logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR X/54/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zasad udzielania, trybu post臋powania i sposobu rozlicznia dotacji celowych z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego sp贸艂kom wodnym

UCHWA艁A NR X/54/15
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zasad udzielania, trybu post臋powania i sposobu rozlicznia dotacji celowych z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego sp贸艂kom wodnym

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), oraz art. 164 ust. 5a i 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1. Ilekro膰 w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) sp贸艂kach wodnych - rozumie si臋 przez to sp贸艂ki wodne, o kt贸rych mowa w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;
2) kosztach kwalifikowalnych zadania - rozumie si臋 przez to koszty wykonania zadania okre艣lone zgodnie z przedstawionym kosztorysem inwestorskim opracowanym na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w w sprawie podstaw sporz膮dzenia kosztorysu inwestorskiego w oparciu o KNR, przy uwzgl臋dnieniu planowanej stawki roboczogodziny nie przekraczaj膮cej maksymalnej stawki roboczogodziny, okre艣lonej w decyzji o naborze wniosku na otrzymanie dotacji celowych, o kt贸rej mowa w 搂 4 ust. 1, bez uwzgl臋dnienia koszt贸w po艣rednich, kosztu zakupu materia艂贸w oraz zysku;
3) bie偶膮cym utrzymaniu urz膮dze艅 melioracji wodnych szczeg贸艂owych - rozumie si臋 przez to w szczeg贸lno艣ci eksploatacj臋, konserwacj臋 oraz remont w celu zachowania funkcji urz膮dze艅.

搂 2.
1. Sp贸艂ka wodna, dzia艂aj膮ca na terenie powiatu pyrzyckiego, mo偶e otrzyma膰 pomoc finansow膮 w formie dotacji celowej (zwan膮 dalej dotacj膮 celow膮) z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego, z przeznaczeniem na bie偶膮ce utrzymanie urz膮dze艅 melioracji wodnych szczeg贸艂owych realizowanych na terenie Powiatu Pyrzyckiego, a w szczeg贸lno艣ci na:
1) wykaszanie, wygrabianie porost贸w ze skarp i dna row贸w, karczowanie lub wyci臋cie drzew i krzew贸w ze skarp i dna row贸w, odmulenie dna row贸w przy maksymalnym zamuleniu do 40 cm, czyszczenie i naprawa budowli na rowach, naprawa skarp row贸w;
2) usuwanie tzw. "awarii drenarskich", polegaj膮cych na: czyszczeniu, naprawie lub wymianie budowli drenarskich, czyszczeniu lub przek艂adaniu ruroci膮g贸w drenarskich;
3) napraw臋 innych budowli system贸w melioracji wodnych szczeg贸艂owych.
2. Warto艣膰 dotacji celowej, o kt贸rej mowa w ust. 1, udzielanej w jednym post臋powaniu na jednego wnioskodawc臋 nie mo偶e przekroczy膰 50% warto艣ci koszt贸w kwalifikowalnych zadania.

搂 3. Warunki, jakie musi spe艂ni膰 sp贸艂ka wodna, aby ubiega膰 si臋 o dotacj臋 celow膮:
1) sp贸艂ka wodna musi prowadzi膰 dzia艂ania na terenie powiatu pyrzyckiego;
2) wska藕nik 艣ci膮galno艣ci sk艂adek w sp贸艂ce wodnej za rok poprzedni zostanie okre艣lony w decyzji, o kt贸rej mowa w 搂 4 ust. 1, z zastrze偶eniem punktu 3;
3) sp贸艂ki wodne utworzone w roku ubiegania si臋 o dotacj臋, w pierwszym roku funkcjonowania s膮 zwolnione z kryterium wymienionego w punkcie 2.

