logo
logo
Programy dot. zada艅 publicznych » Wsp贸艂praca z Organizacjami Pozarz膮dowymi
Wybory do RDPP

Nab贸r cz艂onk贸w do pyrzyckiej powiatowej rady dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego

ZAPRASZMY DO WZI臉CIA UDZIA艁U W WYBORACH DO RADY DZIA艁ALNO艢CI PO呕YTKU PUBLICZNEGO

Szanowni cz艂onkowie organizacji pozarz膮dowych z terenu powiatu pyrzyckiego

Rusza nab贸r cz艂onk贸w do pyrzyckiej powiatowej rady dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego (dalej RDPP). Niniejsza rada to gremium opiniodawczo-konsultacyjne, powo艂ane przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego, kt贸rego celem jest opiniowanie akt贸w prawa miejscowego dotycz膮cych zada艅 sfery po偶ytku publicznego, doradztwo w sprawach dotycz膮cych lokalnego III sektora oraz rozwi膮zywanie problem贸w i inicjowanie dzia艂a艅 dla lokalnych organizacji pozarz膮dowych. Rada jest miejscem bezpo艣redniej merytorycznej pracy na rzecz rozwoju lokalnego 艣rodowiska pozarz膮dowego. Rada obraduje na posiedzeniach, gdzie spotykaj膮 si臋 przedstawiciele samorz膮du i organizacji. Pyrzycka powiatowa RDPP b臋dzie sk艂ada艂a si臋 z 14 cz艂onk贸w, kt贸rych stanowi膰 b臋dzie:
- 8 przedstawicieli organizacji pozarz膮dowych,
- 3 przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego (pracownicy Starostwa),
- 3 radnych Rady Powiatu Pyrzyckiego.
W zwi膮zku z powy偶szym zapraszamy wszystkie organizacje pozarz膮dowe z powiatu pyrzyckiego (ze wszystkich gmin: Przelewice, Pyrzyce, Lipiany, Warnice, Bielice i Kozielice) do zg艂aszania kandydat贸w w okresie 8-14 maja 2014 r. Ka偶da z organizacji mo偶e zg艂osi膰 tylko 1 kandydata w 1 z wymienionych poni偶ej kategorii:
1) edukacja, o艣wiata i wychowanie - dotyczy organizacji pozarz膮dowych, kt贸re realizuj膮 zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wy偶szego, edukacji, o艣wiaty i wychowania;
2) kultura fizyczna i sport - dotyczy organizacji pozarz膮dowych, kt贸re realizuj膮 zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
3) ochrona i promocja zdrowia, dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych, pomoc spo艂eczna - dotyczy organizacji pozarz膮dowych, kt贸re realizuj膮 zadania w zakresie:
a) pomocy spo艂ecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 偶yciowej oraz wyr贸wnywania szans tych rodzin i os贸b,
b) wspierania rodziny i systemu pieczy zast臋pczej,
c) dzia艂alno艣ci charytatywnej,
d) ochrony i promocji zdrowia,
e) dzia艂alno艣ci na rzecz rodziny, macierzy艅stwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
f) przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym;
4) kultura, sztuka, ochrona d贸br kultury i tradycji - dotyczy organizacji pozarz膮dowych, kt贸re realizuj膮 zadania w zakresie:
a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, piel臋gnowania polsko艣ci oraz rozwoju 艣wiadomo艣ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b) dzia艂alno艣ci na rzecz mniejszo艣ci narodowych i etnicznych oraz j臋zyka regionalnego,
c) kultury, sztuki, ochrony d贸br kultury i dziedzictwa narodowego,
d) pomocy Polonii i Polakom za granic膮,
e) dzia艂alno艣ci na rzecz kombatant贸w i os贸b represjonowanych,
f) obronno艣ci pa艅stwa i dzia艂alno艣ci Si艂 Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
g) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granic膮;
5) ekologia i ochrona 艣rodowiska - dotyczy organizacji pozarz膮dowych, kt贸re realizuj膮 zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierz膮t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
6) turystyka i rekreacja oraz krajoznawstwo - dotyczy organizacji pozarz膮dowych, kt贸re realizuj膮 zadania w zakresie:
a) wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y,
b) turystyki i krajoznawstwa;
7) aktywizacja i integracja spo艂eczno艣ci lokalnych, promocja rozwoju wsp贸lnot lokalnych - dotyczy organizacji pozarz膮dowych, kt贸re realizuj膮 zadania w zakresie:
a) dzia艂alno艣ci edukacyjnej i o艣wiatowej,
b) dzia艂alno艣ci kulturalnej, integracyjnej i rozrywkowej,
8) dzia艂alno艣ci wspomagaj膮cej rozw贸j gospodarczy, w tym rozw贸j przedsi臋biorczo艣ci - dotyczy organizacji pozarz膮dowych, kt贸re realizuj膮 zadania w zakresie:
a) dzia艂alno艣ci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spo艂ecznej os贸b zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym,
b) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej os贸b pozostaj膮cych bez pracy i zagro偶onych zwolnieniem z pracy.
Zg艂oszenia kandydata nale偶y dokona膰 pisemnie na formularzu zg艂oszeniowym dost臋pnym do pobrania w za艂膮czniku. Formularz zg艂oszeniowy powinien by膰 podpisany przez osob臋/-y upowa偶nion膮/-e w tym zakresie (zgodnie z informacjami zawartymi w stosownym Krajowym Rejestrze S膮dowym lub innym w艂a艣ciwym rejestrze lub ewidencji) w celu wyra偶enia zgody na udzia艂 w wyborach z biernym prawem wyborczym. Zg艂oszony przez organizacj臋 pozarz膮dow膮 kandydat winien by膰:
- w przypadku stowarzysze艅, cz艂onkiem zwyczajnym stowarzyszenia;
- w przypadku fundacji, cz艂onkiem organu uprawnionego do reprezentowania fundacji lub fundatorem.
Formularze zg艂oszeniowe nale偶y przes艂a膰 na adres: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, mailowo na adres starostwo@pyrzyce.pl lub sk艂ada膰 w sekretariacie urz臋du w zaklejonych kopertach z dopiskiem "wybory do Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego" w terminie do 14 maja 2015 r. w艂膮cznie.

