logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 5 do 25 lutego 2015 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 5 do 25 lutego 2015 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1) 11 lutego 2015 r.
2) 17 lutego 2015 r.

I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015.
- W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2015-2026.
- W sprawie okre艣lenia trybu powo艂ywania cz艂onk贸w oraz organizacji i trybu dzia艂ania Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie uchylenia uchwa艂y Nr 36/2014 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach. Uchylona uchwa艂a wprowadza艂a dodatkowe obowi膮zki uzgadniania projekt贸w tymczasowej organizacji ruchu oraz opiniowania sta艂ej organizacji ruchu, a w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Starosty Pyrzyckiego, opracowywania projekt贸w organizacji ruchu.
- W sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o umorzenie nale偶no艣ci za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu. Nale偶no艣膰 wynosi 45 664 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na obni偶enie tej kwoty do koszt贸w faktycznie poniesionych przez Powiat, pod warunkiem,
偶e wnioskodawca udokumentuje, i偶 nie jest w stanie sp艂aci膰 tej nale偶no艣ci.
- W sprawie wniosku o sponsorowanie jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dofinansowywanie dzia艂alno艣ci stowarzysze艅 odbywa si臋 w drodze otwartych konkurs贸w ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych. Dlatego Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na sponsorowanie jubileuszu.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na og艂oszenie przetargu na sprzeda偶 drewna wraz z wycink膮 drzew rosn膮cych w pasie drogowym dr贸g powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋, pod warunkiem, 偶e wcze艣niej zaakceptuje specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia.
- W sprawie wniosku o zbycie nieruchomo艣ci po by艂ym Domu Dziecka
w Czernicach w drodze rokowa艅. Dotychczasowe dzia艂ania nie doprowadzi艂y do sprzeda偶y. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na og艂oszenie kolejnych rokowa艅 za cen臋 wywo艂awcz膮 r贸wn膮 40 % warto艣ci nieruchomo艣ci.
- W sprawie przekazania w trwa艂y zarz膮d na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych
w Pyrzycach nieruchomo艣ci drogowych. Nieruchomo艣ci znajduj膮 si臋 w pasie drogowym drogi powiatowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wygaszenia trwa艂ego zarz膮du nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej
w Czernicach oznaczonej jako dzia艂ka nr 66, o powierzchni 0,8723 ha, obr臋b Czernice. Trwa艂y zarz膮d by艂 ustanowiony na rzecz dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Obecnie nieruchomo艣膰 nie jest u偶ytkowana przez t臋 jednostk臋 (Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych). Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
IV. Przyj臋to informacje:
- Propozycje przedsi臋wzi臋膰 na rzecz promocji, ochrony zdrowia, profilaktyki, rehabilitacji, mi臋dzy innymi z uwzgl臋dnieniem wykorzystania bazy lokalowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- Mo偶liwo艣ci rozwojowe rodzinnych gospodarstw rolnych z uwzgl臋dnieniem mi臋dzy innymi Zasobu W艂asno艣ci Rolnej Skarbu Pa艅stwa.
- Propozycje przedsi臋wzi臋膰 na rzecz promocji.
- Informacja dotycz膮ca Kontraktu Samorz膮dowego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2015-2020 - szanse rozwoju spo艂eczno-gospodarczego na bazie w艂asnych zasob贸w.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta oraz cz艂onkowie Zarz膮du:
5 lutego
- Zgromadzenie Og贸lne Zwi膮zku Powiat贸w Polskich.
6 lutego
- Spotkanie w Urz臋dzie Marsza艂kowskim na temat inwentaryzacji i koncepcji 艣cie偶ek rowerowych w wojew贸dztwie zachodniopomorskim.
- Spotkanie z Marcinem Szmyt Dyrektorem Wydzia艂u Zarz膮dzania Strategicznego Urz臋du Marsza艂kowskiego na temat Kontraktu Samorz膮dowego 2-14-2020.
- Spotkanie z rolnikami Nowielina i Miel臋cina w sprawie rob贸t melioracyjnych.
- Spotkanie robocze cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu.
- Studni贸wka uczni贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
7 lutego
- Spotkanie Juliana Sierpi艅skiego Prezesa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
z protestuj膮cymi rolnikami.
9 lutego
- Spotkanie z kierownictwem Mi臋dzyzak艂adowej Organizacji Zwi膮zkowej NSZZ Solidarno艣膰 przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach
- Spotkanie z Miros艂awem Stasiakiem Prezesem Akademii Pi艂karskiej Sok贸艂 Pyrzyce na temat wsp贸艂pracy.
- Przyj臋cia interesant贸w w Starostwie.