搂 4.
1. Decyzja o naborze wniosk贸w na otrzymanie dotacji celowych jest podejmowana przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w formie uchwa艂y.
2. Informacja o uchwale, o kt贸rej mowa w ust. 1, b臋dzie podawana do publicznej wiadomo艣ci poprzez jej umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pyrzyckiego.
3. Sp贸艂ka wodna mo偶e ubiega膰 si臋 o udzielenie dotacji celowej sk艂adaj膮c wniosek, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.
4. Wniosek o udzielenie dotacji nale偶y sk艂ada膰 do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach lub korespondencyjnie, w terminie podanym w uchwale, o kt贸rej mowa w ust. 1.
5. Wniosek o udzielenie dotacji powinien by膰 podpisany przez osob臋 (osoby) uprawnion膮 do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu sp贸艂ki wodnej,
6. Do ustalenia zachowania terminu z艂o偶enia wniosku stosuje si臋 przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).
7. Wnioski z艂o偶one po terminie podlegaj膮 odrzuceniu.
8. W przypadku stwierdzenia brak贸w formalnych przed艂o偶onych wniosk贸w lub innych nieprawid艂owo艣ci w ich sporz膮dzeniu wzywa si臋 Wnioskodawc臋 w formie pisemnej do ich usuni臋cia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
9. W艂a艣ciwy merytorycznie wydzia艂 starostwa powiatowego prowadzi ewidencj臋 wniosk贸w, a jego pracownicy dokonuj膮 weryfikacji danych zawartych we wniosku.

搂 5.
1. Decyzj臋 o przyznaniu dotacji celowej Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego podejmuje w drodze uchwa艂y uwzgl臋dniaj膮c:
1) wysoko艣膰 艣rodk贸w przeznaczonych na dotacj臋 dla sp贸艂ek wodnych;
2) liczb臋 i warto艣膰 zg艂oszonych wniosk贸w.
2. W艂a艣ciwy merytorycznie wydzia艂 starostwa powiatowego powiadamia pisemnie sp贸艂ki wodne o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji celowej z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego oraz umieszcza informacj臋 w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pyrzyckiego.
3. Nie przewiduje si臋 trybu odwo艂awczego od decyzji Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie nieudzielenia dotacji.

搂 6. Warunkiem udzielenia przez Powiat Pyrzycki dotacji celowej jest zawarcie ze sp贸艂k膮 wodn膮 pisemnej umowy, kt贸ra powinna okre艣la膰 w szczeg贸lno艣ci:
1) szczeg贸艂owy opis zadania, cel na jaki dotacja zosta艂a przyznana oraz termin wykonania zadania;
2) wysoko艣膰 dotacji i tryb p艂atno艣ci;
3) kontrol臋 wykonywania zadania;
4) zasady wprowadzania zmian w zakresie finansowo- rzeczowym zadania;
5) termin zako艅czenia zadania;
6) termin i spos贸b rozliczenia udzielonej dotacji;
7) terminy zwrotu niewykorzystanej cz臋艣ci dotacji oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysoko艣ci lub nienale偶nie, nie d艂u偶sze ni偶 okre艣lone we w艂a艣ciwych przepisach normuj膮cych finanse publiczne.

搂 7. Sp贸艂ka wodna, kt贸ra otrzyma艂a dotacj臋 celow膮, dokonuje jej rozliczenia, przedk艂adaj膮c w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach lub korespondencyjnie:
1) protok贸艂 odbioru zadania;
2) obmiar rob贸t;
3) zestawienie finansowo-rzeczowe poniesionych koszt贸w zadania z wyszczeg贸lnieniem na koszty pokryte z dotacji przekazanej na podstawie umowy oraz pokryte ze 艣rodk贸w w艂asnych Wnioskodawcy lub innych 藕r贸de艂 wraz z potwierdzonymi kopiami przywo艂anych w zestawieniu dokument贸w oraz dokumentami potwierdzaj膮cymi dokonanie odpowiednich p艂atno艣ci;
4) inne dokumenty wynikaj膮ce z zapis贸w umowy, o kt贸rej mowa w 搂 6.

搂 8. Dotacja celowa udzielona z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana nienale偶nie lub w nadmiernej wysoko艣ci, podlega zwrotowi do bud偶etu powiatu wraz z odsetkami w wysoko艣ci okre艣lonej jak dla zaleg艂o艣ci podatkowych, w ci膮gu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa wy偶ej, zgodnie z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

搂 10. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicz膮cy Rady


Ryszard Berdzik

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC73.5 KB POBIERZza艂膮cznik01.07.2015 13:29215

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-07-01 13:29:20
Data ostatniej modyfikacji : 01.07.2015 13:31
Liczba wy艣wietle艅 : 811

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  01.07.2015 13:29poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 8133159