Dnia 15 maja po dokonaniu weryfikacji formalnej na stronie Starostwa zamieszczona zostanie lista kandydat贸w wraz z kr贸tk膮 charakterystyk膮. Z wybor贸w w ca艂o艣ci (w kandydowaniu i g艂osowaniu) wykluczone s膮 sp贸艂dzielnie socjalne.
Spotkanie wyborcze odb臋dzie si臋 dnia 22 maja 2015 r. o godz. 16.00 w budynku Starostwa Powiatowego w sali nr 12. W spotkaniu wyborczym mo偶e uczestniczy膰 ka偶dy przedstawiciel ka偶dej organizacji pozarz膮dowej z terenu powiatu. Samego oddania g艂osu dokonuje jednak jeden cz艂onek wytypowany przez dan膮 organizacj臋, kt贸ry przedstawi upowa偶nienie od swojej organizacji do uczestnictwa w zebraniu z czynnym prawem wyborczym. Kandydat startuj膮cy w wyborach na cz艂onka RDPP mo偶e by膰 jednocze艣nie osob膮 wytypowan膮 do oddania g艂osu w wyborach w imieniu swojej organizacji. Organizacja pozarz膮dowa dysponuje po jednym g艂osie w ka偶dej z 8 kategorii. G艂osuj膮c przedstawiciel danej organizacji oddaje wi臋c g艂os na 1 kandydata w ka偶dej od 1 do 8 kategorii. Istnieje mo偶liwo艣膰 oddania g艂osu w nie wszystkich kategoriach (np. w 3 lub 7) i g艂os taki b臋dzie uznany r贸wnie偶 za wa偶ny.
Wszelkie pytania i w膮tpliwo艣ci zwi膮zane z wyborami nale偶y kierowa膰 do koordynuj膮cego proces wyborczy Waldemara Durkina telefonicznie pod nr 091 88 11 342 lub mailowo: w.durkin@pyrzyce.pl
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC18.6 KB POBIERZLista kandydat贸w2015-05-21 10:49:35669
.DOC29.5 KB POBIERZCharakterystyki kandydat贸w do RDPP 2015-05-21 10:49:50638

Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-05-08 16:37:00
Data ostatniej modyfikacji : 2015-05-08 16:38:23
Liczba wy艣wietle艅 : 1624

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  08.05.2015 15:37poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  08.05.2015 15:37poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13393441