logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 26 marca do 29 kwietnia 2015 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 26 marca do 29 kwietnia 2015 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1) 26 marca 2015 r.
2) 31 marca 2015 r.
3) 1 kwietnia 2015 r.
4) 9 kwietnia 2015 r.
5) 16 kwietnia 2015 r.
6) 23 kwietnia 2015 r.

I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
- W sprawie zmiany statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- O zmianie uchwa艂y Nr VII/31/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 lutego
2015 r. w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz okre艣lenia terminu jej pierwszego posiedzenia.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015. Zmiana polega艂a na wprowadzeniu do bud偶etu dotacji w wysoko艣ci 6 786,97 z艂 przyznanej na realizacj臋 projektu "Najlepszy w zawodzie".
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015. Uchwa艂膮 dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego. Dotacje ustalono dla uczni贸w O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Nowielinie oraz M艂odzie偶owego O艣rodka Socjoterapii i Gimnazjum Specjalnego w Ryszewku. Wysoko艣膰 dotacji na jednego ucznia zosta艂a wyliczona na podstawie metryczki podzia艂u subwencji o艣wiatowej.
- W sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2015 r.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015. Uchwa艂膮 dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami.
- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za rok 2014.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o umorzenie odsetek i koszt贸w s膮dowych zas膮dzonych firmie Centrum P艂atek. Wniosek by艂 ju偶 rozpatrywany przez Zarz膮d i Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody. Centrum P艂atek ponownie z艂o偶y艂o wniosek argumentuj膮c go trudn膮 sytuacj膮 finansow膮 firmy. Zarz膮d zdecydowa艂, aby umo偶liwi膰 wnioskodawcy udokumentowanie opisanej sytuacji i zobowi膮za艂 go do dostarczenia w ci膮gu 14 dni odpowiednich dokument贸w.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na obni偶enie koszt贸w wynajmu pokoi Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Z powodu zamkni臋cia internatu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU na okres likwidacji ska偶enia bakteryjnego wody, 14 uczni贸w zwr贸ci艂o si臋 z pro艣b膮 o wynaj臋cie nocleg贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na obni偶enie op艂aty dla tych uczni贸w z 20 z艂 do 12 z艂 netto za nocleg.
- W sprawie wniosku o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du ustanowionego dla nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Pyrzycach przy ul. Pozna艅skiej 1. Nieruchomo艣膰 zosta艂a przeznaczona pod wynajem i nie b臋dzie wykorzystywana do realizacji cel贸w statutowych Starostwa. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zakup kruszywa na potrzeby Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Kruszywo pochodzi z nasyp贸w kolejowych i jest ono wysokiej jako艣ci. Wyj膮tkowo niska cena - 60 z艂 za ton臋 wraz z transportem sprawia, 偶e taki zakup jest op艂acalny. Kruszywo mo偶na wykorzysta膰 do remont贸w dr贸g
i utwardzania poboczy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zakup 200 ton ze 艣rodk贸w
z bud偶etu Zarz膮du Dr贸g Powiatowych.
- W sprawie wniosku o zmian臋 w planie wydatk贸w bud偶etowych Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Na skutek awarii instalacji wodoci膮gowej w styczniu tego roku jednostka ponios艂a koszty w wysoko艣ci 20 542 z艂 na zakup us艂ug remontowych. Wydatek ten nie by艂 przewidziany w bud偶ecie i dlatego wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu wydatk贸w o t臋 kwot臋. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody Min膮艂 dopiero pierwszy kwarta艂 roku i w bud偶ecie na pewno s膮 艣rodki umo偶liwiaj膮ce funkcjonowanie plac贸wki. Je偶eli Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy mo偶e funkcjonowa膰, to nale偶y wstrzyma膰 si臋 z przekazaniem 艣rodk贸w. Aby mie膰 pe艂n膮 wiedz臋 w tym zakresie Zarz膮d zobowi膮za艂 dyrektor O艣rodka do przedstawienia aktualnego stanu bud偶etu i ewentualnych zagro偶e艅 wynikaj膮cych z nieprzewidzianego wydatku oraz czasu jaki jednostka mo偶e funkcjonowa膰 bez dodatkowych 艣rodk贸w.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na wynajem pomieszcze艅 Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 na dzia艂alno艣膰 niepublicznej plac贸wki o艣wiatowej. Zaj臋cia b臋d膮 odbywa艂y si臋 w godzinach popo艂udniowych oraz w soboty. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o dofinansowanie kwot膮 15 500 z艂 zakupu traktora kosz膮cego
z osprz臋tem dla Szpitala Powiatowego. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na dofinansowanie zakupu traktora wychodz膮c z za艂o偶enia, 偶e 艣rodki zapisane w bud偶ecie na ochron臋 艣rodowiska powinny by膰 przeznaczone na zadania poprawiaj膮ce gospodark臋 wodn膮 na terenie dr贸g powiatowych.