- Spotkanie z Rad膮 Rodzic贸w Szko艂y Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach na temat lokalizacji miejsca do zatrzymywania si臋, celem bezpiecznej drogi dzieci do szko艂y.
10 lutego
- Spotkanie z Monik膮 Wr贸bel Pa艅stwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Pyrzycach.
- Spotkanie Roberta Zborowskiego Dyrektora Oddzia艂u Terenowego Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych w Szczecinie z protestuj膮cymi rolnikami.
- Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze So艂ectwa Turze gm. Pyrzyce.
11 lutego
- Podsumowanie roku turystycznego w powiecie pyrzyckim.
- Zebranie wiejskie miejscowo艣ci Miel臋cin.
12 lutego
- Spotkanie z Dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.
- Spotkanie z burmistrzami i w贸jtami z terenu powiatu pyrzyckiego.
- Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Pyrzyckich Przedsi臋biorc贸w.
13 lutego
- Spotkanie robocze z Dyrektorami wydzia艂贸w Starostwa.
- Spotkanie robocze nt. organizacji 40-tej rocznicy Pyrzyckich Dni Olimpijczyka.
- Spotkanie nt. organizacji dni kresowych.
- Spotkanie rodzic贸w z zarz膮dem Akademii Pi艂karskiej Sok贸艂 Pyrzyce.
- 14 lutego
- Powiatowy Turniej Pi艂ki No偶nej So艂ectw o Puchar Starosty Pyrzyckiego.
- Uroczyste obchody 75 rocznicy pierwszej zsy艂ki na Sybir, ods艂oni臋cie
i po艣wi臋cenie tablicy pami膮tkowej w Lipianach.
- Koncert ko艅cz膮cy szlak pieszy "Zauwa偶 mnie".
- Uroczyste obchody 22 rocznicy Klubu Abstynenta KROKUS.
16 lutego
- Przyj臋cia interesant贸w.
17 lutego
- Spotkanie z Mari膮 Brzozowsk膮 Nadle艣niczym Nadle艣nictwa My艣lib贸rz.
- Spotkanie zorganizowane przez Marzen膮 Podzi艅sk膮 Burmistrz Pyrzyc nt. drogi tzw. "starej tr贸jki".
- Spotkanie z Micha艂em Franiakiem dyrektorem Pyrzyckiego Domu Kultury
nt. organizacji 35 Spotka艅 z Folklorem.
- Spotkanie z dyrektorami Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1, Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU
i Powiatowego Urz臋du Pracy nt. nowych kierunk贸w kszta艂cenia.
- Zebranie sprawozdawczo-wyborcze So艂ectwa Brzesko.
18 lutego
- Spotkanie w Sejmiku z Jaros艂awem Rzepa Wicemarsza艂kiem Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego nt. Kontraktu Samorz膮dowego.
- Zebranie sprawozdawczo-wyborcze So艂ectwa 呕uk贸w gm. Przelewice.
19 lutego
- Spotkanie z ks. dziekanem Grzegorzem Harasimiakiem nt. zagospodarowania terenu 艢wi臋tej Studni.
- Spotkanie z Markiem Komorowskim dyrektorem Banku Gospodarki 呕ywno艣ciowej nt. dalszej wsp贸艂pracy.
20 lutego
- Spotkanie z Jackiem Chrzanowskim dyrektorem Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej nt. przygotowania dokumentacji dotycz膮cej termomodernizacji, mi臋dzy innymi obiekt贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1, Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU i Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego.
- Spotkanie z rodzicami dzieci ucz臋szczaj膮cych do Szko艂y Podstawowej Nr 2, policjantami oraz dyrektor Szko艂y Podstawowej Nr 2 nt. urz膮dzenia miejsca do bezpiecznej komunikacji dzieci do szko艂y.
- Honorowa Gala S艂awni i Zas艂u偶eni Ludzie Sportu Ziemi Pyrzyckiej 2015.
23 lutego
- Spotkanie z Ew膮 Staneck膮 Zachodniopomorskim Konserwatorem Zabytk贸w.
- Przyj臋cia Interesant贸w.
24 lutego
- Podsumowanie IV Mistrzostw Szk贸艂 Gimnazjalnych o Puchar Starosty.
- Zebranie sprawozdawczo-wyborcze So艂ectwa Lucin gm. Przelewice.
- Spotkanie z Tomaszem Paciejeskim Prezesem Zarz膮du Wojew贸dzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespo艂贸w Sportowych.


Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-04-16 08:16:43
Data ostatniej modyfikacji : 2015-04-16 08:16:43
Liczba wy艣wietle艅 : 1365licznik odwiedzin: 11401255