szk贸艂 publicznych,
o艣rodki umo偶liwiaj膮ce dzieciom i m艂odzie偶y, o kt贸rych mowa w art. 16 ust.7 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991r. o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 z p贸藕n. zm.) realizacj臋 obowi膮zku szkolnego.

搂 2

Dotacje przyznaje, cofa oraz wstrzymuje Zarz膮d Powiatu.
Zarz膮d Powiatu w terminie do 30 listopada roku poprzedzaj膮cego roku udzielenia dotacji, na podstawie za艂o偶onych wniosk贸w, ustala list臋 dotowanych szk贸艂 i plac贸wek.
Przyznane dotacje cofa si臋 w przypadku:

zaprzestania prowadzenia dzia艂alno艣ci przez szko艂臋 lub plac贸wk臋,
wykorzystania dotacji na cele inne ni偶 okre艣lone w 搂 6 ust.1,
cofni臋cia uprawnie艅 szk贸艂 publicznych.

Dotacja b臋dzie regulowana w 12 cz臋艣ciach w terminie do ostatniego dnia ka偶dego miesi膮ca.
Wyp艂at臋 przyznanej dotacji wstrzymuje si臋 w przypadku nie z艂o偶enia do dnia 20 ka偶dego miesi膮ca informacji o aktualnej miesi臋cznej liczbie uczni贸w (wychowank贸w).
Dotacja przekazywana jest na wskazany przez wnioskodawc臋 rachunek bankowy do dnia 30 ka偶dego miesi膮ca pod warunkiem spe艂nienia ust. 5.


搂 3

Dotacje przyznaje si臋 na wniosek organu prowadz膮cego na okres jednego roku.
Wniosek o przyznanie dotacji sk艂ada si臋 do Zarz膮du Powiatu nie p贸藕niej ni偶 do dnia 30 wrze艣nia roku poprzedzaj膮cego rok udzielenia dotacji.
Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawiera膰:

nazw臋 (imi臋 i nazwisko) adres organu prowadz膮cego oraz nazw臋 i adres szko艂y lub plac贸wki,
numer i dat臋 wpisu do ewidencji dzia艂alno艣ci o艣wiatowej, numer i dat臋 decyzji w sprawie nadania uprawnie艅 szko艂y publicznej,
planowan膮 liczb臋 wychowank贸w lub uczni贸w - z uwzgl臋dnieniem zmian zwi膮zanych z organizacj膮 roku szkolnego,
nazw臋 banku i rachunku bankowego, na kt贸ry ma by膰 przekazana dotacja,
podpis osoby uprawnionej do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu organu prowadz膮cego.

搂 4

Organ prowadz膮cy zobowi膮zany jest do:

rozliczania przyznanej dotacji po zako艅czeniu roku bud偶etowego,
sk艂adania informacji o aktualnej liczbie uczni贸w (wychowank贸w) w danym miesi膮cu.

Rozliczenie i informacj臋 za dany miesi膮c nale偶y sk艂ada膰 w terminie do 20 dnia nast臋pnego miesi膮ca w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 5

Dotacja przeznaczona jest na cz臋艣ciowe pokrycie wydatk贸w zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 bie偶膮c膮 szko艂y lub plac贸wki.
Dotacja dla szk贸艂 niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych przys艂uguje w wysoko艣ci nie ni偶szej ni偶 50% ustalonych w bud偶ecie powiatu wydatk贸w bie偶膮cych ponoszonych w szko艂ach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na 1 ucznia. W przypadku braku na terenie powiatu pyrzyckiego szko艂y publicznej danego typu i rodzaju podstaw膮 do ustalenia wysoko艣ci dotacji s膮 wydatki bie偶膮ce ponoszone przez najbli偶szy powiat na prowadzenie szko艂y publicznej danego typu i rodzaju.
Dotacja dla plac贸wek, o kt贸rych mowa w 搂 1 pkt. 2 przys艂uguje w wysoko艣ci r贸wnej 艣rednim wydatkom bie偶膮cym ponoszonym na jednego wychowanka w publicznym specjalnym o艣rodku szkolno - wychowawczym.搂 6

Kwot臋 dotacji na jednego ucznia (wychowanka) ustala Zarz膮d Powiatu w terminie 30 dni od daty podj臋cia przez Rad臋 Powiatu Pyrzyckiego uchwa艂y bud偶etowej, a kwot臋 dotacji wynikaj膮c膮 z cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji og贸lnej w terminie 14 dni od otrzymania ostatecznej informacji o wysoko艣ci o艣wiatowej subwencji og贸lnej.

搂 7

Ustala si臋 nast臋puj膮ce zasady stwierdzania i dokumentowania stanu aktualnej liczby uczni贸w, wychowank贸w w niepublicznych szko艂ach i plac贸wkach:

za „dat臋 pocz膮tkow膮” ucz臋szczania ucznia (wychowanka) uznaje si臋:

dzie艅 1 wrze艣nia, gdy ucze艅 (wychowanek) podejmuje nauk臋 lub uczestniczy w zaj臋ciach - z pocz膮tkiem roku szkolnego
pierwszy dzie艅 danego miesi膮ca, gdy ucze艅 (wychowanek) podejmie nauk臋 lub uczestniczy w zaj臋ciach - w trakcie roku szkolnego.

za „dat臋 ko艅cow膮” ucz臋szczania ucznia do szko艂y, a wychowanka do plac贸wki uznaje si臋:

dzie艅 31 sierpnia, gdy ucze艅 uzyskuje promocj臋 do klasy wy偶szej lub ko艅czy nauk臋, a dla wychowank贸w od pocz膮tku do ko艅ca ka偶dego roku szkolnego,
ostatni dzie艅 miesi膮ca, w kt贸rym nast臋puje skre艣lenie ucznia (wychowanka) z listy uczni贸w lub wychowank贸w,

„data pocz膮tkowa” i „data ko艅cowa” winna by膰 opatrzona t膮 sam膮 data w dzienniku lekcyjnym, jak i w ksi臋dze uczni贸w
ucznia urlopowanego nie wlicza si臋 do aktualnej liczby uczni贸w.

搂 8

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 9

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i ma zastosowanie dla dotacji udzielanych od dnia 1 stycznia 2002 r. i w latach nast臋pnych.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-13 14:34:30
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-13 14:34:30
Liczba wy艣wietle艅 : 3673licznik odwiedzin: 13394668