- W sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr臋bie geodezyjnym 呕arnowo w gminie Lipiany. Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego, nie przewiduj膮c realizacji zada艅 samorz膮du powiatowego na terenie obj臋tym planem, uzgodni艂 projekt.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na przygotowanie dokumentacji do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.
Do sprzeda偶y przeznaczono trzy dzia艂ki budowlane przy ul. S艂owackiego
i ul. M艂odych Technik贸w w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o umorzenie nale偶no艣ci za przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi. Wierzytelno艣膰 w wysoko艣ci 45 664 z艂 zosta艂a na艂o偶ona
z tytu艂u przechowywania, oszacowania i demonta偶u pojazdu marki FSM Bielsko Bia艂a. Bior膮c pod uwag臋 udokumentowan膮 trudn膮 sytuacj臋 finansow膮 wnioskodawcy Zarz膮d postanowi艂 umorzy膰 wierzytelno艣膰 w cz臋艣ci o wysoko艣ci
39 564 z艂, a sp艂at臋 pozosta艂ej cz臋艣ci wierzytelno艣ci, w wysoko艣ci 6 100 z艂 wynikaj膮cej z koszt贸w poniesionych przez Powiat, roz艂o偶y膰 na 24 miesi臋czne raty.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie 艣rodk贸w na zakup nieruchomo艣ci do powiatowego zasobu. Nieruchomo艣膰 oznaczona jako dzia艂ka nr 25/9
o powierzchni 0,1076 ha w obr臋bie 呕ab贸w stanowi cz臋艣膰 ci膮gu pieszego
o nawierzchni asfaltowej. Nabycie nieruchomo艣ci spowoduje poszerzenie drogi powiatowej nr 1359Z 呕ab贸w-Mechowo. Zgodnie z wycen膮 rzeczoznawcy warto艣膰 nieruchomo艣ci wynosi 28 300 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zakup ze 艣rodk贸w finansowych z bud偶etu Zarz膮du Dr贸g Powiatowych.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Lokal mieszkalny nr 19 w budynku przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2 w Pyrzycach zosta艂 przeznaczony do sprzeda偶y. Umowa najmu z dotychczasowym najemc膮, kt贸ry przebywa za granic膮 i nie u偶ytkuje tego lokalu, zosta艂a wypowiedziana z powodu zad艂u偶enia i wygas艂a 1 kwietnia 2015 r. W mieszkaniu znajduj膮 si臋 meble i sprz臋t gospodarstwa domowego. 14 kwietnia 2015 r. do Starostwa wp艂yn膮艂 wniosek dotychczasowego najemcy o umo偶liwienie wykupu mieszkania z deklaracj膮 sp艂acenia zad艂u偶enia. Zarz膮d stoi na stanowisku, 偶e wystawienie lokalu na sprzeda偶 nie zamyka wnioskodawcy drogi do jego nabycia i wyrazi艂 zgod臋 na wystawienie lokalu na sprzeda偶 w formie przetargu. przed og艂oszeniem przetargu nale偶y uregulowa膰 stan prawny mebli i sprz臋t贸w pozostawionych w mieszkaniu, w porozumieniu z w艂a艣cicielem.
- W sprawie wniosku o uzgodnienie lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. w Poznaniu zamierza budowa膰 lini臋 kablow膮
o napi臋ciu 15 kV na terenie stanowi膮cym w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Proponuje si臋 wyrazi膰 zgod臋 na nieodp艂atne umo偶liwienie korzystania
z nieruchomo艣ci powiatowej. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na uzgodnienie lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej i zdecydowa艂 o podj臋ciu dzia艂a艅 maj膮cych na celu wynegocjowanie op艂aty za s艂u偶ebno艣膰 nieruchomo艣ci do przesy艂u energii. Zapis o s艂u偶ebno艣ci powinien znale藕膰 si臋 w ksi臋dze wieczystej i Powiat b臋dzie m贸g艂 pobiera膰 z tego tytu艂u op艂aty.

IV. Przyj臋to informacje:
- Informacja o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego w roku 2014.
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego za rok 2014.
- Plan finansowy Szpitala Powiatowego na rok 2015.
- Plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego na rok 2015.
- Plan rob贸t na rok 2015 w zakresie bie偶膮cego utrzymania, remont贸w i inwestycji.
- Sprawozdanie finansowe Powiatu Pyrzyckiego zawieraj膮ce bilans z wykonania bud偶etu jednostki samorz膮du terytorialnego, 艂膮czny bilans jednostek bud偶etowych, 艂膮czny rachunek zysk贸w i strat jednostek bud偶etowych oraz 艂膮czne zestawienie zmian w funduszach jednostek bud偶etowych.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta oraz cz艂onkowie Zarz膮du:
26 marca
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
- Spotkanie inauguruj膮ce Regionalny Program Operacyjny Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
- Posiedzenie Zarz膮du Powiatowego OSP w Pyrzycach.
27 marca
- Eliminacje powiatowe XXXVIII edycji Og贸lnopolskiego Turnieju Wiedzy Po偶arniczej "M艁ODZIE呕 ZAPOBIEGA PO呕AROM". w siedzibie Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach.
- Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitoruj膮cego RPO WZ.
28 marca
- IV Powiatowa Gimnazjada j臋zyka angielskiego i niemieckiego.
- VIII Wojew贸dzki Przegl膮d Pie艣ni Wielkopostnych w Lipianach.
- II Seniorada UTW.
- 18-lecie "Czworaczek" w Krzemlinie.
29 marca
- "艁obeska Baba Wielkanocna" w 艁obzie.
30 marca
- Spotkania przedstawicieli gmin z terenu powiatu pyrzyckiego z Ew膮 Staneck膮 - Zachodniopomorskim Wojew贸dzkim Konserwatorem Zabytk贸w oraz przedstawicielami Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych ze Szczecina w Starostwie Powiatowym.
31 marca
- Uroczyste po偶egnanie odchodz膮cej na emerytur臋 Haliny Korzeniewicz - wieloletniej Sekretarz Gminy Lipiany, podczas Sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
- Spotkanie samorz膮dowc贸w m艂odego pokolenia z terenu powiatu pyrzyckiego
w Starostwie Powiatowym.
- Czwarta edycja Powiatowego Konkursu Poprawno艣ci J臋zykowej zorganizowanego przez Zesp贸艂 Szk贸艂 w Lipianach.
- 25-lecie Wydzia艂u Zarz膮dzania i Ekonomiki Us艂ug Uniwersytetu Szczeci艅skiego.
1 kwietnia
- Spotkanie organizacyjne Konkursu Wiedzy o Ruchu Drogowym.
- Konkurs plastyczny "Moja bezpieczna droga do szko艂y".
- Spotkanie z dyrektorami zespo艂贸w szk贸艂 Nr 1 i Nr 2 CKU, Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego i Powiatowego Urz臋du Pracy na temat mo偶liwo艣ci aplikacyjnych.
2 kwietnia
- Spotkanie z konsultantem w sprawie Kontraktu Samorz膮dowego.
- Spotkanie w Towarzystwie Przyjaci贸艂 Dzieci w Szczecinie.
- Spotkanie w Rejonowym O艣rodku Polityki Spo艂ecznej w Szczecinie - konferencja na temat mo偶liwo艣ci tworzenia ZAZ.
3 kwietnia
- Spotkanie Wielkanocne z pracownikami Starostwa.
- Spotkanie z Nadle艣niczym Nadle艣nictwa My艣lib贸rz.
4 kwietnia
- Spotkanie Wielkanocne w Klubie Abstynenta Krokus.
7 kwietnia
- Posiedzenie Sp贸艂ki Wodnej w Jedlicach.
8 kwietnia
- Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej.
- Targi Edukacji Pracy w OSiR w Pyrzycach.
- "Skok wzwy偶 przy muzyce" w Gimnazjum w Pyrzycach.
- Spotkanie z okazji Dnia S艂u偶by Zdrowia w Szpitalu Powiatowym.
- Zebranie so艂eckie w Lipianach.
- Spotkanie z Tomaszem Lewandowskim dyrektorem Pyrzyckiego Domu Kultury.
9 kwietnia
- Obchody Dnia Inwalidy w Pyrzycach.
- Konkurs olimpijski w Starostwie.
- Koncert dla olimpijczyk贸w w Szkole Muzycznej w Pyrzycach.
- Spotkanie z mieszka艅cami Ryszewa.
10 kwietnia
- Uroczysta Gala z okazji 40-lecia Pyrzyckich Dni Olimpijczyka.
- Posiedzenie Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej.
- Podpisanie umowy z Jaros艂awem Rzepa Wicemarsza艂kiem Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na zakup dw贸ch zestaw贸w komputerowych do zak艂adania i aktualizacji operat贸w ewidencji grunt贸w.
- Uroczysta msza 艣w. z okazji 5-lecia Katastrofy Smole艅skiej i 75-lecia Zbrodni Katy艅skiej.
11 kwietnia
- Sprawozdawczo-wyborczy zjazd delegat贸w Towarzystwa Przyjaci贸艂 Dzieci.
- 44. Biegi Gryfit贸w w Pyrzycach.
- XIV Wojew贸dzkie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne Ludowych Zespo艂贸w Sportowych Samorz膮d贸w Powiatowych.
12 kwietnia
- Msza 艣w. z okazji 10 rocznicy 艣mierci Jana Paw艂a II.
14 kwietnia
- Podpisanie umowy z firm膮 ECD Europejskie Centrum Doradcze z Poznania na wykonanie projektu Kontraktu Samorz膮dowego.
15 kwietnia
- Robocze spotkanie z Marzen膮 Podzi艅sk膮 Burmistrz Pyrzyc.
16 kwietnia
- II Konwent Starost贸w Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego
w Pyrzycach.
17 kwietnia
- XXXIX Okr臋gowa Olimpiada Wiedzy i Umiej臋tno艣ci Rolniczych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU.
18 kwietnia
- Uroczyste obchody 70. rocznicy forsowania Odry w Siekierkach i Gozdowicach.
20 kwietnia
- Spotkanie na temat Kontraktu Samorz膮dowego, na kt贸rym podj臋to ostatecznie postanowienie o zakresie terytorialnym j.s.t. gminy: Banie, Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Starostwo Pyrzyce, Warnice.
21 kwietnia
- Konferencja na temat finansowania rolnictwa i obszar贸w wiejskich w ramach polityki sp贸jno艣ci, w latach 2014-2020. Starosta reprezentowa艂 Zwi膮zek Powiat贸w Polskich podczas wsp贸lnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sejmu i Senatu.
- Spotkanie z kierownictwem S.A. Polskie Inwestycje Rozwojowe.
22 kwietnia
- Rozprawa Trybuna艂u Konstytucyjnego dotycz膮cej wniosku Prezydenta RP
o niekonstytucyjno艣ci nowelizacji ustawy o drogach publicznych.
23 kwietnia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska.
- Spotkanie ze Stowarzyszeniem PATRA z udzia艂em Komisji ds. Mniejszo艣ci Narodowych i Etnicznych przy Wojewodzie Zachodniopomorskim.
24 kwietnia
- Posiedzenie Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego.
- Otwarcie si艂owni wiatrowych w Nowym Chrapowie gm. Bielice.
- Uroczyste zako艅czenie nauki przez uczni贸w klas maturalnych w Zespole Szk贸艂
Nr 1 i w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU.
- Projekcja filmu "Opowiem Wam Pyrzyce".
25 kwietnia
- Oko艂o godziny 800 flagi na masztach przy budynku Starostwa Powiatowego opuszczono do po艂owy na okoliczno艣膰 艣mierci W艂adys艂awa Bartoszewskiego.
- Wojew贸dzka Inauguracja Dni Olimpijczyka oraz Walne Zebranie Sprawozdawcze ZRO w 艁obzie.
- VIII Przelewickie Dni Folwarku.
- Uroczyste obchody 40-lecia Oddzia艂u Rejonowego PZERiI w Lipianach oraz nadanie sztandaru.
26 kwietnia
- Uroczysto艣膰 rocznicowa wyniesienia na o艂tarze 艣w. Jana Paw艂a II w ko艣ciele Matki Boskiej Bolesnej w Pyrzycach.
27 kwietnia
- Dzie艅 przyj臋膰 interesant贸w.
28 kwietnia
- "Dni otwarte" w Zespole Szk贸艂 Nr 1 i w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU.
29 kwietnia
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
- Podsumowanie konkursu przyrodniczo-ekologicznym "Nie zabijajcie Ziemi"
w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
- Spotkanie z Markiem Ta艂asiewiczem Wojewod膮 Zachodniopomorskim, uzgadniaj膮ce wizyt臋 Wojewody w Pyrzycach.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-06-09 10:57:21
Data ostatniej modyfikacji : 2015-06-09 10:57:21
Liczba wy艣wietle艅 : 1613licznik odwiedzin: 13419295